Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1884

van Christophe Lacroix (PS) d.d. 25 mei 2018

aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Huisartsenwachtposten (HWP's) - Erkenning door het Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) - Aanpak - Financiering - Cijfers

geneeskunde
algemene geneeskunde
kosten voor gezondheidszorg
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

Chronologie

25/5/2018Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/6/2018)
17/11/2018Antwoord

Vraag nr. 6-1884 d.d. 25 mei 2018 : (Vraag gesteld in het Frans)

De huisartsenwachtposten (HWP's) maken de geneeskunde toegankelijk voor de bevolking. Ik zou zelfs durven zeggen dat de HWP's een deel van de toekomst zijn van het beroep van huisarts. De HWP's vormen hoe dan ook een oplossing voor de wachtdiensten 's avond, 's nachts, in het weekend en op wettelijke feestdagen.

De wachtposten maken deel uit van de herwaardering van de eerstelijnsgeneeskunde, een beter beheer en gebruik van de spoedafdeling van de ziekenhuizen en de beveiliging van de wachtdiensten voor de zorgverleners.

Deze vraag betreft een transversale aangelegenheid en valt dus onder de bevoegdheid van de Senaat. Volgens artikel 128, ß1 van de Grondwet regelen de Gemeenschappen de persoonsgebonden aangelegenheden. Volgens artikel 5, ß 1, 1į van de Bijzondere Wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980 ressorteert het beleid betreffende de zorgverstrekkingen onder de persoonsgebonden aangelegenheden, maar de federale overheid blijft onder andere bevoegd voor de financiering van de exploitatie (b) evenals voor de basisregelen betreffende de financiering van de infrastructuur (e).

In een van de onderstaande vragen uit ik mijn twijfels over het lot van de Franse taalgemeenschap aangaande de financiering van de HWP's. Mijn schriftelijke vraag is dus vooral gericht† op† de Franse Gemeenschap.

Ingevolge het tekort aan huisartsen, de veroudering van de huidige generatie huisartsen en de strenge selectiecriteria voor artsen (numerus clausus, ingangsexamen, enzovoort) wordt het beroep van huisarts sterk ondergewaardeerd en is het niet meer aantrekkelijk voor jonge artsen. We mogen ons de komende jaren aan een structureel en problematisch tekort verwachten, vooral in landelijke gebieden, zoals in de streek van Haspengouw, waar ik vandaan kom.

De HWP hebben een belangrijke rol, in de mate dat ze jonge artsen kunnen aantrekken in landelijke gebieden met een tekort aan huisartsen. Via het principe van een medische wachtpost kunnen verschillende zones worden samengevoegd, zoals het geval is voor de HWP van de medische huisartsenkring van Haspengouw (CeMOH). Een andere HWP, l'Aide Mťdicale en Hesbaye (AMEH) is al verschillende jaren erkend en gesubsidieerd, maar de samenvoeging van de twee gefusioneerde kringen, AMEH en AMGH (voor Hannut en Lincent) onder de naam CeMOH, is nog steeds niet erkend. Met de CeMOH worden de gemeenten Wanze, Villers-le-Bouillet, Verlaine, Hťron, Burdinne, Braives en ook Hannut en Lincent bediend.

Hierdoor wordt het aantal wachtdiensten per huisarts sterk verminderd. Het is niet gemakkelijk om vanuit landelijke gebieden een ziekenhuis te bereiken en de HWP is dus een echt alternatief inzake keuzemogelijkheid en kwaliteit.

