Auteurs- en sprekersregister betreffende "Laruelle Sabine" (Legislatuur 2019-....)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2019 BZ)      
  Benoeming van mevrouw Sabine Laruelle tot voorzitter van de Senaat
7-3
p. 5 7-3 p. 5 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2019-2020)      
  Benoeming van mevrouw Sabine Laruelle tot voorzitter van de Senaat
7-4
p. 7 7-4 p. 7 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2020-2021)      
  Benoeming van mevrouw Sabine Laruelle tot voorzitster van de Senaat
7-13
p. 6 7-13 p. 6 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2020-2021) - Na het ontslag van mevrouw Sabine Laruelle, voorzitster, op 13 oktober 2020      
  Benoeming van mevrouw Sabine Laruelle tot lid van het Bureau van de Senaat
7-13
p. 22 7-13 p. 22 (PDF)
Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen (2019-2020)      
  Benoeming van de leden
7-4
p. 29 7-4 p. 29 (PDF)
  7-4
p. 12-13 7-4 p. 12-13 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2021-2022)      
  Benoeming van mevrouw Sabine Laruelle tot lid van het Bureau van de Senaat
7-23
p. 6 7-23 p. 6 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2022-2023)      
  Benoeming van mevrouw Sabine Laruelle tot lid van het Bureau van de Senaat
7-31
p. 6-7 7-31 p. 6-7 (PDF)
Beperking van de spreektijd - Artikel 38.3 van het reglement      
  7-12
p. 42 7-12 p. 42 (PDF)
De heer Guy D'haeseleer vraag meer spreektijd.      
  7-10
p. 29-30 7-10 p. 29-30 (PDF)
Eedaflegging (Wetgevende verkiezingen van 26 mei 2019)      
  mevrouw Sabine Laruelle, senator aangewezen door het Waals Parlement
7-1
p. 7 7-1 p. 7 (PDF)
Federaal Adviescomité voor de Europese aangelegenheden (2019-2020)      
  Benoeming van de afvaardiging van de Senaat
7-4
p. 29 7-4 p. 29 (PDF)
  7-4
p. 12-13 7-4 p. 12-13 (PDF)
Herinnering aan de procedure      
  Een tekst geagendeerd voor de plenaire vergadering kan enkel nog gewijzigd worden door de plenaire vergadering
7-5
p. 5 7-5 p. 5 (PDF)
Hulde (2019-2020)      
  In memoriam de heer Armand De Decker, erevoorzitter van de Senaat en minister van Staat
7-4
p. 9-11 7-4 p. 9-11 (PDF)
  Dank aan de griffier en de diensten van de Senaat (Covid-19)
7-9
p. 14-15 7-9 p. 14-15 (PDF)
  aan alle mensen die de pandemie in de eerste lijn bestrijden, artsen en verpleegkundigen en alle andere mensen, die aan het werk blijven in andere sectoren, zoals de transportsector (Covid-19)
7-9
p. 14-15 7-9 p. 14-15 (PDF)
Hulde (2020-2021)      
  Dankbetuiging van mevrouw Sabine Laruelle, uittredend voorzitster
7-13
p. 23 7-13 p. 23 (PDF)
  7-13
p. 21 7-13 p. 21 (PDF)
  aan mevrouw Sabine Laruelle, uittredend voorzitster
7-13
p. 20-21 7-13 p. 20-21 (PDF)
  7-13
p. 23 7-13 p. 23 (PDF)
Inoverwegingneming van voorstellen - Ontvankelijkheid van voorstellen tot herziening van de Grondwet - Laattijdige ronddeling      
  7-4
p. 16-19 7-4 p. 16-19 (PDF)
Mededeling over de wijze van stemmen - Naamstemmingen - Geheime stemming - Stembriefjes      
  7-11
p. 25-26 7-11 p. 25-26 (PDF)
Motie tot verklaring van discriminatie om ideologische en filosofische redenen ingediend in het Vlaams Parlement over het voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 7 juli 2017 houdende de subsidiëring en erkenning van het sociaal-cultureel volwassenenwerk (stukken Vl. Parl. 2019-2020, nrs 155/1-3) (Ideologische alarmbelprocedure) (7-132)      
  Mededeling - Verzending naar de commissie
7-6
p. 4 7-6 p. 4 (PDF)
Ontslag van mevrouw Sabine Laruelle, voorzitster van de Senaat      
