Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1902

van Christophe Lacroix (PS) d.d. 12 juni 2018

aan de minister van Justitie

Mensenhandel - Bestrijding - Gegevens - Verzamelen en coördinatie - Ontbreken - IAMM - Interdepartementale coördinatiecel - Rol - Stand van zaken

mensenhandel
verzamelen van gegevens

Chronologie

12/6/2018Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/7/2018)
28/1/2019Rappel
23/5/2019Einde zittingsperiode

Vraag nr. 6-1902 d.d. 12 juni 2018 : (Vraag gesteld in het Frans)

Het koninklijk besluit van 16 mei 2004 betreffende de bestrijding van mensenhandel moest leiden tot de oprichting van het Informatie- en analysecentrum mensensmokkel en mensenhandel (IAMM). Om een totaalbeeld van het verschijnsel te krijgen, diende een strategische analyse te worden uitgevoerd waarbij ervan werd uitgegaan dat gegevens van de verschillende diensten en departementen zouden worden verzameld.

Het was tevens de bedoeling met dit koninklijk besluit een efficiënte coördinatie tot stand te brengen tussen de betrokken diensten via de interdepartementale coördinatiecel voor de bestrijding van mensenhandel. De cel was ook verantwoordelijk voor de strategische begeleiding van het beheerscomité van het Informatie- en analysecentrum mensensmokkel en mensenhandel.

Aangezien mensenhandel een misdrijf met vele facetten is dat zowel de federale overheid als de deelstaten omvat, kunnen ook verschillende partners en diensten van de deelstaten betrokken zijn bij de uitwisseling van gegevens.

Noch de interdepartementale coördinatiecel, noch het beheerscomité van IAMM zouden initiatieven hebben genomen om de gegevensverzameling te coördineren.

In de laatste twee jaarverslagen (2016 en 2017) van Myria staat : « De harmonisering tussen de cijfers van de verschillende actoren ontbreekt. Deze cijfers volstaan dus niet als basis om het beleid te evalueren of om strategische analyses te ondersteunen. Het ontbreken van harmonisering beperkt ook aanzienlijk de mate waarin verslag kan worden uitgebracht bij de Europese instellingen. »

Nochtans is dit een van de belangrijke taken die aan het IAMM en de interdepartementale coördinatiecel zijn toevertrouwd.

Daarnaast werd in het kader van het actieplan ter bestrijding van mensenhandel in 2014 besloten vergaderingen te houden met verschillende actoren en te werken met « items » zoals : « slachtoffers », gegevens over veroordelingen, vervolgingsgegevens, politiestatistieken, statistieken met betrekking tot inspectiediensten, enz. De betrokken partners worden op basis van de vergaderingen uitgenodigd.

Hoe zit het vandaag ?

Hoe vaak komen deze twee organen bijeen ?

Waarom zijn de coördinatie en de harmonisatie niet optimaal ?

Wat zijn de gevolgen voor de rapportering aan de Europese instellingen ?