Auteurs- en sprekersregister betreffende "Lacroix Christophe" (Legislatuur 2014-2019)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Aanwerving van jongeren - Quota - Naleving - Stand van zaken (6-1566)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lacroix aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-1566
Arbeidsongeschikte werknemers die niet gebonden zijn door een arbeidsovereenkomst - Beroepsherinschakeling - Re-integratietrajecten - Samenwerking met de deelstaten - Cijfers - Wettelijk bepaalde officiŽle balans (6-1633)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lacroix aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-1633
Arbeidsongeschikte werknemers die niet gebonden zijn door een arbeidsovereenkomst - Beroepsherinschakeling - Re-integratietrajecten - Samenwerking met de deelstaten - Cijfers - Wettelijk bepaalde officiŽle balans (6-1634)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lacroix aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-1634
Belangenconflict - Voorstel van gemotiveerd advies geamendeerd in plenaire - Noodzaak tot terugzending naar commissie (neen)      
  6-44
p. 59-60 6-44 p. 59-60 (PDF)
Belangenconflict tussen de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie en de Kamer van volksvertegenwoordigers naar aanleiding van het wetsontwerp betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie (stukken Verg. Fr. Gemeenschapscommissie, 95 (2017-2018) nrs. 1-3 en BV nr. 58 (2017-2018), en stukken Kamer, nrs. 54-2839/1-19) (Regeling inzake het onbelast bijverdienen -"Deregulering" in bepaalde sectoren die tot de bevoegdheid van de Gemeenschappen en de Gewesten behoren, zoals bv. het verenigingsleven)(6-421)      
  Amendement nr 1 van de heer Christophe Lacroix, ingediend na de goedkeuring van het verslag
6-421/3
p. 1-3 6-421/3 p. 1-3 (PDF)
  Bespreking
6-38
p. 5-20 6-38 p. 5-20 (PDF)
Belangenconflict tussen de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie en de Kamer van volksvertegenwoordigers naar aanleiding van het wetsontwerp met betrekking tot het niet in aanmerking nemen van diensten gepresteerd als niet-vastbenoemd personeelslid voor een pensioen van de overheidssector, tot wijziging van de individuele responsabilisering van de provinciale en lokale overheden binnen het Gesolidariseerde pensioenfonds, tot aanpassing van de reglementering inzake aanvullende pensioenen, tot wijziging van de modaliteiten van de financiering van het Gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen en tot bijkomende financiering van het Gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen (stukken Verg. Fr. Gemeenschapscommissie, 91 (2017-2018) nrs. 1-2 en BV nr. 56 (2017-2018), en stukken Kamer, nrs. 54-2718/1-8) (6-402)      
  Amendement nr 1 van de heer Christophe Lacroix, ingediend na de goedkeuring van het verslag
6-402/3
p. 1-4 6-402/3 p. 1-4 (PDF)
  Bespreking
6-36
p. 5-21 6-36 p. 5-21 (PDF)
Belangenconflict tussen de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie en het Vlaams Parlement met betrekking tot het voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 en de Codex Secundair Onderwijs, wat hetinschrijvingsrecht betreft (st. Verg. Fr. Gemeenschapscommissie, nr. 120/1 (2018-2019) en B.V. nr. 72 (2018-2019) en st. Vlaams Parl., 2018-2019, nrs. 1747/1-10) (Inschrijvingsprioriteiten in de Vlaamse scholen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) (6-492)      
  Bespreking
6-47
p. 91-99 6-47 p. 91-99 (PDF)
Brede economische en handelsovereenkomst (Comprehensive Economic and Trade Agreement - CETA) en Trans-Atlantisch Vrijhandels- en investeringsverdrag (Transatlantic Trade and Investment Partnership Ė TTIP)- Onderhandelingen - Standpunt van BelgiŽ (6-1657)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lacroix aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 6-1657
Brexit - Vrees voor een 'no deal'-scenario - Gevolgen - Maatregelen voorgesteld door de Europese Commissie - Belgisch standpunt - Overleg binnen BelgiŽ (6-2044)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lacroix aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 6-2044
Chronische ziekten - Kosten - Stijging - Toekomstige financiering - Cijfergegevens - Maatregelen - Overleg met de deelstaten - Stand van zaken (6-1944)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lacroix aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1944