  Met toepassing van artikel 14-1, derde lid, van het Reglement
7-13
p. 20 7-13 p. 20 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten met het oog op de verplichte registratie van buitenlandse notariële akten (I) (met betrekking tot de overdracht van roerende goederen) (7-203)      
  Verslag van mevrouw Sabine Laruelle en de heer Karl Vanlouwe
7-203/2
p. 1-12 7-203/2 p. 1-12 (PDF)
Periodiek verslag over de werkzaamheden van de parlementaire overlegcommissie gedurende de buitengewone zitting 2014 en de gewone zittingen 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 en 2018-2019 (Bevoegdheidsconflicten - Herenakkoord - Overleg over de te volgen wetgevingsprocedure - Verlenging van de termijnen van onderzoek - Het noteren van de periodes tijdens welke de Senaat en de Kamer van volksvertegenwoordigers op reces zijn) (7-146)      
  Verslag van de heer Patrick Dewael (K) en mevrouw Sabine Laruelle (S)
7-146/1
p. 1-10 7-146/1 p. 1-10 (PDF)
Procedure van de stemming      
  7-12
p. 53 7-12 p. 53 (PDF)
  7-13
p. 19 7-13 p. 19 (PDF)
  7-13
p. 27 7-13 p. 27 (PDF)
Regeling van de werkzaamheden      
  Vraag om spoedbehandeling van de resolutie 7-142 (Artikel 54, 3, eerste lid van het reglement van de Senaat)
7-8
p. 4-5 7-8 p. 4-5 (PDF)
  Vraag om spoedbehandeling van de resolutie 7-173 (Artikel 54, 3, eerste lid van het reglement van de Senaat)
7-12
p. 6 7-12 p. 6 (PDF)
  Opmerkingen over de lijst van de in overweging te nemen voorstellen - Kerntaken van de Senaat
7-32
p. 13-14 7-32 p. 13-14 (PDF)
Ronddeling en mededeling van de parlementaire stukken      
  Uitvoering van de beslissing van het Bureau van 4 november 2019 - Beperking van de verspreiding van papieren documenten
7-5
p. 31-32 7-5 p. 31-32 (PDF)
Toespraak van de voorzitster van de Senaat (Mevrouw Sabine Laruelle) (2019 BZ)      
  7-3
p. 6-7 7-3 p. 6-7 (PDF)
Toespraak van de voorzitster van de Senaat (Mevrouw Sabine Laruelle) (2019-2020)      
  Rol van de Senaat - Representatieve democratie - Oprichting van een vaste commissie inzake democratische vernieuwing en burgerparticipatie
7-4
p. 8-9 7-4 p. 8-9 (PDF)
Verwijzing naar artikel 56-2, derde lid van het Reglement van de Senaat: Verwerping in commissie - procedure in plenaire      
  7-11
p. 15-16 7-11 p. 15-16 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de evaluatie van de staatkundige hervormingen sinds 1970, met het oog op een inventarisatie van en een onderzoek naar een efficiëntere en effectievere bevoegdheidsverdeling, werking van de instellingen en samenwerking tussen de federale overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten (7-115)      
  Verzoek van de heer Bert Anciaux, mevrouw Sabine Laruelle, de heren Georges-Louis Bouchez en Philippe Dodrimont, mevrouw Véronique Durenne, de heren Alexander Miesen, Gaëtan Van Goidsenhoven en Jean-Paul Wahl, mevrouw Els Ampe, de heer Rik Daems, mevrouw Stephanie D'Hose, de heer Willem-Frederik Schiltz, mevrouw Carina Van Cauter, de heer Kurt De Loor, de dames Annick Lambrecht en Katia Segers en de heer Julien Uyttendaele
7-115/1
p. 1-9 7-115/1 p. 1-9 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid en de Gemeenschappen inzake de bestrijding van fake news (7-110)      