De verantwoordelijken van de CeMOH ontvangen toelagen van de AMEH voor een veel groter gebied en een beduidend grotere bevolking (met de fusies van de grondgebieden is de bevolking van 38.000 naar 57.000† inwoners gegaan en de te bestrijken oppervlakte is met 50% toegenomen). Ze hadden een verhoging gevraagd van 14.000 euro (zijnde een totale toelage van 130.000 euro in plaats van de 116.000 toegekend aan de AMEH), maar kregen slechts een belofte tot betaling van 122.000 euro. De verantwoordelijken van deze HWP hebben enkele weken geleden uitleg gevraagd bij dit bedrag, maar hun verzoek is niet ingewilligd. Meer zelfs, de toelage was voor de maand april verwacht, maar tot op vandaag, het einde van de maand mei, heeft de HWP nog niets ontvangen.

Voor het jaar 2015 werd slechts 97.000 euro van de geplande 116.000 euro gestort. Geen enkele vraag om uitleg werd beantwoord, noch door het Nationaal Instituut voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering (RIZIV), noch door uw kabinet.

Vanuit economisch oogpunt maken de HWP's de zorgverlening bereikbaar voor de meest hulpbehoevenden en passen ze vaak het systeem van derde betaler toe.

Veel hulpbehoevende patiŽnten gaan naar de spoeddiensten omdat de facturatie pas later gebeurt, maar dat verschuift het probleem. Onze spoeddiensten worden overspoeld door patiŽnten die doeltreffend kunnen worden behandeld door huisartsen in goed uitgeruste HWP's. Het is niet uitzonderlijk dat op de spoeddiensten bepaalde dure onderzoeken voor het RIZIV (bloedonderzoek, elektrocardiogram (ECG), medische beeldvorming, enzovoort) systematisch en soms onterecht gebeuren.

De wachtposten zijn ook een verbetering voor de efficiŽntie van de wachten met de mogelijkheid tot raadplegingen, waardoor de huisbezoeken worden beperkt tot gevallen waarbij de patiŽnt zich absoluut niet kan verplaatsen (bijvoorbeeld ouderen in de rusthuizen, palliatieve zorg, enzovoort). De arts wint ook tijd omdat hij minder huisbezoeken moet doen en de patiŽnt betaalt minder.

Wachtposten hebben ook meer materiaal ter plaatse zoals een elektrocardiograaf (ECG), hechtingsmateriaal, mogelijkheid tot bloedafname en andere, waardoor de patiŽnt in het algemeen beter kan worden behandeld. Deze algemene aanpak verloopt uiteraard via een samenwerking tussen de HWP's en de laboratoria voor analyses, ziekenhuizen in de streek, rusthuizen (rvt's) en de woonzorgcentra (wzc's).

In principe moeten artsen in de HWP's in een beveiligde omgeving werken met een chauffeur voor de nacht en met een dubbele wachtdienst tijdens de dag. Dat is niet onbelangrijk, gelet op de vervrouwelijking van het beroep. Bij gebrek aan een toereikend budget is de HWP van CeMOH niet voldoende ingericht en kan hij zelfs tijdens de week niet geopend zijnÖ

De wagen met chauffeur werd altijd geweigerd. Hij is niet alleen een veiligheidsgarantie voor de nachtbezoeken van de artsen, maar kan ook een rol vervullen als sociale taxi voor personen die geen vervoer hebben en daardoor een huisbezoek vereisen. Dat verzwaart de werklast van de twee artsen van de HWP omdat een van beiden onderweg is voor minimum ťťn uur per oproep.

De herhaalde verzoeken om een voorschot door de verantwoordelijken van de HWP werden steeds geweigerd, er is geen administratieve ondersteuning en de patiŽnt ondervindt de onmiddellijke gevolgen hiervan. De HWP Ė die nochtans heel belangrijk is Ė ontvangt zijn financiŽle middelen niet op tijd en kampt hierdoor met ernstige problemen. Alles lijkt geblokkeerd door het niet erkennen van de HWP door het RIZIVomdat de overeenkomsten† niet getekend zijn.

Dit is onbegrijpelijk en is in tegenspraak met de pogingen om de kwaliteit van de medische dienstverlening voor deze bevolkingsgroep te verbeteren.

