Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10626

van Fauzaya Talhaoui (sp.a) d.d. 20 december 2013

aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister

de geautomatiseerde vaststelling van overtredingen van de tussenafstand voor vrachtwagens op snelwegen

wegvervoer
bedrijfsvoertuig
overtreding van het verkeersreglement
politiecontrole
verkeerscontrole
opnameapparaat

Chronologie

20/12/2013 Verzending vraag
27/2/2014 Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4391

Vraag nr. 5-10626 d.d. 20 december 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Tijdens de zomermaanden zijn er op onze autowegen enkele incidenten geweest die tot monsterfiles hebben geleid op momenten dat er normaal amper files zouden geweest zijn. De meeste van deze incidenten waren het gevolg van een kop-staart botsing tussen vrachtwagens. De automobilistenvereniging VAB deed een uitgebreid observatieonderzoek over het verkeersgedrag en ze concludeert daaruit dat zeven op de tien truckers zo goed als blind rijden ten gevolge van een te korte tussenafstand.

Het onderzoek gebeurde in een zone nabij de Kennedytunnel (waar 90 km/u mag gereden worden door vrachtwagens). De metingen gebeurden buiten de spits en bij vlot verkeer. In principe was de verkeerssituatie van die aard dat vrachtwagens zonder problemen de wettelijke minimumafstand van 50 meter konden respecteren. De feiten wijzen echter uit dat minder dan 10% de wettelijk opgelegde 50 meter tussenafstand respecteert. Alarmerend is dat de situatie zeer sterk verslechterd is ten opzichte van een gelijkaardige meting in 2007.

Geladen vrachtwagens hebben een veel langere remweg dan lege vrachtwagens of personenwagens. Uit een vergelijking van de totale stopafstand bij een noodstop aan 90 km/u met slechts 1 seconde reactietijd kwamen de volgende remafstanden aan het licht:

" personenwagen met ABS: 67 meter

" lege vrachtwagen: 74 meter

" geladen vrachtwagen: 94 meter

Het grote verschil in stopafstand tussen een lege vrachtwagen en een geladen vrachtwagen (namelijk 20 meter) illustreert het belang van de 50 meter tussenafstand.

Alle bestuurders die regelmatig via onze drukke autowegen rijden, hebben allemaal reeds de beruchte "Wall of Steel" tegen gekomen. Het wordt echter heel benauwend voor een gewone automobilist tussen vrachtwagens wanneer een dergelijke file zich voortbeweegt met snelheden boven de 60 km/u. en chauffeurs van personenwagens of motorrijders door het drukke verkeer in de onmogelijkheid verkeren om naar links of naar rechts uit te wijken.

Artikel 18 van het verkeersreglement voorziet een minimale tussenafstand tussen vrachtvoertuigen met een MTM (maximale toegelaten massa) die groter is dan 7,5 ton. Op dit moment bestaat er een toestand - de facto voor de rechtbanken - waarbij advocaten een soort ongeschreven interpretatie van artikel 18 kunnen verdedigen die ervan uitgaat dat in de file of aan verkeerslichten deze regels niet van toepassing zouden zijn. Misschien is het aangewezen om via een rondzendbrief verduidelijking te verschaffen zodat de intentie van artikel 18 voor bestuurders en rechters beter omschreven wordt.

Ook hier zijn het in de eerste plaats de buitenlandse truckers die zich niet aan regels houden. Misschien wijken de afstandsregels voor voertuigen in andere Europese landen af van de onze?

Dit zijn mijn vragen inzake verplichte afstanden op autosnelwegen:

1) Gaat de staatssecretaris het aantal controles inzake de naleving van de tussenafstand (ook bij files) voor vrachtwagens opvoeren, en in deze vraag wordt dan bedoeld "prioritair op een aantal plaatsen waar geen inhaalverbod geldt", maar er veel en druk verkeer is en waar de " Wall of steel" regelmatig voorkomt en waar ook de kopstaart ongevallen meer voorkomen zoals aan de Kennedytunnel en op de Antwerpse - en Brusselse Ring?

2) Gaat de staatssecretaris deze controles uitgebreid doen met meerdere patrouilles en met gemotoriseerde agenten waarbij men de buitenlandse overtreders doet stoppen, bijvoorbeeld op parkings na het verlaten van de ring waar men hen dus kan beboeten en een onmiddellijke inning kan toepassen?

Antwoord ontvangen op 27 februari 2014 :

De Directie Controle van het Wegvervoer is de enige entiteit binnen de Federale Overheidsdienst (FOD) Mobiliteit en Vervoer die deze wegcontroles uitvoert.

Hoewel deze Directie inderdaad competent is voor de controle van de wegcode houdt deze Directie zich vooral bezig met de controle van andere domeinen: de technische staat van de voertuigen via de technische controle langs de weg, de sociale wetgeving op de rij-en rusttijden door de registraties van de tachograaf te controleren, de controle van de ladingzekerheid en de controle van gevaarlijke goederen, alsook de wettelijkheid van het vervoer door de controle van de boorddocumenten en de vergunningen. Deze Directie werkt voor een betere verkeersveiligheid maar ook om een eerlijke concurrentie te garanderen tussen de transportbedrijven en correcte werkomstandigheden voor de chauffeurs.

Aspecten zoals de snelheid van de voertuigen en de afstand tussen deze voertuigen worden door de politie gecontroleerd en niet door deze Directie en wel om de volgende twee redenen: zij beschikken niet over de uitrusting om deze controle uit te voeren en niet over voldoende controleurs.