Auteurs- en sprekersregister betreffende "Pieters Danny" (Legislatuur 2010-2014)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2010-2011)      
  Benoeming van de heer Danny Pieters tot voorzitter van de Senaat
5-4
p. 9 5-4 p. 9 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2011-2012)      
  Benoeming van de heer Danny Pieters tot eerste ondervoorzitter van de Senaat
5-33
p. 6 5-33 p. 6 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2012-2013)      
  Benoeming van de heer Danny Pieters tot eerste ondervoorzitter van de Senaat
5-75
p. 4 5-75 p. 4 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (BZ 2010)      
  Benoeming van de heer Danny Pieters tot voorzitter van de Senaat
5-3
p. 6 5-3 p. 6 (PDF)
Adellijke titels - Afzettingen - Ontzettingen (5-8763)      
  Schriftelijke vraag van de heer Pieters aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8763
Afwezigheid van ministers op het ogenblik dat ze worden verondersteld te antwoorden op vragen van senatoren      
  5-11
p. 8 5-11 p. 8 (PDF)
Ambtenaren - Recuperatie van ziektedagen tijdens de vakantie - Cijfergegevens per taalrol (5-6837)      
  Schriftelijke vraag van de heer Pieters aan de heer Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-6837
Arbeidsongeschiktheid tijdens de vakantieperiode - Controle - Organisatie (5-6813)      
  Schriftelijke vraag van de heer Pieters aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-6813
Artsen - Buitenlands diploma - Stand van zaken (5-6808)      
  Schriftelijke vraag van de heer Pieters aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten
SV 5-6808
Bedenkingen bij het gemengd karakter van verdrag 5-576 (5-576)      
  5-9
p. 7-9 5-9 p. 7-9 (PDF)
Belgische eretekens aan niet democratische landen - Impact op relaties met gedemocratiseerde regimes in de betrokken landen (5-6859)      
  Schriftelijke vraag van de heer Pieters aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-6859
Benoeming van 22 leden niet-magistraten van de Hoge Raad voor de Justitie (5-1649)      
  Terugzending naar commissie
5-62
p. 47-48 5-62 p. 47-48 (PDF)
Beperking van het aantal mondelinge vragen door het Bureau van de Senaat      
  5-23
p. 29 5-23 p. 29 (PDF)
Beteugeling dronkenschap - Aantal gestrafte personen (5-8573)      
  Schriftelijke vraag van de heer Pieters aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-8573
Buitengrenzen van de Schengenzone in België - Vreemdelingen zonder geldige papieren - Toegang tot het grondgebied - Aantallen (5-7471)      
  Schriftelijke vraag van de heer Pieters aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7471
Buitengrenzen van de Schengenzone in België - Vreemdelingen zonder geldige papieren - Toegang tot het grondgebied - Aantallen (5-8469)      
  Schriftelijke vraag van de heer Pieters aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8469
Buitenlandse gevangenissen - In België veroordeelde gedetineerden - Vervroegd vrijgelatenen - Ontsnapten - Aantallen (5-6832)      
  Schriftelijke vraag van de heer Pieters aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-6832
Burgerlijke en strafprocedures - Duurtijd - Vergelijking met buurlanden (5-6833)      
  Schriftelijke vraag van de heer Pieters aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-6833
Conferentie van voorzitters van de Parlementen van de EU, Warschau, 19-21 april 2012 (Europese-eenheidscrisis - Parlementaire controle op het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid [GBVB] en het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid [GVDB] - Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie en de implicaties daarvan voor de nationale parlementen van de EU - Betrekkingen tussen de parlementen, de publieke opinie en de media - IPEX [interparlementaire informatie-uitwisseling over de EU] - Ratificatie van het Verdrag betreffende de toetreding van Kroatië) (5-1599)      
  Verslag van de heren André Flahaut (K) en Danny Pieters (S)
5-1599/1
p. 1-29 5-1599/1 p. 1-29 (PDF)
De Staatsveiligheid en politici (Te volgen procedure voor onderzoeken naar parlementsleden) (5-902)      
  Mondelinge vraag van de heer Danny Pieters aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-95
p. 17-19 5-95 p. 17-19 (PDF)
De Stichting Biermans-Lapôtre in Parijs (Bevoegdheidsoverdracht naar de gemeenschappen - Usurperende bevoegdheden - Academia Belgica en Belgisch Historisch Instituut te Rome) (5-486)      
  Mondelinge vraag van de heer Danny Pieters aan de heer Paul Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-55
p. 32-33 5-55 p. 32-33 (PDF)
De Voorzitter herinnert aan het verbod op gsm-gebruik tijdens de plenaire vergadering      
  5-15
p. 40 5-15 p. 40 (PDF)
De Voorzitter herinnert de senatoren aan de spreektijden voor de mondelinge vragen      
  5-15
p. 12 5-15 p. 12 (PDF)
  5-25
p. 12 5-25 p. 12 (PDF)
De aansluiting van België bij de International Anti Corruption Academy (5-525)      
  Mondelinge vraag van de heer Danny Pieters aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-59
p. 7-8 5-59 p. 7-8 (PDF)
De arbeid in de gevangenissen (Statuut voor gevangenisarbeid - Vergoedingen voor technische werkloosheid) (5-792)      
  Mondelinge vraag van de heer Danny Pieters aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-88
p. 37-38 5-88 p. 37-38 (PDF)
De arbeid in gevangenissen (Rechtspositie van een gevangene die in een gevangenis werkt) (5-377)      
  Mondelinge vraag van de heer Danny Pieters aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie en aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
   Antwoord gegeven door mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-44
p. 24-25 5-44 p. 24-25 (PDF)
De boetes aan luchtvaartmaatschappijen voor het vervoer van illegale passagiers (5-752)      
  Mondelinge vraag van de heer Danny Pieters aan mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
5-83
p. 34-35 5-83 p. 34-35 (PDF)
De dienstverlening aan derden (door het departement landsverdediging - Facturering) (5-276)      
  Mondelinge vraag van de heer Danny Pieters aan de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging
5-34
p. 13-14 5-34 p. 13-14 (PDF)
De fondsen voor bestaanszekerheid (Controle op de financiële en economische positie) (5-340)      
  Mondelinge vraag van de heer Danny Pieters aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
5-40
p. 10-12 5-40 p. 10-12 (PDF)
De heer Danny Pieters vraagt de aanwezigheid van de minister tijdens de bespreking van een voorstel van resolutie      
  5-84
p. 13-14 5-84 p. 13-14 (PDF)
