Auteurs- en sprekersregister betreffende "Talhaoui Fauzaya" (Alles van 1995 tot nu)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Actualiteitendebat : de aanslag in Luik      
  Bloedbad - Illegale wapenhandel - Voorwaardelijke invrijheidstelling
   Debat
5-40
p. 19-33 5-40 p. 19-33 (PDF)
Cel Drugsbeleid en drugscoŲrdinator - Oprichting en aanstelling - Samenwerkingsakkoord betreffende een geÔntegreerd drugsbeleid - Europese drugsstrategie (3-2225)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Talhaoui aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-37
p. 2789-2790 3-37 p. 2789-2790 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-39
p. 3027-3028 3-39 p. 3027-3028 (PDF)
Conferentie van de commissies voor de Europese Aangelegenheden, XXXIII COSAC, Luxemburg, 17-18 mei 2005 (3-1204)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de dames Talhaoui (S) en Verhaert (K)
   Piloot-project betreffende de controle van het subsidiariteitsprincipe (Derde spoorwegpakket) - Poolse ontwerp tot deelname van OekraÔne aan de COSAC-vergaderingen - Lissabonstrategie - Versterking van de samenwerking tussen de Parlementen betreffende de controle op de begroting van de Europese Unie - Rol van de nationale parlementen op het gebied van de ruimte voor vrijheid, veiligheid en recht - Vooruitgang van IPEX (Elektronische uitwisseling tussen parlementen van informatie betreffende Europese aangelegenheden)
3-1204/1
p. 1-50 3-1204/1 p. 1-50 (PDF)
Conferentie van de commissies voor de Europese aangelegenheden - XXXII COSAC, Den Haag, 22 en 23 november 2004 (Talenregime in de COSAC - Subsidiariteitscriteria - Versterking van het bewustwordingsproces op nationaal vlak - Lissabonproces - Voorzitterschap van de EU) (3-960)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de dames Talhaoui (S) en Verhaert (K)
3-960/1
p. 1-161 3-960/1 p. 1-161 (PDF)
De Belgische deelname aan de coŲrdinatie van het Europese drugsbeleid (3-469)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Talhaoui aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-87
p. 68-70 3-87 p. 68-70 (PDF)
De Gender Gap Index (Verslag van het World Economic Forum : index van de kloof tussen de geslachten - Loongelijkheid, toegang tot de arbeidsmarkt, politieke invloed, toegang tot opleiding, scholing en gezondheid en toegang tot geneeskundige zorg) (3-946)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Talhaoui aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-123
p. 91-94 3-123 p. 91-94 (PDF)
De actie 'Hoop op papieren'('HOP') in Antwerpen (Hervorming van de asielprocedure : vraag om meer duidelijkheid, gelijkheid en eenvormigheid) (3-1011)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Talhaoui aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-151
p. 26-29 3-151 p. 26-29 (PDF)
De allochtonenquota in de administratie en de discriminatie in de privť-bedrijven (3-1026)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Talhaoui aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-152
p. 12-15 3-152 p. 12-15 (PDF)
De barometer van verdraagzaamheid en de stand van zaken van het antiracismeplan (3-2243)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Talhaoui aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-212
p. 77-79 3-212 p. 77-79 (PDF)
De bedenkelijke constructies in ons arbeidscircuit (Detachering en tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten - Ontduiking van sociale zekerheid en fiscaliteit bij aanwerving van buitenlandse technici en informatici - IndiŽrs) (3-925)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Talhaoui aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
3-142
p. 29-31 3-142 p. 29-31 (PDF)
De behandeling van uitgeprocedeerde asielzoekers in Congo (bij aankomst in hun land) (3-897)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Talhaoui aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-139
p. 23-25 3-139 p. 23-25 (PDF)
De bevindingen van de waarheidscommissie in Marokko (Mensenrechtenschendingen in de "loden jaren" onder Koning Hassan II - Aanbevelingen van de waarheidscommissie - Ondersteuning van het democratisch proces in Marokko) (3-960)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Talhaoui aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de Minister van Begroting en Consumentenzaken
3-146
p. 30-32 3-146 p. 30-32 (PDF)
De binnenscheepvaart (Blokkades van havens om tegen dumpingpraktijken te protesteren) (5-954)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fauzaya Talhaoui aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
5-99
p. 24-27 5-99 p. 24-27 (PDF)
De blokkering van de adoptie van Marokkaanse kinderen (Kafala-pleegouderschap) (5-1150)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fauzaya Talhaoui aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-122
p. 39-41 5-122 p. 39-41 (PDF)
De dag tegen huishoudelijk geweld en de taken van de politie (Inzet van middelen en personeel - Richtlijnen COL3 en COL4 van het college van procureurs-generaal - Situatie van vrouwen zonder papieren) (3-1948)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Talhaoui aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-191
p. 46-48 3-191 p. 46-48 (PDF)
De democratie in Afghanistan (Resultaat van onze militaire aanwezigheid en het democratiseringsproces) (5-539)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fauzaya Talhaoui aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-59
p. 10-14 5-59 p. 10-14 (PDF)
De directe vertegenwoordiging bij douaneformaliteiten (5-4256)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fauzaya Talhaoui aan de heer Koen Geens, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
5-263 COM
p. 4-5 5-263 COM p. 4-5 (PDF)
De diversiteit binnen Justitie naar aanleiding van de Internationale Dag tegen Racisme van 21 maart (Allochtonen en justitie - Tewerkstelling van allochtonen bij FOD Justitie - Magistraten) (3-633)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Talhaoui aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
3-104
p. 25-27 3-104 p. 25-27 (PDF)
De diversiteit op de werkvloer bij de federale overheidsdiensten (Kansarme groepen : personen van allochtone afkomst, andersvaliden, ...) (5-1289)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fauzaya Talhaoui aan de heer Hendrik Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
5-138
p. 16-19 5-138 p. 16-19 (PDF)
De doodstraf (Wereldwijde afschaffing - Rapport van Amnesty International) (5-2389)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fauzaya Talhaoui aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-172 COM
p. 6-8 5-172 COM p. 6-8 (PDF)
De drastische besparingen binnen het departement Ontwikkelingssamenwerking (5-825)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fauzaya Talhaoui aan de heer Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-90
p. 26-29 5-90 p. 26-29 (PDF)
De financiŽle middelen en de ontmantelingsstrategie van kerncentrales (Uitstap uit de kernenergie - Opvolgingscomitť) (3-590)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Talhaoui aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-99
p. 76-78 3-99 p. 76-78 (PDF)
De fiscale hervorming (Gemengde parlementaire commissie belast met de fiscale hervorming : thema's) (5-2272)      
  Bespreking
5-142
p. 4-6 5-142 p. 4-6 (PDF)
  5-142
p. 7-44 5-142 p. 7-44 (PDF)
De geautomatiseerde vaststellingen van verkeersovertredingen op de openbare weg (Opsporen van niet-verzekerde of niet-gekeurde voertuigen - Vaststellen van andere misdrijven) (5-3186)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fauzaya Talhaoui aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
5-213 COM
p. 12-13 5-213 COM p. 12-13 (PDF)
De gebrekkige bewijsvoering bij verkrachtingszaken (en het beperkt forensisch onderzoek) (5-3640)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fauzaya Talhaoui aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-239 COM
p. 4-6 5-239 COM p. 4-6 (PDF)
De gedragscode bij en na optredens van politiediensten (Agressief of racistisch optreden van politiemensen) (3-2215)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Talhaoui aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-210
p. 111-113 3-210 p. 111-113 (PDF)
De gruwelijke aanslag in Luik (5-327)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fauzaya Talhaoui aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
   Zie actualiteitendebat : de aanslag in Luik
5-40
p. 19-33 5-40 p. 19-33 (PDF)
De houding van de Indiase overheid ten opzichte van buitenlandse ngo's (5-6260)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Talhaoui aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-6260
De humanitaire hulp aan de Syrische ontheemden in Turkije, Libanon en JordaniŽ (5-776)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fauzaya Talhaoui aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken en aan de heer Paul Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-87
p. 11-13 5-87 p. 11-13 (PDF)
De inperking van de vrije meningsuiting in Turkije (5-6130)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Talhaoui aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-6130
De inzet van het leger bij de rellen met foorkramers in Antwerpen (Wetgeving inzake ordehandhaving - Beslissingsprocedure - Identificatie van de politieagenten) (5-1396)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fauzaya Talhaoui aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-148
p. 32-34 5-148 p. 32-34 (PDF)
De lacunes in het Belgisch asielbeleid voor holebi's (Asielaanvragen om reden van vervolging op basis van seksuele geaardheid - Houding van het CGVS) (5-984)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fauzaya Talhaoui aan mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
5-102
p. 30-32 5-102 p. 30-32 (PDF)
De landroof in ontwikkelingslanden (Grootschalig aankopen van gronden door bedrijven uit geÔndustrialiseerde landen voor landbouw op industriŽle schaal - Onethische praktijken - Ontwikkelingshulp) (5-3878)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fauzaya Talhaoui aan de heer Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-255 COM
p. 5-8 5-255 COM p. 5-8 (PDF)
De lokpraktijken bij de Dienst Vreemdelingenzaken (om asielzoekers op te pakken en te repatriŽren - Optreden tegenover gezinnen) (3-1255)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Talhaoui aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-185
p. 20-22 3-185 p. 20-22 (PDF)
De mini-jobs (en andere flexibele vormen van arbeid zoals uitzend- en stagearbeid) (5-1047)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fauzaya Talhaoui aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
   Antwoord gegeven door de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-107
p. 35-37 5-107 p. 35-37 (PDF)
De moderne wondzorgtechnieken (Chronische wondzorg [Voetinfecties diabetespatiŽnten, beenzweren, doorligwonden] : financiŽle gevolgen - Opname in de maximumfactuur) (3-1653)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Talhaoui aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
3-165
p. 53-55 3-165 p. 53-55 (PDF)
De modernisering van de douanepraktijk (Vereenvoudiging van de administratieve beroepsprocedure - Termijnen - Strafrecht - Overleg met de expeditiesector) (5-4685)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fauzaya Talhaoui aan de heer Koen Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
5-281 COM
p. 19-22 5-281 COM p. 19-22 (PDF)
De modernisering van de douanewetgeving (Vereenvoudiging - Omzetting van de Europese verordeningen en van het Europees communautair douanewetboek) (5-4684)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fauzaya Talhaoui aan de heer Koen Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
5-281 COM
p. 17-19 5-281 COM p. 17-19 (PDF)
De mogelijke deelname van BelgiŽ aan de NAVO-ondersteuning van Turkije in het conflict in SyriŽ (5-670)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fauzaya Talhaoui aan de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging
5-76
p. 17-18 5-76 p. 17-18 (PDF)
De mogelijkheid om budgetmeters gespreid over twaalf maanden op te laden (5-9359)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Talhaoui aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9359
De mogelijkheid om budgetmeters gespreid over twaalf maanden op te laden (Opladen van gas en elektriciteit in de zomer) (5-3641)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fauzaya Talhaoui aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
5-237 COM
p. 14-15 5-237 COM p. 14-15 (PDF)
De nieuwe Marokkaanse familiewetgeving (Marokkaanse vrouwen in BelgiŽ - Vertaling) (3-634)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Talhaoui aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-100
p. 58-60 3-100 p. 58-60 (PDF)
De nieuwe demobilisatiewet in Colombia (Paramilitairen - Schendingen van de rechten van de mens - Risico van straffeloosheid - Vredesproces) (3-867)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Talhaoui aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-116
p. 53-55 3-116 p. 53-55 (PDF)
De ondersteuning van de initiatieven van de vierde pijler van de ontwikkelingssamenwerking (5-6261)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Talhaoui aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-6261
De ondertekening en ratificering van het Verdrag van de Raad van Europa over de preventie en bestrijding van geweld tegen vrouwen en van huiselijk geweld (5-457)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fauzaya Talhaoui ŗ M. Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-50
p. 20-21 5-50 p. 20-21 (PDF)
De onrust in de Stuivenbergwijk in Antwerpen (Protest van de buurtbewoners tegen de gesloten instelling voor psychiatrische patiŽnten die op de site van het Stuivenbergziekenhuis komt) (3-1153)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Talhaoui aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-167
p. 10-11 3-167 p. 10-11 (PDF)
De opkomst van niet-Belgen bij de voorbije lokale verkiezingen (5-2760)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fauzaya Talhaoui aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-189 COM
p. 16-17 5-189 COM p. 16-17 (PDF)
De problemen bij de cameraregistratie van overtredingen van vrachtwagens (Vrachtwagens die te snel rijden, maar niet beboet worden - Vrachtwagens met oplegger - Inhaalverbod) (5-3185)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fauzaya Talhaoui aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
5-213 COM
p. 10-12 5-213 COM p. 10-12 (PDF)