Alle studies tonen aan dat een toegankelijke en kwaliteitsvolle eerstelijnsgeneeskunde† het gezondheidssysteem ten goede komt en de kosten voor de gemeenschap vermindert.

Het blokkeren van de wachtposten is contraproductief. Hierdoor gaan meer patiŽnten naar de spoeddiensten, die al overbelast zijn door problemen die behandeld kunnen worden door een huisarts en die uiteindelijk veel meer zullen kosten aan de sociale zekerheid omdat er meer onnodige onderzoeken worden voorgeschreven.

Het is niet mijn bedoeling uw administratie zo maar te bekritiseren, maar ik probeer de situatie te begrijpen. Ik werk voor de bevolking en kan alleen maar vaststellen dat de huidige toestand een onmiddellijke impact heeft op de levenskwaliteit van honderden patiŽnten. Met mijn schriftelijke vraag wil ik een bijdrage leveren tot een oplossing voor deze patiŽnten.

Gelet op het fiet dat wachtposten onder druk staan, ondergefinancierd zijn en niet erkend worden, zoals die van de CeMOH, heb ik volgende vragen:

1) Kunt u me, om het vermoeden van ongelijke financiering op grond van de taal bij de HWP's te ontkrachten, volgende informatie bezorgen:

- de begrotingskredieten voor 2016 en 2017 (HWP per HWP)

- het vereffeningspercentage op basis van de oorspronkelijke budgetten van 2016, 2017 en 2018, evenals op basis van de verschillende budgettaire aanpassingen?

2) Kunt u meedelen welke stappen u hebt ondernomen om de behandeling van de erkenningsdossiers van de verschillende HWP's door het RIZIV te versnellen?

3) Kunt u een verklaring geven waarom de inhoud van de overeenkomsten die het RIZIV verbinden met de HWP zoveel vertraging hebben, hoewel die inhoud verplicht en niet onderhandelbaar is?

Antwoord ontvangen op 17 november 2018 :

Zoals uit uw vraag blijkt, is er momenteel heel wat variatie in het organisatiemodel van de huisartsenwachtdienst in verschillende regio’s. Dat bleek ook uit de uitgevoerde audit. In het kader van de hervorming van de niet-planbare zorg in ons land, is het mijn betrachting om het organisatiemodel van de huisartsenwachtdienst te standaardiseren. Het beoogde organisatiemodel zal bestaan uit samenwerkingsverbanden van wachtposten en een rijdende wacht. Ook de financiering van het systeem wordt herbekeken. Daarbij wordt een verhoogde transparantie, standaardisatie en effectiviteit nagestreefd. De registratie van de wachtactiviteit door de wachtposten, die recent werd opgestart, dient toe te laten om de financiering van de huisartsenactiviteit in het kader van de niet-planbare zorg verder te verfijnen. Er wordt ook een gestandaardiseerde procedure voor de erkenning van de samenwerkingsverbanden van wachtposten uitgewerkt.

Zoals u beschrijft, worden niet alle financieringsaanvragen goedgekeurd. De RIZIV-diensten evalueren de financieringsaanvragen op basis van een vastgesteld kader. Als bijlage vindt het Geachte Lid een tabel met de financieringsbedragen zoals vastgesteld in de overeenkomsten tussen het RIZIV en de wachtposten van de voorbije drie jaren, alsook de bedragen van de avenanten die gedurende die periode werden overeengekomen. Het weerhouden totaalbudget is afhankelijk van de financiële rapportering van de wachtposten en wordt na analyse in het jaar x+1 aan de wachtposten uitbetaald.

Ik wens hierbij te benadrukken dat verschillen in financiering tussen regio’s samenhangen met het organisatiemodel van de wachtdienst, geenszins met verschillen in linguïstiek. In bepaalde regio’s bijvoorbeeld wordt voor het vervoer van de artsen beroep gedaan op externe firma’s, terwijl in andere regio’s huisartsen verkiezen om met de eigen wagen te rijden of om een wagen aan te kopen (eventueel met een leasingsformule). Een ander voorbeeld is de opening tijdens het holst van de nacht. Wachtposten die niet open zijn tijdens de nacht, worden minder gefinancierd dan wachtposten die open blijven.