De heer Johan Vande Lanotte verzoekt de bespreking van het wetsontwerp 5-869 houdende diverse bepalingen uit te stellen of het advies van de Raad van State te vragen - Uitbreiding van de minnelijke schikking in strafzaken - Reparatiewet (5-869)      
  5-17
p. 37-44 5-17 p. 37-44 (PDF)
De heren Danny Pieters en Bart Laeremans vragen om de behandeling uit te stellen van wetsontwerp 5-1768 (Uitstel inwerkingtreding Strafuitvoeringsrechtbanken) dat door het Bureau aan de agenda werd toegevoegd op de dag van de plenaire vergadering- Artikel 20.5 van het Reglement van de Senaat - Verwerping (5-691)      
  5-74
p. 9-11 5-74 p. 9-11 (PDF)
De installatie van de bestuurlijke commissie die moet toezien op de bijzondere inlichtingenmethoden (Uitblijven van de benoeming van de plaatsvervangers) (5-317)      
  Mondelinge vraag van de heer Danny Pieters aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-37
p. 14-15 5-37 p. 14-15 (PDF)
De opvolging door de minister van terugbrenging van misbruikte minderjarigen (naar Roemenië) (5-173)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Güler Turan aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-24
p. 12-15 5-24 p. 12-15 (PDF)
De technische werkloosheid van gedetineerden (Recht op werkloosheidsuitkeringen bij staking van de cipiers) (5-636)      
  Mondelinge vraag van de heer Danny Pieters aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-70
p. 23-24 5-70 p. 23-24 (PDF)
De toekomst en werking van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis te Brussel (Uitblijven van de benoeming van een directeur-generaal) (5-1201)      
  Stemming over het amendement en de geamendeerde motie
5-31
p. 53-56 5-31 p. 53-56 (PDF)
  5-31
p. 64 5-31 p. 64 (PDF)
De werking van de Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie (Aanpak van schijnzelfstandigen en schijnwerknemers - Benoeming van de leden van de Commissie) (5-518)      
  Mondelinge vraag van de heer Danny Pieters aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
5-57
p. 24-25 5-57 p. 24-25 (PDF)
Diplomaten - Accreditatie (5-6849)      
  Schriftelijke vraag van de heer Pieters aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-6849
Diplomaten - Detachering (5-6858)      
  Schriftelijke vraag van de heer Pieters aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-6858
Diplomaten - Detachering - Loonkosten (5-7272)      
  Schriftelijke vraag van de heer Pieters aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-7272
Diplomatieke en consulaire posten - Contractuele medewerkers - Taalgebruik (5-6857)      
  Schriftelijke vraag van de heer Pieters aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-6857
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 2010)      
  de heer Danny Pieters, senator gekozen door het Nederlandse kiescollege
5-1
p. 12 5-1 p. 12 (PDF)
Eretekens, linten en onderscheidingstekens van vreemde orden - Aanvragen van verlof - Weigeringen - Strafvorderingen (5-8762)      
  Schriftelijke vraag van de heer Pieters aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-8762
Europees aanhoudingsbevel - Overzicht (5-8765)      
  Schriftelijke vraag van de heer Pieters aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-8765
Federale ambtenaren - Detacheringen - Stand van zaken (5-6815)      
  Schriftelijke vraag van de heer Pieters aan de heer Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-6815
Gebruik van mobiele telefoon in plenaire vergadering      
  5-5
p. 24 5-5 p. 24 (PDF)
Gedetineerden - Opbouw van pensioenrechten - Arbeidsongeschiktheid, arbeidsongeval of beroepsziekte (5-8543)      
  Schriftelijke vraag van de heer Pieters aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 5-8543
Gedetineerden - Sociaal statuut - Sociale zekerheid - Hervorming - Werkgroep (5-6834)      
  Schriftelijke vraag van de heer Pieters aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-6834
Gezien de regering besliste zowel de mondelinge vragen als de vragen om uitleg te laten beantwoorden door een staatssecretaris, beslist het Bureau dat alle fracties afzien van het stellen van mondelinge vragen en dat de ingediende mondelinge vragen kunnen worden omgezet in vragen om uitleg      
  5-5
p. 6-10 5-5 p. 6-10 (PDF)
  5-5
p. 54 5-5 p. 54 (PDF)
Het statuut van de meewerkende echtgenoot (Verlies van het statuut in geval van een bijkomende activiteit als zelfstandige) (5-463)      
  Mondelinge vraag van de heer Danny Pieters aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-50
p. 11-13 5-50 p. 11-13 (PDF)
Hulde (2010-2011)      
  In memoriam de heer Bernard Collas
5-4
p. 13-16 5-4 p. 13-16 (PDF)
  In memoriam de heer Daniel Ducarme, minister van Staat
5-4
p. 11-13 5-4 p. 11-13 (PDF)
  In memoriam de heer Antoine Duquesne, minister van Staat
5-7
p. 4-6 5-7 p. 4-6 (PDF)
  Huldebetoon aan de heer Luc Blondeel, secretaris-generaal van de Senaat, uittredend griffier
5-10
p. 5-6 5-10 p. 5-6 (PDF)
  Brandweermannen Johan Van Ursel en Etienne Manise - Duiker Olivier Rouxhet van de Civiele Bescherming
5-11
p. 32-33 5-11 p. 32-33 (PDF)
  Eerbetoon aan de slachtoffers van de recente natuurramp in Japan (Aardbeving - Tsunami - Kernongeval)
5-17
p. 5-6 5-17 p. 5-6 (PDF)
Incident in openbare vergadering : toehoorders gooien pamfletten vanuit de tribunes - Schorsing van de vergadering      
  5-21
p. 12 5-21 p. 12 (PDF)
Kinderen jonger dan drie jaar in detentie - Geboorten in strafinstellingen - Duur van het verblijf - Financiering - Kindvriendelijkheid (5-8576)      
  Schriftelijke vraag van de heer Pieters aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-8576
Klachtmisdrijf - Belaging - Overzicht (5-8575)      
  Schriftelijke vraag van de heer Pieters aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-8575
Libië - Belgische investeringen (5-6856)      
  Schriftelijke vraag van de heer Pieters aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-6856
Luchthavens - Vluchten afgelast wegens technisch defect - Stand van zaken (5-6801)      
  Schriftelijke vraag van de heer Pieters aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-6801
Luchtvaartmaatschappijen - Passagiers zonder geldige verblijfstitel - Boetes (5-6802)      
  Schriftelijke vraag van de heer Pieters aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-6802
Luchtvaartmaatschappijen - Passagiers zonder geldige verblijfstitel - Boetes (5-7254)      
  Schriftelijke vraag van de heer Pieters aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7254
