Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1657

van Christophe Lacroix (PS) d.d. 29 november 2017

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen

Brede economische en handelsovereenkomst (Comprehensive Economic and Trade Agreement - CETA) en Trans-Atlantisch Vrijhandels- en investeringsverdrag (Transatlantic Trade and Investment Partnership – TTIP)- Onderhandelingen - Standpunt van België

vrijhandelsovereenkomst
handelsovereenkomst (EU)
Verenigde Staten
Canada
internationale onderhandeling

Chronologie

29/11/2017Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/12/2017)
2/2/2018Antwoord

Vraag nr. 6-1657 d.d. 29 november 2017 : (Vraag gesteld in het Frans)

De Commissie Petities van het Europees Parlement heeft aan de senatoren 31 petities meegedeeld die door Europese burgers zijn ingediend met betrekking tot de onderhandelingen over de Brede economische en handelsovereenkomst (Comprehensive Economic and Trade Agreement - CETA) en het Trans-Atlantisch Vrijhandels- en investeringsverdrag (Transatlantic Trade and Investment Partnership - TTIP)

Een groot aantal van die burgerinitiatieven vragen de opschorting van de onderhandelingen met de Verenigde Staten, onder meer vanwege

– het risico van de invoer en het verbruik van genetisch gemodificeerde voedingsmiddelen en van de invoer van met chloor gewassen kippen;

– de bedreiging voor de tewerkstelling wanneer producten tot de Europese markt worden toegelaten die niet aan dezelfde kwaliteitsnormen voldoen als die welke aan onze bedrijven worden opgelegd;

– de achteruitgang die de akkoorden kunnen betekenen voor de consumentenbescherming, waardoor de gezondheid van onze medeburgers in gevaar wordt gebracht door minder strenge normen en inspectieprocedures in de VS;

– de mogelijkheid voor Amerikaanse bedrijven om vorderingen in te stellen tegen de Europese Unie (EU) of haar lidstaten wanneer de reglementering een invloed heeft op hun winst;

– het gebrek aan transparantie van het onderhandelingsproces en van de tussenkomst van lobby's, waardoor de besprekingen niet gericht zijn op het algemeen belang;

– de negatieve impact op de rechten van werknemers en de intellectuele eigendomsrechten en de druk op de lonen;

– het gevaar dat privémonopolies zullen toenemen.

Sommigen vragen bovendien een Europees referendum over die vrijhandelsverdragen en onbeperkte toegang van het publiek tot alle documenten gedurende het gehele onderhandelingsproces.

De onrust gaat zowel over het beleid van de federale overheid als van de deelstaten en de lokale overheid.

1) Wat is het standpunt van de Belgische regering over de bekommernissen die de Europese burgers hebben geuit?

2) Op welke eisen zal België aandringen in het kader van de onderhandelingen door de Commissie?

3) Wat is de stand van zaken wat betreft de betreokkenheid van België bij de opvolging van de onderhandelingen door de Europese Commissie?

4) Kunt u de stand van die onderhandelingen nauwkeurig toelichten?

Antwoord ontvangen op 2 februari 2018 :

1) België streeft steeds naar het afsluiten van ambitieuze, gebalanceerde en inclusieve handelsakkoorden. De voorbije Europese onderhandelingen met het oog op het afsluiten van het Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) en de onderhandelingen over het Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) vormen hier geen uitzondering op.

2) De Belgische posities met betrekking tot deze akkoorden, zo vertolkt op de achteréénvolgende sessies van de Raad Buitenlandse Zaken / Handel en andere verschillende formaties, zoals het Trade Policy Committee (TPC) dat de vertegenwoordigers van de lidstaten van de Europese Unie (EU) omvat, worden dan ook consequent vastgelegd aan de hand van regelmatige coördinaties en in overleg met de bevoegde federale en gefedereerde overheden. Net zoals mijn diensten heb ik ook regelmatig overleg met het maatschappelijk middenveld en de betrokken economische sectoren over deze akkoorden.

3) Tevens heeft U ongetwijfeld reeds kunnen vaststellen dat ook het Federaal Parlement uitvoerig gebruik heeft kunnen maken van de mogelijkheid om te participeren in het proces waarbij de Belgische posities met betrekking tot CETA en TTIP worden vastgesteld door middel van het indienen van een resem schriftelijke en mondelinge vragen. Bovendien heb ik een beveiligde leeszaal ter beschikking gesteld van de parlementairen van alle Parlementen van ons land met een inzage in de geconsolideerde onderhandelingsdocumenten. Teneinde deze transparantie-oefening nog verder te versterken, werden de twee onderhandelingen eveneens belicht door middel van de voorbije (jaarlijkse) voortgangsrapporten inzake vrijhandelsverdragen. De specifieke Belgische posities met betrekking tot CETA en TTIP werden de voorbije jaren dan ook reeds uitvoerig en in detail belicht in het Federaal Parlement.

4) België pleit overigens systematisch voor een maximale transparantie van de onderhandelingen via, onder meer, de publicatie van ontwerp en finale onderhandelingsmandaten, en een nauwe dialoog tussen de Commissie en het Europese en nationale parlementen. Zo heeft commissaris voor Handel, Cecilia Malmström, op mijn vraag zowel het Federale als Regionale Parlementen in ons land in detail gebrieft over de TTIP en CETA onderhandelingen.

5) Zoals U al hebt kunnen vaststellen, werd het CETA Akkoord, waarvan de integrale tekst publiekelijk te consulteren is op de website van directie-generaal (DG) Trade van de Commissie, door de Europese Unie ondertussen ondertekend tijdens de EU-Canada Top van 30 oktober 2016. Dit Akkoord trad, na ratificatie door het Europees Parlement en voor zover het exclusieve handelsbevoegdheden van de EU betreft, bovendien reeds in werking op 21 september 2017. Teneinde volledig in werking te treden, dient het Akkoord echter nog door alle Europese lidstaten conform hun nationale ratificatieprocedures geratificeerd te worden. Het Federaal Belgisch Parlement zal zich binnenkort dan ook over CETA kunnen uitspreken.

6) Anderzijds is het U niet ontgaan dat de TTIP discussies, wier achtergronddocumentatie eveneens te consulteren is op de federale overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken, opgeschort zijn. Na de vijftiende onderhandelings-sessie (oktober 2016) bleken de respectieve posities om alsnog tot een gebalanceerd en inclusief akkoord te komen immers moeilijk overbrugbaar. De aanpak van de nieuwe US administratie heeft de hername van TTIP-besprekingen vervolgens evenmin vereenvoudigd. Ondertussen werd dan ook besloten om aan de hand van een nieuw EU-US Bilateral Action Plan na te denken over de mogelijke verdere verdieping van de Trans-Atlantische economische betrekkingen.