Momenteel werken mijn diensten volop aan de uitwerking van een regelgevend kader om de werking, beschikbaarheid en toegankelijkheid van alle wachtposten te uniformiseren. Het is mijn betrachting om op vier jaar een nieuw organisatie- en financieringsmodel in heel het land te implementeren.

1ste overeenkomst (01/01/16-31/12/16)

AVENANT 2016

TOTAAL 2016

ID_post

Naam_wachtpost

Werkingskosten 100% - 12 maanden

Avenant 2016 - 100%

Totaal budget 2016 (100%)

Exp_02

RGN_Namur

318 377,37  €

0,00  €

318 377,37  €

Exp_04

Zuiderkempen

685 371,57  €

87 834,51  €

773 206,08  €

Exp_05

Brugge

159 865,63  €

89 832,86  €

249 698,49  €

Exp_06

Hasselt

270 453,49  €

0,00  €

270 453,49  €

Exp_07

Turnhout

412 485,31  €

0,00  €

412 485,31  €

Exp_08

Aywaille_Sprimont

129 229,85  €

0,00  €

129 229,85  €

Exp_09

Borinage

75 965,62  €

0,00  €

75 965,62  €

Exp_10

Mons

113 772,72  €

0,00  €

113 772,72  €

Exp_11

La_Louvière_Binche

138 367,21  €

0,00  €

138 367,21  €

Exp_12

Luxembourg_Dinant

2 154 486,27  €

0,00  €

2 154 486,27  €

Exp_13

N16

396 332,67  €

0,00  €

396 332,67  €

Exp_14

CMMS

265 662,08  €

0,00  €

265 662,08  €

Exp_15

LEUVEN

300 694,46  €

20 226,58  €

320 921,04  €

Exp_16

Maasmechelen

315 283,89  €

0,00  €

315 283,89  €

Exp_17

AGRF_Chimay

181 692,17  €

0,00  €

181 692,17  €

Exp_18

Midden_West_Vlaanderen

163 063,36  €

0,00  €

163 063,36  €

Exp_19

Halle

399 415,52  €

5 549,78  €

404 965,30  €

Exp_20

Bilzen

346 252,09  €

0,00  €

346 252,09  €

Exp_21

Prometheus_GENK

332 640,36  €

0,00  €

332 640,36  €

Exp_22

Lier

370 788,58  €

0,00  €

370 788,58  €

Exp_23

Tienen

276 177,25  €

24 036,95  €

300 214,20  €

Exp_24

Heist_op_den_Berg

398 109,62  €

9 546,59  €

407 656,21  €

Exp_25

Condroz

50 339,26  €

0,00  €

50 339,26  €

Exp_26

Mouscron

29 059,39  €

0,00  €

29 059,39  €

Exp_27

N6_Tubize_Soignies

271 405,18  €

0,00  €

271 405,18  €

Exp_28

Waremme - SMWE

86 604,26  €

0,00  €

86 604,26  €

Exp_29

Aalst

355 728,18  €

3 181,44  €

358 909,62  €

Exp_30

Huy

265 522,59  €

0,00  €

265 522,59  €

Exp_31

Menen

114 919,50  €

0,00  €

114 919,50  €

Exp_32

AGHHN

273 088,37  €

0,00  €

273 088,37  €

Exp_33

Noord_Limburg

344 332,59  €

9 422,31  €

353 754,90  €

Exp_34

Cegeno

278 339,55  €

0,00  €

278 339,55  €

Exp_35

Wanze

116 951,41  €

0,00  €

116 951,41  €

Exp_36

Ijzerstreek_CLB

329 316,23  €

0,00  €

329 316,23  €

Exp_37

Hannut

4 717,50  €

0,00  €

4 717,50  €

Exp_38

Seraing

17 723,70  €

0,00  €

17 723,70  €

Exp_39

Chaudfontaine

11 820,00  €

0,00  €

11 820,00  €

Exp_40

Ans

1 390,65  €

0,00  €

1 390,65  €

Exp_41

Panacea (Zottegem)

