Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-2044

van Christophe Lacroix (PS) d.d. 8 januari 2019

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen

Brexit - Vrees voor een 'no deal'-scenario - Gevolgen - Maatregelen voorgesteld door de Europese Commissie - Belgisch standpunt - Overleg binnen BelgiŽ

uittreding uit de EU
lidmaatschap van de Europese Unie
Verenigd Koninkrijk
goederenvervoer
financiŽle diensten
douane
migrerende werknemer
Belgen in het buitenland

Chronologie

8/1/2019Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/2/2019)
8/4/2019Antwoord

Vraag nr. 6-2044 d.d. 8 januari 2019 : (Vraag gesteld in het Frans)

Naarmate we met rasse schreden de datum van 29 maart 2019 naderen, wordt de vrees voor een 'no deal'-scenario waarbij het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie (EU) verlaat zonder onderhandeld akkoord, steeds reŽler.

Die context van grote onzekerheid bracht de Europese Commissie ertoe om op 19 december 2018 maatregelen bekend te maken die de impact van een 'no deal'-scenario moeten verminderen.

De bepalingen die door de 27 lidstaten en het Europees Parlement zullen moeten worden goedgekeurd, gaan onder meer over de luchtvaartsector, het goederenvervoer, de rechten van burgers en de financiŽle markten.

De brexit zal een veelheid aan gevolgen veroorzaken, die zowel betrekking hebben op de politiek, de wetgeving en de economie, domeinen die in BelgiŽ ressorteren onder verschillende beleidsniveaus. Daarom wil ik u de volgende vragen stellen.

1) Wat zal het standpunt van ons land zijn met betrekking tot die voorstellen van de Europese Commissie?

2) Welke middelen worden in ons land ingezet om alle mogelijke gevolgen van de brexit op te vangen? Hoe wordt het overleg binnen BelgiŽ georganiseerd zodat er coherent wordt gereageerd en met alle belangen van de burgers en van de bedrijven wordt rekening gehouden?

Antwoord ontvangen op 8 april 2019 :

In antwoord op uw vraag kan ik u meegeven dat België het Contingency Action Plan van de Europese Commissie van 13 november 2018, en de latere mededeling van 19 december 2018 rond de uitvoering van dat plan in bepaalde sectoren, heeft verwelkomd. In deze mededeling worden contingency maatregelen van regelgevende aard voorgesteld in domeinen zoals transport, de rechten van de burgers, financiële diensten, douane, en dergelijke, om de impact van een eventuele no-deal zo goed mogelijk op te vangen.

Dit Contingency Action Plan komt tegemoet aan de oproepen van de 27 lidstaten van de Europese Unie aan de Commissie voor de ontwikkeling van een gecoördineerde aanpak en meer sturing in de werkzaamheden. Dit zonder aan de bestaande bevoegdheidsverdeling te raken. Gelet op de hoogdringendheid omwille van een mogelijke no-deal, hecht België veel belang aan een snelle inwerkingtreding van deze regelgevende voorstellen, die momenteel in de Raad en met het Europees Parlement worden besproken.

België bereidt zich op federaal en gefedereerd niveau voor op alle scenario’s, inclusief een no-deal scenario.

Elk overheidsdepartement is hierbij verantwoordelijk voor de voorbereidingen in zijn bevoegdheidsdomein.

Er werden en worden door de directie-generaal Europese Zaken bij de federale overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken op regelmatige basis overlegvergaderingen georganiseerd met de betrokken overheidsdepartementen op federaal en gefedereerd niveau.

Het voorontwerp van een federale Brexit-wet bundelt een aantal wetswijzigingen en is erop gericht een voorlopig antwoord te bieden op de mogelijke impact van een no-deal. Deze tekst werd door de Ministerraad op 18 januari 2019 goedgekeurd. Het advies van de Raad van State werd al ingewonnen. Het voorontwerp heeft betrekking op de rechten van burgers (verblijf), starterjobs, financiële diensten, energie (gas), coördinatie van het sociale zekerheidssysteem en de economie (verzekeringen en investeringsdiensten). De voorbereidingen op een no-deal worden voortgezet. Daarnaast zullen 718 bijkomende voltijdse equivalenten (VTE) worden aangeworven in verschillende overheidsdepartementen.

Voor de gemengde bevoegdheidsdomeinen, zoals de rechten van burgers, vond er op 25 januari 2019 een interfederaal overleg plaats en verder overleg wordt voortgezet.

Tot slot zal, naast de bestaande communicatie, door de Kanselarij van de eerste minister een centrale Brexit-webpagina voor de bedrijven en burgers op Belgium.be worden geplaatst, die de link zal maken naar de specifieke pagina's van de betrokken gefedereerde entiteiten. Een specifieke pagina met betrekking tot het verblijf van Belgen in het Verenigd Koninkrijk werd reeds online gezet op de website van de FOD Buitenlandse Zaken (in de vorm van een « frequently asked questions » (FAQ)).