  Verzoek van de dames Stephanie D'Hose en Els Ampe, de heren Rik Daems en Willem-Frederik Schiltz, de dames Carina Van Cauter, Fatima Ahallouch en Latifa Gahouchi, de heren Georges-Louis Bouchez en Philippe Dodrimont, de dames Véronique Durenne en Sabine Laruelle, de heren Alexander Miesen, Gaëtan Van Goidsenhoven en Jean-Paul Wahl, mevrouw Karin Brouwers, de heren Bert Anciaux en Kurt De Loor, de dames Annick Lambrecht en Katia Segers, de heer André Antoine, mevrouw Anne-Catherine Goffinet, de heren Fourat Ben Chikha, Stijn Bex en Rodrigue Demeuse, de dames Soetkin Hoessen en France Masai, de heer John Pitseys, mevrouw Hélène Ryckmans, de heer Chris Steenwegen en mevrouw Farida Tahar
7-110/1
p. 1-5 7-110/1 p. 1-5 (PDF)
  Bespreking van het verzoek (7-110/1)
7-5
p. 5-19 7-5 p. 5-19 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende een vergelijking van de regionale methodes van afvalscheiding en afvalbestrijding, alsook de evolutie naar een circulaire economie voor platic verpakkingen en sigarettenfilters (7-164)      
  Verzoek van de heren Philippe Dodrimont, Gaëtan Van Goidsenhoven, Georges-Louis Bouchez en Jean-Paul Wahl, de dames Sabine Laruelle en Véronique Durenne, de heren Alexander Miesen, Bert Anciaux en Kurt De Loor, de dames Annick Lambrecht en Katia Segers, de heer Rik Daems, de dames Latifa Gahouchi, Fatima Ahallouch en Nadia El Yousfi en de heren Philippe Courard en Jean-Frédéric Eerdekens
7-164/1
p. 1-12 7-164/1 p. 1-12 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende een vergelijking van de verschillende stelsels van duaal leren in België en in het buitenland teneinde de ideeën hierover te bundelen en de werking ervan te optimaliseren (7-140)      
  Verzoek van de heer Gaëtan Van Goidsenhoven, mevrouw Sabine Laruelle, de heren Jean-Paul Wahl en Philippe Dodrimont, mevrouw Véronique Durenne, de heren Alexander Miesen en Georges-Louis Bouchez, de dames Fatima Ahallouch, Nadia El Yousfi, Latifa Gahouchi en Els Ampe, de heer Rik Daems, mevrouw Stephanie D'Hose, de heer Willem-Frederik Schiltz, mevrouw Carina Van Cauter, de heren Bert Anciaux en Kurt De Loor en de dames Annick Lambrecht en Katia Segers
7-140/1
p. 1-9 7-140/1 p. 1-9 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende het statuut van de kunstenaar (7-172)      
  Verzoek van mevrouw Els Ampe, de heer Rik Daems, mevrouw Stephanie D'Hose, de heer Willem-Frederik Schiltz, mevrouw Carina Van Cauter, de heren Gaëtan Van Goidsenhoven, Georges-Louis Bouchez en Philippe Dodrimont, de dames Véronique Durenne en Sabine Laruelle, de heren Alexander Miesen en Jean-Paul Wahl, mevrouw Karin Brouwers, de heren Orry Van de Wauwer, Bert Anciaux en Kurt De Loor en de dames Annick Lambrecht, Katia Segers en Anne-Catherine Goffinet
7-172/1
p. 1-5 7-172/1 p. 1-5 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag over de algemene evaluatie van de effectieve resultaten van de "drugswet" van 24 februari 1921 wat de doeltreffendheid van het drugsbeleid betreft, meer bepaald inzake cannabis (7-225)      
  Verzoek van de heer Julien Uyttendaele, mevrouw Fatima Ahallouch, de heren Philippe Courard en Jean-Frédéric Eerdekens, mevrouw Nadia El Yousfi, de heer André Frédéric, mevrouw Latifa Gahouchi, de heren Bert Anciaux en Kurt De Loor, de dames Annick Lambrecht en Katia Segers, de heren Fourat Ben Chikha en Rodrigue Demeuse, de dames Zoé Genot en Celia Groothedde, de heren Gaëtan Van Goidsenhoven, Georges-Louis Bouchez en Jean-Paul Wahl, de dames Sabine Laruelle en Véronique Durenne en de heren Philippe Dodrimont en Alexander Miesen
7-225/1