371 206,29  €

0,00  €

371 206,29  €

Exp_42

AMGBM (Visé)

246 019,54  €

0,00  €

246 019,54  €

Exp_43

Fléron et Beyne-Heusay

8 759,10  €

0,00  €

8 759,10  €

Exp_44

Medimagne

6 780,00  €

0,00  €

6 780,00  €

Exp_45

Saint-Nicolas

0,00  €

0,00  €

0,00  €

Exp_47

AGEF

627 740,38  €

0,00  €

627 740,38  €

Exp_48

Waasland

567 671,03  €

0,00  €

567 671,03  €

Exp_49

Tournai

22 236,25  €

421,59  €

22 657,84  €

Exp_50

Ath

151 879,66  €

0,00  €

151 879,66  €

Exp_51

MIJN-wachtpost Beringen

410 056,58  €

0,00  €

410 056,58  €

Exp_52

LA BRABANCONNE

125 734,20  €

0,00  €

125 734,20  €

Exp_53

GOL

198 924,24  €

0,00  €

198 924,24  €

Exp_54

GAMENA

4 714,66  €

0,00  €

4 714,66  €

GS_01

Deurne_Borgerhout

292 243,26  €

0,00  €

292 243,26  €

GS_02

MEDINUIT

174 469,28  €

0,00  €

174 469,28  €

GS_03

CMGU

220 728,48  €

0,00  €

220 728,48  €

GS_04

Gent

633 474,56  €

0,00  €

633 474,56  €

GS_05

Charleroi

686.060,87  €

0,00  €

686 060,87  €

GS_06

ATHENA

183 124,80  €

0,00  €

183 124,80  €

GS_07

GLAMO

377 304,87  €

0,00  €

377 304,87  €

GS_08

TERRANOVA

185 319,33  €

0,00  €

185 319,33  €

GS_09

Antwerpen_Centrum

325 789,57  €

0,00  €

325 789,57  €

GS_10

Antwerpen_Noord

346 793,99  €

0,00  €

346 793,99  €

GS_11

Antwerpen_Zuid

336 598,63  €

0,00  €

336 598,63  €

BXL_01

GBBW

1 185 218,64  €

0,00  €

1 185 218,64  €Opmerkingen


Bedrag budget 100% van 01/01/2016 tot 31/12/2016

Avenant 100% voor de periode van 01/01/2016 tot 31/12/2016

Budget 2016 (100%)1ste overeenkomst (01/01/17-31/10/17)

2de overeenkomst (01/11/17-31/12/17)