De Brexit (6-472)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Christophe Lacroix (S)
6-472/1
p. 1-9 6-472/1 p. 1-9 (PDF)
De Europese Raad van Staatshoofden en Regeringsleiders van donderdag 14 en vrijdag 15 december 2017 te Brussel (Sociale rechten en sociale top van GŲteborg - Verdieping van de Europese Economische en Monetaire Unie - Brexit - Veiligheid en defensie - Migratie - IsraŽl, Palestina, CataloniŽ, Democratische Republiek Congo en Iran) (6-385)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Christophe Lacroix (S)
6-385/1
p. 1-19 6-385/1 p. 1-19 (PDF)
De Europese Raad van Staatshoofden en regeringsleiders van donderdag 28 en vrijdag 29 juin 2018 te Brussel (Migratie - Brexit - De westelijke Balkan) (6-447)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Christophe Lacroix (S)
6-447/1
p. 1-11 6-447/1 p. 1-11 (PDF)
De omzetting van Europese richtlijnen in Belgische wetgeving (De Belgische resultaten met betrekking tot de omzetting van Europese richtlijnen - Inbreukdossiers van BelgiŽ - Zaken tegen BelgiŽ voor het Hof van Justitie - FinanciŽle sancties opgelegd aan BelgiŽ) (6-418)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Christophe Lacroix (S)
6-418/1
p. 1-13 6-418/1 p. 1-13 (PDF)
De vergadering vraag de aanwezigheid van de regering      
  6-39
p. 10 6-39 p. 10 (PDF)
  6-39
p. 16-19 6-39 p. 16-19 (PDF)
Dienstenchequebedrijven - Schoonmaaksector - Fysieke werklast - Gezondheid van de werknemers - Beschermingsmaatregelen (6-1647)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lacroix aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-1647
Dienstenchequebedrijven - Schoonmaaksector - Fysieke werklast - Gezondheid van de werknemers - Beschermingsmaatregelen (6-1648)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lacroix aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-1648
Eedaflegging (Wetgevende verkiezingen van 25 mei 2014)      
  de heer Christophe Lacroix, gecoŲpteerd senator
6-2
p. 7 6-2 p. 7 (PDF)
   Heropneming van zijn mandaat als gecoŲpteerd senator op 28 juli 2017 tengevolge van het einde van zijn mandaat als minister van de Waalse regering
6-32
p. 31 6-32 p. 31 (PDF)
Elektrohypersensitiviteit - Nieuwe technologie - Li-Fi (Light Fidelity) - Wetenschappelijke ontwikkelingen - Alternatief voor wifi (ďWireless FidelityĒ) - Voordelen voor de volksgezondheid (6-1813)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lacroix aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1813
Energiedranken - Verkoop aan minderjarigen - Mogelijke gezondheidsproblemen - Eventueel verbod of beperking - Geplande maatregelen (6-1965)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lacroix aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1965
Episiotomie - Cijfers - Ongelijkheid in de chirurgische praktijk - Verloskundig geweld - Beperking van het aantal episiotomieŽn - Initiatieven - Samenwerking met de deelstaten (6-2364)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lacroix aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-2364
Europees meerjarig financieel kader (MFK) - Europees cohesiebeleid - Toekomst - Standpunt van BelgiŽ (6-1982)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lacroix aan de heer Michel, eerste minister
   Antwoord
SV 6-1982
Facultatief protocol bij het Verdrag van de Verenigde Naties tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing - Ratificatie - Nationaal preventiemechanisme - Oprichting en uitvoering - Stand van zaken (6-2347)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lacroix aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 6-2347
Facultatief protocol bij het Verdrag van de Verenigde Naties tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing - Ratificatie - Nationaal preventiemechanisme - Oprichting en uitvoering - Stand van zaken (6-2348)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lacroix aan de heer Geens, minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen
   Antwoord
SV 6-2348
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) - Controles - Gevallen van liefdadigheidsinstellingen en voedselbanken (6-2035)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lacroix aan de heer Ducarme, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-2035
Federaal Migratiecentrum (Myria) - Financiering - Zorgwekkende besparingen - Onafhankelijkheid van de instelling - Behoud (6-1629)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lacroix aan de heer Michel, eerste minister