Luchtverkeer - Treinverkeer - Regelgeving ter bescherming van passagiers - Technisch defect - Oorzaak - Kostendrukking (5-6799)      
  Schriftelijke vraag van de heer Pieters aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-6799
Maximumaantal mondelinge vragen en vragen om uitleg die per fractie mogen worden gesteld - Mechanisme D'Hondt      
  5-5
p. 7-8 5-5 p. 7-8 (PDF)
Ministerie van Defensie - Militairen - Detacheringen - Loonkosten (5-7273)      
  Schriftelijke vraag van de heer Pieters aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-7273
Mogelijkheid om een gemotiveerde motie in te dienen als besluit van een vraag om uitleg - Techniek om over te gaan tot de orde van de dag door een amendement aan te nemen op de gemotiveerde motie      
  5-31
p. 53-56 5-31 p. 53-56 (PDF)
  5-31
p. 56-57 5-31 p. 56-57 (PDF)
Mogelijkheid om een louter technische correctie aan te brengen in een wetsontwerp houdende diverse bepalingen      
  5-9
p. 14-15 5-9 p. 14-15 (PDF)
Ontslag van senatoren (2012-2013)      
  de heer Danny Pieters (vervangen door mevrouw Veerle Stassijns)
5-113
p. 6 5-113 p. 6 (PDF)
Ontwerp van herziening van artikel 195 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Procedure om de herziening mogelijk te maken van niet voor herziening vatbare grondwetsartikelen met het oog op de uitvoering van het Institutioneel Akkoord voor de zesde staatshervorming - Overgangsbepaling - Autonomie van de gewesten t.a.v. de provincies - Recht op kinderbijslag - Hervorming van het tweekamerstelsel - Toevertrouwen van de residuaire wetgevende bevoegdheden aan de Kamer - Gelijktijdigheid van de federale wetgevende verkiezingen en de verkiezingen van het Europees Parlement - Bij voortijdige ontbinding zal de nieuwe federale legislatuur duren tot de dag van de verkiezingen van het Europees Parlement - Duur van de legislatuur van de parlementen van de gemeenschappen en gewesten - Verbod op het wijzigen van de kieswetgeving op minder dan een jaar vóór de geplande datum van de verkiezingen - Modaliteiten ter behartiging van de belangen van Nederlandstaligen en Franstaligen in de vroegere provincie Brabant, voor de verkiezingen van de Kamer en het Europees Parlement - Bevoegdheden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Vereenvoudiging van de samenwerkingsprocedures tussen de entiteiten - Belangenconflictprocedure inzake personenbelasting - Bevoegdheid van de Raad van State en federale administratieve rechtscolleges inzake de privaatrechtelijke gevolgen van een beslissing - Positief injunctierecht van de Gemeenschappen en Gewesten - Gebruik der talen in gerechtszaken in het gerechtelijk arrondissement Brussel - Beraadslaging van de algemene vergadering van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State - Toevertrouwen van opdrachten aan het Rekenhof door de vergaderingen die wetgevend optreden bij wege van decreet) (5-1532)      
  Amendementen nrs 16 tot 19 van de heer Danny Pieters
5-1532/2
p. 48-55 5-1532/2 p. 48-55 (PDF)
  Bespreking
5-52
p. 8-60 5-52 p. 8-60 (PDF)
Opening gerechtelijk onderzoek door burgerlijkepartijstelling bij de onderzoeksrechter - Overzicht (5-8574)      
  Schriftelijke vraag van de heer Pieters aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-8574
Overlevingspensioen - Hervorming - Overgangsuitkering (5-5483)      
  Schriftelijke vraag van de heer Pieters aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 5-5483
Partnerlanden van de Europese Unie - Frauduleuze praktijken (5-6830)      
  Schriftelijke vraag van de heer Pieters aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-6830
Pensioengerechtigden met hoofdverblijfplaats buiten de Europese Economische Ruimte - Levensbewijzen - Controle van de echtheid (5-7527)      
  Schriftelijke vraag van de heer Pieters aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-7527
Pensioengerechtigden met hoofdverblijfplaats buiten de Europese Economische Ruimte - Levensbewijzen - Controle van de echtheid (5-7853)      
  Schriftelijke vraag van de heer Pieters aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 5-7853
Pensioengerechtigden met hoofdverblijfplaats buiten de Europese Economische Ruimte - Levensbewijzen - Controle van de echtheid (5-8468)      
  Schriftelijke vraag van de heer Pieters aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 5-8468
Protest omdat een senator commentaar geeft bij de mondelinge vraag van een andere senator      
  5-23
p. 10-12 5-23 p. 10-12 (PDF)
Rechten van patiënten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg - Europese "patiëntenrichtlijn" - Implementatie - Wijzigingen aan de Belgische regelgeving (5-6806)      
  Schriftelijke vraag van de heer Pieters aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-6806
Rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ) - Schuldvorderingen - Ontheffingen - Verminderingen van burgerlijke sancties - Geografische spreiding (5-6022)      
  Schriftelijke vraag van de heer Pieters aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-6022
Schrapping van de agenda van wetsvoorstel 5-679 (5-679)      
  5-15
p. 49 5-15 p. 49 (PDF)
Sociaal verzekerden in het buitenland - Controle - Gezondheidstoestand - Arbeidsongeschiktheid - Lokale controlediensten - Controlearts (5-6810)      
  Schriftelijke vraag van de heer Pieters aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 5-6810
Sociale Zekerheid - Onmogelijkheid te betalen - Verloren schuldvorderingen - Rijksdienst voor Sociale Zekerheid - Cijfers (5-3933)      
  Schriftelijke vraag van de heer Pieters aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-3933
Sociale zekerheid - Betalingsfaciliteiten - Verdoken overheidssteun - Arrest Hof van Justitie - Rijksdienst voor Sociale Zekerheid - Cijfers (5-3930)      
  Schriftelijke vraag van de heer Pieters aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-3930
Sociale zekerheid - Burgerlijke sancties - Tijdige betaling - Rijksdienst voor Sociale Zekerheid - Cijfers (5-3932)      
  Schriftelijke vraag van de heer Pieters aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-3932
Sociale zekerheid - Niet-geïnde bijdragen - Verjaring rechtsvorderingen - Rijksdienst voor Sociale Zekerheid - Cijfers (5-3931)      
  Schriftelijke vraag van de heer Pieters aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-3931
Statuut arbeiders en bedienden - Eenmaking - Stand van zaken - Grondwettelijk Hof (5-6814)      
  Schriftelijke vraag van de heer Pieters aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   dossier afgesloten
SV 5-6814