p. 1-15 7-225/1 p. 1-15 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag over de ideologische en filosofische alarmbelprocedure (Verenigbaarheid van de procedure met de autonomie van de deelstaten - Verhouding tussen de ideologische en filosofische alarmbelprocedure en de toetsing door het Grondwettelijk Hof - Verhouding tussen de ideologische en filosofische alarmbelprocedure en de adviesfunctie van de afdeling Wetgeving van de Raad van State - Samenhang van de Federale Staat - De alarmbelprocedure en de bevoegdheidsverdeling - Procedurele vragen) (7-295)      
  Verzoek van de dames Stephanie D'Hose en Els Ampe, de heren Steven Coenegrachts, Rik Daems, Tom Ongena en Gaëtan Van Goidsenhoven, mevrouw Sabine Laruelle, de heren Alexander Miesen en Philippe Dodrimont, mevrouw Véronique Durenne, de heren Jean-Paul Wahl, Bert Anciaux en Kurt De Loor, de dames Annick Lambrecht, Katia Segers en Karin Brouwers, de heer Orry Van de Wauwer, de dames Maud Vanwalleghem en France Masai en de heer Fourat Ben Chikha
7-295/1
p. 1-10 7-295/1 p. 1-10 (PDF)
  Verslag van mevrouw Cathy Coudyser, de heer Bert Anciaux en de dames Sabine Laruelle en Karin Brouwers
7-295/2
p. 1-22 7-295/2 p. 1-22 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag over de noodzaak om ons democratisch systeem te moderniseren door de representatieve democratie aan te vullen met meer burgerparticipatie (7-117)      
  Verzoek van de heren Alexander Miesen, Georges-Louis Bouchez en Philippe Dodrimont, de dames Véronique Durenne en Sabine Laruelle, de heren Gaëtan Van Goidsenhoven en Jean-Paul Wahl, mevrouw Els Ampe, de heer Rik Daems, mevrouw Stephanie D'Hose, de heer Willem-Frederik Schiltz, mevrouw Carina Van Cauter, de heren Bert Anciaux en Kurt De Loor, de dames Annick Lambrecht en Katia Segers, de heren Philippe Courard en André Frédéric en mevrouw Latifa Gahouchi
7-117/1
p. 1-9 7-117/1 p. 1-9 (PDF)
  Bespreking van het verzoek (7-117/1)
7-5
p. 20-31 7-5 p. 20-31 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag ter bestrijding van de inmenging door buitenlandse mogendheden met het oog op het ondermijnen van de democratische rechtsstaat (7-344)      
  Verzoek van de heer Steven Coenegrachts, mevrouw Els Ampe, de heer Rik Daems, mevrouw Stephanie D'Hose, de heren Tom Ongena, Bert Anciaux en Kurt De Loor, de dames Annick Lambrecht en Katia Segers, de heren Georges-Louis Bouchez en Philippe Dodrimont, de dames Véronique Durenne en Sabine Laruelle, de heren Gaëtan Van Goidsenhoven, Jean-Paul Wahl, Philippe Courard en André Frédéric, mevrouw Latifa Gahouchi, de heer Julien Uyttendaele, mevrouw Karin Brouwers, de heren Peter Van Rompuy en Fourat Ben Chikha en de dames France Masai en Hélène Ryckmans
7-344/1
p. 1-9 7-344/1 p. 1-9 (PDF)
Voordracht van een eerste en tweede kandidaat voor het ambt van Franstalig rechter in het Grondwettelijk Hof (7-9)      
  Toepassing artikel 39,8° van het reglement - Verdagen naar een volgende vergadering - Bespreking - Stemming bij zitten en opstaan over de wijziging van de agenda
7-6
p. 14-16 7-6 p. 14-16 (PDF)
  Debat over de procedure tot stemmen - Samenstelling van het Hof
7-7
p. 12-17 7-7 p. 12-17 (PDF)
  Eerste geheime stemming (17 januari 2020)
7-7
p. 17-18 7-7 p. 17-18 (PDF)
  Debat
7-10
p. 21-25 7-10 p. 21-25 (PDF)
  Eerste geheime stemming (15 mei 2020)
7-10
p. 25-27 7-10 p. 25-27 (PDF)
  Herstemming (eerste kandidaat) (15 mei 2020)
7-10
p. 27-30 7-10 p. 27-30 (PDF)
  Debat
7-11
p. 17-25 7-11 p. 17-25 (PDF)
Voordracht van kandidaten voor drie ambten van Nederlandstalig staatsraad en een ambt van Franstalig staatsraad bij de Raad van State (7-460)      
  Verslag van mevrouw Sabine Laruelle en de heer Karl Vanlouwe
7-460/2
p. 1-6 7-460/2 p. 1-6 (PDF)
Voordracht van kandidaten voor vijf ambten van Franstalig staatsraad bij de Raad van State (7-463)      
