Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5874

van Fauzaya Talhaoui (sp.a) d.d. 15 maart 2012

aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie

Migratie - Statistische gegevens - Periode 2008-2010

migratie
migratiestroom
officiŽle statistiek
politiek asiel
Dienst Vreemdelingenzaken
Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI)
asielzoeker

Chronologie

15/3/2012 Verzending vraag
2/4/2012 Antwoord

Vraag nr. 5-5874 d.d. 15 maart 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Zoals iedereen weet, is migratie een thema dat de laatste tijd zowel het maatschappelijke als het politieke debat hevig beroert. De regering koos er dan ook voor om in deze legislatuur voor het eerst aan de slag te gaan met een staatssecretaris voor Asiel en Migratie. Die beleidskeuze kan ik alleen maar toejuichen, want het toont de wil om een gestructureerd en gecoŲrdineerd beleid te voeren rond deze moeilijke thematiek. Uiteraard kan een gestructureerd beleid enkel gevoerd worden op basis van voldoende en correcte gegevens.

Daarom is het verbazingwekkend dat wij tot op heden niet beschikken over de volledige gegevens betreffende de migratiestromen in 2008, 2009 en 2010 - laat staan in 2011. Tot op heden moeten onderzoekers zich dan ook baseren op gegevens van 2007 om een idee te hebben over de migratiestromen per nationaliteit, want dat zijn de meest recente die gepubliceerd zijn door de Algemene Directie Statistiek en Economische informatie (ADSEI). Op de website van de ADSEI vindt men wel gegevens van 2008 tot 2010, maar dan enkel over het totaal aantal vreemdelingen in ons land waarbij de aantallen niet per nationaliteit zijn uitgesplitst - wat toch een cruciaal element is als we een goed zicht willen hebben op de omvang en evoluties van de verschillende migratiestromen.

Ik heb volgende twee vragen voor de staatssecretaris:

1) Op welke cijfers baseert zij zich bij het uitwerken van haar beleid?

2) Kan zij mij de migratiecijfers van 2008, 2009 en 2010 bezorgen, uitgesplitst per nationaliteit?

Antwoord ontvangen op 2 april 2012 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vraag.

Net zoals u meen ik dat cijfergegevens de basis vormen voor elk goed beleid. Het asiel- en migratiebeleid ontsnapt niet aan deze regel.

In de eerste plaats, wens ik te benadrukken dat de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) het laatste decennium reuzenstappen heeft vooruit gezet aangaande het beheer van statistische gegevens. Deze gegevens hebben uiteraard betrekking op haar activiteiten, namelijk de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Ik verwijs hierbij niet enkel naar de jaarlijks uitgebrachte jaarrapporten maar eveneens naar het groot aantal parlementaire vragen waarop bijna altijd een cijfermatig antwoord kan worden verstrekt.

Deze cijfergegevens vormen dan ook logischerwijze de bron voor het uitwerken van een vreemdelingenbeleid.

Wat de volledige migratiegegevens betreft, is het inderdaad de Algemene Directie Statistiek en Economische informatie (ADSEI) van de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie die instaat voor de grootschalige analyse. De laatste gegevens omtrent de migratiestromen per nationaliteit dateren van 2007. Geactualiseerde gegevens werden opgevraagd.