De ratificatie van de Arbeidsmigrantenconventie van de Verenigde Naties van 18 december 1990 (3-502)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Talhaoui aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
3-88
p. 47-49 3-88 p. 47-49 (PDF)
De regeling van schadegevallen bij autoverzekeringen waarbij auto's betrokken zijn uit andere Europese lidstaten (Europese harmonisering) (5-4809)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fauzaya Talhaoui aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-287 COM
p. 7-9 5-287 COM p. 7-9 (PDF)
De schending van de privacy bij het commerciŽle gebruik van drones (o.a. door een buitenlandse immobiliŽnmakelaar) (5-1315)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fauzaya Talhaoui aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
5-140
p. 24-26 5-140 p. 24-26 (PDF)
De situatie in de gevangenis van Merksplas (Mishandelingen - Machtsmisbruik van bepaalde bewakers - Voorwaardelijke invrijheidstelling - Probleem op het vlak van de infrastructuur - Groot aantal gedetineerden met een vreemde nationaliteit - Probleem van de geÔnterneerden) (3-1353)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Talhaoui aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-198
p. 12-16 3-198 p. 12-16 (PDF)
De stand van zaken rond gemeentelijk stemrecht voor vreemdelingen in 2012 (5-5767)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Talhaoui aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5767
De tenuitvoerlegging van het Verdrag inzake stabiliteit, coŲrdinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie (VSCB) (Hoorzitting en gedachtewisseling) (5-2447)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Andrť Flahaut (K) en Philippe Mahoux (S) en mevrouw Fauzaya Talhaoui (S)
5-2447/1
p. 1-39 5-2447/1 p. 1-39 (PDF)
De terugbetaling van de traagwerkende insuline-analogen Levemir en Lantus (Type 2 diabetici) (3-1856)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Talhaoui aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-185
p. 53-55 3-185 p. 53-55 (PDF)
De terugbetaling van het geneesmiddel "Lyrica" (Neuropathische pijn en epilepsie - Diabetes - Pregabaline - Neurontin) (3-929)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Talhaoui aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-121
p. 60-62 3-121 p. 60-62 (PDF)
De terugbetalingen van de zorgkosten van chronische patiŽnten (Miniforfait - Overleg in de overeenkomstencommissie) (5-1355)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fauzaya Talhaoui aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-144
p. 18-20 5-144 p. 18-20 (PDF)
De toegang tot de zorg voor de minstbedeelden (FinanciŽle drempels) (5-1096)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fauzaya Talhaoui aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-111
p. 8-11 5-111 p. 8-11 (PDF)
De toename van aangiftes van partnergeweld (5-615)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fauzaya Talhaoui aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-69
p. 24-25 5-69 p. 24-25 (PDF)
De toenemende islamofobie in BelgiŽ (volgens Amnesty International) (5-511)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fauzaya Talhaoui aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
5-57
p. 6-8 5-57 p. 6-8 (PDF)
De uitvoering van de wet tot toekenning van het actief kiesrecht bij de gemeenteraadsverkiezingen aan vreemdelingen (Niet-EU vreemdelingen) (3-818)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Talhaoui aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-130
p. 16-20 3-130 p. 16-20 (PDF)
De uitwijzing van een Tsjetsjeense vrouw door de Dienst Vreemdelingenzaken (3-1430)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Talhaoui aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-205
p. 14-15 3-205 p. 14-15 (PDF)
De vergoeding van magistraten die in het kader van het Europees veiligheids- en defensiebeleid worden gedetacheerd naar de Europese Unie (Ontbrekende regeling om een vergoeding voor "verwijdering en handship" te verkrijgen, dit in tegenstelling tot het politiepersoneel) (5-2770)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fauzaya Talhaoui aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-191 COM
p. 26-28 5-191 COM p. 26-28 (PDF)
De verwarmingsproblemen ten gevolge van de koudegolf (Afsluiten van stookolie in appartementen wegens onbetaalde facturen - Sociaal Verwarmingsfonds) (5-413)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fauzaya Talhaoui aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
5-47
p. 6-7 5-47 p. 6-7 (PDF)
De voorstellen over gezin, opvoeding en geweld (Controle op beelden en gewelddadige spelletjes - Afhaken op school - Kinderbijslag en afhaken van sommige ouders) (3-1131)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Talhaoui aan mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-164
p. 19-22 3-164 p. 19-22 (PDF)
De wapenleveringen aan SyriŽ (Opheffing van het embargo - Houding van de gewesten - Risico dat de wapens in de verkeerde handen vallen) (5-1015)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fauzaya Talhaoui aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-105
p. 21-25 5-105 p. 21-25 (PDF)
De website en het e-bookbeleid van de Koninklijke Bibliotheek (Online invullen van formulieren voor het wettelijke depot - Depot van elektronische publicaties) (5-2153)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fauzaya Talhaoui aan de heer Paul Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-151 COM
p. 13-16 5-151 COM p. 13-16 (PDF)
De werking van de Antwerpse en de Gentse Cel Schijnhuwelijken (Hoger percentage weigering huwelijksaanvragen in Antwerpen) (3-1905)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Talhaoui aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
3-188
p. 54-56 3-188 p. 54-56 (PDF)
De werking van de Moslimexecutieve (5-3472)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fauzaya Talhaoui aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-222 COM
p. 18-24 5-222 COM p. 18-24 (PDF)
De wijzigingen in de pensioenregelingen voor de aangeslotenen bij de Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid (Wijziging in de pensioenleeftijd - Vaststellingen Rekenhof - Vermindering van de pensioenrechten ; verworven rechten) (3-1969)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Talhaoui aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-193
p. 57-60 3-193 p. 57-60 (PDF)
Diversiteit binnen Justitie - Statistieken - Informatiecampagne voor allochtonen (FOD Justitie en de magistratuur) (3-2658)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Talhaoui aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-43
p. 3379 3-43 p. 3379 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-44
p. 3529-3530 3-44 p. 3529-3530 (PDF)
Douanezaken - Directe vertegenwoordiging - Aanvragen - Aangiften - Cijfergegevens (5-10629)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Talhaoui aan de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-10629
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 2010)      
  mevrouw Fauzaya Falhaoui, senator-opvolger
5-33
p. 7-8 5-33 p. 7-8 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 18 mei 2003)      
  mevrouw Talhaoui, gecoŲpteerd senator
3-70
p. 9 3-70 p. 9 (PDF)
Europese richtlijnen - Omzetting in nationaal recht - Vertraging (3-2228)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Talhaoui aan de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-36
p. 2761-2763 3-36 p. 2761-2763 (PDF)
Gemeentelijk stemrecht voor vreemdelingen in 2012 - Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken - Omzendbrief - Onduidelijkheden (5-6229)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Talhaoui aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-6229
Gezinsondersteuning - Integratiebevorderende initiatieven - Overleg met de lokale overheden - Steun aan lokale initiatieven (Bijzondere moeilijkheden van allochtone gezinnen) (3-2589)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Talhaoui aan mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-40
p. 3148-3149 3-40 p. 3148-3149 (PDF)
Gezondheidszorg - Toegankelijkheid - Illegalen (3-6965)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Talhaoui aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-88
p. 9973-9975 3-88 p. 9973-9975 (PDF)
Herziening van de Grondwet, om een nieuw artikel in een nieuwe titel Ibis in te voegen, betreffende de duurzame ontwikkeling als algemene beleidsdoelstelling      
  Voorstel tot invoeging van een titel Ibis en een artikel 7bis om duurzame ontwikkeling als algemene beleidsdoelstelling voor de federale Staat, de gemeenschappen en de gewesten in de Grondwet in te schrijven (3-1778)
   Voorstel van de heren Cornil, Martens, Delpťrťe, Hugo Vandenberghe, Mahoux en Vankrunkelsven en de dames Talhaoui, Van de Casteele en de T'Serclaes
3-1778/1
p. 1-6 3-1778/1 p. 1-6 (PDF)
Het Europese embargo tegen Iran (wegens zijn nucleair programma - Olie) (5-388)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fauzaya Talhaoui aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-45
p. 11-13 5-45 p. 11-13 (PDF)
Het Verdrag van Schengen - Toelichting bij Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 7 en 8 juni 2012 (Secundaire bewegingen binnen de EU van personen zonder wettelijke verblijfsvergunning - Visa - Schengenevaluatiemechanisme - Schengengrenscode - Tijdelijke herinvoering van grenstoezicht aan de binnengrenzen) (5-1650)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de dames Daphnť Dumery (K) en Fauzaya Talhaoui (S)
5-1650/1
p. 1-9 5-1650/1 p. 1-9 (PDF)
Het afnemen van de Belgische nationaliteit (Criteria - Bevoegdheid - Cijfers - Persoon met een dubbele nationaliteit, de Belgische en de Colombiaanse) (5-3483)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fauzaya Talhaoui aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-227 COM
p. 6-7 5-227 COM p. 6-7 (PDF)
Het gebrek aan opvang van niet-begeleide minderjarigen (Asielzoekers) (3-1343)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Talhaoui aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-195
p. 14-16 3-195 p. 14-16 (PDF)
Het gebruik van betalende telefoonnummers voor oproepen naar de wachtdiensten van eerstelijnszorgverstrekkers (5-2006)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fauzaya Talhaoui aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-139 COM
p. 23-25 5-139 COM p. 23-25 (PDF)
Het gebruik van betalende telefoonnummers voor oproepen naar de wachtdiensten van eerstelijnszorgverstrekkers (Betalende nummers met een toeslag - Project 1733 - Mensen met een laag inkomen) (5-4974)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fauzaya Talhaoui aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-297 COM
p. 29-31 5-297 COM p. 29-31 (PDF)
Het gebruik van medicinale cannabis (Zie ook mondelinge vraag 5-1176) (5-4268)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fauzaya Talhaoui aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-284 COM
p. 8-10 5-284 COM p. 8-10 (PDF)
Het gebruik van medicinale cannabis (Zie ook vraag om uitleg 5-4268) (5-1176)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fauzaya Talhaoui aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-124
p. 8-10 5-124 p. 8-10 (PDF)
Het inschakelen van asielzoekers in het arbeidscircuit (Fruitpluksector) (3-1651)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Talhaoui aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Antwoord gegeven door de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
3-165
p. 55-56 3-165 p. 55-56 (PDF)
Het interministerieel overleg over gehandicaptenzorg (Implementatie van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap - Budgetten voor gehandicaptenzorg - Chronische patiŽnten met een debiliserende of degeneratieve aandoening) (5-880)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fauzaya Talhaoui aan de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
5-94
p. 20-22 5-94 p. 20-22 (PDF)
Het ontslag van NaÔma Amzil (Doodsbedreigingen aan het adres van de baas van het bedrijf Remery - Belgo-marokkaanse werkneemster die een islamitisch hoofddoek draagt - Racismebestrijding) (3-608)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Talhaoui aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-99
p. 10-13 3-99 p. 10-13 (PDF)
Het opsluiten van kinderen in gesloten centra (Psychiatrische problemen - Aanbevelingen van de kinderrechtencommissaris van de Franstalige Gemeenschap - Onderwijs aan de kinderen - Infrastructuurwerken) (3-1106)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Talhaoui aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
3-160
p. 11-13 3-160 p. 11-13 (PDF)
Het potentieel aan energie-efficiŽntie (onbenut in BelgiŽ - Elektriciteit - Energiebesparing - Kyoto-doelstellingen - FEDESCO nv) (3-971)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Talhaoui aan mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-125
p. 83-87 3-125 p. 83-87 (PDF)
Het schrappen van de Beneluxtrein Brussel-Amsterdam (ten voordele van de hst Fyra) (5-733)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fauzaya Talhaoui aan de heer Paul Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-82
p. 26-28 5-82 p. 26-28 (PDF)
Het stemrecht van de niet-Europese vreemdelingen (Gemeenteraadsverkiezingen - Niet-EU vreemdelingen) (3-1026)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-130
p. 16-20 3-130 p. 16-20 (PDF)
Het stijgend racisme naar aanleiding van de economische crisis (5-2394)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fauzaya Talhaoui aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-184 COM
p. 9-11 5-184 COM p. 9-11 (PDF)
Het stopzetten van de subsidies van het project Time Out (Antwerps project voor begeleiding van daders van partnergeweld - Noodnummer voor slachtoffers) (3-1302)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Talhaoui aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-191
p. 27-31 3-191 p. 27-31 (PDF)
Het straatverbod in Antwerpen (Macht van de burgemeester om personen die herhaaldelijk de openbare orde ernstig verstoren of zware overlast veroorzaken in een omgeving, kan verbieden ťťn of meerdere straten te betreden - Prostitutie - Jongeren die geregeld overlast veroorzaken) (3-848)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Talhaoui aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-115
p. 72-74 3-115 p. 72-74 (PDF)
Het uitblijven van een beslissing betreffende een nieuwe Antwerpse gevangenis in Wilrijk (5-1125)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fauzaya Talhaoui aan de heer Servais Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatsstecretairs voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-118