AVENANT 2017

TOTAAL 2017

ID post

Naam wachtpost

Totaal bedrag 1ste Overeenkomst

Totaal bedrag 2de Overeenkomst

Avenant 2017 - 100%

Totaal budget 2017

Exp_04

Zuiderkempen

653 470,95  €

134 240,81  €

0,00  €

787 711,76  €

Exp_05

Brugge

135 935,70  €

91 923,07  €

0,00  €

227 858,77  €

Exp_06

Hasselt

224 254,94  €

46 199,19  €

0,00  €

270 454,13  €

Exp_07

Turnhout

348 544,81  €

71 386,36  €

0,00  €

419 931,17  €

Exp_08

Aywaille_Sprimont

103 078,64  €

21 577,90  €

0,00  €

124 656,54  €

Exp_09

Borinage

64 488,16  €

14 144,15  €

0,00  €

78 632,31  €

Exp_10

Mons

98 809,54  €

20 919,64  €

0,00  €

119 729,18  €

Exp_11

La_Louvière_Binche

117 304,13  €

24 158,08  €

0,00  €

141 462,21  €

Exp_12

Luxembourg_Dinant

1 801 120,92  €

367 216,36  €

0,00  €

2 168 337,28  €

Exp_13

N16

334 382,02  €

68 308,77  €

0,00  €

402 690,79  €

Exp_15

LEUVEN

321 554,81  €

67 949,53  €

0,00  €

389 504,34  €

Exp_16

Maasmechelen

266 880,08  €

54 821,89  €

0,00  €

321 701,97  €

Exp_17

AGRF_Chimay

153 298,84  €

31 318,82  €

0,00  €

184 617,66  €

Exp_18

Midden_West_Vlaanderen

139 026,81  €

28 657,39  €

0,00  €

167 684,20  €

Exp_19

Halle

341 649,90  €

71 017,35  €

0,00  €

412 667,25  €

Exp_20

Bilzen

293 381,35  €

60 364,46  €

0,00  €

353 745,81  €

Exp_21

Prometheus_GENK

281 370,77  €

57 729,44  €

0,00  €

339 100,21  €

Exp_22

Lier

313 279,60  €

65 391,93  €

0,00  €

378 671,53  €

Exp_23

Tienen

274 881,48  €

56 648,44  €

0,00  €

331 529,92  €

Exp_24

Heist_op_den_Berg

344 766,90  €

71 533,11  €

0,00  €

416 300,01  €

Exp_25

Condroz

41 949,38  €

8 389,88  €

0,00  €

50 339,26  €

Exp_26

Mouscron

24 981,87  €

5 263,57  €

0,00  €

30 245,44  €

Exp_27

N6_Tubize_Soignies

229 154,97  €

46 633,56  €

0,00  €

275 788,53  €

Exp_28

Waremme - SMWE

73 171,16  €

14 983,51  €

0,00  €

88 154,67  €

Exp_29

Aalst

305 411,26  €

63 324,34  €

0,00  €

368 735,60  €

Exp_30

Huy - PGMHC

224 188,18  €

46 547,11  €

0,00  €

270 735,29  €

Exp_31

Menen

97 358,58  €

21 007,09  €

0,00  €

118 365,67  €

Exp_32

AGHHN (Rhines)

230 886,32  €

47 750,72  €

0,00  €

278 637,04  €

Exp_33

Noord_Limburg

299 193,13  €

62 715,46  €

0,00  €

361 908,59  €

Exp_34

Cegeno

234 994,89  €

48 542,72  €

0,00  €

283 537,61  €

Exp_35

Hesbaye

101 201,70  €

20 922,15  €

0,00  €

122 123,85  €

Exp_36

Ijzerstreek_CLB

278 221,96  €

56 967,52  €

2 122,79  €

337 312,27  €

Exp_38

Seraing

15 590,50  €

3 118,10  €

0,00  €

18 708,60  €

Exp_39

Chaudfontaine

0,00  €

0,00  €

0,00  €

0,00  €

Exp_41

Panacea (Zottegem)

313 735,96  €

65 762,33  €

0,00  €

379 498,29  €

Exp_42

AMGBM (Visé)

206 742,25  €

42 997,30  €

0,00  €

249 739,55  €

Exp_43

Fléron et Beyne-Heusay

7 299,25  €

1 459,85  €

0,00  €

8 759,10  €

Exp_44

Medimagne

5 650,00  €

1 130,00  €

0,00  €

6 780,00  €

Exp_47

GEF-DG

634 803,97  €

141 824,06  €

105 817,60  €

882 445,63  €

Exp_48

Waasland

481 058,31  €

98 974,37  €

0,00  €

580 032,68  €

Exp_49

Tournai

19 455,71  €

12 063,67  €

37 443,69  €

68 963,07  €

Exp_50

Ath

128 220,45  €

26 221,27  €

1 771,61  €

156 213,33  €

Exp_51

MIJN-wachtpost Beringen

346 334,67  €

72 118,70  €

0,00  €

418 453,37  €

Exp_52

La Brabançonne

654 801,47  €

132 809,72  €

0,00  €

787 611,19  €

Exp_53

G.O.L.