   Antwoord
SV 6-1629
Federaal Migratiecentrum (Myria) - Financiering - Zorgwekkende besparingen - Onafhankelijkheid van de instelling - Behoud (6-1630)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lacroix aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-1630
Federaal Migratiecentrum (Myria) - Financiering - Zorgwekkende besparingen - Onafhankelijkheid van de instelling - Behoud (6-1631)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lacroix aan mevrouw WilmŤs, minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij
   Antwoord
SV 6-1631
Federaal Migratiecentrum (Myria) - Financiering - Zorgwekkende besparingen - Onafhankelijkheid van de instelling - Behoud (6-1632)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lacroix aan mevrouw Demir, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 6-1632
Gedachtewisseling met Z.E. de heer Christian Meuwly, ambassadeur van Zwitserland in BelgiŽ (Het stelsel van akkoorden tussen Zwitserland en de EU - Het migratiebeleid van Zwitserland - Fiscale betrekkingen tussen Zwitserland en de EU - Het referendum voor het bekrachtigen van verdragen met de EU) (6-448)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Christophe Lacroix (S)
6-448/1
p. 1-18 6-448/1 p. 1-18 (PDF)
Gedachtewisseling met de heer Andreas Norlťn, voorzitter van de Zweedse Riksdag (Visie van Europa - Rol van de parlementen in de EU) (6-484)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Christophe Lacroix (S)
6-484/1
p. 1-10 6-484/1 p. 1-10 (PDF)
Gedachtewisseling met mevrouw Alison Rose, ambassadeur van het Verenigd Koninkrijk in BelgiŽ, inzake Brexit (Context van de Brexit-onderhandelingen en stand van zaken - Implementatieperiode - Toekomstig partnerschap tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk) (6-389)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Christophe Lacroix (S)
6-389/1
p. 1-14 6-389/1 p. 1-14 (PDF)
Gedachtewisseling over de toekomst van de Europese financiŽn met de heer GŁnther Oettinger, Europees commissaris belast met Begroting en Personeelszaken (De toekomst van de Europese Unie - Een eigen budget voor de eurozone - Verantwoording en transparantie over de begroting van de Europese Unie - Nieuwe inkomsten - "Spending reviews" - Sociaal beleid - De Europese investeringsprojecten - Transfers - De vijf scenario's uit de discussienota over de toekomst van de EU - De ontwikkeling in CataloniŽ) (6-367)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Christophe Lacroix (S)
6-367/1
p. 1-11 6-367/1 p. 1-11 (PDF)
Gelijkheid tussen mannen en vrouwen - Informele jobs - Oververtegenwoordiging van vrouwen - Zorgtaken - Betaalde zorg - Onzekere arbeid - Evaluatie (6-1619)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lacroix aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-1619
Geplande veroudering - Bestrijding - Druk op de betrokken economische sector - Samenwerking met de deelstaten (6-2039)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lacroix aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke kansen en Personen met een beperking
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-2039
Geplande veroudering - Bestrijding - Druk op de betrokken economische sector - Samenwerking met de deelstaten (6-2040)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lacroix aan mevrouw Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-2040
Glyfosaat - Sporen in de voeding (6-1622)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lacroix aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-1622
Groep AB InBev - Prijs van het bier - Stijging - Economische impact - Economisch kader dat van toepassing is op het bedrijf - Eventueel misbruik van machtspositie - Onderzoek door de Europese Commissie - Stand van zaken (6-1718)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lacroix aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-1718
Het jaarverslag 2018 van de Europese Rekenkamer (6-479)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Christophe Lacroix (S)
6-479/1
p. 1-16 6-479/1 p. 1-16 (PDF)
Het nationaal hervormingsprogramma 2018 en het stabiliteitsprogramma van BelgiŽ 2018-2021 (6-429)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Christophe Lacroix (S)
6-429/1
p. 1-27 6-429/1 p. 1-27 (PDF)