p. 26-27 5-118 p. 26-27 (PDF)
Het uitblijven van een beslissing betreffende een nieuwe gevangenis in Antwerpen (5-4149)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fauzaya Talhaoui aan de heer Servais Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatsstecretairs voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
5-257 COM
p. 11-13 5-257 COM p. 11-13 (PDF)
Het vervangend ondernemerschap (Wetgevende initiatieven - Schijnzelfstandigheid - Binnenschippers) (5-4904)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fauzaya Talhaoui aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-290 COM
p. 4-7 5-290 COM p. 4-7 (PDF)
Het werkgelegenheidsbeleid inzake de niet langer op de arbeidsmarkt bemiddelbare langdurig werklozen en leefloontrekkers (Activeringsmaatregelen - PWA-tewerkgestelden - Dienstencheques - Buurt- en nabijheidsdiensten - ActiviteitencoŲpťraties - Sociale economie - Vennootschappen met sociaal oogmerk) (3-663)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Talhaoui aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
3-100
p. 81-84 3-100 p. 81-84 (PDF)
Interparlementaire conferentie over het economisch en financieel bestuur in de Europese Unie (art. 13 van het EU-verdrag) - Europees Parlement - 20 en 21 januari 2014 (5-2304)      
  Verslag van de heer Georges Gilkinet (K) en mevrouw Marie-Claire Lambert (K) en de heren Stefaan Vercamer (K) en Philippe Mahoux (S) en mevrouw Fauzaya Talhaoui (S)
5-2304/2
p. 1-28 5-2304/2 p. 1-28 (PDF)
Migratie - Statistische gegevens - Periode 2008-2010 (5-5874)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Talhaoui aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-5874
Milieudelicten - Vervolgingsbeleid (3-2333)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Talhaoui aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 3-39
p. 2983 3-39 p. 2983 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-58
p. 5213-5216 3-58 p. 5213-5216 (PDF)
Ministerie van Landsverdediging - Communicatie inzake de omvorming tot "Federale Overheidsdienst Landsverdediging" - Diversiteitsbeleid in verband met vrouwen en allochtonen (Vrouwelijke rekruten en rekruten van allochtone origine) (3-3682)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Talhaoui aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-56
p. 5011-5012 3-56 p. 5011-5012 (PDF)
Neonazistische en racistische websites in BelgiŽ (Identificatie) (3-1141)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Talhaoui aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-165
p. 19-20 3-165 p. 19-20 (PDF)
Ontwerp tot herziening van artikel 41, tweede en vijfde lid, tweede volzin, van de Grondwet (Bevoegd maken van de gewesten om de binnengemeentelijke territoriale organen en de volksraadpleging over aangelegenheden van gemeentelijk of provinciaal belang te reglementeren) (3-700)      
  Verslag van mevrouw Talhaoui
3-700/2
p. 1-11 3-700/2 p. 1-11 (PDF)
  Bespreking
3-97
p. 29-32 3-97 p. 29-32 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet houdende de toekenning van een bijzondere eenmalige toelage ten voordele van de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest, het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (FinanciŽle compensatie voor de budgettaire lasten gedragen door de deelgebieden t.g.v. de toekenning, door de federale overheid, van een aanvullende gezinsbijslag voor schoolgaande kinderen - Begrotingsjaar 2006) (3-1964)      
  Verslag van mevrouw Talhaoui
3-1964/3
p. 1-6 3-1964/3 p. 1-6 (PDF)
Ontwerp van programmawet (3-1492)      
  Verslag van mevrouw Talhaoui
3-1492/7
p. 1-3 3-1492/7 p. 1-3 (PDF)
   Fonds voor de geÔntegreerde centra van dringende oproepen
3-1492/7
p. 1-3 3-1492/7 p. 1-3 (PDF)
Ontwerp van programmawet (3-1774)      
  Verslag van mevrouw Talhaoui
3-1774/5
p. 1-3 3-1774/5 p. 1-3 (PDF)
   Politiediensten - Rechtszekerheid voor de leden van de politiediensten die een logement genieten en dit logement moeten verlaten : wijziging KB 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten
3-1774/5
p. 2-3 3-1774/5 p. 2-3 (PDF)
Ontwerp van programmawet (3-966)      
  Verslag van de heer Noreilde en mevrouw Talhaoui
3-966/6
p. 1-27 3-966/6 p. 1-27 (PDF)
   Aanpassing van de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken aan de terminologie die voortvloeit uit de hervorming van niveau A - Wijziging artikel 1 van de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken : Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg en Federaal Planbureau
3-966/6
p. 20-21 3-966/6 p. 20-21 (PDF)
   Afname van biometrische gegevens van vreemdelingen - Ambtshalve zonder voorwerp verklaren van asielaanvragen
3-966/6
p. 2-4 3-966/6 p. 2-4 (PDF)
  3-966/6
p. 9-10 3-966/6 p. 9-10 (PDF)
  3-966/6
p. 10 3-966/6 p. 10 (PDF)
  3-966/6
p. 12 3-966/6 p. 12 (PDF)
  3-966/6
p. 13-14 3-966/6 p. 13-14 (PDF)
  3-966/6
p. 18-20 3-966/6 p. 18-20 (PDF)
  3-966/6
p. 23 3-966/6 p. 23 (PDF)
  3-966/6
p. 23-24 3-966/6 p. 23-24 (PDF)
   Elektronische identiteitskaart
3-966/6
p. 22-23 3-966/6 p. 22-23 (PDF)
  3-966/6
p. 23 3-966/6 p. 23 (PDF)
  3-966/6
p. 24 3-966/6 p. 24 (PDF)
   Facturering van de opdrachten van de brandweer, de civiele bescherming en de noodhulp - Aansprakelijkheid van de brandweer en de civiele bescherming - Sociaal secretariaat van de geÔntegreerde politie
3-966/6
p. 4-5 3-966/6 p. 4-5 (PDF)
  3-966/6
p. 6 3-966/6 p. 6 (PDF)
  3-966/6
p. 10 3-966/6 p. 10 (PDF)
  3-966/6
p. 11 3-966/6 p. 11 (PDF)
  3-966/6
p. 12 3-966/6 p. 12 (PDF)
   Hulpagenten van politie - Bevoegdheid inzake opstellen van processen-verbaal
3-966/6
p. 17-18 3-966/6 p. 17-18 (PDF)
   Overhandiging aan de politieke partijen van een exemplaar van de kiezerslijsten op elektronische drager
3-966/6
p. 20 3-966/6 p. 20 (PDF)
   Procťdť van de programmawetten
3-966/6
p. 11 3-966/6 p. 11 (PDF)
  3-966/6
p. 11 3-966/6 p. 11 (PDF)
  3-966/6
p. 12 3-966/6 p. 12 (PDF)
   Recuperatie van door politiezones en gemeenten onbetaalde bedragen voor aan hen gedane leveringen - Fonds voor door de federale politie tegen betaling verrichte prestaties ten gunste van rechtspersonen, de lokale politie of leden van de federale politie - Federaal Solidariteitsfonds voor de lokale politie - Vermindering van de dotatie aan gemeente of politiezone wanneer ze opdrachten met federaal karakter of de verplichtingen om de communicatie- en informatiecentra of de arrondissementele informatiekruispunten te bevolken, niet nakomt
3-966/6
p. 5-6 3-966/6 p. 5-6 (PDF)
  3-966/6
p. 6 3-966/6 p. 6 (PDF)
  3-966/6
p. 10 3-966/6 p. 10 (PDF)
  3-966/6
p. 14 3-966/6 p. 14 (PDF)
   Toegang tot de elektronische dienstverlening van de regering : controle van de identiteit van de gebruiker door het registratiebureau ; controle op de gegevens door de gebruiker verstrekt
3-966/6
p. 21-22 3-966/6 p. 21-22 (PDF)
   Wijziging wet 10 april 1990 tot regeling van de private veiligheid - Algemeen wettelijk kader voor de veiligheidsdiensten van de openbare vervoersmaatschappijen - Ondernemingen voor veiligheidsadvies - Bewakingsondernemingen - Wijziging wet 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden
3-966/6
p. 6-9 3-966/6 p. 6-9 (PDF)
  3-966/6
p. 10 3-966/6 p. 10 (PDF)
  3-966/6
p. 11-12 3-966/6 p. 11-12 (PDF)
  3-966/6
p. 13 3-966/6 p. 13 (PDF)
  3-966/6
p. 14-18 3-966/6 p. 14-18 (PDF)
  Algemene bespreking
   Afname van biometrische gegevens van vreemdelingen - Uitwisseling van gegevens
3-90
p. 6 3-90 p. 6 (PDF)
  3-90
p. 7 3-90 p. 7 (PDF)
   Overzicht van het verslag van de Commissie Binnenlandse Zaken
3-90
p. 6-7 3-90 p. 6-7 (PDF)
   Toegang tot de elektronische dienstverlening van de regering : controle van de identiteit van de gebruiker door het registratiebureau
3-90
p. 7 3-90 p. 7 (PDF)
Ontwerp van programmawet (I) (5-1545)      
  Verslag van de heer Louis Siquet en mevrouw Fauzaya Talhaoui
5-1545/4
p. 1-26 5-1545/4 p. 1-26 (PDF)
Ontwerp van wet houdende diverse bepalingen (3-967)      
  Verslag van de heer Noreilde en mevrouw Talhaoui
3-967/5
p. 1 3-967/5 p. 1 (PDF)
Overheidsinstellingen en -bedrijven - Vertegenwoordiging van vrouwen in de raden van bestuur (3-4259)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Talhaoui aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-62
p. 5750-5751 3-62 p. 5750-5751 (PDF)
Overheidsinstellingen en -bedrijven - Vertegenwoordiging van vrouwen in de raden van bestuur (3-4260)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Talhaoui aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-62
p. 5763 3-62 p. 5763 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-68
p. 6957-6958 3-68 p. 6957-6958 (PDF)
Overheidsinstellingen en -bedrijven - Vertegenwoordiging van vrouwen in de raden van bestuur (3-4271)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Talhaoui aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-62
p. 5757-5758 3-62 p. 5757-5758 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-79
p. 8609-8610 3-79 p. 8609-8610 (PDF)
Overheidsinstellingen en -bedrijven - Vertegenwoordiging van vrouwen in de raden van bestuur (Raad van State - Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle - NV ASTRID) (3-4258)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Talhaoui aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-62
p. 5826-5827 3-62 p. 5826-5827 (PDF)
Schijnhuwelijken - Draaiboek - Geweigerde en erkende dossiers - Aantallen (3-7509)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Talhaoui aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-90
p. 10364 3-90 p. 10364 (PDF)
Studiereis naar Egypte en TunesiŽ van 11 tot 16 maart 2012 (Positie van de vrouwen in de euromediterane zone) (5-1646)      
  Verslag van de heer Hassan Bousetta en mevrouw Fauzaya Talhaoui
5-1646/1
p. 1-15 5-1646/1 p. 1-15 (PDF)
Voedselspeculatie en andere vormen van maatschappelijk-toxisch bankieren (Toezicht van de FSMA) (5-3879)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fauzaya Talhaoui aan de heer Koen Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
5-249 COM
p. 11-15 5-249 COM p. 11-15 (PDF)
Voorstel tot invoeging van een titel Ibis en een artikel 7bis om duurzame ontwikkeling als doelstelling voor de Staat, de gemeenschappen en de gewesten in te schrijven in de Grondwet (3-1557)      
  Voorstel van de heer Martens en mevrouw Talhaoui
3-1557/1
p. 1-7 3-1557/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van Verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2201/2003 wat de bevoegdheid betreft en tot invoeging van regels inzake toepasselijk recht in huwelijkszaken (3-1892)      
  Onderzoek van subsidiariteit
   Bespreking
3-187
p. 40-46 3-187 p. 40-46 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 5, ß 1, II, 6į, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (De keuring van culturele gegevensdragers is een gemeenschapsbevoegdheid - Filmkeuring - Boeken, gsm's, dvd's, cd's, computerspelletjes) (3-1716)      
  Voorstel van de heer Lionel Vandenberghe en mevrouw Talhaoui
3-1716/1
p. 1-3 3-1716/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van nieuwe wapenwet (Omzetting richtlijn 91/477/EEG - Indeling van de wapens - Erkenning van wapenhandelaars - Handelingen met wapens - Verbodsbepalingen - Schietstanden - Vervoer van vuurwapens - Munitie - Federale wapendienst) (3-1479)      
  Voorstel van mevrouw Talhaoui en de heer Lionel Vandenberghe
3-1479/1
p. 1-48 3-1479/1 p. 1-48 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de investeringen in hernieuwbare energie en het afsluiten van een Europees verdrag van hernieuwbare energie "EURENEW" (3-2353)      
  Voorstel van de dames Talhaoui en De Roeck en de heren Cornil, Collas, Delpťrťe, Lionel Vandenberghe en Martens
3-2353/1
p. 1-10 3-2353/1 p. 1-10 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de nationaliteitsvereiste voor slachtoffers van de ontploffing van munitie en oorlogstuig (5-2887)      
  Voorstel van de dames Fatma Pehlivan, Vanessa Matz, Martine Taelman, Olga Zrihen en Fauzaya Talhaoui en de heer Johan Verstreken
5-2887/1
p. 1-4 5-2887/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de post 2015 ontwikkelingsagenda (Millenniumdoelen voor ontwikkeling - Nieuw kader voor ontwikkeling en internationale samenwerking na 2015) (5-2098)      
  Voorstel van de dames Fauzaya Talhaoui, Marie Arena, Elke Sleurs, Christine Defraigne en Vanessa Matz en de heren Johan Verstreken, Benoit Hellings en Yoeri Vastersavendts
5-2098/1
p. 1-10 5-2098/1 p. 1-10 (PDF)
  Bespreking
5-107
p. 52-57 5-107 p. 52-57 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de strijd tegen islamofobie (5-1980)      
  Voorstel van de heren Bert Anciaux, Ahmed Laaouej en Richard Miller en de dames Fauzaya Talhaoui, Freya Piryns en Zakia Khattabi
5-1980/1
p. 1-9 5-1980/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de studie gemaakt door het Studie- en documentatiecentrum oorlog en hedendaagse maatschappij (SOMA) : "De Belgische overheden en de jodenvervolging en -deportatie" (3-1653)      
  Amendementen nrs 1 tot 4 van de heer Lionel Vandenberghe en mevrouw Talhaoui
3-1653/2
p. 1-2 3-1653/2 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de verlening van de waarnemersstatus aan Taiwan tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van de Wereldgezondheidsorganisatie (3-1465)      
  Voorstel van de heren Destexhe, Lionel Vandenberghe en Roelants du Vivier en van de dames Talhaoui, Van de Casteele, de Bethune en Annane
3-1465/1
p. 1-3 3-1465/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende een verregaande schuldkwijtschelding voor de door de zeebeving getroffen landen in Zuidoost-AziŽ (Tsoenami)      
  Voorstel van mevrouw Talhaoui en de heer Lionel Vandenberghe
3-1034/1
p. 1-4 3-1034/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het Belgisch standpunt inzake de aanpak van de crisis in Europa (Politieke integratie - ECB - Gemeenschappelijk beheer soevereine schuld - Agentschap schuldstabilisatie - Euro-obligaties - Europees ratingagentschap - Regulering bankensector - Taks financiŽle transacties - Begrotingsevenwicht - Jobcreatie - EU 2020-strategie - Sociaaleconomische integratie - Fiscale harmonisatie - Klimaat - Democratische legitimiteit EU - Eensgezind EU-optreden op wereldniveau) (5-1554)      
  Voorstel van de heren Ludo Sannen en Philippe Mahoux en de dames Fauzaya Talhaoui en Marie Arena
5-1554/1
p. 1-10 5-1554/1 p. 1-10 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het opsluiten van kinderen in gesloten centra (Politiek asiel) (3-1770)      
  Voorstel van mevrouw Talhaoui en de heer Lionel Vandenberghe
3-1770/1
p. 1-5 3-1770/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake kansrijk ondernemen (3-1932)      
  Voorstel van mevrouw Talhaoui c.s.
