Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1577

van Christophe Lacroix (PS) d.d. 12 oktober 2017

aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Ziekenhuizen - PatiŽntengegevens - Eventuele verkoop aan privťbedrijven

medische gegevens
persoonlijke gegevens
ziekenhuis
eerbiediging van het privť-leven
verkoop

Chronologie

12/10/2017Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/11/2017)
18/12/2018Antwoord

Vraag nr. 6-1577 d.d. 12 oktober 2017 : (Vraag gesteld in het Frans)

In de pers verschenen de afgelopen dagen berichten over een Amerikaanse multinational die bij verschillende Belgische ziekenhuizen patiŽntengegevens zou proberen te kopen.

Volgens verschillende bronnen zou dit privťbedrijf bereid zijn om 22 euro per bed per jaar te betalen om te weten welke behandelingen en geneesmiddelen worden toegediend.

Deze onaanvaardbare aantasting van de individuele vrijheden van patiŽnten lijkt onverenigbaar met het Belgisch recht.

Het betreft hier een essentiŽle federale aangelegenheid, met gevolgen voor de deelstaten, die eveneens bevoegd zijn voor de ziekenhuizen.

Kunt u ons bevestigen dat er tot op heden geen enkele verkoop van persoonsgegevens is gebeurd? Hoe reageert uw departement op die informatie?

Antwoord ontvangen op 18 december 2018 :

De dienst Datamanagement van de directoraat-generaal (DG) Gezondheidszorg van de federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu volgt nauwgezet de wetgeving inzake het ter beschikking stellen van MZG-gegevens aan derden. Het koninklijk besluit van 27 april 2007 bepaalt de voorwaarden omtrent het ter beschikking stellen van gecodeerde persoonsgegevens. Deze voorwaarden verduidelijken onder andere dat een vraag naar data een wetenschappelijk, statistisch, historisch en niet-commercieel doel dient te hebben. De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens van de FOD staat in voor het naleven van deze voorwaarden. Bovendien is de overdracht van deze gegevens onderworpen aan de beraadslaging van het Sectoraal comité van de sociale zekerheid van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Binnen de dienst Datamanagement werd er inzake het ter beschikking stellen van gecodeerde persoonsgegevens een interne regelgeving opgesteld.

De dienst Datamanagement verkoopt of verkocht geen gecodeerde persoonsgegevens. Gegevens kunnen alleen ter beschikking worden gesteld van derden indien zij een duidelijk wetenschappelijk, statistisch, historisch en niet-commercieel doel omvatten en voldoen aan de interne opgestelde regels.

De ziekenhuizen moeten zich in deze houden aan de bepalingen van de verordening (EU) 2016/679 van het Europees parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) en van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Het is de gegevensbeschermingsautoriteit die toezicht houdt op de naleving van deze bepalingen.