Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-9359

van Fauzaya Talhaoui (sp.a) d.d. 19 juni 2013

aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie

De mogelijkheid om budgetmeters gespreid over twaalf maanden op te laden

elektrische energie
aardgas
armoede
sociaal achtergestelde groep
facturering
energieprijs
energieverbruik

Chronologie

19/6/2013Verzending vraag
3/7/2013Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3639

Vraag nr. 5-9359 d.d. 19 juni 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op de energiemarkt zijn er de zogenaamde 'budgetmeterklanten', mensen die om een of andere reden hun facturen voor aardgas en elektriciteit niet langer kunnen betalen. Hulpverleners die aan die mensen budgetbegeleiding geven, hebben gemerkt dat ze moeilijk overtuigd kunnen worden om een uitgave te doen die hun actueel (leef-)budget onder druk zet en gericht is op een (verre) toekomst. Wanneer zij slechts opladen wanneer zij energie nodig hebben, lijkt hun beschikbare budget (na vaste kosten) groter te zijn in de zomermaanden, waardoor zij niet met hun budgetbeperkingen leren om te gaan.

De leercurve om hun vaste kosten evenwichtig over het hele jaar te spreiden waardoor ze hun budget beter beheersen en makkelijker kunnen overstappen naar een systeem van maandelijkse tussentijdse facturen, is een hoge drempel die heel moeilijk kan worden genomen. Daarom moeten die mensen gestimuleerd worden om de oplading over het hele jaar te doen. Concreet: elke maand -dus ook in de meer energiezuinige zomermaanden- 1/12 van het werkelijke jaarverbruik voor gas en elektriciteit betalen. Uit simulaties blijkt dat dit een haalbare kaart is voor het budget van een gemiddelde 'budgetmeterklant'.

Mijn concrete vragen:

1) Kan de staatssecretaris de netbeheerders en de belangenverenigingen samenbrengen rond dit voorstel tot het evenredig spreiden van de energieoplading over alle 12 maanden van het jaar? Kan dit in regelgeving worden omgezet of toch minstens in een meer dwingend financieringsmechanisme?

2) In welke mate zou het mogelijk zijn om de federale middelen voor OCMW's met betrekking tot energiearmoede (federaal fonds) zeer concreet in te brengen in de realisatie van die evenredige spreidingen, bijvoorbeeld via een 'bonus' voor zomeropladingen voor de 'budgetmeterklanten'?

Antwoord ontvangen op 3 juli 2013 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op haar vragen.

Energie is een vitale behoefte geworden, nodig om een menswaardig leven te kunnen leiden. Sinds 1985 leveren de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, met behulp van het Hulpfonds van het Controlecomité voor de Elektriciteit en het Gas, een belangrijke inspanning om via bemiddeling en begeleiding de afsluiting van de energietoevoer te verhelpen, in eerste instantie voor verbruikers die zich in een moeilijke sociale situatie bevinden. De Openbare Centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW's) mogen met de middelen van het Fonds voor Gas- en Elektriciteit een dienst voor schuldbemiddeling en budgetbegeleiding opzetten. Zo kunnen ze cliënten helpen die betalingsmoeilijkheden hebben. Daarenboven kunnen ze eveneens financiële maatschappelijke dienstverlening toekennen aan personen die, omwille van hun schulden, hun energiefacturen niet langer kunnen betalen. Dit kan bestaan uit het aanzuiveren van achterstallige rekeningen en/of maatregelen in het kader van een preventief sociaal energiebeleid. Zo kan het OCMW tegemoet komen in de kosten voor efficiëntere en veiligere toestellen, zoals een budgetmeter. Ook het opladen van de budgetmeter kan worden aanvaard binnen dit fonds. Op basis van het sociaal onderzoek zal het OCMW voor ieder concreet geval onderzoeken of een tussenkomst van het Gas- en elektriciteitsfonds verantwoord is.

Indien het geachte lid dieper wenst in te gaan op deze materie, raad ik haar aan om deze vragen eveneens voor te leggen aan de Gewesten. Dit onderwerp behoort tot hun bevoegdheid en ik ben ervan overtuigd dat zij u verder kunnen helpen met uw vragen en de regelgeving betreffende budgetmeters.