3-1932/1
p. 1-9 3-1932/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot het standpunt van de Belgische regering in het kader van het 4e High Level Forum on Aid Effectiveness (Ontwikkelingssamenwerking) (5-1345)      
  Voorstel van de dames Marleen Temmerman en Fauzaya Talhaoui
5-1345/1
p. 1-5 5-1345/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie om het veralgemeend gebruik van een ICE-nummer (In Case of Emergency) in het GSM-geheugen te bevorderen (3-2011)      
  Verslag van mevrouw Talhaoui
3-2011/2
p. 1-3 3-2011/2 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie over de humanitaire situatie in SyriŽ en zijn buurlanden (Humanitaire hulp voor de Syrische en Palestijnse vluchtelingen) (5-1986)      
  Voorstel van de dames Dalila Douifi, Fauzaya Talhaoui, Marie Arena, Dominique Tilmans, Vanessa Matz en Freya Piryns en de heren Bert Anciaux, Johan Verstreken en Benoit Hellings
5-1986/1
p. 1-6 5-1986/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie teneinde de herindustrialisering van de Europese Unie te bevorderen (Europees economisch herstelplan - Europese coŲrdinatie van de economische beleidsvormen - Ondersteuning van nationale investeringen - Bestrijding van sociale dumping en milieudumping - Opname van sociale en milieugerelateerde normen in de vrijhandelsakkoorden - Invoering van een sociale en milieugerelateerde bijdrage - Verbetering van de opspoorbaarheid van producten door het opleggen van een etikettering die de bijdrage van elk land bij de fabricage vermeldt - Instellen van een financieel meerjarenkader zodat de begrotingsmiddelen kunnen worden uitgetrokken om de doelstelling te halen dat het aandeel van de industrie in het BBP van de EU in 2020 20% bereikt) (5-1950)      
  Voorstel van de dames Marie Arena en Fauzaya Talhaoui en de heren Ludo Sannen, Ahmed Laaouej en Philippe Mahoux
5-1950/1
p. 1-11 5-1950/1 p. 1-11 (PDF)
Voorstel van uitleggingswet betreffende artikel 29, ß 3, tweede lid, van de wet van 5 augustus 2003 betreffende ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht (Ook van toepassing op personen die in BelgiŽ de status van vluchteling verworven hebben) (3-1544)      
  Verslag van mevrouw Talhaoui
3-1544/2
p. 1 3-1544/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
3-163
p. 12-14 3-163 p. 12-14 (PDF)
Voorstellen van wetgevend initiatief opgesteld door het Parlementair Comitť belast met de wetsevaluatie (5-1893)      
  Verslag van de heer Stefaan Van Hecke (K) en mevrouw Fauzaya Talhaoui (S)
5-1893/2
tekst 5-1893/2 tekst (PDF)
Wetsontwerp betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles (Vervanging van de wet van 20 juli 2004 - Omzetting richtlijnen) (5-1702)      
  Verslag van de dames Lieve Maes en Fauzaya Talhaoui
5-1702/3
p. 1-10 5-1702/3 p. 1-10 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de bevrachting en de prijsvorming in de binnenvaart, met betrekking tot aangelegenheden als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet (Omzetting richtlijn 96/75/26 - Uitwerking protocolakkoord gesloten tussen de vertegenwoordigers van de binnenvaartsector en de bevoegde ministers - Verjaring van de rechtsvorderingen - Wijziging van de wet van 8 juli 1976 betreffende de vergunning voor de exploitatie van binnenvaartuigen en betreffende de financiering van het Instituut voor het transport langs de binnenwateren : strafsancties - Zie ook doc. 5-2885) (5-2884)      
  Algemene bespreking
5-151
p. 20-22 5-151 p. 20-22 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de bevrachting en de prijsvorming in de binnenvaart, met betrekking tot aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet (Omzetting richtlijn 96/75/EG - Instelling bij de administratie van een Commissie Binnenvaart - Uitwerking protocolakkoord gesloten tussen de vertegenwoordigers van de binnenvaartsector en de bevoegde ministers - Strafsancties - Zie ook doc. 5-2884) (5-2885)      
  Algemene bespreking
5-151
p. 20-22 5-151 p. 20-22 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de externe rechtspositie van gedetineerden (Relatie tussen de gedetineerde en de vrije samenleving - Rationalisering van de bestaande strafuitvoeringsmodaliteiten - Bevoegdheidsverdeling tussen minister en strafuitvoeringsrechtbank - Positie van het slachtoffer in het kader van de strafuitvoering - Door de minister toe te kennen strafuitvoeringsmodaliteiten en procedure - Strafuitvoeringsmodaliteiten toegekend op rechterlijk niveau - Procedures voor de strafuitvoeringsrechter en voor de strafuitvoeringsrechtbank - Opheffing van de wet van 5 maart 1998 betreffende de voorwaardelijke invrijheidstelling en tot wijziging van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen de abnormalen en de gewoontemisdadigers - Opheffing wet 18 maart 1998 tot instelling van de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling) (3-1128)      
  Algemene bespreking
3-140
p. 36-48 3-140 p. 36-48 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank (3-2054)      
  Verslag van mevrouw Talhaoui
3-2054/4
p. 1-17 3-2054/4 p. 1-17 (PDF)
Wetsontwerp houdende bepalingen betreffende de verwerking van persoonsgegevens door de Federale Overheidsdienst FinanciŽn in het kader van zijn opdrachten (De gegevensuitwisselingen binnen de Federale Overheidsdienst FinanciŽn in overeenstemming brengen met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens) (5-1765)      
  Verslag van mevrouw Fauzaya Talhaoui
5-1765/2
p. 1-4 5-1765/2 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
5-74
p. 35-36 5-74 p. 35-36 (PDF)
Wetsontwerp houdende bepalingen inzake de woninghuur (3-2122)      
  Verslag van mevrouw Talhaoui
3-2122/3
p. 1-5 3-2122/3 p. 1-5 (PDF)
  Algemene bespreking
3-213
p. 53 3-213 p. 53 (PDF)
Wetsontwerp houdende de minimale nominale volumes duurzame biobrandstoffen die de volumes fossiele motorbrandstoffen, die jaarlijks tot verbruik worden uitgeslagen, moeten bevatten (Vervanging van de wet van 22 juli 2009 houdende verplichting tot bijmenging van biobrandstof in de tot verbruik uitgeslagen fossiele motorbrandstoffen) (5-2160)      
  Verslag van de dames Fauzaya Talhaoui en Marie Arena
5-2160/2
p. 1-6 5-2160/2 p. 1-6 (PDF)
Wetsontwerp houdende de toekenning van een bijzondere eenmalige toelage ten voordele van de Duitstalige Gemeenschap (FinanciŽle compensatie voor de budgetaire lasten gedragen door de Duitstalige Gemeenschap t.g.v. de toekenning door de federale overheid, van een aanvullende gezinsbijslag voor schoolgaande kinderen - Begrotingsjaar 2006) (3-1965)      
  Verslag van mevrouw Talhaoui
3-1965/2
p. 1 3-1965/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (3-1302)      
  Verslag van mevrouw Talhaoui
3-1302/6
p. 1-9 3-1302/6 p. 1-9 (PDF)
   Bekendmaking van het Belgisch Staatsblad op internet en afschaffing van de papieren versie
3-1302/6
p. 3-4 3-1302/6 p. 3-4 (PDF)
  3-1302/6
p. 4 3-1302/6 p. 4 (PDF)
  3-1302/6
p. 5 3-1302/6 p. 5 (PDF)
  3-1302/6
p. 5-6 3-1302/6 p. 5-6 (PDF)
  3-1302/6
p. 6 3-1302/6 p. 6 (PDF)
   Beslag op bankrekening (Voor beslag onvatbare bedragen)
3-1302/6
p. 2-3 3-1302/6 p. 2-3 (PDF)
  3-1302/6
p. 4 3-1302/6 p. 4 (PDF)
  3-1302/6
p. 5 3-1302/6 p. 5 (PDF)
  3-1302/6
p. 6-7 3-1302/6 p. 6-7 (PDF)
   Wijziging wet 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie (Overgangsbepaling - Internationale vrije adoptie)
3-1302/6
p. 4 3-1302/6 p. 4 (PDF)
  3-1302/6
p. 4 3-1302/6 p. 4 (PDF)
  3-1302/6
p. 5 3-1302/6 p. 5 (PDF)
  3-1302/6
p. 6 3-1302/6 p. 6 (PDF)
  3-1302/6
p. 7-8 3-1302/6 p. 7-8 (PDF)
  Algemene bespreking (Eerste deel)
   Samenvatting verslag Commissie Justitie
3-124
p. 38-41 3-124 p. 38-41 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (3-1447)      
  Verslag van mevrouw Talhaoui
3-1447/5
p. 1-6 3-1447/5 p. 1-6 (PDF)
   Toekenning gemeentelijk stemrecht aan niet-EU-vreemdelingen
3-1447/5
p. 2-4 3-1447/5 p. 2-4 (PDF)
  3-1447/5
p. 4 3-1447/5 p. 4 (PDF)
   Tuchtbevoegdheden en naleving van de dwingende termijnen bij afwezigheid of verhindering van de titularis van een ambt
3-1447/5
p. 2 3-1447/5 p. 2 (PDF)
  Algemene bespreking
3-140
p. 48-49 3-140 p. 48-49 (PDF)
   Toekenning gemeentelijk stemrecht aan niet-EU-vreemdelingen
3-140
p. 48-49 3-140 p. 48-49 (PDF)
   Tuchtbevoegdheden en naleving van de dwingende termijnen bij afwezigheid of verhindering van de titularis van een ambt (wet 13 mei 1999)
3-140
p. 48 3-140 p. 48 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (3-1493)      
  Verslag van mevrouw Talhaoui
3-1493/6
p. 1-5 3-1493/6 p. 1-5 (PDF)
   Verkleinen van de digitale kloof : aankoop door de burgers van een erkend pakket "Internet voor iedereen" met forse korting op de prijs (PC met internetverbinding), dankzij een gezamelijke inspanning van de informaticasector en de overheid - Verrekening van een belastingkrediet op de inkomstenbelastingen
3-1493/6
p. 1-5 3-1493/6 p. 1-5 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (3-1775)      
  Verslag van mevrouw Talhaoui
3-1775/6
p. 1-11 3-1775/6 p. 1-11 (PDF)
   Beroepstermijn tegen een beslissing van het OCMW
3-1775/6
p. 5 3-1775/6 p. 5 (PDF)
   Toepassing van de regels van het openbaar ambt op het Agentschap voor de oproepen tot de hulpdiensten
3-1775/6
p. 4 3-1775/6 p. 4 (PDF)
   Tweetaligheid van de personeelsleden van de federale en lokale politie : verlenging overgangsmaatregel
3-1775/6
p. 3-4 3-1775/6 p. 3-4 (PDF)
  3-1775/6
p. 6 3-1775/6 p. 6 (PDF)
  3-1775/6
p. 6-7 3-1775/6 p. 6-7 (PDF)
  3-1775/6
p. 7-10 3-1775/6 p. 7-10 (PDF)
   Vaststelling van een vervaltermijn betreffende de aanvragen om terugbetaling van de OCMW's ingevolge de opname van de OCMW's in de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
3-1775/6
p. 4-5 3-1775/6 p. 4-5 (PDF)
   Verlenging van de geldigheidsduur van het Federaal Solidariteitsfonds voor de lokale politie
3-1775/6
p. 2-3 3-1775/6 p. 2-3 (PDF)
  3-1775/6
p. 6 3-1775/6 p. 6 (PDF)
  3-1775/6
p. 7 3-1775/6 p. 7 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (IV) (3-2121)      
  Verslag van mevrouw Talhaoui
3-2121/6
p. 1-10 3-2121/6 p. 1-10 (PDF)
   Bestuurlijke aanhouding door de politie alsook nadere regels voor het boeien of opsluiten van personen
3-2121/6
p. 6-7 3-2121/6 p. 6-7 (PDF)
   Bewijskracht van de informatiegegevens opgenomen in het Rijksregister - Administratieve vereenvoudiging
3-2121/6
p. 2-3 3-2121/6 p. 2-3 (PDF)
  3-2121/6
p. 8 3-2121/6 p. 8 (PDF)
  3-2121/6
p. 9 3-2121/6 p. 9 (PDF)
   Mandaten bij de federale politie en bij de Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie
3-2121/6
p. 7 3-2121/6 p. 7 (PDF)
  3-2121/6
p. 8-9 3-2121/6 p. 8-9 (PDF)
  3-2121/6
p. 9 3-2121/6 p. 9 (PDF)
   Omzetting richtlijn 2004/35/EG inzake milieuschade : verhaal van de kosten
3-2121/6
p. 7-8 3-2121/6 p. 7-8 (PDF)
   Veiligheid bij voetbalwedstrijden : versterking van de functie van de stewards, evacuatie van de stadions, nalatigheidsboetes, toelating om zonder supportersscheiding te spelen, strengere aanpak van de onruststokers, strengere bepalingen inzake stadionverbod, perimeter- en uitreisverbod
3-2121/6
p. 3-6 3-2121/6 p. 3-6 (PDF)
  3-2121/6
p. 9 3-2121/6 p. 9 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende de termijnen, het verzoekschrift op tegenspraak en de procedure van collectieve schuldenregeling (Veralgemening van het verzoekschrift op tegenspraak als inleidende akte van rechtsingang voor alle aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de arbeidsgerechten behoren - Datum waarop de termijnen ingaan, wanneer deze beginnen te lopen na een kennisgeving - Wijziging van de burgerlijke bevoegdheden van het arbeidsauditoraat - Grondige wijziging van de procedure van collectieve schuldenregeling [Aanpassing wet van 5 juli 1998] opgedrongen door toepassingsmoeilijkheden) (3-1207)      
  Verslag van de heer Willems en mevrouw Talhaoui
3-1207/3
p. 1-42 3-1207/3 p. 1-42 (PDF)
  Algemene bespreking
3-130
p. 34 3-130 p. 34 (PDF)
  3-130
p. 34-51 3-130 p. 34-51 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende justitie (Gerechtelijke kantons Zinnik en Le Roeulx - Kaderuitbreiding politierechtbanken Leuven en Brugge - Wijziging wet 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting voor wat het Hof van beroep te Luik betreft - Wijziging artikel 287 Gerechtelijk Wetboek : vervanging van de mandaten van korpchefs) (3-1438)      
  Verslag van mevrouw Talhaoui
3-1438/2