  Verslag van mevrouw Sabine Laruelle en de heer Karl Vanlouwe
7-463/2
p. 1 7-463/2 p. 1 (PDF)
Voorstel tot wijziging van de artikelen 8, 14 en 75 van het Reglement van de Senaat (Verkiezing van de Voorzitter van de Senaat - Kleinere fracties) (7-72)      
  Procedure van stemming
7-13
p. 19 7-13 p. 19 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 4 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof (Nieuwe termijn voor een vernietigingsberoep bij het Grondwettelijk Hof nadat een Europese norm nietig werd verklaard door het Hof van Justitie) (7-235)      
  Voorstel van de heren Rik Daems, Bert Anciaux en Jean-Frédéric Eerdekens en de dames Celia Groothedde, Sabine Laruelle en France Masai
7-235/1
p. 1-4 7-235/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 92bis, § 2, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en de artikelen 4, § 3, en 11 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten inzake verkeersbelasting en de belasting op inverkeerstelling (Invoering van een kilometerheffing in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) (7-216)      
  Amendementen nrs 1 tot 4 van mevrouw Sabine Laruelle en de heer Jean-Paul Wahl
7-216/2
p. 1-6 7-216/2 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van herziening van artikel 7bis van de Grondwet teneinde er het dierenwelzijn in op te nemen (Wezens met gevoel) (7-481)      
  Verslag van de dames Sabine Laruelle en Celia Groothedde
7-481/2
p. 1-17 7-481/2 p. 1-17 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de arrestatie van de Wit-Russische oppositiejournalist Roman Protasevitsj en de toestand van de democratie in Wit-Rusland (7-267)      
  Voorstel van de heer Gaëtan Van Goidsenhoven, mevrouw Sabine Laruelle, de heer Philippe Dodrimont, mevrouw Véronique Durenne, de heren Steven Coenegrachts, Tom Ongena en Jean-Frédéric Eerdekens, de dames Latifa Gahouchi en Annick Lambrecht en de heer Bert Anciaux
7-267/1
p. 1-11 7-267/1 p. 1-11 (PDF)
  Bespreking
7-22
p. 17-30 7-22 p. 17-30 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de behandeling van de ziekte van Alzheimer en aanverwante ziekten (7-483)      
  Voorstel van de heren Gaëtan Van Goidsenhoven, Rik Daems en Philippe Dodrimont, mevrouw Sabine Laruelle, de heer Georges-Louis Bouchez, mevrouw Véronique Durenne en de heren Jean-Paul Wahl en Gregor Freches
7-483/1
p. 1-20 7-483/1 p. 1-20 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de coördinatie tussen de federale overheid en de Gewesten met het oog op de verbetering van de dienstverlening op het platteland (7-125)      
  Voorstel van de heren Gaëtan Van Goidsenhoven, Georges-Louis Bouchez en Philippe Dodrimont, de dames Véronique Durenne en Sabine Laruelle en de heren Alexander Miesen, Jean-Paul Wahl en Rik Daems
7-125/1
p. 1-5 7-125/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de ondersteuning van de initiatieven van België en van de internationale instellingen om inzake het conflict over Nagorno-Karabach tot een staakt-het-vuren en een duurzame oplossing te komen (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende de ondersteuning van de initiatieven van België en van de internationale instellingen om inzake het conflict over Nagorno-Karabach tot een duurzame oplossing te komen) (7-199)      
  Voorstel van de heer Gaëtan Van Goidsenhoven, mevrouw Sabine Laruelle, de heren Georges-Louis Bouchez, Jean-Paul Wahl, Philippe Dodrimont en Alexander Miesen, de dames Véronique Durenne en Hélène Ryckmans en de heren Julien Uyttendaele en Tom Ongena
