S. 3-1775 Dossierfiche K. 51-2518

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen
Regering G. Verhofstadt II  

minimumvoorraad
opslag van koolwaterstoffen
energievoorziening
programmawet
witwassen van geld
verbeurdverklaring van goederen
justitiŽle samenwerking
internationaal strafrecht
tenuitvoerlegging van het vonnis
strafrechtspraak
beslag op bezittingen
stalking (belaging)
politie
strafprocedure
eerbiediging van het privť-leven
telefoon- en briefgeheim
telecommunicatie
telefoon
Europese coŲperatie
delegatie van bevoegdheid
faillissement
garantie
commerciŽle rechtspraak
effectenbeurs
aandeel
zelffinanciering
beursnotering
vennootschapsrecht
bedrijfsfinanciering
beursoperatie
kleine en middelgrote onderneming
vertrouwelijkheid
internationaal humanitair recht
krijgsrecht
rechten van de verdediging
voorlopige hechtenis
multinationale strijdmacht
strijdkrachten in het buitenland
rechter
Europees arrestatiebevel
militair personeel
videocommunicatie
rechtsbijstand
gerechtelijke expertise
gerechtskosten
burgerlijke rechtsvordering
BTW
gezinslast
burgerlijk wetboek
registratierecht
bewijs
Grondwettelijk Hof (BelgiŽ)
vreemdelingenrecht
nationaliteit
rechtsmiddel
penitentiair recht
gedetineerde
strafstelsel
arrestatie
opheffing van de zaak
voorhechtenis
horecabedrijf
openbare orde
gemeentepolitie
verdovend middel
handel in verdovende middelen
vertegenwoordiger van lokale of regionale autoriteit
vuurwapen
antipersoneel(s)mijn
conventioneel wapen
persoonlijk wapen
verboden wapen
wapenhandel
traceerbaarheid
makelaar
inkomstenbelasting
tussenhandelaar
vervroegd pensioen
niet in loondienst verkregen inkomen
vennootschapsbelasting
elektrische industrie
nationale uitvoeringsmaatregel
energieproductie
zachte energie
regenereerbare energie
elektrische energie
vergrijzing van de bevolking
accijns
besluit
gedelegeerde wetgeving
tabaksindustrie
tabak
fiscaal recht
belastingadministratie
centrale bank
schuldvordering
monetair beleid
Regie der Gebouwen
openbaar gebouw
overheidsopdracht voor leveringen
overheidsopdracht voor werken
overheidscontract
Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie
gegevensbank
gereduceerde prijs
postdienst
universele dienst
communicatietarief
internet
begrotingsfonds
bemiddelaar
bescherming van de consument
lokale financiŽn
Hoofdstedelijk Gewest Brussels
tweetaligheid
taalgebruik
brandbestrijding
eerste hulp
statuut van de ambtenaar
personeelsstatuut
krijgsmacht
adoptie
ouderverlof
verlof om sociale redenen
ongevallenverzekering
arbeidsongevallenverzekering
personenverzekering
schadeverzekering
verzekeringsovereenkomst
omscholing
vergoeding
verzekeringsuitkering
werkverandering
pensioenregeling
pensioenvoorwaarden
deeltijdarbeid
griffies en parketten
rechterlijke macht
beveiliging en bewaking
overbrenging van gedetineerden
zwangerschapsverlof
overheidsapparaat
bescherming van moeder en kind
toezicht op de communicatie
wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering
verzekeringsrecht
natuurramp
civiele aansprakelijkheid
minderjarigheid
jongere
toegang tot het beroepsleven
boekhouder
beroepsdeontologie
beroepsopleiding
leiding van een onderneming
beroepsorganisatie
tuchtprocedure
handelsmaatschappij
metrologie
maten en gewichten
boekhouding
Commissie voor boekhoudkundige normen
Raad voor de Mededinging
concurrentie
concurrentierecht
aardolie-industrie
energieprijs
aardolieproduct
strategische reserve
aardgas
gasleiding
vervoer per pijpleiding
Nationale Delcrederedienst
exportsteun
buitenlandse handel
gezinsuitkering
sociale bijdrage
ziekteverzekering
moederschap
OCMW
vereniging
gemeente
gemengd bedrijf
maatschappelijke positie
sociale zekerheid
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
financiering
welzijn van dieren
rundvee
hypotheek
dierlijke productie
plantaardige productie
dierenbescherming
gezondheid van dieren
veeteelt
dierlijk product
varkens
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen
schuld
gerechtsdeurwaarder
informatica
notaris
zelfstandig beroep
datatransmissie
telematica
verkoop
verplichte verzekering
rechtspersoon