211 071,96  €

44 056,42  €

0,00  €

255 128,38  €

Exp_54

GAMENA

398 124,48  €

83 245,32  €

0,00  €

481 369,80  €

Exp_55

Noordwest-Brabant

0,00  €

59 549,78  €

32 215,46  €

91 765,24  €

GS_01

Antwerpen-Oost

247 589,55  €

50 932,39  €

6 500,00  €

305 021,94  €

GS_04

Gent

535 772,19  €

111 086,33  €

0,00  €

646 858,52  €

GS_05

Charleroi

574 876,24  €

116 058,97  €

0,00  €

690 935,21  €

GS_07

GLAMO

318 156,57  €

67 233,53  €

0,00  €

385 390,10  €

GS_08

TERRANOVA

159 336,89  €

0,00  €

0,00  €

159 336,89  €

GS_09

Antwerpen_Centrum

299 657,49  €

63 132,52  €

0,00  €

362 790,01  €

GS_10

Antwerpen_Noord

294 098,96  €

62 122,15  €

0,00  €

356 221,11  €

GS_11

Antwerpen_Zuid

284 076,58  €

58 795,18  €

2 091,80  €

344 963,56  €

BXL_1

FAMGB - Bruxelles

1 478 827,97  €

298 385,95  €

55 625,32  €

1 832 839,24  €Opmerkingen

 

Overeenkomst van 01/01/2017 tot 31/10/2017 (met werkingskosten 10 maanden + indexatie 2016)

Overeenkomst van 01/11/2017 tot 31/12/2017 (met werkingskosten 2 maanden + indexatie 2017 inbegrepen)

Avenant 2017 (01/01/2017 tot 31/12/2017)

Budget 2017 (100%)Overeenkomst voor de periode 01/01/2018-31/12/2018

AVENANT 2018

TOTAAL 2018

ID post

Naam wachtpost

Werkingskosten 12m (100%)