7-199/1
p. 1-7 7-199/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de situatie in de Democratische Republiek Congo en het gebied van de Grote Meren (7-430)      
  Voorstel van de heer Gaëtan Van Goidsenhoven, mevrouw Annick Lambrecht, de heren Laurent Léonard en Orry Van de Wauwer, de dames Els Ampe en Véronique Durenne, de heer Gregor Freches, mevrouw Sabine Laruelle en de heer Philippe Dodrimont
7-430/1
p. 1-11 7-430/1 p. 1-11 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de situatie van lgbti-personen in Polen (7-160)      
  Voorstel van de heren Gaëtan Van Goidsenhoven, Georges-Louis Bouchez en Jean-Paul Wahl, de dames Sabine Laruelle en Véronique Durenne, de heren Philippe Dodrimont en Alexander Miesen en mevrouw Stephanie D'Hose
7-160/1
p. 1-7 7-160/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de situatie van vrouwen in Jemen (7-283)      
  Voorstel van de heer Gaëtan Van Goidsenhoven, de dames Sabine Laruelle, Véronique Durenne en Nadia El Yousfi, de heer Tom Ongena, de dames Hélène Ryckmans, Karin Brouwers en Annick Lambrecht en de heren Fourat Ben Chikha en Rik Daems
7-283/1
p. 1-10 7-283/1 p. 1-10 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende dr. Ahmadreza Djalali, die in Iran tot de doodstraf veroordeeld is (7-173)      
  De heer Bert Anciaux vraagt de spoedbehandeling - Aangenomen
7-12
p. 6 7-12 p. 6 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende een betere vertegenwoordiging van meisjes en vrouwen in STEM-gerelateerde studierichtingen en beroepen (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende een betere vertegenwoordiging van meisjes en vrouwen in STEAM-gerelateerde studierichtingen en beroepen) (Wetenschap, technologie, engineering en wiskunde) (7-211)      
  Voorstel van de heer Gaëtan Van Goidsenhoven, mevrouw Sabine Laruelle, de heren Georges-Louis Bouchez, Jean-Paul Wahl, Philippe Dodrimont en Alexander Miesen, mevrouw Véronique Durenne, de heer Rik Daems en mevrouw Latifa Gahouchi
7-211/1
p. 1-9 7-211/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende een onafhankelijk onderzoek naar het neerschieten van de Palestijns-Amerikaanse journaliste Shireen Abu Akleh (7-368)      
  Voorstel van mevrouw Maud Vanwalleghem, de heer Fourat Ben Chikha, de dames Latifa Gahouchi en Sabine Laruelle, de heren Orry Van de Wauwer, Tom Ongena en Bert Anciaux en mevrouw Hélène Ryckmans
7-368/1
p. 1-5 7-368/1 p. 1-5 (PDF)
  Bespreking
7-30
p. 30-42 7-30 p. 30-42 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het bezitten van nieuwe gezelschapsdieren (NGD) van exotische oorsprong, het welzijn van deze dieren, en de interfederale samenwerking op dat gebied (7-159)      
  Voorstel van de heren Gaëtan Van Goidsenhoven, Georges-Louis Bouchez en Jean-Paul Wahl, de dames Sabine Laruelle en Véronique Durenne, de heren Philippe Dodrimont, Alexander Miesen en Rik Daems en mevrouw Stephanie D'Hose
7-159/1
p. 1-11 7-159/1 p. 1-11 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het schoolbezoek van jonge meisjes alsook de significante achteruitgang sinds augustus 2021 inzake de rechten van vrouwen in Afghanistan (7-349)      
  Voorstel van de heer Gaëtan Van Goidsenhoven, mevrouw Sabine Laruelle, de heren Philippe Dodrimont en Georges-Louis Bouchez, de dames Véronique Durenne, Stephanie D'Hose en Latifa Gahouchi, de heer Orry Van de Wauwer en de dames Annick Lambrecht en Hélène Ryckmans
7-349/1
p. 1-14 7-349/1 p. 1-14 (PDF)
Voorstel van resolutie met het oog op een betere aanpak van cyberpesten (7-229)      