stedenbouwkundig beroep
Kruispuntbank van Ondernemingen
verkoopvergunning
ondernemingsloket
handelsvergunning
handelsregelingen
landmeter
beroepsorde
registratie van maatschappij
prijsindexering
Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
kaderwet
vrij beroep
advocaat
magistraat
paramedisch beroep
psychologie
ontwikkelingshulp
internationale samenwerking
niet-gouvernementele organisatie
Enabel (Belgisch Ontwikkelingsagentschap)
financiŽle hulp
financiŽle samenwerking
sociale integratie
verjaring van de vordering
Rijksdienst voor Pensioenen
minimumbestaansinkomen
Europese overheidsdienst
Europees ambtenaar
internationale ambtenaar
overdracht van pensioenrechten
Dienst voor de overzeese sociale zekerheid
discriminatie op grond van nationaliteit
arbeidsongeschiktheid
uitkering aan nabestaanden
buitenlandse staatsburger
dienstplicht
overzees gebiedsdeel
gelijke behandeling van man en vrouw
gelijke behandeling
arbeidscontract
collectieve arbeidsovereenkomst
arbeidsreglement
werk op afstand
thuiswerk
zeevisserij
visser
minimumloon
burgerluchtvaart
arbeidsduur
wettige arbeidsduur
varend en vliegend personeel
Internationale Arbeidsorganisatie
doorgeven van informatie
juridische samenwerking
grensoverschrijdende samenwerking
rechtsregels voor de sociale zekerheid
arbeidsrecht
arbeidsrechtspraak
openbaar ministerie
gerechtelijke politie
zwartwerk
arbeidsinspectie
sociaal recht
werkgelegenheidsbevordering
schepping van werkgelegenheid
vormingsverlof
hoger onderwijs
universiteit
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
steun voor herplaatsing
steun voor herstructurering
ontslagpremie
collectief ontslag
positieve arbeidsbeleving
arbeidsveiligheid
ondernemingsraad
mijn
vakbondsvertegenwoordiger
Fonds voor de Beroepsziekten
cumuleren van pensioenen
cumulatie van inkomsten
beroepsziekte
sectoriŽle overeenkomst
invaliditeitsverzekering
discriminatie op grond van leeftijd
gepensioneerde
duurzame ontwikkeling
economische planning
verdeling van de bevoegdheden
Proximus
overheidsbedrijf
ambtenaar
mobiliteit van arbeidskrachten
beroepsmobiliteit
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
kapitaalvermeerdering
overheidsboekhouding
investering
investeringsproject
autoweg
luchthaven
spoorwegnet
vervoer per spoor
veiligheid van het luchtverkeer
swap
personeel in Afrika
ministerie
CREG
ruling
handvuurwapens
gedetacheerd werknemer
pesterijen op de werkvloer†
overheidsopdrachten
gendermainstreaming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2518/1 Wetsontwerp 31/5/2006
K. 51-2518/2 Amendement ingediend in de commissie 6/6/2006
K. 51-2518/3 Amendementen ingediend in de commissie 7/6/2006
K. 51-2518/4 Amendement ingediend in de commissie 7/6/2006
K. 51-2518/5 Amendementen ingediend in de commissie 7/6/2006
K. 51-2518/6 Amendement ingediend in de commissie 8/6/2006
K. 51-2518/7 Amendementen ingediend in de commissie 9/6/2006
K. 51-2518/8 Amendement ingediend in de commissie 9/6/2006
K. 51-2518/9 Amendementen ingediend in de commissie 9/6/2006
K. 51-2518/10 Amendement ingediend in de commissie 12/6/2006
K. 51-2518/11 Amendementen ingediend in de commissie 13/6/2006
K. 51-2518/12 Amendementen ingediend in de commissie 13/6/2006
K. 51-2518/13 Amendement ingediend in de commissie 13/6/2006
K. 51-2518/14 Amendementen ingediend in de commissie 13/6/2006
K. 51-2518/15 Amendementen ingediend in de commissie 14/6/2006
K. 51-2518/16 Amendementen ingediend in de commissie 14/6/2006
K. 51-2518/33 Advies van de Raad van State 15/6/2006
K. 51-2518/20 Amendementen ingediend in de commissie 16/6/2006
K. 51-2518/17 Verslag namens de commissie 19/6/2006
K. 51-2518/18 Verslag namens de commissie 19/6/2006
K. 51-2518/19 Amendementen ingediend in de commissie 20/6/2006
K. 51-2518/21 Verslag namens de commissie 20/6/2006
K. 51-2518/22 Verslag namens de commissie 21/6/2006
K. 51-2518/23 Amendementen ingediend in de commissie 21/6/2006
K. 51-2518/24 Verslag namens de commissie 23/6/2006
K. 51-2518/25 Verslag namens de commissie 23/6/2006
K. 51-2518/26 Verslag namens de commissie 23/6/2006
K. 51-2518/27 Verslag namens de commissie 23/6/2006