Avenant 2018 - 100%

Totaal budget 2017

Exp_04

Zuiderkempen

786 765,59  €

0,00  €

786 765,59  €

Exp_05

Brugge

544 042,14  €

0,00  €

544 042,14  €

Exp_06

Hasselt

270 358,11  €

0,00  €

270 358,11  €

Exp_07

Turnhout

419 483,65  €

0,00  €

419 483,65  €

Exp_08

Aywaille_Sprimont

124 600,65  €

0,00  €

124 600,65  €

Exp_09

Borinage

79 117,51  €

0,00  €

79 117,51  €

Exp_10

Mons

119 897,34  €

0,00  €

119 897,34  €

Exp_11

La_Louvière_Binche

141 276,20  €

0,00  €

141 276,20  €

Exp_12

Luxembourg_Dinant

2 166 471,90  €

0,00  €

2 166 471,90  €

Exp_13

N16

402 308,66  €

0,00  €

402 308,66  €

Exp_15

LEUVEN

390 980,12  €

0,00  €

390 980,12  €

Exp_16

Maasmechelen

321 316,24  €

0,00  €

321 316,24  €

Exp_17

AGRF_Chimay

184 441,83  €

2.502,47  €

184 441,83  €

Exp_18

Midden_West_Vlaanderen

167 635,76  €

0,00  €

167 635,76  €

Exp_19

Halle

413 156,22  €

0,00  €

413 156,22  €

Exp_20

Bilzen

353 295,42  €

0,00  €

353 295,42  €

Exp_21

Prometheus_GENK

338 711,97  €

0,00  €

338 711,97  €

Exp_22

Lier

379 157,45  €

0,00  €

379 157,45  €

Exp_23

Tienen

331 163,99  €

0,00  €

331 163,99  €

Exp_24

Heist_op_den_Berg

416 116,48  €

13.680,45  €

416 116,48  €

Exp_25

Condroz

50 339,26  €

0,00  €

50 339,26  €

Exp_26

Mouscron

30 174,17  €

29.177,31  €

30 174,17  €

Exp_27

N6_Tubize_Soignies

275 574,42  €

0,00  €

275 574,42  €

Exp_28

Waremme - SMWE

88 061,49  €

0,00  €

88 061,49  €

Exp_29

Aalst

368 263,97  €

0,00  €

368 263,97  €

Exp_30

Huy - PGMHC

270 956,92  €

0,00  €

270 956,92  €

Exp_31

Menen

118 917,25  €

0,00  €

118 917,25  €

Exp_32

AGHHN (Rhines)

278 855,10  €

0,00  €

278 855,10  €

Exp_33

Noord_Limburg

362 458,06  €

0,00  €

362 458,06  €

Exp_34

Cegeno

283 366,48  €

0,00  €

283 366,48  €

Exp_35

Hesbaye

122 180,31  €

0,00  €

122 180,31  €

Exp_36

Ijzerstreek &Westkust

341 204,87  €

0,00  €

341 204,87  €

Exp_38

Seraing

18 708,60  €

0,00  €

18 708,60  €

Exp_39

Chaudfontaine

11 820,00  €

0,00  €

11 820,00  €

Exp_41

Panacea (Zottegem)

379 965,33  €

0,00  €

379 965,33  €

Exp_42

AMGBM (Visé)

250 326,42  €

0,00  €

250 326,42  €

Exp_43

Fléron et Beyne-Heusay

8 759,10  €

0,00  €

8 759,10  €

Exp_44

Medimagne

6 780,00  €

0,00  €

6 780,00  €

Exp_47

GEF-DG

882 711,68  €

0,00  €

882 711,68  €

Exp_48

Waasland

579 267,61  €

0,00  €

579 267,61  €

Exp_49

Tournai

109 647,56  €

0,00  €

109 647,56  €

Exp_50

Ath

161 374,18  €

0,00  €

161 374,18  €

Exp_51

MIJN-wachtpost Beringen

418 504,85  €

0,00  €

418 504,85  €

Exp_52

La Brabançonne

780 316,94  €

0,00  €

780 316,94  €

Exp_53

G.O.L.

261 975,47  €

0,00  €

261 975,47  €

Exp_54

GAMENA

479 558,85  €

0,00  €

479 558,85  €

Exp_55

Noordwest Brabant

356 322,47  €

0,00  €

356 322,47  €

Exp_56

Vehamed Dendermonde

0,00  €

0,00  €

0,00  €

Exp_57

Noordrand

223 609,61  €

0,00  €

223 609,61  €

Exp_58

Houtland

0,00  €

0,00  €

0,00  €

GS_01

Antwerpen-Oost

304 644,60  €

0,00  €

304 644,60  €

GS_04

Gent

646 970,47  €

1.586,03  €

646 970,47  €

GS_05

Charleroi

689 693,59  €

0,00  €

689 693,59  €

GS_07

GLAMO

386 684,17  €

0,00  €

386 684,17  €

GS_09

Antwerpen_Centrum (BRABO)

363 139,85  €

0,00  €

363 139,85  €

GS_10

Antwerpen_Noord

356 832,63  €

0,00  €

356 832,63  €

GS_11

Antwerpen_Zuid

345 152,93  €

5.852,47  €

345 152,93  €

BXL_01

FAMGB - Bruxelles

1 878 903,53  €

0,00  €

1 878 903,53  €Betaling


Overeenkomst van 01/01/2018 tot 31/12/2018

Avenant voor de periode van 01/01/2018 tot 31/12/2018

Budget 2018 (100%)