  Voorstel van de heren Gaëtan Van Goidsenhoven, Georges-Louis Bouchez en Jean-Paul Wahl, de dames Sabine Laruelle en Véronique Durenne, de heren Philippe Dodrimont, Alexander Miesen en Kurt De Loor en mevrouw Latifa Gahouchi
7-229/1
p. 1-12 7-229/1 p. 1-12 (PDF)
Voorstel van resolutie met het oog op een duurzaam en verantwoord gebruik van afvalwater (7-465)      
  Voorstel van de heren Gaëtan Van Goidsenhoven en Ludwig Vandenhove, de dames Fatima Ahallouch en Els Ampe, de heren Philippe Dodrimont, Georges-Louis Bouchez en Jean-Paul Wahl, mevrouw Sabine Laruelle, de heer Gregor Freches en mevrouw Véronique Durenne
7-465/1
p. 1-14 7-465/1 p. 1-14 (PDF)
Voorstel van resolutie om artificiële intelligentie in de geneeskunde te ontwikkelen (7-389)      
  Voorstel van de heren Gaëtan Van Goidsenhoven, Gregor Freches en Philippe Dodrimont, de dames Sabine Laruelle en Véronique Durenne en de heren Jean-Paul Wahl en Georges-Louis Bouchez
7-389/1
p. 1-11 7-389/1 p. 1-11 (PDF)
Voorstel van resolutie om de internationale positie van Taiwan te versterken (7-185)      
  Voorstel van mevrouw Sabine Laruelle, de heren Georges-Louis Bouchez, Philippe Dodrimont, Alexander Miesen, Bert Anciaux en Willem-Frederik Schiltz, mevrouw Hélène Ryckmans, de heer Fourat Ben Chikha, mevrouw Karin Brouwers en de heer Julien Uyttendaele
7-185/1
p. 1-4 7-185/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie om in België meer vrijwillige bloeddonoren te werven (7-284)      
  Voorstel van de heren Gaëtan Van Goidsenhoven en Georges-Louis Bouchez, mevrouw Sabine Laruelle, de heren Jean-Paul Wahl en Alexander Miesen, mevrouw Véronique Durenne, de heer Philippe Dodrimont, mevrouw Latifa Gahouchi en de heren Fourat Ben Chikha en Steven Coenegrachts
7-284/1
p. 1-11 7-284/1 p. 1-11 (PDF)
Voorstel van resolutie over de coördinatie tussen de Federale Staat en de deelstaten met het oog op de uitwerking van een internationaal juridisch kader voor de ontginning van grondstoffen uit de ruimte (7-187)      
  Voorstel van de heren Gaëtan Van Goidsenhoven, Georges-Louis Bouchez en Jean-Paul Wahl, de dames Sabine Laruelle en Véronique Durenne, de heren Philippe Dodrimont, Alexander Miesen en Rik Daems en mevrouw Els Ampe
7-187/1
p. 1-8 7-187/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie over het veroordelen van de aanhoudende praktijk van het gedwongen verwijderen van organen in de Volksrepubliek China bij gewetensgevangenen, vooral bij aanhangers van Falun Gong en bij Oeigoeren (7-162)      
  Voorstel van de heren Gaëtan Van Goidsenhoven, Georges-Louis Bouchez en Jean-Paul Wahl, de dames Sabine Laruelle en Véronique Durenne, de heren Philippe Dodrimont, Alexander Miesen, Willem-Frederik Schiltz en Bert Anciaux en mevrouw Karin Brouwers
7-162/1
p. 1-8 7-162/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie over partnergeweld (7-123)      
  Bespreking
7-12
p. 31-45 7-12 p. 31-45 (PDF)
Voorstel van resolutie teneinde de Belgische koloniale geschiedenis op een pertinentere wijze te benaderen, over te brengen en toe te lichten (7-171)      
  Voorstel van de heren Gaëtan Van Goidsenhoven, Georges-Louis Bouchez en Jean-Paul Wahl, de dames Sabine Laruelle en Véronique Durenne en de heren Philippe Dodrimont en Alexander Miesen
7-171/1
p. 1-12 7-171/1 p. 1-12 (PDF)
Voorstel van resolutie teneinde de neutraliteit en de onpartijdigheid van de overheidsbeambten te waarborgen en het dragen van opzichtige tekenen van een politieke, geloofs- of levensovertuiging tijdens de uitoefening van hun functie te verbieden (7-264)      