K. 51-2518/28 Verslag namens de commissie 23/6/2006
K. 51-2518/29 Verslag namens de commissie 23/6/2006
K. 51-2518/30 Tekst aangenomen door de commissies 23/6/2006
K. 51-2518/31 Amendementen ingediend in de plenaire vergadering 28/6/2006
K. 51-2518/32 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 29/6/2006
3-1775/1 3-1775/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 3/7/2006
3-1775/6 3-1775/6 (PDF) Verslag namens de commissie 4/7/2006
3-1775/2 3-1775/2 (PDF) Amendementen 5/7/2006
3-1775/3 3-1775/3 (PDF) Verslag namens de commissie 5/7/2006
3-1775/7 3-1775/7 (PDF) Verslag namens de commissie 6/7/2006
3-1775/4 3-1775/4 (PDF) Verslag namens de commissie 10/7/2006
3-1775/5 3-1775/5 (PDF) Verslag namens de commissie 10/7/2006
3-1775/8 3-1775/8 (PDF) Tekst verbeterd door de commissies 10/7/2006
3-1775/9 3-1775/9 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 13/7/2006
3-1775/10 3-1775/10 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 13/7/2006
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
31/5/2006   Indiening Doc. K. 51-2518/1
23/6/2006   Aanneming door de commissies (geamendeerd) Doc. K. 51-2518/30
27/6/2006   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
28/6/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 220, p. 2-49 + p. 56-66 + nr. 221, p. 1-36
28/6/2006   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
28/6/2006   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Sociale Aangelegenheden
28/6/2006   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
29/6/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 222, p. 8-9
29/6/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+83/-42/o3)
Integraal verslag nr. 222, p. 9
Hand. 3-173 Hand. 3-173 (PDF)
Doc. K. 51-2518/32
29/6/2006   Aanneming na amendering door commissie
8/6/2006   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/36 3-82/36 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
27/6/2006   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
27/6/2006   Inschrijving op agenda
27/6/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Fauzaya Talhaoui
27/6/2006   Inleidende uiteenzetting
minister van Binnenlandse Zaken
27/6/2006   Bespreking
27/6/2006   Einde behandeling
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
28/6/2006   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
28/6/2006   Inschrijving op agenda
28/6/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Pierre Galand
28/6/2006   Inleidende uiteenzetting
minister van Landsverdediging
28/6/2006   Gedachtewisseling
28/6/2006   Einde behandeling
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
28/6/2006   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
28/6/2006   Inschrijving op agenda
28/6/2006   Inleidende uiteenzetting
minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
28/6/2006   Inleidende uiteenzetting
minister van Middenstand en Landbouw
28/6/2006   Inleidende uiteenzetting
minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
28/6/2006   Bespreking
28/6/2006   Inleidende uiteenzetting
staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie
28/6/2006   Inleidende uiteenzetting
minister van Werk
28/6/2006   Bespreking
28/6/2006   Einde behandeling
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
28/6/2006   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
28/6/2006   Inschrijving op agenda
28/6/2006   Aanwijzing rapporteur(s): JoŽlle Kapompolť
28/6/2006   Inleidende uiteenzetting
28/6/2006   Bespreking
28/6/2006   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
30/6/2006   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
3/7/2006   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 3-1775/1 3-1775/1 (PDF)
3/7/2006   Verzending naar commissie: Justitie
3/7/2006   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
3/7/2006   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
3/7/2006   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
3/7/2006   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