Huisartsen - Artsentekort - Maatregelen - Overleg met de deelstaten (6-1552)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lacroix aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1552
Huisartsenwachtposten (HWP's) - Erkenning door het Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) - Aanpak - Financiering - Cijfers (6-1884)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lacroix aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1884
Interparlementaire Conferentie voor het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid (GBVB) en het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid (GVDB) (Sofia, 15-17 februari 2018) (De Westelijke Balkan - De Donau-strategie - EU-China relaties - Versterking de EU-Navo samenwerking - Stand van zaken in de regio van de Zwarte Zee) (6-431)      
  Verslag van de heer Christophe Lacroix
6-431/1
p. 1-38 6-431/1 p. 1-38 (PDF)
Kaderverdrag inzake de bescherming van nationale minderheden - Ratificatie - Standpunt van BelgiŽ - Weigering van dialoog met de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa - Instemming van de verschillende parlementen - Stand van zaken (6-2346)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lacroix aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 6-2346
Kinderen in pleeggezinnen - Onroerende voorheffing - Kortingen - Aanmerking - Toekenning - Voorwaarden - Weigering door de Federale overheidsdienst (FOD) FinanciŽn - Redenen - Cijfers (6-1899)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lacroix aan de heer Van Overtveldt, minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   dossier afgesloten
SV 6-1899
Kinderen in pleeggezinnen - Onroerende voorheffing - Kortingen - Aanmerking - Toekenning - Voorwaarden - Weigering door de Federale overheidsdienst (FOD) FinanciŽn - Redenen - Cijfers (6-2310)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lacroix aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2310
Kleurstof E171 - Mogelijke toxiciteit - Verbod - Voorzorgsprincipe - Stand van zaken in BelgiŽ (6-1900)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lacroix aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-1900
Luchtkwaliteit - Europese Commissie - ďClean Air OutlookĒ - Inbreukprocedures - Controle van de luchtkwaliteit - Europese steun - Activering - ďClean air dialoguesĒ- Overleg met de Gewesten (6-1914)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lacroix aan mevrouw Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-1914
Medische fouten - Rechten van de slachtoffers - Hulp - Schadevergoeding - Geplande verbeteringen - Samenwerking met de deelstaten en de actoren uit de gezondheidszorg (6-1628)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lacroix aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1628
Mensenhandel - Bestrijding - Gegevens - Verzamelen en coŲrdinatie - Ontbreken - IAMM - Interdepartementale coŲrdinatiecel - Rol - Stand van zaken (6-1902)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lacroix aan de heer Geens, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-1902
Online-app van mycareer.be - Toegankelijkheid - Personen die het slachtoffer zijn van de digitale kloof - Begeleiding - Maatregelen (6-1574)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lacroix aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-1574
Online-app van mycareer.be - Toegankelijkheid - Personen die het slachtoffer zijn van de digitale kloof - Begeleiding - Maatregelen (6-1575)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lacroix aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 6-1575
Online-app van mycareer.be - Toegankelijkheid - Personen die het slachtoffer zijn van de digitale kloof - Begeleiding - Maatregelen (6-1576)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lacroix aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1576
Ontslag van senatoren (BZ 2014)      
  de heer Christophe Lacroix - Onverenigbaarheid met zijn ambt als minister van de Waalse regering
6-4
p. 5 6-4 p. 5 (PDF)
Ontwerp tot herziening van artikel 12 van de Grondwet (Verlenging van de aanhoudingstermijn tot 48 uur) (6-363)      
  Algemene bespreking
6-33
p. 9-28 6-33 p. 9-28 (PDF)
  Stemming over het enig artikel
6-33
p. 47-48 6-33 p. 47-48 (PDF)
  6-33
p. 50 6-33 p. 50 (PDF)
Ontwerp tot herziening van artikel 149 van de Grondwet wat de openbaarheid van de vonnissen en arresten betreft (6-486)      
  Bespreking van het enig artikel
6-47