p. 1-18 3-1438/2 p. 1-18 (PDF)
  Algemene bespreking
3-139
p. 28-31 3-139 p. 28-31 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake de thematische volksleningen (Aanmoediging van het langetermijnsparen om zo kredietverlening op lange termijn aan socio-economische en maatschappelijk verantwoorde projecten te vergemakkelijken - Aantrekken van gelden door middel van kasbonnen of termijndeposito's op middellange termijn, waarvan de inkomsten een fiscaal gunstregime genieten om dit systeem aantrekkelijk te maken voor spaarders - Financiering op lange termijn van projecten uit de publieke of private sector - Toezicht door de NBB - Toezicht door de FSMA - Strafrechtelijke bepalingen - Fiscale bepalingen) (5-2418)      
  Algemene bespreking
5-133
p. 26-31 5-133 p. 26-31 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake energie (Wijzigingen van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt : certificaten voor installaties voor elektriciteitsproductie uit wind in de zeegebieden, federale bijdrage op de elektriciteit en het gas - Wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot bepaling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de elektriciteitsmarkt - Bekrachtiging KB's) (5-1902)      
  Verslag van mevrouw Fauzaya Talhaoui
5-1902/2
p. 1-4 5-1902/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse wijzigingen van het Wetboek van strafvordering en van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de verbetering van de onderzoeksmethoden in de strijd tegen het terrorisme en de zware en georganiseerde criminaliteit (Bijzondere opsporingsmethoden : observatie, infiltratie en informantenwerking - Anderze onderzoeksmethoden : onderscheppen van post, inkijkoperatie, direct afluisteren, uitgestelde tussenkomst, inwinning van gegevens over bankrekeningen en banktransacties, provocatie, minionderzoek, vertrouwelijk dossier, rechterlijke controle - Aanwijzing van onderzoeksrechters gespecialiseerd in het onderzoek naar terrorismezaken en die hun bevoegdheden kunnen uitoefenen over het hele grondgebied - Wijziging Wetboek van Strafvordering en Gerechtelijk Wetboek) (3-1491)      
  Algemene bespreking
3-144
p. 4-44 3-144 p. 4-44 (PDF)
Wetsontwerp houdende dringende bepalingen inzake KMO's (De duur van de erkenning van ondernemingsloketten - Ambulante activiteiten) (5-1899)      
  Verslag van de heer Richard Miller en mevrouw Fauzaya Talhaoui
5-1899/2
p. 1-3 5-1899/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende dringende bepalingen inzake fraudebestrijding (Wijziging wet 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiŽle stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van het terrorisme : notie "ernstige fiscale fraude, al dan niet georganiseerd" ; uitbreiding van de beperking voor cash betalingen tot 5000 euro tot de verkopen van goederen door particulieren aan handelaren in edele metalen - Wijziging Strafwetboek en Wetboek van vennootschappen : notie "ernstige fiscale fraude, al dan niet georganiseerd" - Wijziging van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen [I] door uitbreiding van de identificatieverplichting tot de verkoop van metalen die door de klant betaald worden in cash geld - Wijziging van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een kruispuntbank van ondernemingen door de inschrijving van de ambtshalve schrapping van het KBO-nummer van de vennootschappen die voor het derde opeenvolgende jaar geen jaarrekeningen hebben neergelegd) (5-2127)      
  Verslag van mevrouw Fauzaya Talhaoui
5-2127/2
p. 1-24 5-2127/2 p. 1-24 (PDF)
  Algemene bespreking
5-109
p. 15 5-109 p. 15 (PDF)
Wetsontwerp houdende fiscale en andere bepalingen betreffende justitie (Bepalingen tot wijziging van het Wetboek diverse rechten en taksen, het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, de Algemene wet inzake douane en accijnzen, het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 en het Wetboek van registratie-, hypotheek- en griffierechten : bevoegdheid van het openbaar ministerie tot het verlenen van inzage of afschrift - Juridische aspecten van de fraudebestrijding : schorsing van de verjaring van de strafvordering tijdens de termijn waarbinnen bijkomende onderzoekshandelingen worden uitgevoerd - Wegwerking van het verschil tussen de Nederlandse en de Franse tekst van artikel 2 van de Wet van 28 april 1999 tot aanvulling, wat de bestrijding van de fiscale fraude betreft, van het koninklijk besluit nr 185 van 9 juli 1935 op de bankcontrole en het uitgifteregime voor titels en effecten en van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen) (5-1887)      
  Verslag van mevrouw Fauzaya Talhaoui
5-1887/3
p. 1-12 5-1887/3 p. 1-12 (PDF)
  Algemene bespreking
5-84
p. 8-10 5-84 p. 8-10 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Kaderovereenkomst inzake een breed partnerschap en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten, enerzijds, en de Republiek IndonesiŽ, anderzijds, en met de Slotakte, gedaan te Jakarta op 9 november 2009 (5-1260)      
  Verslag van de dames Fauzaya Talhaoui en Olga Zrihen
5-1260/2
p. 1-5 5-1260/2 p. 1-5 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds, gedaan te Brussel op 10 mei 2010 (5-1259)      
  Verslag van de dames Fauzaya Talhaoui en Olga Zrihen
5-1259/2
p. 1-5 5-1259/2 p. 1-5 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen de regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de regering van de Franse republiek betreffende de behandeling van Belgische verbruikte brandstoffen te La Hague, gedaan te Parijs op 25 april 2013 (Opwerking van de brandstof van de BR2-reactor) (5-2336)      
  Stemming en stemverklaring van mevrouw Fauzaya Talhaoui
5-140
p. 42 5-140 p. 42 (PDF)
  5-140
p. 47 5-140 p. 47 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Facultatief Protocol bij het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten, aangenomen te New York op 10 december 2008 (Controlemechanisme) (5-2394)      
  Verslag van de heer Benoit Hellings en mevrouw Fauzaya Talhaoui
5-2394/2
p. 1-5 5-2394/2 p. 1-5 (PDF)
  Algemene bespreking
5-140
p. 35-39 5-140 p. 35-39 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning, de tenuitvoerlegging en de samenwerking op het gebied van ouderlijke verantwoordelijkheid en maatregelen ter bescherming van kinderen, gedaan te's Gravenhage op 19 oktober 1996 (5-2321)      
  Verslag van mevrouw Fauzaya Talhaoui en de heer Johan Verstreken
5-2321/2
p. 1-9 5-2321/2 p. 1-9 (PDF)
  Algemene bespreking
5-140
p. 33-34 5-140 p. 33-34 (PDF)
Wetsontwerp houdende invoeging van boek IV "Bescherming van de mededinging" en van boek V "De mededinging en de prijsevoluties" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek IV en aan boek V en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek IV en aan boek V, in boek I van het Wetboek van economisch recht (Herstructurering van de Belgische mededingingsautoriteit - Modernisering van de algemene mededingingsregels en de prijzenreglementering - Prijzenobservatorium - Controle van de prijs van de geneesmiddelen - Zie ook doc. 5-1998) (5-1997)      
  Verslag van mevrouw Fauzaya Talhaoui
5-1997/3
p. 1-41 5-1997/3 p. 1-41 (PDF)
  Algemene bespreking
5-96
p. 12-13 5-96 p. 12-13 (PDF)
Wetsontwerp houdende invoeging van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, in boek IV "Bescherming van de mededinging" en boek V "De mededinging en de prijsevoluties" van het Wetboek van economisch recht (Bevoegdheden van het Hof van beroep te Brussel en het Hof van cassatie naar aanleiding van de herstructurering van de Belgische mededingingsautoriteit - Wraking en tucht - Onverenigbaarheden - PrejudiciŽle vragen gesteld aan het Hof van Cassatie - Hoger beroep tegen beslissingen van het Mededingingscollege - Zie ook doc. 5-1997) (5-1998)      
  Verslag van mevrouw Fauzaya Talhaoui
5-1998/2
p. 1 5-1998/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-96
p. 12-13 5-96 p. 12-13 (PDF)
Wetsontwerp houdende omzetting van richtlijn 2010/24/EU van de Raad van 16 maart 2010 betreffende de wederzijdse bijstand inzake de invordering van schuldvorderingen die voortvloeien uit belastingen, rechten en andere maatregelen (Uitbreiding van het toepassingsgebied - EfficiŽnter en effectiever organiseren van de invorderingsbijstand) (5-1412)      
  Verslag van mevrouw Fauzaya Talhaoui
5-1412/3
p. 1-10 5-1412/3 p. 1-10 (PDF)
Wetsontwerp houdende oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken (bij de rechtbanken van eerste aanleg gevestigd in de zetel van het rechtsgebied van een hof van beroep, ter vervanging van de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling - Gespecialiseerde rechters - Rol van het openbaar ministerie - Multidisciplinaire kamers - Wijziging Gerechtelijk Wetboek en wet 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken - Opheffing wet 18 maart 1998 en KB's 10 augustus 1998, 28 januari 1999 en 25 februari 1999 betreffende de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling) (3-1127)      
  Algemene bespreking
3-124
p. 8-15 3-124 p. 8-15 (PDF)
Wetsontwerp houdende wijziging van de artikelen 2, 126 en 145 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie en van artikel 90decies van het Wetboek van strafvordering (Gedeeltelijke omzetting richtlijn 2006/24/EG betreffende de bewaring van gegevens die zijn gegenereerd of verwerkt i.v.m. het aanbieden van openbaar beschikbare elektronische-communicatiediensten of van openbare communicatienetwerken en tot wijziging van richtlijn 2002/58/EG ["Dataretentierichtlijn"] en artikel 15.1 van richtlijn 2002/58/EG betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie) (5-2222)      
  Verslag van mevrouw Fauzaya Talhaoui en de heer Richard Miller
5-2222/3
p. 1-19 5-2222/3 p. 1-19 (PDF)
  Algemene bespreking
5-114
p. 39-43 5-114 p. 39-43 (PDF)
Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen (Verschaffen van een meer duidelijke en meer volledige wettelijke basis aan de veiligheidsverificaties uitgevoerd door de inlichtingendiensten) (3-1075)      
  Verslag van mevrouw Talhaoui
3-1075/4
p. 1-43 3-1075/4 p. 1-43 (PDF)
Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 11 december 1998 tot oprichting van een beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen (Instellen, ten voordele van de burgers, van een effectieve juridische beroepsmogelijkheid tegen de veiligheidsverificaties) (3-1076)      
  Verslag van mevrouw Talhaoui
3-1076/4
p. 1-5 3-1076/4 p. 1-5 (PDF)
Wetsontwerp ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie (Globale hervorming van de wetgeving inzake discriminatie - Omzetting EG-richtlijn van 29 juni 2000 - Uitvoering van de verplichtingen van het Internationaal verdrag van 21 december 1965 inzake uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie - Algemeen kader voor bestrijding van discriminatie op grond van nationaliteit, ras, huidskleur, afkomst of nationale of etnische afstamming - Toepassing zowel op de openbare overheid als op de privť-actoren op het vlak van arbeidsbetrekkingen, sociale zekerheid of levering van goederen en diensten - Burgerlijke sancties : forfaitaire schadevergoeding, stakingsvordering, bescherming van slachtoffers tegen represailles - Strafrechtelijke bestraffing van daden die aanzetten tot discriminatie, haat of geweld, verspreiding van ideeŽn die de superioriteit van een ras bevestigen, van daden begaan door een ambtenaar en van deelname of hulp aan een groepering die rassendiscriminatie verkondigt - Collectief actierecht - Verdeling van de bewijslast) (3-2364)      
  Verslag van de heer Mahoux en mevrouw Talhaoui
3-2364/3
p. 1-27 3-2364/3 p. 1-27 (PDF)
  Algemene bespreking
3-215
p. 33-46 3-215 p. 33-46 (PDF)
Wetsontwerp ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen (Globale hervorming van de wetgeving inzake discriminatie - Omzetting EG-richtlijn van 13 december 2004 - Toepassing op de openbare overheid en op de privť-actoren op het vlak van arbeidsbetrekkingen, sociale zekerheid of levering van goederen en diensten - Burgerrechtelijke sancties : forfaitaire schadevergoeding, stakingsvordering en bescherming van slachtoffers tegen represailles - Strafrechtelijke bestraffing van daden die aanzetten tot discriminatie, haat of geweld en daden begaan door een ambtenaar - Collectief actierecht - Verdeling van de bewijslast) (3-2363)      
