S. 3-1302 Dossierfiche K. 51-1845

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen
Regering G. Verhofstadt II  

gemeenschappelijk Europees luchtruim
programmawet
werkloosheidsverzekering
invaliditeitsverzekering
schuldvordering
schuld
bankdeposito
schuldenlast
alimentatieplicht
gezinsuitkering
rechtsvordering
beslag op bezittingen
loon
sociale zekerheid
internet
Staatscourant
adoptie
internationale adoptie
politie
begrotingsfonds
Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
ioniserende straling
administratieve sanctie
strafsanctie
nucleaire veiligheid
burgerbescherming
gemeentebegroting
gemeente
lokale financiŽn
brandbestrijding
provincie
administratief toezicht
Vaste Commissie voor Taaltoezicht
taalgebruik
overheidsapparaat
overheidsadministratie
geldboete
overtreding
rechtspraak voor minderjarigen
gemeentepolitie
gerechtelijke vervolging
strafprocedure
jeugdcriminaliteit
krijgsmacht
militair personeel
Koninklijke Militaire School
burgerpersoneel
leerkracht
werkverandering
loopbaanonderbreking
deeltijdarbeid
Brussels Airport Company
Skeyes
pensioenregeling
gedelegeerde wetgeving
Kas der geneeskundige verzorging van de NMBS
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
vervoer per spoor
voertuig op rails
luchtverkeersleiding
nationale uitvoeringsmaatregel
luchtvervoer
luchthaven
Hoofdstedelijk Gewest Brussels
verzekeringsmaatschappij
arbeidsongeschiktheid
zelfstandig beroep
aanvullend pensioen
elektronische handel
computercriminaliteit
informaticarecht
culturele manifestatie
sportmanifestatie
informatiemaatschappij
elektrische industrie
energiebeleid
elektrische energie
windenergie
regenereerbare energie
Raad voor de Mededinging
raad van ministers
energiedistributie
gasdistributie
aardgas
hogere rechtspraak
marktliberalisatie
energieproductie
klacht inzake bestuurlijke geschillen
kort geding
vervoer per pijpleiding
rechtsmiddel
Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie
samenwerkingsakkoord (Belgisch institutioneel kader)
radiouitzending
teledistributie
Centrum voor Vermiste Kinderen
seksueel misdrijf
kinderbescherming
eerbiediging van het privť-leven
telefoon- en briefgeheim
pedofilie
zelfmoord
telefoon
eerste hulp
ASTRID
openbare veiligheid
telecommunicatieregelgeving
telecommunicatie
Enabel (Belgisch Ontwikkelingsagentschap)
Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden
ontwikkelingshulp
studie over de uitvoerbaarheid
ontwikkelingsland
investering in het buitenland
duurzame ontwikkeling
productienorm
verontreinigende stof
milieubescherming
volksgezondheid
gevaarlijke stof
vermindering van gasemissie
broeikasgas
emissiehandel
OCMW
sociaal achtergestelde groep
verwarming
stookolie
armoede
energieprijs
straathandel
arbeidsrecht
arbeidsduur
paritair comitť
collectieve arbeidsovereenkomst
beroep in het bankwezen
kredietinstelling
arbeidscontract
administratieve formaliteit
varend en vliegend personeel
zeevisserij
visser
maatschappelijke positie
overheidssteun
baggeren
vervoer over zee
sociaal recht
werktijden
tijdelijk werk
Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers
hoger onderwijs
vrijheidsberoving
proefneming met mensen
geneesmiddel
plantaardige ziekte
aardappel
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
Instituut voor Veterinaire Keuring
dierenarts
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
fiscaal recht
inkomstenbelasting
Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen
sociale bijdrage
hypotheek
notaris
verkoop
veiling
CREG
emissierechten
Protocol van Kyoto
nucleaire beveiliging
luchtvaartbeveiliging

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-1845/1 Wetsontwerp 7/6/2005
K. 51-1845/2 Amendement 14/6/2005
K. 51-1845/3 Amendementen ingediend in de commissie 15/6/2005
K. 51-1845/4 Amendement ingediend in de commissie 16/6/2005
K. 51-1845/5 Amendement ingediend in de commissie 20/6/2005
K. 51-1845/6 Amendementen ingediend in de commissie 21/6/2005
K. 51-1845/7 Amendementen ingediend in de commissie 21/6/2005
K. 51-1845/8 Amendementen ingediend in de commissie 21/6/2005
K. 51-1845/9 Amendement ingediend in de commissie 22/6/2005
K. 51-1845/10 Amendement ingediend in de commissie 22/6/2005
K. 51-1845/11 Amendementen ingediend in de commissie 22/6/2005
K. 51-1845/12 Amendementen ingediend in de commissie 28/6/2005