Stemming over de kandidaten voor de begeleidingscommissie van het Comité I - Procedure      
  5-4
p. 16-18 5-4 p. 16-18 (PDF)
Straffen - Verjaring - Overzicht (5-8764)      
  Schriftelijke vraag van de heer Pieters aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8764
Strafuitvoering - Buitenland - Statistieken (5-6850)      
  Schriftelijke vraag van de heer Pieters aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-6850
Tarieven gezondheidszorgverstrekkers - Differentiatie EU-burgers en niet EU-burgers - Wettelijkheid - Stand van zaken (5-6809)      
  Schriftelijke vraag van de heer Pieters aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten
SV 5-6809
Terbeschikkingstelling - Criteria - Overzicht (5-8572)      
  Schriftelijke vraag van de heer Pieters aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-8572
Toespraak van de voorzitter van de Senaat (BZ 2010)      
  5-3
p. 7-9 5-3 p. 7-9 (PDF)
  Hulde aan de heer Armand De Decker, uittredend voorzitter
5-3
p. 9 5-3 p. 9 (PDF)
  Rol van de Senaat
5-3
p. 8 5-3 p. 8 (PDF)
  Staatshervormingen
5-3
p. 7-8 5-3 p. 7-8 (PDF)
  Betrokkenheid van de Senaat bij het Belgisch Voorzitterschap van de EU - Regering van lopende zaken - Verbetering van de interne werking van de Senaat - Samenwerking met de Kamer - Maatregelen voor meer politieke ethiek
5-4
p. 9-10 5-4 p. 9-10 (PDF)
Uitbetalen van het pensioen - Pensioengerechtigden in het buitenland (5-6812)      
  Schriftelijke vraag van de heer Pieters aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Pensioenen
   dossier afgesloten
SV 5-6812
Uitbetaling van pensioenen - buitenland - Overleden personen - Maatregelen (5-6811)      
  Schriftelijke vraag van de heer Pieters aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Pensioenen
   dossier afgesloten
SV 5-6811
Verkeerstekens - Verkeersreglement - Aanbrengen van niet-opgesomde verkeerstekens - Wettigheid - Gevolgen (5-6800)      
  Schriftelijke vraag van de heer Pieters aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-6800
Verpleegkundigen - Buitenlands diploma - Stand van zaken (5-6807)      
  Schriftelijke vraag van de heer Pieters aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten
SV 5-6807
Voordracht van kandidaten voor het ambt van staatsraad (F) bij de Raad van State      
  Geheime stemmingen en uitslagen
5-22
p. 35 5-22 p. 35 (PDF)
  5-22
p. 37-38 5-22 p. 37-38 (PDF)
  5-22
p. 38 5-22 p. 38 (PDF)
  5-22
p. 39 5-22 p. 39 (PDF)
  5-22
p. 39 5-22 p. 39 (PDF)
  Lijst van de kandidaten
5-22
p. 34-35 5-22 p. 34-35 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 160 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Voorzien dat alle administratieve geschillen met betrekking tot de zes randgemeenten en de natuurlijke personen of rechtspersonen die er gevestigd zijn, voortaan onder de bevoegdheid van de algemene vergadering van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State vallen - Rechtscollege dat taalkundig paritair is samengesteld - Wijziging slechts mogelijk met bijzondere meerderheid - Zie ook doc. 5-1563) (5-1564)      
  Stemverklaringen van de heren Danny Pieters, Bart Laeremans, Wouter Beke, Philippe Moureaux, Bert Anciaux, Marcel Cheron, Bart Tommelein en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-68
p. 48-59 5-68 p. 48-59 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 63 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde - Verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers - Zes randgemeenten - Vrijwaring van de gewettigde belangen van Nederlandstaligen en Franstaligen in de vroegere provincie Brabant) (5-1561)      
  Amendement nr 2 van de heer Danny Pieters
5-1561/2
p. 2 5-1561/2 p. 2 (PDF)
  Algemene bespreking
5-64
p. 5-57 5-64 p. 5-57 (PDF)
  5-65
p. 7-13 5-65 p. 7-13 (PDF)
  5-65
p. 13-19 5-65 p. 13-19 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Danny Pieters, Bart Laeremans, Wouter Beke, Philippe Moureaux, Bert Anciaux, Marcel Cheron, Bart Tommelein en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-68
p. 48-59 5-68 p. 48-59 (PDF)
Voorstel tot herziening van de Grondwet teneinde in titel II van de Grondwet een artikel 22ter in te voegen dat het recht waarborgt van personen met een handicap op aangepaste maatregelen die hun zelfstandigheid en culturele, maatschappelijke en professionele integratie garanderen (5-139)      
  Stemming en stemverklaring van de heer Danny Pieters
5-93
p. 26 5-93 p. 26 (PDF)
  5-93
p. 28 5-93 p. 28 (PDF)
Voorstel tot invoeging van een artikel 168bis in de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde - Europese verkiezingen - Zes randgemeenten - Vrijwaring van de gewettigde belangen van Nederlandstaligen en Franstaligen in de vroegere provincie Brabant - Zie ook doc. 5-1560 en 5-1561) (5-1562)      
  Amendement nr 2 van de heer Danny Pieters
5-1562/2
p. 2 5-1562/2 p. 2 (PDF)
  Algemene bespreking
5-64
p. 5-57 5-64 p. 5-57 (PDF)
  5-65
p. 7-13 5-65 p. 7-13 (PDF)
  5-65
p. 13-19 5-65 p. 13-19 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Danny Pieters, Bart Laeremans, Wouter Beke, Philippe Moureaux, Bert Anciaux, Marcel Cheron, Bart Tommelein en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-68
p. 48-59 5-68 p. 48-59 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet betreffende de kandidaatstelling van een lid van een Gewest- of Gemeenschapsparlement of een Gewest- of Gemeenschapsregering bij de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee (Parlementsleden die zich kandidaat stellen bij verkiezingen voor een andere parlementaire assemblee en verkozen worden verklaard, kunnen alleen het mandaat opnemen waarvoor zij het laatst verkozen werden - Wijziging van het Kieswetboek, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van de bijzondere wet van 12 januari 1989 m.b.t. de Brusselse instellingen) (5-866)      
  Algemene bespreking
5-66
p. 6-28 5-66 p. 6-28 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet houdende de versterking van de inspraak van de kiezer door te voorzien in de beëindiging van rechtswege van het mandaat van lid van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement en het Brussels Hoofdstedelijk Parlement bij de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee (5-428)      
  Algemene bespreking
5-66