p. 44-48 6-47 p. 44-48 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wetgeving inzake mandatenlijst en vermogensaangifte wat de transparantie over de vergoedingen, de uitbreiding naar overheidsbestuurders, de elektronische indiening en de controle betreft (Uitbreiding van het toepassingsgebied ratione personae van de mandatenlijst tot de leden van raden van bestuur, directies en adviesraden van rechtspersonen waar de overheid een overheersende invloed uitoefent - Verbeterde controle door het Rekenhof en publicatie op de website - Publicatie van de vergoedingen)(6-407)      
  Amendement nr 16 van de heer Christophe Lacroix c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
6-407/5
p. 1-2 6-407/5 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
6-39
p. 5-19 6-39 p. 5-19 (PDF)
Parlementaire Assemblee van de NAVO - Belgische delegatie - Lentezitting - Warschau, 25-28 mei 2018 (6-445)      
  Verslag namens de Belgische delegatie bij de NAVO Parlementaire assemblee uitgebracht door de heer Christophe Lacroix
6-445/1
p. 1-21 6-445/1 p. 1-21 (PDF)
Parlementaire assemblee van de NAVO - Belgische Delegatie - 64ste jaarlijkse zitting - Halifax (Canada), 16-19 november 2018 (Politieke commissie - Commissie voor de civiele dimensie van veiligheid - Commissie voor economie en veiligheid - Commissie voor defensie en veiligheid - Commissie voor wetenschap en technologie - Werkgroep inzake voorlichting en communicatie met betrekking tot de NAVO - Plenaire slotvergadering - Lijst van de aangenomen resoluties) (6-477)      
  Verslag namens de Belgische delegatie bij de Parlementaire assemblee van de NAVO uitgebracht door de heer Christophe Lacroix
6-477/1
p. 1-60 6-477/1 p. 1-60 (PDF)
Raad van Europa - Aanbevelingen en beslissingen ten aanzien van BelgiŽ (6-1933)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lacroix aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 6-1933
Rechten van het kind - Kinderen van ouders die in de gevangenis zitten - Hulp - Onzekerheid - Vereniging zonder winstoogmerk (vzw) ę†Relais Enfants-Parents†Ľ - Toegekende middelen (6-1695)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lacroix aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1695
Spirulina - Risicoís voor de volksgezondheid - Bijkomend onderzoek - Preventiemaatregelen - Traceerbaarheid - Informatie voor de consument, de gezondheidswerkers en de exploitanten van voedingsketens (6-1740)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lacroix aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1740
Spoeddiensten - Post Exposure Profylaxis(PEP) voor hiv - Toegankelijkheid - Verbetering - Opleiding van spoedartsen - LGTBQI+-patiŽnten - Opvang - Discriminatie - Bestrijding (6-1946)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lacroix aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-1946
Spoeddiensten - Post Exposure Profylaxis(PEP) voor hiv - Toegankelijkheid - Verbetering - Opleiding van spoedartsen - LGTBQI+-patiŽnten - Opvang - Discriminatie - Bestrijding (6-1947)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lacroix aan mevrouw Demir, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 6-1947
Spoeddiensten - Post Exposure Profylaxis(PEP) voor hiv - Toegankelijkheid - Verbetering - Opleiding van spoedartsen - LGTBQI+-patiŽnten - Opvang - Discriminatie - Bestrijding (6-2311)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lacroix aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke kansen en Personen met een beperking
   Antwoord
SV 6-2311
Toegestane garantie aan de ARCO-coŲperatieleden - Arrest van de Raad van State - Ingeroepen juridische argumenten - Belfius - Privatisering - Gemeentelijke holding - Lokale overheden - Schadeloosstelling (6-1814)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lacroix aan de heer Van Overtveldt, minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   dossier afgesloten
SV 6-1814
Toenemende armoede bij een deel van de bevolking - Gezondheidszorg - Betere toegankelijkheid - Maatregelen - Overleg met de deelstaten (6-1999)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lacroix aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1999
Toespraak van de voorzitter van de Senaat      
  Rol van de Senaat - Dankbetuigingen
6-48
p. 76-80 6-48 p. 76-80 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de Federale Staat en de deelstaten inzake de impact van nieuwe technologieŽn en artificiŽle intelligentie op de economie, de arbeidsmarkt in het algemeen en het welzijn van de werknemers in het bijzonder (6-388)      