6/7/2006   Inschrijving op agenda
10/7/2006   Tekst verbeterd door de commissies Doc. 3-1775/8 3-1775/8 (PDF)
13/7/2006   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het veslag Doc. 3-1775/9 3-1775/9 (PDF)
13/7/2006   Algemene bespreking Hand. 3-176 Hand. 3-176 (PDF)
13/7/2006   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-176 Hand. 3-176 (PDF)
13/7/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+42/-21/o0) Hand. 3-177 Hand. 3-177 (PDF)
Doc. 3-1775/10 3-1775/10 (PDF)
  Commissie: Justitie
3/7/2006   Verzending naar commissie
4/7/2006   Inschrijving op agenda
4/7/2006   Niet behandeld
5/7/2006   Inschrijving op agenda
5/7/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Flor Koninckx
5/7/2006   Bespreking
5/7/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-1/o0)
5/7/2006   Aanneming zonder amendering
10/7/2006   Inschrijving op agenda
10/7/2006   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
Doc. 3-1775/5 3-1775/5 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
3/7/2006   Verzending naar commissie
5/7/2006   Inschrijving op agenda
5/7/2006   Aanwijzing rapporteur(s): JoŽlle Kapompolť
5/7/2006   Bespreking
5/7/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-1/o0)
5/7/2006   Aanneming zonder amendering
10/7/2006   Inschrijving op agenda
10/7/2006   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 3-1775/4 3-1775/4 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
3/7/2006   Verzending naar commissie
5/7/2006   Inschrijving op agenda
5/7/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Jihane Annane, Fatma Pehlivan
5/7/2006   Bespreking
5/7/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Jihane Annane, Jacinta De Roeck
5/7/2006   Bespreking
5/7/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o2)
5/7/2006   Aanneming zonder amendering
5/7/2006   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1775/3 3-1775/3 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
3/7/2006   Verzending naar commissie
4/7/2006   Inschrijving op agenda
4/7/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Fauzaya Talhaoui
4/7/2006   Bespreking
4/7/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+6/-2/o1)
4/7/2006   Aanneming zonder amendering
4/7/2006   Vertrouwen rapporteur
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
3/7/2006   Verzending naar commissie
4/7/2006   Inschrijving op agenda
4/7/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Pierre Galand
4/7/2006   Bespreking
4/7/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o1)
4/7/2006   Aanneming zonder amendering
6/7/2006   Inschrijving op agenda
6/7/2006   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
Doc. 3-1775/7 3-1775/7 (PDF)
13/7/2006   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
18/7/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
20/7/2006   Bekrachtiging en afkondiging
28/7/2006   Bekendmaking (36940-37011)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 28/6/2006, 29/6/2006
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 27/6/2006
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Behandeling beŽindigd 28/6/2006
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 28/6/2006
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 28/6/2006
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 13/7/2006
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 5/7/2006, 10/7/2006
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd  
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 4/7/2006
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 4/7/2006
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 5/7/2006
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 5/7/2006
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 6/7/2006
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 10/7/2006
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 1/7/2006 5 5/7/2006
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 4/7/2006 25 23/10/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
20/7/2006 28/7/2006, blz 36940-37011