p. 6-28 5-66 p. 6-28 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet houdende een correcte financiering van de Brusselse Instellingen ("Vlinderakkoord" - Progressieve herfinanciering ten belope van 461 miljoen euro tegen 2015, ten gunste van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, de Vlaamse Gemeenschapscommissie [VGC] en de Franse Gemeenschapscommissie [COCOF], evenals ten gunste van de plaatselijke besturen - Wijziging bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en gewesten - Zie ook doc. 5-1569) (5-1568)      
  Algemene bespreking
5-67
p. 4-46 5-67 p. 4-46 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Danny Pieters, Bart Laeremans, Wouter Beke, Philippe Moureaux, Bert Anciaux, Marcel Cheron, Bart Tommelein en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-68
p. 48-59 5-68 p. 48-59 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet houdende wijziging van artikel 16bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van artikel 5bis van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen ("Vlinderakkoord" - Handhaving van de bestaande garanties in de rand- en faciliteitengemeenten - Bijwerking van de "standstill") (5-1566)      
  Stemverklaringen van de heren Danny Pieters, Bart Laeremans, Wouter Beke, Philippe Moureaux, Bert Anciaux, Marcel Cheron, Bart Tommelein en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-68
p. 48-59 5-68 p. 48-59 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet houdende wijziging van de zogenaamde "pacificatiewet" van 9 augustus 1988 en van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, wat de benoeming van de burgemeesters van de randgemeenten betreft ("Vlinderakkoord" - Procedure bij de algemene vergadering van de afdeling Bestuurrechtspraak van de Raad van State indien de Vlaamse regering de benoeming weigert) (5-1565)      
  Stemverklaringen van de heren Danny Pieters, Bart Laeremans, Wouter Beke, Philippe Moureaux, Bert Anciaux, Marcel Cheron, Bart Tommelein en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-68
p. 48-59 5-68 p. 48-59 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot aanvulling van artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, wat de hoofdstedelijke gemeenschap van Brussel betreft ("Vlinderakkoord" - Oprichting Hoofdstedelijke gemeenschap van Brussel - Aangelegenheden die meerdere gewesten aanbelangen - Mobiliteit, verkeersveiligheid en wegenwerken - Overleg tussen de drie gewesten) (5-1567)      
  Algemene bespreking
5-67
p. 4-46 5-67 p. 4-46 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Danny Pieters, Bart Laeremans, Wouter Beke, Philippe Moureaux, Bert Anciaux, Marcel Cheron, Bart Tommelein en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-68
p. 48-59 5-68 p. 48-59 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot bestrijding van kiezersbedrog door de invoering van een verbod van meervoudige kandidaatstelling bij gelijktijdige verkiezingen van de Gewestparlementen met de verkiezingen van de federale Wetgevende Kamers of van het Europees Parlement (5-435)      
  Algemene bespreking
5-66
p. 6-28 5-66 p. 6-28 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen betreffende de uitbreiding van de constitutieve autonomie van de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Vlaamse Gemeenschap ("Vlinderakkoord" - Uitbreiding van de constitutieve autonomie tot de regels betreffende de samenstelling van het Parlement, de plaatsvervangers, het invoeren van een gewestelijke kieskring en de devolutieve werking van de kopstem) (5-1572)      
  Algemene bespreking
5-66
p. 6-28 5-66 p. 6-28 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Danny Pieters, Bart Laeremans, Wouter Beke, Philippe Moureaux, Bert Anciaux, Marcel Cheron, Bart Tommelein en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-68
p. 48-59 5-68 p. 48-59 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de kieswetgeving ter versterking van de democratie en de politieke geloofwaardigheid ("Vlinderakkoord" - Verkiezingen voor het Waalse Parlement, het Vlaamse Parlement en het Brusselse Hoofdstedelijke Parlement - Verbod op het cumuleren van kandidaturen bij gelijktijdige verkiezingen - Ontslag van rechtswege uit de lopende bij verkiezing verkregen mandaten als effectief lid bij een andere parlementaire assemblee - Verbod op het cumuleren van kandidaturen, op eenzelfde lijst, van een effectieve plaats en een plaats op de lijst van de opvolgers - Wijziging van het Kieswetboek, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van de bijzondere wet van 12 januari 1989 m.b.t. de Brusselse instellingen - Zie ook doc 5-1571) (5-1570)      
  Amendementen nrs 5 en 6 van de heren Louis Ide en Danny Pieters
5-1570/3
p. 3-4 5-1570/3 p. 3-4 (PDF)
  Algemene bespreking
5-66
p. 6-28 5-66 p. 6-28 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Danny Pieters, Bart Laeremans, Wouter Beke, Philippe Moureaux, Bert Anciaux, Marcel Cheron, Bart Tommelein en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-68
p. 48-59 5-68 p. 48-59 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de benoeming van de bestuurlijke commissie belast met het toezicht op de specifieke en uitzonderlijke methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (5-510)      
  Voorstel van de heren Danny Pieters, Philippe Mahoux, Armand De Decker en Dirk Claes en mevrouw Liesbeth Homans
5-510/1
p. 1-3 5-510/1 p. 1-3 (PDF)
  Over de inoverwegingneming
5-7
p. 6-7 5-7 p. 6-7 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de oprichting van een interparlementair begeleidings- en adviesorgaan voor het Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid en het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid (5-775)      
  Bespreking
5-12
p. 32-43 5-12 p. 32-43 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot het snel ontwikkelen van een federale strategie voor de beveiliging van informatie- en communicatiesystemen (5-1246)      
  Voorstel van de heren Danny Pieters, Armand De Decker en Dirk Claes en mevrouw Liesbeth Homans
5-1246/1
p. 1-3 5-1246/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie over de vrijlating van Liu Xiaobo, Nobelprijswinnaar voor de Vrede 2010 (Politiek gevangene in China - Verdediger van een democratische hervorming en van de rechten van de mens) (5-733)      
  Voorstel tot terugzending - Intrekking
5-31
p. 38-42 5-31 p. 38-42 (PDF)
Voorstel van resolutie strekkende om de verantwoordelijkheid van de Belgische overheid te erkennen voor de Jodenvervolging in België (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie strekkende om de verantwoordelijkheid van de Belgische Staat te erkennen voor de Jodenvervolging in België tijdens de Tweede Wereldoorlog) (5-1370)      
  Amendement nr 33 van de heer Danny Pieters c.s.