  Voorstel van de heer Christophe Lacroix, de dames Nadia El Yousfi, Latifa Gahouchi en Anne Lambelin, de heer Karl-Heinz Lambertz, mevrouw Christie Morreale, de heer Patrick Prťvot, de dames Simone Susskind, Christiane Vienne en Olga Zrihen, de heren Bert Anciaux en Rob Beenders, de dames Katia Segers en GŁler Turan en de heer Bart Van Malderen
6-388/1
p. 1-5 6-388/1 p. 1-5 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de Federale Staat en de deelstaten inzake de impact, de kansen en mogelijkheden en de risico's van de digitale "slimme samenleving" (6-413)      
  Verzoek van de heer Christophe Lacroix, de dames Katia Segers en Nadia El Yousfi, de heer Bert Anciaux, mevrouw Latifa Gahouchi, de heer Rob Beenders, de dames Anne Lambelin en GŁler Turan, de heren Karl-Heinz Lambertz en Bart Van Malderen, mevrouw Christie Morreale, de heer Patrick Prťvot, de dames Simone Susskind, Christiane Vienne, Olga Zrihen en Anne Barzin, de heer Jacques Brotchi, mevrouw Christine Defraigne, de heren Olivier Destrebecq, Yves Evrard, Gilles Mouyard, Jean-Paul Wahl en Jean-Jacques De Gucht, de dames Martine Taelman, Karin Brouwes en Sabine de Bethune, de heren Johan Verstreken, Christophe Lacroix, FranÁois Desquesnes en Bertin Mampaka Mankamba en mevrouw Vťronique Waroux
6-413/1
p. 1-7 6-413/1 p. 1-7 (PDF)
  Verslag van de heer Christophe Lacroix, de dames Katia Segers en Brigitte Grouwels en de heer Yves Evrard
6-413/2
p. 1-116 6-413/2 p. 1-116 (PDF)
  Bespreking van het verzoek (6-413/1)
6-40
p. 5-11 6-40 p. 5-11 (PDF)
  Bespreking van het informatieverslag (6-413/2)
6-47
p. 21-43 6-47 p. 21-43 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten inzake de verbetering van de luchtkwaliteit, met het oog op de bevordering van de volksgezondheid (6-370)      
  Voorstel van de dames Annemie Maes en Petra De Sutter, de heer Philippe Henry, de dames Elisabeth Meuleman, HťlŤne Ryckmans, Cťcile Thibaut en Nadia El Yousfi, de heren Christophe Lacroix en Karl-Heinz Lambertz, mevrouw Christiane Vienne, de heren Bert Anciaux en Rob Beenders, de dames Katia Segers en GŁler Turan, de heren Bart Van Malderen, Christophe Bastin, FranÁois Desquesnes en Bertin Mampaka Mankamba en mevrouw Vťronique Waroux
6-370/1
p. 1-7 6-370/1 p. 1-7 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten inzake de verbetering van de luchtkwaliteit, met het oog op de bevordering van de volksgezondheid (6-391)      
  Verzoek van mevrouw Elisabeth Meuleman, de heren Philippe Henry en Joris Poschet, de dames Karin Brouwers, Sabine de Bethune en Brigitte Grouwels, de heren Steven Vanackere, Johan Verstreken, Bert Anciaux en Rob Beenders, de dames Katia Segers en GŁler Turan, de heren Bart Van Malderen en Jean-Jacques De Gucht, mevrouw Martine Taelman, de heer Lode Vereeck, mevrouw Anne Barzin, de heer Jacques Brotchi, mevrouw Christine Defraigne, de heren Alain Destexhe, Olivier Destrebecq, Gille Mouyard, Jean-Paul Wahl, Christophe Bastin, FranÁois Desquesnes en Bertin Mampaka Mankamba, de dames Vťronique Waroux, Nadia El Yousfi en Latifa Gahouchi, de heer Christophe Lacroix, mevrouw Anne Lambelin, de heer Karl-Heinz Lambertz, mevrouw Christie Morreale, de heer Patrick Prťvot, de dames Simone Susskind, Christiane Vienne en Olga Zrihen
6-391/1
p. 1-10 6-391/1 p. 1-10 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende het optimaliseren van de samenwerking tussen de federale overheid en de Gewesten inzake de bekendmaking van de beleidsmaatregelen ten gunste van de zelfstandige ondernemers en de kmo's, alsook inzake de administratieve vereenvoudiging (6-320)      
  Bespreking van het informatieverslag (6-320/2) en de aanbevelingen (6-320/3)
6-35
p. 7-32 6-35 p. 7-32 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 12 van de Grondwet, teneinde een verlenging van de aanhoudingstermijn tot achtenveertig uren mogelijk te maken (6-268)      
  Algemene bespreking
6-33
p. 9-28 6-33 p. 9-28 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 12 van de Grondwet, teneinde een verlenging van de aanhoudingstermijn tot achtenveertig uren mogelijk te maken (6-6)      
  Algemene bespreking
6-33
p. 9-28 6-33 p. 9-28 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 7bis van de Grondwet (Dierenwelzijn) (6-339)      
  Amendement nr 1 van de heer Christophe Lacroix c.s.
