Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1576

van Christophe Lacroix (PS) d.d. 12 oktober 2017

aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Online-app van mycareer.be - Toegankelijkheid - Personen die het slachtoffer zijn van de digitale kloof - Begeleiding - Maatregelen

elektronische overheid
internetsite
beroepsloopbaan
digitale kloof
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Chronologie

12/10/2017Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/11/2017)
28/1/2019Rappel
19/2/2019Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1574
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1575

Vraag nr. 6-1576 d.d. 12 oktober 2017 : (Vraag gesteld in het Frans)

De regering stelde onlangs de app mycareer.be voor, een applicatie die betrekking heeft op de loopbaan. Daarmee kan burgers een overzicht geboden worden van hun beroepsloopbaan. Het gaat in feite om een databank die beheerd wordt door een vzw en de Rijksdient voor Sociale Zekerheid (RSZ).

Om toegang te krijgen moet men zich aanmelden met zijn elektronische identiteitskaart (eID-kaart).

De applicatie biedt op gebruiksvriendelijke manier een overzicht van de loopbaan in de vorm van een tijdlijn, waarop de huidige en vorige jobs of periodes van inactiviteit vermeld zijn. De verzamelde gegevens betreffen alle professsionele statuten van zowel werknemers, ambtenaren als zelfstandigen.

Ook wordt de mogelijkheid geboden, via het jaaroverzicht, om meer details te zien, zoals het salaris en het exacte aantal gewerkte dagen. Er kunnen ook lijsten worden geŽxporteerd naar een document in pdf-formaat.

Vroeger konden die gegevens verkregen worden bij de federale administraties. Daarvoor moest een schriftelijk verzoek worden ingediend.

Het voordeel is nu dat men zich niet langer tot verschillende instanties moet richten, wat geruststellend is voor mensen die op veel verschillende plaatsen hebben gewerkt. Dat geldt bijvoorbeeld voor uitzendarbeiders.

De gegevens worden in het systeem gebracht door de werkgevers, de socialeverzekeringsfondsen, de ziekenfondsen en de verschillende uitbetalingsinstellingen bij de instellingen van de sociale zekerheid.

Mijn vraag heeft betrekking op de instrumenten om de digitale kloof tegen te gaan. Al ongeveer tien jaar zet WalloniŽ twee middelen in om de digitale kloof te verminderen. Het betreft het netwerk van de espaces publics numťriques (EPN) en het Plan mobilisateur de technologies de l'information et de la communication (PMTIC).

Die intiatieven zijn er vooral op gericht werkzoekenden, leefloners of steuntrekkers die weinig vertrouwd zijn met informatica, te sensibiliseren en op te leiden inzake informatietechnologie.

De vraag is of in het kader van de invoering van mycareer.be en de verdere ontwikkeling daarvan, niet voor sommige categorieŽn van werknemers moet voorzien worden in de begeleiding van mensen die het slachtoffer zijn van de digitale kloof.

Deze vraag valt, als transversale aangelegenheid, binnen de bevoegdheid van de Senaat. Ik wens namelijk te weten of er contact werd opgenomen met de deelstaten om werknemers bij te staan bij het gebruik van mycareer.be.

In de toekomst zal iedereen die dienst nodig hebben. Hij zal nog uitgebreid worden en er zullen nog nieuwe gegevens aan toegevoegd worden, zoals studentenjobs of leercontracten.

Samenwerking is dus nodig om te vermijden dat er op een tweede niveau een digitale kloof onstaat die veroorzaakt wordt door het onvermogen om de beschikbare digitale gegevens te gebruiken voor de eigen ontwikkeling en ontplooiing.

Hebt u bijkomende informatie over dit dossier? Wat is de stand van zaken?

Antwoord ontvangen op 19 februari 2019 :

Mycareer.be is in eerste instantie een bijkomende mogelijkheid voor burgers om informatie te raadplegen. Mycareer.be komt niet in de plaats van het bestaande dienstaanbod. Voor sommige burgers zal dat bestaande dienstenaanbod, met loketten en persoonlijke contacten bij instellingen van sociale zekerheid en bij meewerkende instellingen zoals uitbetalingsinstellingen en mutualiteiten, noodzakelijk blijven. Ook voor wie mycareer.be wel gebruikt, blijft de mogelijkheid tot een persoonlijk contact wenselijk. Mycareer.be geeft immers wel zeer veel informatie, maar het is geen toepassing die duiding en advies geeft.

Het is evident dat wie wel gebruik kan maken van de online mogelijkheden minder tijdstip- en plaatsafhankelijk is voor het gebruiken van publieke diensten. Wie een beroep wil doen op een fysieke dienst of een loket, moet zich persoonlijk wenden tot die diensten en dat binnen de uren waarin deze geopend zijn, of een brief sturen. Die beperkingen heeft een online-dienst niet en het is ook niet meteen duidelijk hoe in de fysieke wereld onder normale arbeidsomstandigheden eenzelfde resultaat kan bereikt worden. De beschikbare informatie moet hoe dan ook minimaal dezelfde zijn aan het loket als in de toepassing. Het mag niet zo zijn – en het is ook niet zo – dat er informatie is die enkel via de toepassing beschikbaar is. Bovendien werken we er momenteel aan om het juridisch en technisch mogelijk te maken dat loketdiensten de mycareer-informatie kunnen bezorgen aan de sociaal verzekerden ook op de manier waarop ze gevisualiseerd wordt in mycareer.be.

Bij de lancering van mycareer.be werden trouwens alle openbare instellingen van sociale zekerheid en alle meewerkende instellingen, zeker deze met loketdiensten, betrokken, onder andere door hun fysiek promotiemateriaal ter beschikking te stellen.

Hoe dan ook streven wij er naar om de toegang tot de toepassing zo eenvoudig mogelijk te houden, met respect evenwel voor de hoge veiligheidsstandaarden die wij hanteren. Maar het zou geen goede dienstverlening zijn aan de burger indien voor aparte toepassingen aparte toegangsvoorwaarden en inlogprocedures werden ontwikkeld. In dat opzicht volgt mycareer.be dus de algemene evolutie van de onlinedienstverlening van de overheid, meer bepaald wat het inloggen betreft.