Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1813

van Christophe Lacroix (PS) d.d. 28 maart 2018

aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Elektrohypersensitiviteit - Nieuwe technologie - Li-Fi (Light Fidelity) - Wetenschappelijke ontwikkelingen - Alternatief voor wifi (“Wireless Fidelity”) - Voordelen voor de volksgezondheid

blootstelling aan straling
mobiele communicatie
elektromagnetische schadelijke invloed
internet
radiocommunicatie
nieuwe technologie
volksgezondheid

Chronologie

28/3/2018Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/4/2018)
2/5/2018Antwoord

Vraag nr. 6-1813 d.d. 28 maart 2018 : (Vraag gesteld in het Frans)

Li-Fi (Light Fidelity) is nog een zeer dure technologie, maar zou veelbelovend zijn omdat het als een alternatief voor wifi (“Wireless Fidelity”) wordt voorgesteld.

Volgens mijn infomatie zou die technologie dit jaar een beetje vertrouwder moeten worden, want de eerste installaties voor het brede publiek zullen op de markt worden gebracht.

Twee Franse ondernemingen zijn immers van plan in de loop van het jaar twee toestellen op de markt te brengen die op Li-Fi werken: een bureaulamp en een slot met internetverbinding.

De bureaulamp heeft een LED (light-emitting diode)-lamp die een draadloze internetverbinding verspreidt via het licht. De lamp is voorzien van een kabel die met een wifirouter of een internetbox is verbonden. De computer, die men in het lichtveld plaatst, is uitgerust met een Li-Fi-ontvanger die verbonden is via de USB-poort.

Die technologie, waarvan de werking op morse lijkt, maakt gebruik van de lichtvariaties op hoge frequentie om informatie te coderen en door te sturen.

De toepassing van Li-Fi zou veiliger zijn dan wifi (geen gevaar voor hacking van de verbinding op afstand) en zou niet de nadelige gezondheidseffecten hebben die aan radiostralen worden toegeschreven.

Het andere Li-Fi-product waarvan sprake, is ook opmerkelijk. Het betreft een 'met internet verbonden slot met lichtopening' dat gebruik maakt van Li-Fi om de toegang tot een huis te beveiligen. Men moet enkel zijn smartphone met een bepaalde applicatie voor het slot houden. De app zal de flits van de smartphone activeren en een code voor eenmalig gebruik verzenden om de deur te ver- of ontgrendelen. Het principe zou veiliger zijn dan de bestaande oplossingen die met een wifi- verbinding of met bluetooth werken.

Li-Fi is de laatste jaren dikwijls in het nieuws gekomen maar werd nog nooit op de markt gebracht.

Mijn fractie in de Senaat heeft onlangs een voorstel van resolutie ingediend voor de erkenning van hyperelektrosensitiviteit (doc. Senaat nr 6-349/1). Ik verwijs dus naar die tekst voor de toelichting en de voorgestelde aanbevelingen.

In het kort: in talrijke getuigenissen van elektrosensitieve personen worden de vele moeilijkheden beschreven waaraan ze het hoofd moeten bieden.

De overgevoeligheid en de gevolgen daarvan hebben een impact op elk aspect van hun leven: een beroep blijven uitoefenen wordt vaak moeilijk omdat de werkplaats een erg zware elektromagnetische omgeving is door de talrijke smartphones, wifi-verbindingen, enzovoort.

De verstandhouding met de arbeidsgeneeskunde of de tewerkstellingsdiensten is gespannen omdat de ziekte momenteel niet wordt erkend.

Huisvesting vinden is ook bijzonder moeilijk. De geplande installatie van zogenaamde intelligente elektriciteits-, gas- en zelfs watermeters, die met andere woorden in realtime het verbruik van de gezinnen doorgeven aan de netbeheerder via radiofrequenties, zou de problemen waarmee elektrosensitieve mensen te maken krijgen, de komende jaren onoverkomelijk maken.

Die mensen verdienen dus bijzondere aandacht aangezien zij fysiek niet in staat zijn om zich te ontwikkelen in een elektromagnetische omgeving in volle overgang.

De nieuwe technologie, Li-Fi, zou een interessant alternatief kunnen vormen voor de problemen van die kwetsbare personen.

In ons land is het museum Le Grand Curtius in Luik al uitgerust met Li-Fi. In Frankrijk werd het ziekenhuis van Perpignan onlangs als eerste uitgerust met dat systeem om de ioniserende straling, waarvan de risico's nog niet gekend zijn, te verminderen.

Deze vragen behoren tot de bevoegdheid van de Senaat aangezien ze een federale materie betreffen die een invloed heeft op de bevoegdheden van de deelstaten op het vlak van welzijn op het werk, volksgezondheid, enzovoort.

Ik besef dat we nog maar aan het begin van de ontwikkeling van deze technologie staan, maar ik zou u toch willen vragen of u over bijkomende informatie over dit onderwerp beschikt. Werd er contact opgenomen met uw collega's van de deelstaten om dit dossier te evalueren op het vlak van gezondheidspreventie?

Antwoord ontvangen op 2 mei 2018 :

Momenteel is er nog geen overleg voorzien met de collega-ministers over de nieuwe technologie. Aangezien het nog niet duidelijk is of elektromagnetische straling effectief de oorzaak is van klachten bij « elektromagnetische gevoeligheid » lijkt het me nog te vroeg om een standpunt in te nemen of aanbevelingen te formuleren. De ontwikkelingen en de evolutie van de technologie in deze materie worden wel door mijn administratie nauwlettend opgevolgd.