6-339/2
p. 1-3 6-339/2 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen (De kiesgerechtigdheidsvoorwaarden voor de verkiezingen van het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uitbreiden tot niet-Belgen) (6-434)      
  Voorstel van de heren Bert Anciaux en Christophe Lacroix c.s.
6-434/1
p. 1-5 6-434/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof (De categorie << hoogleraren in de rechten >> uitbreiden tot de docenten voor de samenstelling van het Grondwettelijk Hof) (6-461)      
  Voorstel van de heer Christophe Lacroix en mevrouw Christine Defraigne c.s.
6-461/1
p. 1-5 6-461/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de bestrijding van antisemitisme (6-437)      
  Amendementen nrs 4 tot 10 en 15 van mevrouw Simone Susskind en de heer Christophe Lacroix
6-437/2
p. 9 6-437/2 p. 9 (PDF)
  6-437/2
p. 3-6 6-437/2 p. 3-6 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de eerbiediging van de lokale democratie in de faciliteitengemeenten in de Brusselse rand (Een einde maken aan de buitenmaatse controle van de Vlaamse regering op de faciliteitengemeenten in de Brusselse rand - Raamovereenkomst voor de bescherming van de nationale minderheden - Europees Handvest inzake lokale autonomie) (6-401)      
  Voorstel van de heer Christophe Lacroix c.s.
6-401/1
p. 1-14 6-401/1 p. 1-14 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de erkenning van hyperelektrosensitiviteit (Het bestaan van elektromagnetische overgevoeligheid officieel erkennen - Onafhankelijk onderzoek ontwikkelen en aanmoedigen - Bewustmaking van gezondheidswerkers - Netwerkvrije zones op openbare plaatsen - De bouw aanmoedigen van aangepaste woningen) (6-423)      
  Voorstel van de heer Christophe Lacroix c.s.
6-423/1
p. 1-19 6-423/1 p. 1-19 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de impact op de Federale Staat en de deelstaten van de parameters die in aanmerking zijn genomen bij het opmaken van de begrotingen 2018 van de entiteiten I en II (6-368)      
  Voorstel van de heer Christophe Lacroix
6-368/1
p. 1-4 6-368/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de optimalisering van de samenwerking tussen de federale overheid en de deelstaten inzake Afrikaanse cultuur- en erfgoederen (Oprichting van een werkgroep voor het opstellen van richtlijnen en de inventarisatie van Afrikaanse cultuur- en erfgoederen te volgen) (6-487)      
  Voorstel van mevrouw Simone Susskind en de heer Christophe Lacroix c.s.
6-487/1
p. 1-9 6-487/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende dr. Ahmadreza Djalali, die in Iran tot de doodstraf veroordeeld is (6-379)      
  Bespreking
6-34
p. 34-41 6-34 p. 34-41 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot de veroordeling van de Iranese mensenrechtenactiviste Nasrin Sotoudeh (6-515)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Anne Barzin, Petra De Sutter, Freya Saeys, HťlŤne Ryckmans en Vťronique Waroux en de heren Bert Anciaux en Christophe Lacroix
6-515/1
p. 1-4 6-515/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie met het oog op een wettelijk kader betreffende de verkoop, de aankoop en het gebruik van virtueel geld alsook alle aanverwante financiŽle producten (Bitcoin) (6-390)      
  Voorstel van de heer Christophe Lacroix c.s.
6-390/1
p. 1-5 6-390/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie om een interfederaal <<†monitoringmechanisme†>> in te voeren voor de aanbevelingen van de Raad van Europa betreffende BelgiŽ (6-449)      
  Voorstel van de heer Christophe Lacroix c.s.