5-1370/2
p. 14 5-1370/2 p. 14 (PDF)
Voorstel van resolutie ter ondersteuning van een taks op financiële transacties (5-1083)      
  Bespreking
5-27
p. 34-44 5-27 p. 34-44 (PDF)
  5-27
p. 44-45 5-27 p. 44-45 (PDF)
  5-27
p. 45-51 5-27 p. 45-51 (PDF)
  De heer Rik Daems vraagt de terugzending naar commissie - Verworpen - De Senaat hervat de bespreking en debatteert over het amendement van de heer Rik Daems
5-27
p. 44-45 5-27 p. 44-45 (PDF)
Voorstel van resolutie tot opvoering van de strijd tegen de mensenhandel (5-1701)      
  Bespreking
5-84
p. 12-14 5-84 p. 12-14 (PDF)
Vrijwillige brandweerman - Sociaal statuut - Hervorming - Inhoud (5-6805)      
  Schriftelijke vraag van de heer Pieters aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten
SV 5-6805
Weigering van mondelinge vragen die handelen over een individueel geval      
  5-24
p. 13 5-24 p. 13 (PDF)
Wensen (2010-2011)      
  Eindejaarswensen
5-10
p. 10 5-10 p. 10 (PDF)
  Vakantiewensen
5-31
p. 57 5-31 p. 57 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (5-1408)      
  Amendementen nrs 11 tot 13 van de heer Danny Pieters
5-1408/2
p. 7-10 5-1408/2 p. 7-10 (PDF)
  Algemene bespreking
5-42
p. 5-45 5-42 p. 5-45 (PDF)
   Pensioen van de parlementsleden
5-42
p. 32-33 5-42 p. 32-33 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (5-869)      
  De heer Johan Vande Lanotte verzoekt de bespreking uit te stellen of het advies van de Raad van State te vragen - Uitbreiding van de minnelijke schikking in strafzaken - Reparatiewet
5-17
p. 37-44 5-17 p. 37-44 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) (5-609)      
  Algemene bespreking
5-9
p. 12-15 5-9 p. 12-15 (PDF)
   Procedure om een verblijfsvergunning te bekomen om medische redenen : wijziging artikel 9ter wet 15 december 1980 betreffende toegang, verblijf, vestiging en verwijdering van vreemdelingen - Technische correctie
5-9
p. 14-15 5-9 p. 14-15 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (II) (5-608)      
  Algemene bespreking
5-9
p. 12-15 5-9 p. 12-15 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake dierenwelzijn, CITES, dierengezondheid en bescherming van de gezondheid van de gebruikers (Omzetting richtlijn 2010/63/EU - Proefneming met dieren - Kwekerijen - Wijzigingen CITES-wetgeving - Controle op de dierengezondheidswet - Samenstelling Federaal borstvoedingscomité - Toelagen voor wetenschappelijk onderzoek - Voedingsmiddelen : controle - Commissie van advies voor plantenbereidingen) (5-1896)      
  Amendement nr 1 van de heer Danny Pieters
5-1896/2
p. 1 5-1896/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp houdende het tewerkstellingsplan (Wijziging van de berekening van de werkbonus - Nieuwe forfaitaire verminderingsbedragen voor bepaalde doelgroepen - Nieuwe doelgroepvermindering voor oudere werknemers - Afschaffing van de doelgroepvermindering voor jongeren tussen 18 en 30 jaar - Toekenning van een doelgroepvermindering voor middengeschoolde jongeren met een startbaanovereenkomst - Stage-engagement van de werkgevers : verplichting om werkplekleerplaatsen ter beschikking te stellen - Projecten voor risicogroepen : selectie, financiering en controle - Alternatieve financiering voor de uitbreiding van de werkbonus - Rechtzetting van een vergetelheid i.v.m. de werkloosheid met bedrijfstoeslag) (5-1890)      
  Algemene bespreking
5-85
p. 8-9 5-85 p. 8-9 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 23 juni 2010, tot wijziging van het aan het Verdrag betreffende de Europese Unie, het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie gehechte Protocol betreffende de overgangsbepalingen (Zetelverdeling Europees parlement) (5-576)      
  Algemene bespreking
   Bedenkingen bij het gemengd karakter van het wetsontwerp
5-9
p. 7-9 5-9 p. 7-9 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie tussen het Koninkrijk België, de Republiek Bulgarije, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, Ierland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, Hongarije, Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, Roemenië, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden, en met de Notulen van het verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie, gedaan te Brussel op 2 maart 2012 (Overheidsschuldencrisis - Begrotingsdiscipline) (5-1939)      
  Stemming en stemverklaring van de heer Danny Pieters
5-104
p. 38 5-104 p. 38 (PDF)
  5-104
p. 40 5-104 p. 40 (PDF)
Wetsontwerp tot invoering van de elektronische registratie van aanwezigheden op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (5-1883)      
  Algemene bespreking
5-85
p. 5-7 5-85 p. 5-7 (PDF)
Wetsontwerp tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen (Gedeeltelijke omzetting richtlijn 2009/52/EG - Hoofdelijke aansprakelijkheid van onderaannemers - Verbod op illegale tewerkstelling - Verplichtingen werkgevers - Nabetalingen door werkgevers - Faciliteren van klachten) (5-1884)      
  Algemene bespreking
5-85
p. 7-8 5-85 p. 7-8 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 17 mei 2006 houdende oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken en van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten, wat de inwerkingtreding betreft (Uitstellen van de inwerkingtreding tot 1 september 2013) (5-1768)      
  De heren Danny Pieters en Bart Laeremans vragen om de behandeling uit te stellen van wetsontwerp 5-1768 dat door het Bureau aan de agenda werd toegevoegd op de dag van de plenaire vergadering- Artikel 20.5 van het Reglement van de Senaat - Verwerping
5-74
p. 9-11 5-74 p. 9-11 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Kieswetboek, wat betreft het stemrecht van de Belgen in het buitenland ("Vlinderakkoord" - Verbeteringen inzake de stemprocedure) (5-1672)      
  Amendement nr 1 van de heer Danny Pieter
5-1672/2
p. 1-8 5-1672/2 p. 1-8 (PDF)
  Algemene bespreking
5-71
p. 4-19 5-71 p. 4-19 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
5-71
p. 19-20 5-71 p. 19-20 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Danny Pieters en Bart Laeremans
