Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1814

van Christophe Lacroix (PS) d.d. 29 maart 2018

aan de minister van FinanciŰn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude

Toegestane garantie aan de ARCO-co÷peratieleden - Arrest van de Raad van State - Ingeroepen juridische argumenten - Belfius - Privatisering - Gemeentelijke holding - Lokale overheden - Schadeloosstelling

co÷peratie
aandeel
aandeelhouder
garantie van investeringen
kredietinstelling
staatsbank
privatisering
vonnis

Chronologie

29/3/2018Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/5/2018)
9/12/2018Dossier gesloten

Vraag nr. 6-1814 d.d. 29 maart 2018 : (Vraag gesteld in het Frans)

Zowel het dossier betreffende de privatisering van Belfius als de problematiek van het ARCO-dossier zijn in ons land transversale problemen, aangezien de gemeenten en de provincies rechtstreeks betrokken zijn, evenals de gewesten en de Duitstalige Gemeenschap, die de voogdij over de lokale overheden uitoefenen .

De VRT maakte op 8 maart 2018 bekend dat het definitieve arrest van de Raad van State de beslissingen van de federale overheid inzake de garantie van de deposito's voor de ARCO-co÷peranten zou vernietigen.

De Raad van State had een prejudiciŰle vraag gesteld aan het Europees Hof van Justitie over het door de overheid geboden garantiesysteem aan de co÷peranten van ARCO.

In dat kader had het Hof geoordeeld dat, zelfs als de aankoop van een deel van de co÷peratieve vennootschap door een investeerder als een spaarproduct wordt voorgesteld, die aankoop meer verwant is aan de aankoop van een aandeel dan aan de storting op een bankrekening of de aankoop van een obligatie.

Het Grondwettelijk Hof had daarop bevestigd dat een garantie van 100.000 euro die zou worden toegekend aan de ARCO-co÷peranten, en niet aan de andere aandeelhouders van Dexia, een specifieke categorie personen zou bevoordelen en strijdig zou zijn met de principes van gelijkheid en niet-discriminatie uit de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.

Kunt u bevestigen of de maatregel door de Raad van State werd vernietigd? Kunt u me ook de juridische argumenten meedelen die de Raad van State heeft gehanteerd? Kunt u me tot slot uiteenzetten welke schikkingen u zult treffen om tegemoet te komen aan die argumenten voor elke vorm van voordeel aan de ARCO-co÷peranten die u zou overwegen?

Overigens vraagt de PS-fractie in de resolutie tegen de privatisering van Belfius, aangenomen door het Waals Parlement op 13 april 2016 (doc. Parlement wallon, n░ 106 (2014-2015) ľ N░5), aan de regering de lokale overheden te vergoeden, in overeenstemming met de geplande vergoeding voor de private aandeelhouders van de ARCO-groep, en 10% van de Belfiusaandelen te verdelen over de lokale overheden, afhankelijk van de ge´nvesteerde bedragen door laatstgenoemden in de gemeentelijke holding. Bent u van plan in te gaan op die vraag?