6-449/1
p. 1-7 6-449/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie over de toekomst en de handhaving van een ambitieus cohesiebeleid in het kader van de toekomstige Europese begroting (6-427)      
  Voorstel van de heren Christophe Lacroix en Karl-Heinz Lambertz c.s.
6-427/1
p. 1-9 6-427/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie over de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie (6-470)      
  Voorstel van de heer Christophe Lacroix c.s.
6-470/1
p. 1-11 6-470/1 p. 1-11 (PDF)
Voorstel van resolutie tegen de privatisering van Belfius (6-416)      
  Voorstel van de heer Christophe Lacroix c.s.
6-416/1
p. 1-4 6-416/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie teneinde het milieu en de Noordzee te beschermen tegen de verontreiniging van marien afval en de aanwezigheid van polyethylenen microbeads in cosmetica te beperken (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie teneinde het milieu en de Noordzee te beschermen tegen de verontreiniging van marien afval en de aanwezigheid van plastic microbeads in cosmetica te beperken)(6-324)      
  Bespreking
6-34
p. 14-33 6-34 p. 14-33 (PDF)
Voorstel van resolutie ter vrijwaring van mededinging in de digitale economie (6-498)      
  Bespreking
6-47
p. 82-86 6-47 p. 82-86 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet (6-526)      
   Amendementen nrs 1 en 9 van de heer Christophe Lacroix, ingediend na de goedkeuring van het verslag
6-526/3
p. 4 6-526/3 p. 4 (PDF)
  6-526/3
p. 1 6-526/3 p. 1 (PDF)
   Aangehouden stemmingen
6-48
p. 82-102 6-48 p. 82-102 (PDF)
  6-48
p. 62-76 6-48 p. 62-76 (PDF)
   Stemmingen
6-48
p. 62-76 6-48 p. 62-76 (PDF)
  6-48
p. 82-102 6-48 p. 82-102 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet (Milieu- en klimaatdoelstellingen - LaÔciteit en onpartijdigheid van de Belgische staat - Recht op vrijheid van gedachte en van geweten - Vrijheid van eredienst - Proselitisme - Personen met een handicap - Verbod op vrijheidsvernietigende partijen - Recht op water - Neutraliteit van het internet - Recht op mobiliteit - Referendum - Burgerparticipatie in de Senaat - Pariteit van vrouwen en mannen in de ministerraad - Parlementair toezicht bij gewapende conflicten ) (6-520)      
  Voorstel van de heer Christophe Lacroix, de dames Nadia El Yousfi en Latifa Gahouchi, de heer Karl-Heinz Lambertz en mevrouw Olga Zrihen
6-520/1
p. 1-10 6-520/1 p. 1-10 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heer Christophe Lacroix c.s.
6-520/2
p. 1 6-520/2 p. 1 (PDF)
Voorstelling door de Europese Commissie van de landenspecifieke aanbevelingen voor BelgiŽ in het kader van het Europees Semester (6-522)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Christophe Lacroix (S)
6-522/1
p. 1-17 6-522/1 p. 1-17 (PDF)
Vredegerechten - Aangekondigde hervorming - Impact - Mobiliteit van de rechtzoekende - Eventuele moeilijkheden (6-1696)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lacroix aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1696
Wetsontwerp tot wijziging van de wetgeving inzake mandatenlijst en vermogensaangifte wat de transparantie over de vergoedingen, de uitbreiding naar overheidsbestuurders, de elektronische indiening en de controle betreft (Uitbreiding van het toepassingsgebied ratione personae van de mandatenlijst tot de leden van raden van bestuur, directies en adviesraden van rechtspersonen waar de overheid een overheersende invloed uitoefent - Verbeterde controle door het Rekenhof en publicatie op de website - Publicatie van de vergoedingen) (6-408)      
  Amendement nr 14 van de heer Christophe Lacroix c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
6-408/5
p. 1-2 6-408/5 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
6-39
p. 5-19 6-39 p. 5-19 (PDF)
Ziekenhuizen - PatiŽntengegevens - Eventuele verkoop aan privťbedrijven (6-1577)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lacroix aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1577
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999