  Verslag van de heer Mahoux en mevrouw Talhaoui
3-2363/3
p. 1-17 3-2363/3 p. 1-17 (PDF)
  Algemene bespreking
3-215
p. 33-46 3-215 p. 33-46 (PDF)
Wetsontwerp tot aanpassing van het Gerechtelijk Wetboek aan de wetgeving ter bestrijding van discriminatie en tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden (Globale hervorming van de wetgeving inzake discriminatie - Bevoegdheid van de hoven en rechtbanken - Vorderingsrecht) (3-2365)      
  Verslag van de heer Mahoux en mevrouw Talhaoui
3-2365/2
p. 1-3 3-2365/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
3-215
p. 33-46 3-215 p. 33-46 (PDF)
Wetsontwerp tot creatie van het kader voor het invoeren van intelligente vervoerssystemen en tot wijziging van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid (Wegvervoer en interfaces met andere vervoerswijzen - Omzetting richtlijn 2010/40/EU [ITS] en gedelegeerde verordering 305/2013["eCall"]) (5-2225)      
  Verslag van mevrouw Fauzaya Talhaoui en de heer Richard Miller
5-2225/2
p. 1-5 5-2225/2 p. 1-5 (PDF)
Wetsontwerp tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid (Globaal beschermingsstatuut voor meerderjarige wilsonbekwame personen - Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Gerechtelijk Wetboek, de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke, de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiŽnt, de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen, de wet van 26 maart 2003 houdende regeling van de autopsie na het onverwachte en medisch onverklaarde overlijden van een kind van minder dan achttien maanden, de wet van 29 augustus 1988 op de erfregeling inzake landbouwbedrijven met het oog op het bevorderen van de continuÔteit, het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, het Kieswetboek en de wet van 1 juli 1964 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten - Zie ook doc. 5-1775) (5-1774)      
  Amendement nr 67 van mevrouw Fauzaya Talhaoui c.s.
5-1774/2
p. 35-36 5-1774/2 p. 35-36 (PDF)
Wetsontwerp tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot instelling van de dienst gemeenschapswachten en tot wijziging van artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet (Instelling van een specifiek reglementair kader voor publieke niet-politionele veiligheids- en preventiefuncties samengebracht onder ťťn benaming, met name die van "gemeenschapswacht" - Behoud van de gemeentelijke autonomie wat betreft het al of niet inrichten van een dienst gemeenschapswachten, het arbeids- en sociaal statuut van de beambten en de financiering van de dienst) (3-2423)      
  Verslag van mevrouw Talhaoui
3-2423/3
p. 1-5 3-2423/3 p. 1-5 (PDF)
Wetsontwerp tot invoeging van de artikelen 187bis, 187ter, 191bis, 191ter, 194bis en 194ter in het Gerechtelijk Wetboek en tot wijziging van de artikelen 259bis-9 en 259bis-10 van hetzelfde Wetboek (Derde toegangsweg tot de magistratuur : mondeling evaluatie-examen) (3-976)      
  Verslag van de dames Laloy en Talhaoui
3-976/4
p. 1-44 3-976/4 p. 1-44 (PDF)
Wetsontwerp tot oprichting van een Commissie belast met de hernieuwing van de organen van de islamitische eredienst (3-815)      
  Verslag van mevrouw Talhaoui
3-815/2
p. 1-43 3-815/2 p. 1-43 (PDF)
  Algemene bespreking
3-74
p. 4-24 3-74 p. 4-24 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 14 van de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973 (Annulatieberoep kan worden ingesteld tegen individuele en reglementaire administratieve handelingen van wetgevende vergaderingen, rechtscolleges en ermee samenhangende instellingen) (3-2430)      
  Verslag van mevrouw Talhaoui
3-2430/2
p. 1-3 3-2430/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 144ter, ß 1, 1į, van het Gerechtelijk Wetboek om het in overeenstemming te brengen met het Internationaal Verdrag betreffende de bestrijding van daden van nucleair terrorisme, gedaan te New York op 14 september 2005, en met de Wijziging van het Verdrag inzake externe beveiliging van kernmateriaal, aangenomen te Wenen op 8 juli 2005 door de conferentie van de Staten die partij zijn bij het Verdrag (Uitoefening van de strafvordering door de federale procureur) (5-2051)      
  Verslag van mevrouw Fauzaya Talhaoui
5-2051/2
p. 1-4 5-2051/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 340, ß 3, van het Gerechtelijk Wetboek (Termijn van het beraad) (3-2096)      
  Verslag van mevrouw Talhaoui
3-2096/2
p. 1-3 3-2096/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 405quater van het Strafwetboek en artikel 2 van de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden (Verzwarende omstandigheid - Opzettelijke slagen en verwondingen tegen een persoon wegens zijn geslachtsverandering) (5-1888)      
  Verslag van mevrouw Fauzaya Talhaoui
5-1888/2
p. 1-10 5-1888/2 p. 1-10 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 57/12 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Beroep bij de Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen - Uitbreiding van de alleenzetelende rechter - Strengere benoemingsvoorwaarden voor de rechters) (3-1005)      
  Verslag van mevrouw Talhaoui
3-1005/2
p. 1-7 3-1005/2 p. 1-7 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 259bis, 314bis, 504quater, 550bis en 550ter van het Strafwetboek en van de wet van 23 maart 1995 tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide die tijdens de tweede wereldoorlog door het Duitse nationaal-socialistische regime is gepleegd (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 259bis, 314bis, 504quater, 550bis en 550ter van het Strafwetboek) (In overeenstemming brengen van het Belgisch recht met de Overeenkomst van de Raad van Europa inzake informaticacriminaliteit en van het aanvullend Protocol) (3-1135)      
  Verslag van de dames Defraigne en Talhaoui
3-1135/3
p. 1-43 3-1135/3 p. 1-43 (PDF)
  Algemene bespreking
3-120
p. 4-10 3-120 p. 4-10 (PDF)
  3-121
p. 32-47 3-121 p. 32-47 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 53, ß 6, en 54bis van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken en tot invoeging in die wet van een artikel 54ter en een artikel 66bis (Gerechtelijke achterstand - Aanpassing van de taalvoorwaarden opgelegd aan het personeel van de griffies aan de vereisten van de uitgeoefende functie) (3-1074)      
  Verslag van mevrouw Talhaoui
3-1074/3
p. 1-7 3-1074/3 p. 1-7 (PDF)
  Algemene bespreking
3-106
p. 32-35 3-106 p. 32-35 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 81, 104, 569, 578, 579, 580, 583 en 1395 van het Gerechtelijk Wetboek (Overdracht van de geschillen voor procedures van collectieve schuldenregeling naar de arbeidsrechtbanken - Bevoegdheden van de arbeidsrechtbanken m.b.t. bepaalde opmerkingen die voortkomen uit de toepassing van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen alsook aanpassing van de terminologie van het Gerechtelijk Wetboek aan deze wet) (Cf doc K 50-2010) (3-1210)      
  Verslag van de heer Willems en mevrouw Talhaoui
3-1210/3
p. 1-7 3-1210/3 p. 1-7 (PDF)
  Algemene bespreking
3-130
p. 34 3-130 p. 34 (PDF)
  3-130
p. 34-51 3-130 p. 34-51 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 mei 2004 tot regeling van een beroepsprocedure in het kader van de bescherming tegen valsemunterij (ingevolge de wijziging van de wet van 12 mei 2004 betreffende de bescherming tegen valsemunterij - Aanvulling van de titel van de wet met "en de handhaving van de kwaliteit van de geldomloop" - Opleggen van administratieve boetes door de minister van FinanciŽn) (5-2153)      
  Verslag van mevrouw Fauzaya Talhaoui
5-2153/2
p. 1-4 5-2153/2 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
5-112
p. 10-11 5-112 p. 10-11 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle voor wat betreft de financiering van het Agentschap (Meer rechtszekere grondslag voor de financiering) (3-2448)      
  Verslag van mevrouw Talhaoui
3-2448/2
p. 1-3 3-2448/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
3-217
p. 4-5 3-217 p. 4-5 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 20 januari 1999 ter bescherming van het mariene milieu in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van BelgiŽ, wat de organisatie van de mariene ruimtelijke planning betreft (Organisatie van een ruimtelijke driedimensionale en temporele structuur van de menselijke activiteiten op basis van een langetermijnvisie en aan de hand van duidelijke economische, sociale en ecologische doelstellingen - CoŲrdinatie van beslissingen die een ruimtelijke impact hebben op de zeegebieden) (5-1685)      
  Verslag van mevrouw Fauzaya Talhaoui
5-1685/2
p. 1-4 5-1685/2 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
5-70
p. 37-39 5-70 p. 37-39 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 26 maart 2003 houdende oprichting van een Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring en houdende bepalingen inzake het waardevast beheer van in beslag genomen goederen en de uitvoering van bepaalde vermogenssancties (Betere doorstroming van informatie tussen Justitie, FinanciŽn en Sociale Zaken - Bestrijding van de georganiseerde criminaliteit - Inbeslagneming en verbeurdverklaring van criminele vermogensvoordelen - Orgaan ter ondersteuning van magistraten en federale politie) (Afgesplitste artikelen van programmawet 3-1302) (3-1305)      
  Verslag van mevrouw Talhaoui
3-1305/2
p. 1-5 3-1305/2 p. 1-5 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen (Derde energiepakket - Omzetting richtlijnen 2009/72/EG, 2009/73/EG en 2009/28/EG en verordeningen [EG] nrs 713/2009, 714/2009 en 715/2009 - De scheiding van de activiteiten van productie en levering van die van netbeheer - De samenstelling, de doelstellingen, de taken en de bevoegdheden van de CREG - De bescherming van de consumenten van elektriciteit en aardgas, onder meer door de invoering van een systeem ter bescherming van de huishoudelijke afnemers en de kmo's tegen de volatiliteit van de elektriciteits- en gasprijzen - De bevordering van de energieproductie uit hernieuwbare energiebronnen of kwalitatieve warmtekrachtkoppeling - De gesloten industriŽle netten) (5-1405)      
  Verslag van mevrouw Fauzaya Talhaoui
5-1405/3
p. 1-8 5-1405/3 p. 1-8 (PDF)
  Algemene bespreking
5-41
p. 20-21 5-41 p. 20-21 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden (Globale hervorming van de wetgeving inzake discriminatie - Omzetting EG-richtlijn van 29 juni 2000 - Uitvoering van de verplichtingen van het Internationaal verdrag van 21/12/1965 inzake uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie - Algemeen kader voor bestrijding van discriminatie op grond van nationaliteit, ras, huidskleur, afkomst of natinale of etnische afstamming) (3-2362)      
  Verslag van de heer Mahoux en mevrouw Talhaoui
3-2362/3
p. 1-84 3-2362/3 p. 1-84 (PDF)
  Algemene bespreking
3-215
p. 33-46 3-215 p. 33-46 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de evaluatie van de magistraten en de mandaten van korpschef en tot wijziging van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 80, 259quater, 259quinquies, 259nonies, 259decies, 259undecies, 323bis, 340, 341, 346 en 359 van het Gerechtelijk Wetboek en tot invoeging in dit Wetboek van een artikel 324 en tot wijziging van de artikelen 43 en 43quater van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken) (3-1707)      
  Verslag van mevrouw Talhaoui
3-1707/5
p. 1-90 3-1707/5 p. 1-90 (PDF)
  Algemene bespreking
3-177
p. 28-36 3-177 p. 28-36 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de geschillen inzake de toewijzing, de herziening en de weigering van de materiŽle hulp (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de geschillen inzake de toewijzing, de herziening en de weigering van de materiŽle hulp) (3-1939)      
  Verslag van mevrouw Talhaoui
3-1939/3
p. 1-8 3-1939/3 p. 1-8 (PDF)
  3-1939/6
p. 1-5 3-1939/6 p. 1-5 (PDF)
  Algemene bespreking
3-204
p. 46-47 3-204 p. 46-47 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de tuchtprocedure voor de leden van de balie (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van een aantal bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de balie en de tuchtprocedure voor haar leden) (Nieuwe tuchtprocedure die meer in overeenstemming is met de moderne opvattingen over het publiek belang bij de beroepsuitoefening door advocaten en de tuchtrechtelijke functie (3-1626)      