  Voorstel van de heren Gaëtan Van Goidsenhoven en Georges-Louis Bouchez, mevrouw Sabine Laruelle, de heren Jean-Paul Wahl, Philippe Dodrimont en Alexander Miesen en mevrouw Véronique Durenne
7-264/1
p. 1-20 7-264/1 p. 1-20 (PDF)
Voorstel van resolutie teneinde slachtoffers van homofoob geweld aan te moedigen om klacht in te dienen (7-165)      
  Voorstel van de heren Gaëtan Van Goidsenhoven, Georges-Louis Bouchez en Jean-Paul Wahl, de dames Sabine Laruelle en Véronique Durenne en de heren Philippe Dodrimont en Alexander Miesen
7-165/1
p. 1-9 7-165/1 p. 1-9 (PDF)
  Over de verzending naar commissie
7-11
p. 25 7-11 p. 25 (PDF)
Voorstel van resolutie ter invoering van een wettelijk kader voor producten verkocht als diensten (7-300)      
  Voorstel van de heren Rik Daems, Rodrigue Demeuse en Jean-Frédéric Eerdekens, de dames Sabine Laruelle, Martine Fournier en Soetkin Hoessen en de heren Steven Coenegrachts, Kurt De Loor, Jean-Paul Wahl en Bert Anciaux
7-300/1
p. 1-16 7-300/1 p. 1-16 (PDF)
Voorstel van resolutie tot erkening van de Palestijnse Staat door België (7-28)      
  Bespreking
7-11
p. 12-17 7-11 p. 12-17 (PDF)
Voorstel van resolutie voor een efficiëntere vaccinatie van de bevolking (7-141)      
  Voorstel van de heer Gaëtan Van Goidsenhoven, mevrouw Sabine Laruelle, de heer Philippe Dodrimont, mevrouw Véronique Durenne en de heren Alexander Miesen en Georges-Louis Bouchez
7-141/1
p. 1-7 7-141/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie voor een efficiëntere vaccinatie van de bevolking (7-144)      
  Voorstel van de heren Gaëtan Van Goidsenhoven en Rik Daems, de dames Véronique Durenne en Sabine Laruelle en de heren Georges-Louis Bouchez, Philippe Dodrimont en Alexander Miesen
7-144/1
p. 1-7 7-144/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie voor een efficiëntere vaccinatie van de bevolking (7-228)      
  Voorstel van de heren Gaëtan Van Goidsenhoven en Rik Daems, de dames Véronique Durenne en Sabine Laruelle en de heren Georges-Louis Bouchez, Philippe Dodrimont en Alexander Miesen
7-228/1
p. 1-10 7-228/1 p. 1-10 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van titel II van de Grondwet, om er een artikel 24bis in te voegen dat het leren van een andere landstaal verplicht maakt tijdens de periode van het basisonderwijs en het voltijds secundair onderwijs (7-380)      
  Voorstel van de heren Gaëtan Van Goidsenhoven, Georges-Louis Bouchez en Gregor Freches, mevrouw Sabine Laruelle, de heren Jean-Paul Wahl en Philippe Dodrimont en mevrouw Véronique Durenne
7-380/1
p. 1-6 7-380/1 p. 1-6 (PDF)
Wensen (2019-2020)      
  Vakantiewensen
7-12
p. 56 7-12 p. 56 (PDF)
Wetsontwerp dat machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (I) (Werking Raad van State en administratieve rechtscolleges - Adviezen Raad van State betreffende de besluiten genomen in uitvoering van beide volmachtwetten) (7-152)      
  Algemene bespreking
7-9
p. 4-14 7-9 p. 4-14 (PDF)
  Onmiddellijke behandeling in plenaire (artikel 53, tweede lid van het reglement)
7-9
p. 4 7-9 p. 4 (PDF)
Wetsvoorstel tot bepaling van de beginselen voor de loting van natuurlijke personen voor de gemengde commissies en de burgerpanels op initiatief van de Senaat (7-456)      
  Voorstel van de heer Bert Anciaux, de dames Stephanie D'Hose, France Masai, Latifa Gahouchi, Sabine Laruelle en Karin Brouwers en de heer Fourat Ben Chikha
7-456/1
p. 1-13 7-456/1 p. 1-13 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999