S. 6-526 Dossierfiche                  

Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet
Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden  

herziening van de grondwet
watervoorziening
elektriciteitsvoorziening
gasdistributie
rechten van het individu
sociale rechten
water
elektrische energie
Koning en Koninklijke familie
parlementaire monarchie
tweekamerstelsel
Eerste Kamer
institutionele hervorming
pensioenregeling
diploma
leerkracht
onderwijs
schoolplicht
federalisme
organisatie van het onderwijs
erkenning van diploma's
bevoegdheidsoverdracht
strafvermindering
strafverjaring
hogere klasse
minister
eervolle onderscheiding
parlementszitting
referendum
raad van ministers
Nederland
staatshoofd
wetgevende procedure
parlementaire procedure
krijgsmacht
bevoegdheid van de uitvoerende macht
bevoegdheid van het Parlement
strijdkrachten in het buitenland
oorlog
gelijke behandeling van man en vrouw
terminologie
Handvest van de Verenigde Naties
duurzame ontwikkeling
internationaal recht
rechten van het kind
rechten van de mens
ethiek
vrijheid van het handelsverkeer
handhaving van de vrede
VN
armoede
buitenlands beleid
internationale betrekking
Noord-Zuidbetrekking
internationale veiligheid
begrotingsbeleid
strafrechtelijke aansprakelijkheid
parlementair toezicht
welzijn van dieren
meerderheid van stemmen
lidmaatschap van de Europese Unie
stemrecht
jongere
landelijke verkiezing
taalgebruik
dokter
cultuurbeleid
reclame
godsdienst
burgerlijk recht
scheiding tussen kerk en staat
rechtssoevereiniteit
huwelijk
verhouding kerk-staat
regering
participatie van vrouwen
politieke vertegenwoordiging
arrestatie
rechtstreeks gekozen kamer
gemeenten met bijzonder taalstatuut of met faciliteiten
belangenconflict (Belgisch institutioneel kader)
bondsstaat
noodtoestand
voorhechtenis
strafrechtspraak
zittingsduur
vrijheid van onderwijs
motie van afkeuring
rechtsvordering
provincie Vlaams-Brabant
Hoofdstedelijk Gewest Brussels
gewesten en gemeenschappen van BelgiŽ
Waals Gewest
rechtsstelsel
onderzoek van de geloofsbrieven
indeling in kiesdistricten
verkiesbaarheid
rechtsstaat
gehandicapte
persvrijheid
vrijheid van godsdienst
vrijheid van meningsuiting
vrijheid van opinie
verzoekschrift
telefoon- en briefgeheim
openbare veiligheid
universele dienst
sociaal welzijn
tweetaligheid
biodiversiteit
jurisdictiebevoegdheid
Hoge Raad voor de Justitie
toezicht op de grondwettigheid
Grondwettelijk Hof (BelgiŽ)
internationaal recht-intern recht
economische rechten
gelijke behandeling
Europese verkiezing
regionale verkiezingen
overheidsapparaat
lokale belasting
bemiddelaar
seksuele minderheid
beleid inzake klimaatverandering
belastingbeleid
provincie
buitenlandse staatsburger
burgerschap
oprichting van een partij
integratie van gehandicapten
internet
bestrijding van discriminatie
duurzame mobiliteit
opwarming van het klimaat
verdeling van de bevoegdheden
gendermainstreaming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-526/1 6-526/1 (PDF) Verslag namens de commissie 23/4/2019
6-526/2 6-526/2 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 23/4/2019
6-526/3 6-526/3 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 26/4/2019
6-526/4 6-526/4 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering 26/4/2019
                                      
Chronologie
  Verklaring Herziening Grondwet, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
23/4/2019   Indiening
23/4/2019   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
26/4/2019   Inschrijving op agenda
26/4/2019   Algemene bespreking
26/4/2019   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 6-526/3 6-526/3 (PDF)
26/4/2019   Artikelsgewijze bespreking
26/4/2019   Stemming over het geheel: geamendeerd Doc. 6-526/4 6-526/4 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
23/4/2019   Verzending naar commissie
23/4/2019   Inschrijving op agenda
23/4/2019   Aanwijzing rapporteur(s): Bert Anciaux, Anne Barzin, Benjamin Dalle
23/4/2019   Bespreking
23/4/2019   Artikelsgewijze bespreking
23/4/2019   Stemming over het geheel: aangenomen Doc. 6-526/2 6-526/2 (PDF)
23/4/2019   Aanneming
23/4/2019   Einde behandeling
23/4/2019   Vertrouwen rapporteur Doc. 6-526/1 6-526/1 (PDF)
26/4/2019   Voorgelegd ter bekendmaking
23/5/2019   Bekendmaking (48777-48779)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Verklaring Herziening Grondwet, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 26/4/2019
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 23/4/2019
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
23/5/2019, blz 48777-48779