  Verslag van mevrouw Talhaoui
3-1626/3
p. 1-17 3-1626/3 p. 1-17 (PDF)
  Algemene bespreking
3-163
p. 6-9 3-163 p. 6-9 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op het bestrijden van de gerechtelijke achterstand (Vereenvoudiging en veralgemening van het in gereedheid brengen van een zaak - Timing van de neerleggging en overlegging van conclusies ter griffie - Actieve rol van de rechter op de zitting - Rechtspleging die sneller van zijn gebreken wordt gezuiverd - Rechtspleging in korte debatten - Vonnis geacht op tegenspraak - Conclusies en syntheseconclusies - Beraadslaging en vonnis - Straffen van het misbruiken van de rechtspleging - Beperking van de duur van de rechtspleging) (3-2095)      
  Verslag van mevrouw Talhaoui
3-2095/3
p. 1-31 3-2095/3 p. 1-31 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen van de wet van 17 april 1878 houdende de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering, alsmede van een bepaling van de wet van 5 augustus 2003 betreffende ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht (Procedure - Erkende vluchtelingen) (3-1666)      
  Verslag van mevrouw Talhaoui
3-1666/2
p. 1-11 3-1666/2 p. 1-11 (PDF)
  Algemene bespreking
3-163
p. 12-14 3-163 p. 12-14 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de administratieve afdoening van bepaalde inbreuken op de wetgeving inzake het wegverkeer (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel betreffende de invoering van het bevel tot betalen na inbreuken op de wetgeving inzake het wegverkeer) (Administratieve boetes) (5-54)      
  Algemene bespreking
5-48
p. 37-39 5-48 p. 37-39 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de internering van personen (Bepalingen betreffende het slachtoffer - Gerechtelijke fase van de internering : psychiatrisch deskundigenonderzoek ; rechterlijke beslissing tot internering ; kosten, teruggave en bijhorende veiligheidsmaatregelen ; burgerlijke rechtsvordering van de slachtoffers - Tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen tot internering : uitvoeringsmodaliteiten en bijkomende voorwaarden ; algemene procedure inzake plaatsing, overplaatsing, onderhandelde plaatsing, onderhandelde overplaatsing, uitgaansvergunning, verlof, beperkte detentie, elektronisch toezicht, invrijheidstelling en vervroegde invrijheidstelling met het oog op verwijdering van het grondgebied of met het oog op overlevering ; opvolging en controle van de modaliteiten ; herroeping, schorsing en herziening van de modaliteiten ; definitieve invrijheidstelling - De internering van veroordeelden - Gelijktijdige tenuitvoerlegging van een internering en een veroordeling tot een vrijheidsstraf - Cassatieberoep - Oprichting bij FOD Justitie van een overlegstructuur - Wijziging artikelen 488bis en 1386bis Burgerlijk Wetboek en 71 Strafwetboek - Wijziging Wetboek van strafvordering, Gerechtelijk Wetboek, Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, wet 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, wet 23 mei 1990 inzake de overbrenging tussen Staten van veroordeelde personen, wet 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke, wet 5 augustus 1992 op het politieambt, wet 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis - Opheffing wet 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten) (5-2001)      
  Verslag van mevrouw Fauzaya Talhaoui
5-2001/6
p. 1-93 5-2001/6 p. 1-93 (PDF)
  Algemene bespreking
5-147
p. 25-34 5-147 p. 25-34 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de strafuitvoeringsrechtbanken en de externe rechtspositie van de gedetineerden (Uitgangsvergunning - Systematisch penitentiair verlof - Medische verzorging buiten de strafinrichting - Onderbreking van de strafuitvoering - Beperkte hechtenis - Plaatsing buiten de strafinrichting - Elektronisch toezicht - Voorwaardelijke invrijheidstelling - Rechtsmiddelen) (3-759)      
  Algemene bespreking
3-140
p. 36-48 3-140 p. 36-48 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat (3-1686)      
  Voorstel van mevrouw Talhaoui en de heer Koninckx
3-1686/1
p. 1-12 3-1686/1 p. 1-12 (PDF)
  Algemene bespreking
3-202
p. 27-42 3-202 p. 27-42 (PDF)
Wetsvoorstel houdende aanvulling van artikel 1231-33/1 van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een automatische verlenging van het geschiktheidsvonnis (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel houdende aanvulling van artikel 1231-33/1 van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een automatische verlenging van de termijn van geschiktheid) (Internationale adopties) (5-1146)      
  Verslag van de heer Rik Torfs en mevrouw Fauzaya Talhaoui
5-1146/4
p. 1-20 5-1146/4 p. 1-20 (PDF)
  Verslag van de dames Christine Defraigne en Fauzaya Talhaoui
5-1146/8
p. 1-2 5-1146/8 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
5-90
p. 22-23 5-90 p. 22-23 (PDF)
  5-96
p. 36 5-96 p. 36 (PDF)
Wetsvoorstel houdende de wijziging van diverse bepalingen van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD FinanciŽn en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een effectieve invordering van onderhoudsschulden (Verhoging van het plafond aan netto-bestaansmiddelen om recht te hebben op de voorschotten van DAVO - Toekennen van een bijzondere plaats aan de onderhoudsschulden ingeval van een collectieve schuldenregeling - EfficiŽntere invordering door DAVO van het achterstallig onderhoudsgeld - Wijziging hypotheekwet van 16 december 1851 : voorrecht - Wijziging artikel 391bis Strafwetboek : verval van het recht tot besturen van een motorvoertuig) (5-1439)      
  Algemene bespreking
5-143
p. 52-57 5-143 p. 52-57 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD FinanciŽn en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op een effectieve invordering van onderhoudsschulden (Verhoging van het plafond aan netto-bestaansmiddelen om recht te hebben op voorschotten van DAVO - Toekenning van een bijzondere plaats aan de onderhoudsschulden ingeval van een collectieve schuldenregeling - EfficiŽntere invordering door DAVO van het achterstallig onderhoudsgeld - Oprichting binnen FOD Justitie van een centraal bestand van vonnissen, arresten en akten houdende toekenning van een onderhoudsuitkering - Wijziging hypotheekwet van 16 december 1851 : voorrecht - Wijziging artikel 391bis Strafwetboek : verval van het recht tot besturen van een motorvoertuig) (5-2476)      
  Voorstel van de dames Cindy Franssen, Vanessa Matz en Fauzaya Talhaoui en de heren Ahmed Laaouej, Bert Anciaux, FranÁois Bellot, Rik Daems en Etienne Schouppe
5-2476/1
p. 1-37 5-2476/1 p. 1-37 (PDF)
  Algemene bespreking
5-143
p. 52-57 5-143 p. 52-57 (PDF)
Wetsvoorstel inzake de verbetering van de positie van het slachtoffer met betrekking tot de strafuitvoering (Informatie van het slachtoffer wanneer de dader de gevangenis verlaat - Voorwaarden welke het slachtoffer wenst toegepast te zien) (3-927)      
  Algemene bespreking
3-140
p. 36-48 3-140 p. 36-48 (PDF)
Wetsvoorstel om het gebruik van bewakingscamera's te regelen (Vergunning - Principes - Camera's op de arbeidsplaats - Informatieplicht - Bekijken van de beelden - Bewaren en verbeteren van de beelden - Strafbepalingen) (3-1522)      
  Voorstel van mevrouw Talhaoui
3-1522/1
p. 1-16 3-1522/1 p. 1-16 (PDF)
Wetsvoorstel ter verbetering van de toegankelijkheid van de gezondheidszorg (Inning van de honoraria van de ziekenhuisgeneesheren door het ziekenhuis - Een enkele factuur voor de patiŽnt - Verplichting om de noodzakelijke gezondheidszorg te verstrekken aan personen met een laag inkomen of betalingsmoeilijkheden - Informatie betreffende de financiŽle gevolgen bij ziekenhuisopname - Verbod op het vragen van een voorschot - Wijziging van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinstellingen, gecoŲrdineerd op 10 juli 2008 en van het KB nr 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen) (5-2206)      
  Voorstel van de dames Leona DetiŤge, Dalila Douifi, Fatma Pehlivan en Fauzaya Talhaoui et de heren Bert Anciaux, Ludo Sannen en Guy Swennen
5-2206/1
p. 1-17 5-2206/1 p. 1-17 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 18 van het Gerechtelijk Wetboek en artikel 3 van de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering teneinde collectieve vorderingen toe te laten (3-2463)      
  Voorstel van de heren Martens en Vandenhove en mevrouw Talhaoui
3-2463/1
p. 1-13 3-2463/1 p. 1-13 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 18bis van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten (Verplichting een mobiliteitseffectenrapport te voegen bij elke overheidsopdracht m.b.t. (ver)nieuwbouw van of werken aan voor het publiek toegankelijke plaatsen) (3-1396)      
  Voorstel van mevrouw Talhaoui
3-1396/1
p. 1-3 3-1396/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiŽle stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, met het oog op de uitbreiding van de controlebevoegdheid van de Cel FinanciŽle Informatieverwerking wat betreft het extremisme (5-1873)      
  Verslag van mevrouw Fauzaya Talhaoui en de heer Jacky Morael
5-1873/3
p. 1-14 5-1873/3 p. 1-14 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen met een set aanvullende indicatoren voor het meten van levenskwaliteit, menselijke ontwikkeling, de sociale vooruitgang en de duurzaamheid van onze economie (Instituut voor de Nationale Rekeningen) (5-2258)      
  Voorstel van de heren Etienne Schouppe, Andrť du Bus de Warnaffe, Richard Miller, Rik Daems en Ahmed Laaouej en mevrouw Fauzaya Talhaoui
5-2258/1
p. 1-10 5-2258/1 p. 1-10 (PDF)
  Algemene bespreking
5-129
p. 42-51 5-129 p. 42-51 (PDF)
  5-139
p. 47-49 5-139 p. 47-49 (PDF)
Wetsvoorstel tot erkenning van het gewetensbezwaar tegen de militaire bestemming van belastinggeld en tot oprichting van een Vredesbelastingfonds (Mogelijkheid het bezwaar kenbaar te maken op de belastingaangifte en het deel van het belastinggeld van die belastingbetalers te storten in een begrotingsfonds) (3-1193)      
  Voorstel van de heer Lionel Vandenberghe en mevrouw Talhaoui
3-1193/1
p. 1-10 3-1193/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van een groen spaarboekje (Aanwending door de banken van spaargeld voor duurzame doeleinden) (5-2027)      
  Algemene bespreking
5-133
p. 26-31 5-133 p. 26-31 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van een federale enveloppefinanciering van de bedienaren der erkende erediensten en niet-confessionele levensbeschouwing en een bindende aanwijzing door de belastingplichtige (WIB 1992) (5-607)      
  Amendementen nrs 1 tot 8 van de heer Ludo Sannen en mevrouw Fauzaya Talhaoui
5-607/2
p. 1-10 5-607/2 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van een hoofdelijke aansprakelijkheid tussen de opdrachtgever en de onderaannemer voor de betaling van de sociale schulden (5-1397)      
  Voorstel van de heer Bert Anciaux en de dames Fauzaya Talhaoui en Dalila Douifi
5-1397/1
p. 1-8 5-1397/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van de bekendmaking in het Duits van de wetten en koninklijke en ministeriŽle besluiten afkomstig van de federale overheid (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 40 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoŲrdineerd op 18 juli 1966) (Wijziging van de wet van 31 mei 1961 betreffende het gebruik der talen in wetgevingszaken en van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoŲrdineerd op 18 juli 1966 - Zie ook doc. Senaat 3-1496) (3-1495)      
  Verslag van mevrouw Talhaoui
3-1495/5
p. 1-27 3-1495/5 p. 1-27 (PDF)
  Algemene bespreking
3-174
p. 8-15 3-174 p. 8-15 (PDF)
Wetsvoorstel tot waarborging van de continuÔteit van de dienstverlening in het raam van opdrachten van openbare dienst en taken van algemeen belang (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot beŽindiging van ongepaste en niet aangezegde werkonderbrekingen en tot waarborging van de continuÔteit van de dienstverlening in het raam van opdrachten van openbare dienst en taken van algemeen belang) (5-422)      
  Algemene bespreking - Overzending naar de Raad van State
5-150
p. 7-21 5-150 p. 7-21 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 12 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde teneinde giften van goederen uit overtollige voorraden die in primaire levensbehoeften voorzien aan erkende liefdadigheids-, humanitaire of filantropische organisaties fiscaal aan te moedigen (Vrijstelling van BTW) (5-2088)      