5-73
p. 41 5-73 p. 41 (PDF)
  5-73
p. 80 5-73 p. 80 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de kandidaatstelling van een federaal parlementslid of regeringslid bij de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee (Parlementsleden die zich kandidaat stellen bij verkiezingen voor een andere parlementaire assemblee en verkozen worden verklaard, kunnen alleen het mandaat opnemen waarvoor zij het laatst verkozen werden - Wijziging Kieswetboek) (5-864)      
  Algemene bespreking
5-66
p. 6-28 5-66 p. 6-28 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de kandidaatstelling van een lid van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap bij de verkiezing voor het Federale Parlement (Parlementsleden die zich kandidaat stellen bij verkiezingen voor een andere parlementaire assemblee en verkozen worden verklaard, kunnen alleen het mandaat opnemen waarvoor zij het laatst verkozen werden - Wijziging wet 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap) (5-875)      
  Algemene bespreking
5-66
p. 6-28 5-66 p. 6-28 (PDF)
Wetsvoorstel houdende de versterking van de inspraak van de kiezer door te voorzien in de beëindiging van rechtswege van het mandaat van lid van het Europees Parlement bij de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee (5-430)      
  Algemene bespreking
5-66
p. 6-28 5-66 p. 6-28 (PDF)
Wetsvoorstel houdende de versterking van de inspraak van de kiezer door te voorzien in de beëindiging van rechtswege van het mandaat van lid van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap bij de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee (5-431)      
  Algemene bespreking
5-66
p. 6-28 5-66 p. 6-28 (PDF)
Wetsvoorstel houdende de versterking van de inspraak van de kiezer door te voorzien in de beëindiging van rechtswege van het mandaat van volksvertegenwoordiger, rechtstreeks gekozen senator, of gecoöpteerd senator bij de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee (5-429)      
  Algemene bespreking
5-66
p. 6-28 5-66 p. 6-28 (PDF)
Wetsvoorstel houdende verscheidene wijzigingen van het Kieswetboek en van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement voor de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers en van het Europese Parlement en tot wijziging van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel houdende verscheidene wijzigingen van het Kieswetboek en van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement voor de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers en van het Europese Parlement, tot wijziging van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken en tot wijziging van de wet van 3 juli 1971 tot indeling van de leden van de wetgevende kamers in taalgroepen en houdende diverse bepalingen betreffende de cultuurraden voor de Nederlandse cultuurgemeenschap en voor de Franse cultuurgemeenschap) ("Vlinderakkoord" - Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde - Verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers - Zes randgemeenten - Europese verkiezingen - Zie ook doc. 5-1561 en 5-1562) (5-1560)      
  Amendementen nrs 6 tot 10 en 53 tot 62 van de heer Danny Pieters c.s.
5-1560/3
p. 4-9 5-1560/3 p. 4-9 (PDF)
  5-1560/3
p. 49-51 5-1560/3 p. 49-51 (PDF)
  Algemene bespreking
5-64
p. 5-57 5-64 p. 5-57 (PDF)
  5-65
p. 7-13 5-65 p. 7-13 (PDF)
  5-65
p. 13-19 5-65 p. 13-19 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Danny Pieters, Bart Laeremans, Wouter Beke, Philippe Moureaux, Bert Anciaux, Marcel Cheron, Bart Tommelein en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-68
p. 48-59 5-68 p. 48-59 (PDF)
Wetsvoorstel ter versterking van de democratie en de politieke geloofwaardigheid na verkiezingen (Een politicus die zich kandidaat stelt op een lijst, moet ook effectief zijn mandaat opnemen wanneer hij verkozen wordt) (5-512)      
  Voorstel van de heren Danny Pieters, Armand De Decker, Wouter Beke, Frank Vandenbroucke en Bart Tommelein en mevrouw Liesbeth Homans
5-512/1
p. 1-3 5-512/1 p. 1-3 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 3 van de heer Danny Pieters
5-512/2
p. 1-3 5-512/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
5-66
p. 6-28 5-66 p. 6-28 (PDF)
Wetsvoorstel tot bestrijding van kiezersbedrog door het invoeren van een verbod van meervoudige kandidaatstelling bij gelijktijdige verkiezingen van het Europees Parlement met de verkiezingen van de federale Wetgevende Kamers, het Vlaams Parlement, het Waals Parlement of het Brusselse Hoofdstedelijke Parlement (5-434)      
  Algemene bespreking
5-66
p. 6-28 5-66 p. 6-28 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van een solidariteitsbijdrage ten laste van definitief veroordeelden tot een effectieve gevangenisstraf, waarvan de uitvoering niet aangevat is binnen één jaar na de definitieve veroordeling (en toewijzing van de opbrengst van de bijdrage aan een Fonds voor de verbetering van de leefomstandigheden in de penitentiaire inrichtingen - Aanvulling van de tabel gevoegd bij de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen) (5-1937)      
  Voorstel van de heer Danny Pieters
5-1937/1
p. 1-9 5-1937/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten, met het oog op de invoering van een sociale bescherming tegen ziekte en ongeval voor personen die aan het werk blijven na de verplichte pensioenleeftijd (Vervangingsinkomen - Reïntegratie- en revalidatietraject) (5-2109)      
  Voorstel van de heer Danny Pieters
5-2109/1
p. 1-3 5-2109/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (1) (5-15)      
  Algemene bespreking
5-64
p. 5-57 5-64 p. 5-57 (PDF)
  5-65
p. 7-13 5-65 p. 7-13 (PDF)
  5-65
p. 13-19 5-65 p. 13-19 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (2) (5-16)      
  Algemene bespreking
5-64
p. 5-57 5-64 p. 5-57 (PDF)
  5-65
p. 7-13 5-65 p. 7-13 (PDF)
  5-65
p. 13-19 5-65 p. 13-19 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (5-1255)      
  Algemene bespreking
5-64
p. 5-57 5-64 p. 5-57 (PDF)
  5-65
p. 7-13 5-65 p. 7-13 (PDF)
  5-65