K. 51-1845/13 Verslag namens de commissie 29/6/2005
K. 51-1845/15 Advies van de Raad van State 29/6/2005
K. 51-1845/14 Verslag namens de commissie 30/6/2005
K. 51-1845/16 Verslag namens de commissie 30/6/2005
K. 51-1845/17 Verslag namens de commissie 1/7/2005
K. 51-1845/18 Verslag namens de commissie 4/7/2005
K. 51-1845/19 Verslag namens de commissie 4/7/2005
K. 51-1845/20 Verslag namens de commissie 4/7/2005
K. 51-1845/21 Verslag namens de commissie 4/7/2005
K. 51-1845/22 Tekst aangenomen door de commissies 4/7/2005
K. 51-1845/23 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 5/7/2005
K. 51-1845/24 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 7/7/2005
K. 51-1845/25 Aanvullend verslag namens de commissie 11/7/2005
K. 51-1845/26 Aanvullend verslag namens de commissie 11/7/2005
K. 51-1845/27 Aanvullend verslag namens de commissie 11/7/2005
K. 51-1845/28 Tekst aangenomen door de commissie 11/7/2005
K. 51-1845/29 Tekst aangenomen door de commissies 11/7/2005
K. 51-1845/30 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 11/7/2005
K. 51-1845/31 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 12/7/2005
K. 51-1845/32 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 13/7/2005
K. 51-1845/33 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 13/7/2005
3-1302/1 3-1302/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 14/7/2005
3-1302/2 3-1302/2 (PDF) Amendementen 14/7/2005
3-1302/3 3-1302/3 (PDF) Verslag namens de commissie 14/7/2005
3-1302/4 3-1302/4 (PDF) Verslag namens de commissie 14/7/2005
3-1302/5 3-1302/5 (PDF) Verslag namens de commissie 14/7/2005
3-1302/6 3-1302/6 (PDF) Verslag namens de commissie 14/7/2005
3-1302/8 3-1302/8 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van de verslagen 14/7/2005
3-1302/7 3-1302/7 (PDF) Verslag namens de commissie 15/7/2005
3-1302/9 3-1302/9 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 15/7/2005
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
7/6/2005   Indiening Doc. K. 51-1845/1
29/6/2005   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Sociale Aangelegenheden
29/6/2005   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 51-1845/15
4/7/2005   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 51-1845/22
5/7/2005   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
7/7/2005   Terugzending naar de commissie
Integraal verslag nr. 152, p. 11-13 + p. 31-32 + p. 34-50
11/7/2005   Aanneming in commissie (geamendeerd en gesplitst) Doc. K. 51-1845/29
12/7/2005   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
12/7/2005   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Justitie
13/7/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 154, p. 3-58 + nr. 155, p. 1-18 + p. 38-39
13/7/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+79/-42/o4)
Integraal verslag nr. 155, p. 39
Doc. K. 51-1845/33
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
29/6/2005   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
29/6/2005   Inschrijving op agenda
29/6/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Wouter Beke
29/6/2005   Bespreking
6/7/2005   Inschrijving op agenda
6/7/2005   Bespreking
6/7/2005   Einde behandeling
30/6/2005   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/27 3-82/27 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
5/7/2005   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
5/7/2005   Inschrijving op agenda
5/7/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Jeannine Leduc
5/7/2005   Inleidende uiteenzetting
vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
5/7/2005   Bespreking
12/7/2005   Inschrijving op agenda
12/7/2005   Inleidende uiteenzetting
minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
12/7/2005   Bespreking
12/7/2005   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
7/7/2005   Inschrijving op agenda
14/7/2005   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
14/7/2005   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 3-1302/1 3-1302/1 (PDF)
14/7/2005   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
14/7/2005   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
14/7/2005   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
14/7/2005   Verzending naar commissie: Justitie