  Voorstel van de heren Ahmed Laaouej, Rik Daems, Bert Anciaux, Louis Siquet en FranÁois Bellot en de dames Fabienne Winckel, Fatiha SaÔdi, Nele Lijnen en Fauzaya Talhaoui
5-2088/1
p. 1-6 5-2088/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1649quater, ß 4, van het Burgerlijk Wetboek, betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen wat het gebrek aan overeenstemming betreft (5-1665)      
  Algemene bespreking
5-147
p. 12-15 5-147 p. 12-15 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 21 van de wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte (Vermindering van de onteigeningsvergoeding : niet verschuldigd zijn van intrest)      
  Amendementen nrs 3 en 4 van de heer Koninckx en mevrouw Talhaoui
3-854/4
p. 1-2 3-854/4 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 22 van het Wetboek van de Belgische nationaliteit (Opheffing van de bepaling dat Belgische ingezetenen die vrijwillig een vreemde nationaliteit aannemen, automatisch de Belgische verliezen) (3-461)      
  Verslag van mevrouw Talhaoui
3-461/2
p. 1 3-461/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 3 van de wet van 22 juli 1991 betreffende de thesauriebewijzen en de depositobewijzen, om het uit te breiden met de verenigingen van provincies of gemeenten (Uitgifte van thesauriebewijzen : zelfde regels als voor de Belgische Staat) (5-1385)      
  Verslag van mevrouw Fauzaya Talhaoui
5-1385/3
p. 1-3 5-1385/3 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
5-46
p. 26-27 5-46 p. 26-27 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 409 van het Strafwetboek, houdende de strafbaarstelling van het aanzetten tot genitale verminking bij vrouwen (Verslag namens het Adviescomitť voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen : doc. 5-2481) (5-2399)      
  Voorstel van de dames Els Van Hoof, Fauzaya Talhaoui, Fatiha SaÔdi, Cindy Franssen, Sabine de Bethune en Nele Lijnen en de heren Richard Miller en Andrť du Bus de Warnaffe
5-2399/1
p. 1-9 5-2399/1 p. 1-9 (PDF)
  Algemene bespreking
5-148
p. 67-73 5-148 p. 67-73 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 475 van het Strafwetboek (Doodslag gepleegd om diefstal te vergemakkelijken - Opheffing van de automatische tenlastelegging van de verzwarende omstandigheid van doodslag aan alle deelnemers aan de diefstal) (3-1286)      
  Voorstel van de heer Cheffert c.s.
3-1286/1
p. 1-4 3-1286/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 745sexies van het Burgerlijk Wetboek teneinde de regels vast te leggen voor de waardering van het vruchtgebruik in geval van omzetting van het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot en van de langstlevende wettelijk samenwonende, en houdende invoeging van artikel 624/1 in het Burgerlijk Wetboek (Tegengaan van erfenisruzies) (5-2338)      
  Voorstel van de heren Guy Swennen en Yoeri Vastersavendts en dames Els Van Hoof, Fauzaya Talhaoui en Martine Taelman
5-2338/1
p. 1-12 5-2338/1 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 10 en 12bis van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering (Universele bevoegdheid - Beperking van de bevoegdheid van de federale procureur in geval van beslissing niet te vervolgen) (3-1266)      
  Verslag van mevrouw Talhaoui
3-1266/2
p. 1 3-1266/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
3-163
p. 12-14 3-163 p. 12-14 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 1018, 6į, en 1022 van het Gerechtelijk Wetboek (Verhaalbaarheid van kosten van juridische bijstand voor het voeren van een geding) (3-1342)      
  Algemene bespreking
3-202
p. 27-42 3-202 p. 27-42 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de tucht (Tuchtstelsel voor de rechterlijke orde - Tuchtgerechten - Zie ook doc. 5-1065 en 5-1066) (5-1067)      
  Amendement nr 57 van de heer Yoeri Vastersavendts en mevrouw Fauzaya Talhaoui
5-1067/6
p. 2-3 5-1067/6 p. 2-3 (PDF)
  Amendementen nrs 81 tot 83 van de heer Rik Torfs en mevrouw Fauzaya Talhaoui
5-1067/6
p. 23-24 5-1067/6 p. 23-24 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoŲrdineerde wetten op de Raad van State teneinde verenigingen een vorderingsrecht toe te kennen ter verdediging van collectieve belangen (5-1330)      
  Raadpleging van de Raad van State
5-143
p. 58-61 5-143 p. 58-61 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoŲrdineerde wetten op de Raad van State, teneinde verenigingen een vorderingsrecht toe te kennen ter verdediging van collectieve belangen (3-1953)      
  Voorstel van mevrouw Talhaoui en de heren Martens, Cornil en Delpťrťe c.s.
3-1953/1
p. 1-11 3-1953/1 p. 1-11 (PDF)
  Amendement nr 4 van mevrouw Talhaoui c.s.
3-1953/4
p. 1-2 3-1953/4 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoŲrdineerde wetten op de Raad van State, teneinde verenigingen een vorderingsrecht toe te kennen ter verdediging van collectieve belangen (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoŲrdineerde wetten op de Raad van State, teneinde verenigingen die zich inzetten voor milieubescherming een vorderingsrecht toe te kennen ter verdediging van collectieve belangen)(5-1264)      
  Raadpleging van de Raad van State
5-143
p. 58-61 5-143 p. 58-61 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoŲrdineerd op 16 maart 1968, inzake de onmiddellijke intrekking van het rijbewijs en de immobilisering van een voertuig als beveiligingsmaatregel (Bevoegdheid van de officier van gerechtelijke politie) (5-2473)      
  Voorstel van de heren Etienne Schouppe, FranÁois Bellot en Bertin Mampaka Mankamba en mevrouw Fauzaya Talhaoui
5-2473/1
p. 1-13 5-2473/1 p. 1-13 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 12 januari 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu (3-2442)      
  Voorstel van de heren Martens, Vandenhove, Willems, Mahoux, Collas en Delpťrťe en mevrouw Talhaoui
3-2442/1
p. 1-14 3-2442/1 p. 1-14 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen en de wet van 5 mei 1997 betreffende de coŲrdinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling, wat de aanvullende indicatoren voor de bepaling van het bbp betreft (Uitwerken van een milieu-indicator en een sociale indicator) (5-1503)      
  Algemene bespreking
5-129
p. 42-51 5-129 p. 42-51 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 december 1998 tot oprichting van de "Belgische Technische CoŲperatie" in de vorm van een vennootschap van publiek recht (Evenwichtige deelname van mannen en vrouwen binnen de raad van bestuur) (5-868)      
  Algemene bespreking
5-53
p. 7-17 5-53 p. 7-17 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD FinanciŽn (5-1359)      
  Algemene bespreking
5-143
p. 52-57 5-143 p. 52-57 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD FinanciŽn (Afschaffing inkomensbovengrens) (5-1556)      
  Algemene bespreking
5-143
p. 52-57 5-143 p. 52-57 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot regeling van de bekendmaking in het Duits van de wetten en de koninklijke en ministeriŽle besluiten afkomstig van de federale overheid en tot wijziging van de wet van 31 mei 1961 betreffende het gebruik der talen in wetgevingszaken, het opmaken, bekendmaken en inwerkingtreden van wetten en verordeningen, van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoŲrdineerd op 18 juli 1966, alsook van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap) (Bekendmaking in het Duits van de wetten en koninklijke en ministeriŽle besluiten afkomstig van de federale overheid - Zie ook doc. Senaat 3-1495) (3-1496)      
  Verslag van mevrouw Talhaoui
3-1496/5
p. 1 3-1496/5 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
3-174
p. 8-15 3-174 p. 8-15 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 mei 1997 betreffende de coŲrdinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling (Interdepartementale commissie duurzame ontwikkeling - Procedure inzake duurzame-ontwikkelingseffectbeoordeling) (3-727)      
  Algemene bespreking
3-214
p. 68-69 3-214 p. 68-69 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 mei 1997 betreffende de coŲrdinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling en het koninklijk besluit van 22 september 2004 houdende oprichting van cellen duurzame ontwikkeling in de federale overheidsdiensten, de programmatorische federale overheidsdiensten en het ministerie van Landsverdediging (Invoering van de duurzame-ontwikkelingseffectbeoordeling [DOEB]) (3-1864)      
  Voorstel van mevrouw Talhaoui en de heer Martens
3-1864/1
p. 1-5 3-1864/1 p. 1-5 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 5 van mevrouw Talhaoui c.s.
3-1864/2
p. 1-3 3-1864/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
3-214
p. 68-69 3-214 p. 68-69 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van strafvordering in verband met de terugbetaling van de gerechtskosten (inclusief ereloon van de advocaat) (3-51)      
  Algemene bespreking
3-202
p. 27-42 3-202 p. 27-42 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van strafvordering, betreffende de terugbetaling van de uitgaven die niet bij de kosten inbegrepen zijn (Terugvorderbaarheid van ereloon en kosten van de advocaat) (3-204)      
  Algemene bespreking
3-202
p. 27-42 3-202 p. 27-42 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek met het oog op de strafrechtelijke bescherming van kinderen tegen grooming (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel betreffende de bescherming van minderjarigen tegen benadering met als oogmerk het plegen van strafbare feiten van seksuele aard) (Strafverzwaring in geval van weloverwogen planning - Online en offline - Wijziging van het Strafwetboek) (5-1823)      
  Verslag van mevrouw Fauzaya Talhaoui en de heer Yoeri Vastersavendts
5-1823/4
p. 1-29 5-1823/4 p. 1-29 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek teneinde kinderen te beschermen tegen cyberlokkers (Online grooming) (5-2253)      
  Verslag van mevrouw Fauzaya Talhaoui en de heer Yoeri Vastersavendts
5-2253/3
p. 1-9 5-2253/3 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek der successierechten van 31 maart 1936 teneinde oudheidkundige verenigingen vrij te stellen van een taks tot vergoeding der successierechten (5-2824)      
  Voorstel van mevrouw Fauzaya Talhaoui en de heren Guy Swennen en Bert Anciaux
5-2824/1
p. 1-4 5-2824/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering met betrekking tot de anonimiteit van de getuigen (Politieambtenaar - Behoud van de anonimiteit - Klachtprocedure met burgerlijke partijstelling) (5-1993)      
  Voorstel van de heren Yoeri Vastersavendts, Alain Courtois, Dirk Claes en Jean-Jacques De Gucht en de dames Martine Taelman en Fauzaya Talhaoui
5-1993/1
p. 1-4 5-1993/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, om de kosten van de centrale oproepnummers in de eerstelijnsgezondheidszorg te beperken tot maximaal het zonale tarief (5-1703)      
  Voorstel van de dames Fauzaya Talhaoui en Marleen Temmerman
5-1703/1
p. 1-5 5-1703/1 p. 1-5 (PDF)
de geautomatiseerde vaststelling van overtredingen van de tussenafstand voor vrachtwagens op snelwegen (5-10626)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Talhaoui aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-10626
de geautomatiseerde vaststelling van overtredingen van het inhaalverbod door vrachtwagens (5-10625)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Talhaoui aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-10625
de overtredingen van vrachtwagenchauffeurs (5-10624)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Talhaoui aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-10624
het onderwijs binnen de gevangenismuren (5-11300)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Talhaoui aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11300
het toenemend aantal gezinnen dat een beroep moet doen op de sociale leverancier (5-10619)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Talhaoui aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-10619
het toenemend aantal gezinnen dat een beroep moet doen op de sociale leverancier (5-10620)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Talhaoui aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-10620
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999