p. 13-19 5-65 p. 13-19 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (5-438)      
  Algemene bespreking
5-64
p. 5-57 5-64 p. 5-57 (PDF)
  5-65
p. 7-13 5-65 p. 7-13 (PDF)
  5-65
p. 13-19 5-65 p. 13-19 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (5-439)      
  Algemene bespreking
5-64
p. 5-57 5-64 p. 5-57 (PDF)
  5-65
p. 7-13 5-65 p. 7-13 (PDF)
  5-65
p. 13-19 5-65 p. 13-19 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde en de poolvorming per taalgroep in de kieskring Brussel (5-1254)      
  Algemene bespreking
5-64
p. 5-57 5-64 p. 5-57 (PDF)
  5-65
p. 7-13 5-65 p. 7-13 (PDF)
  5-65
p. 13-19 5-65 p. 13-19 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving ter versterking van de democratie en de politieke geloofwaardigheid ("Vlinderakkoord" - Verkiezingen voor de Kamer van volksvertegenwoordigers, het Europese Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap - Verbod op het cumuleren van kandidaturen bij gelijktijdige verkiezingen - Het ontslag van rechtswege uit de lopende bij verkiezing verkregen mandaten als effectief lid bij een andere parlementaire assemblee - Het verbod op het cumuleren van kandidaturen, op eenzelfde lijst, van een effectieve plaats en een plaats op de lijst van de opvolgers - Wijziging van het Kieswetboek, van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap en van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement - Zie ook doc. 5-1570) (5-1571)      
  Amendementen nrs 3 tot 6 van de heren Louis Ide en Danny Pieters
5-1571/3
p. 3-7 5-1571/3 p. 3-7 (PDF)
  Algemene bespreking
5-66
p. 6-28 5-66 p. 6-28 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Danny Pieters, Bart Laeremans, Wouter Beke, Philippe Moureaux, Bert Anciaux, Marcel Cheron, Bart Tommelein en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-68
p. 48-59 5-68 p. 48-59 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 10 augustus 2001 tot oprichting van een Fonds ter financiering van de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel en tot wijziging van de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen ("Vlinderakkoord" - Verhoging dotatie Fonds ter financiering van sommige verrichte uitgaven die verbonden zijn aan de veiligheid voortvloeiend uit de organisatie van de Europese Toppen te Brussel, evenals van uitgaven voor veiligheid en preventie die verbonden zijn aan de nationale en internationale hoofdstedelijke functie van Brussel - Beliris fonds - Oprichting van een begrotingsfonds Taalpremies - Zie ook doc. 5-1568) (5-1569)      
  Algemene bespreking
5-67
p. 4-46 5-67 p. 4-46 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Danny Pieters, Bart Laeremans, Wouter Beke, Philippe Moureaux, Bert Anciaux, Marcel Cheron, Bart Tommelein en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-68
p. 48-59 5-68 p. 48-59 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (Mogelijkheid voor de voorzitter van het Vast Comité I om gewezen leden van de inlichtingendiensten, van het OCAD en van diens ondersteunende diensten te doen dagvaarden) (5-508)      
  Voorstel van de heren Danny Pieters, Philippe Mahoux, Armand De Decker en Dirk Claes en mevrouw Liesbeth Homans
5-508/1
p. 1-3 5-508/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 2 maart 1954 tot voorkoming en beteugeling der aanslagen op de vrije uitoefening van de door de Grondwet ingestelde soevereine machten, met het oog op een wijziging van de neutrale zone (Uitbreiding van de zone waarin samenscholingen en demonstraties verboden zijn - Forumgebouw - Parlement van de Franse Gemeenschap - Huis van de Vlaamse volksvertegenwoordigers) (5-1256)      
  Voorstel van de heer Danny Pieters
5-1256/1
p. 1-3 5-1256/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 wat de behandeling van geschillen betreft door de algemene vergadering van de afdeling Bestuursrechtspraak, op verzoek van personen gevestigd in de randgemeenten) ("Vlinderakkoord" - Voorzien dat alle administratieve geschillen met betrekking tot de zes randgemeenten en de natuurlijke personen of rechtspersonen die er gevestigd zijn, voortaan onder de bevoegdheid van de algemene vergadering van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State vallen - Rechtscollege dat taalkundig paritair is samengesteld - Zie ook doc. 5-1564) (5-1563)      
  Stemverklaringen van de heren Danny Pieters, Bart Laeremans, Wouter Beke, Philippe Moureaux, Bert Anciaux, Marcel Cheron, Bart Tommelein en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-68
p. 48-59 5-68 p. 48-59 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek wat betreft de verplichte inschrijving van de kiezers uit het buitenland in de gemeente van hun laatste officiële verblijfplaats (Misbruiken - Gebruik der talen) (5-693)      
  Algemene bespreking
5-71
p. 4-19 5-71 p. 4-19 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van verschillende kieswetten met betrekking tot de kandidaatstelling van parlements- en regeringsleden bij verkiezingen voor een andere assemblee (Parlementsleden die zich kandidaat stellen bij verkiezingen voor een andere parlementaire assemblee en verkozen worden verklaard, kunnen alleen het mandaat opnemen waarvoor zij het laatst verkozen werden - Wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement en van de wet van 19 mei 1994) (5-865)      
  Algemene bespreking
5-66
p. 6-28 5-66 p. 6-28 (PDF)
Wetten - Bekrachtiging en afkondiging door de Koning - Publicatie in het Belgisch Staatsblad - Inwerkingtreding - Overzicht (5-8571)      
  Schriftelijke vraag van de heer Pieters aan de heer Di Rupo, eerste minister
   Antwoord
SV 5-8571
Zesde staatshervorming -Vertegenwoordiging van België op Europese raden - Impact (5-6831)      
  Schriftelijke vraag van de heer Pieters aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-6831
Zittende en staande magistratuur - Gerechtelijke achterstand - Detachering buiten de rechterlijke macht - Stand van zaken (5-6829)      
  Schriftelijke vraag van de heer Pieters aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-6829
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999