14/7/2005   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
14/7/2005   Amendementen ingediend na de goedkeuring van de verslagen Doc. 3-1302/8 3-1302/8 (PDF)
15/7/2005   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van de verslagen
15/7/2005   Algemene bespreking Hand. 3-124 Hand. 3-124 (PDF)
15/7/2005   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-124 Hand. 3-124 (PDF)
15/7/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+42/-22/o1) Hand. 3-125 Hand. 3-125 (PDF)
Doc. 3-1302/9 3-1302/9 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
12/7/2005   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
12/7/2005   Inschrijving op agenda
12/7/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Jean Cornil
12/7/2005   Bespreking
12/7/2005   Einde behandeling
12/7/2005   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
12/7/2005   Inschrijving op agenda
12/7/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Fauzaya Talhaoui
12/7/2005   Bespreking
12/7/2005   Einde behandeling
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
14/7/2005   Verzending naar commissie
14/7/2005   Inschrijving op agenda
14/7/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Wouter Beke
14/7/2005   Bespreking
14/7/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-2/o0)
14/7/2005   Aanneming zonder amendering
14/7/2005   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1302/3 3-1302/3 (PDF)
14/7/2005   Verzending naar commissie
14/7/2005   Inschrijving op agenda
14/7/2005   Aanwijzing rapporteur(s): JoŽlle Kapompolť, Jan Steverlynck
14/7/2005   Bespreking
14/7/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o3)
14/7/2005   Aanneming zonder amendering
14/7/2005   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 3-1302/4 3-1302/4 (PDF)
14/7/2005   Verzending naar commissie
14/7/2005   Inschrijving op agenda
14/7/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Jeannine Leduc
14/7/2005   Bespreking
14/7/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-1/o0)
14/7/2005   Aanneming zonder amendering
14/7/2005   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1302/5 3-1302/5 (PDF)
14/7/2005   Verzending naar commissie
14/7/2005   Inschrijving op agenda
14/7/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Fauzaya Talhaoui
14/7/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-1/o0)
14/7/2005   Aanneming zonder amendering
14/7/2005   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1302/6 3-1302/6 (PDF)
14/7/2005   Verzending naar commissie
14/7/2005   Inschrijving op agenda
14/7/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Jean Cornil
14/7/2005   Bespreking
14/7/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-1/o0)
14/7/2005   Aanneming zonder amendering
15/7/2005   Inschrijving op agenda
15/7/2005   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (11 stemmen)
Doc. 3-1302/7 3-1302/7 (PDF)
15/7/2005   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
19/7/2005   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
20/7/2005   Bekrachtiging en afkondiging
29/7/2005   Bekendmaking (33804-33839)
30/8/2005   Erratum (37446)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 13/7/2005
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 29/6/2005, 6/7/2005
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 5/7/2005, 12/7/2005
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Behandeling beŽindigd 12/7/2005
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd 12/7/2005
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 15/7/2005
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 14/7/2005
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 14/7/2005
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 14/7/2005
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 14/7/2005
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 14/7/2005
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 15/7/2005
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 15/7/2005 5 14/10/2005
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 15/7/2005 20 7/11/2005
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
20/7/2005 29/7/2005, blz 33804-33839
Errata
Op 30/8/2005, blz 37446

Kruispuntbank van de wetgeving