Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6857

van Danny Pieters (N-VA) d.d. 10 augustus 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken

Diplomatieke en consulaire posten - Contractuele medewerkers - Taalgebruik

personeel in diplomatieke dienst
SELOR
personeel op contractbasis
taalgebruik

Chronologie

10/8/2012Verzending vraag
10/10/2012Antwoord

Vraag nr. 5-6857 d.d. 10 augustus 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Van onze diplomaten en consuls wordt verwacht dat ze zich perfect kunnen uitdrukken in beide landstalen. De kennis van de tweede landstaal is één van de onderdelen van het vergelijkend examen voor diplomaten dat wordt georganiseerd door het selectiebureau van de overheid. Wat betreft contractueel uitgezonden medewerkers en lokaal aangeworven medewerkers op onze posten in het buitenland is er weliswaar minder duidelijkheid. Deze mensen komen nochtans dagelijks in contact met landgenoten als loketbediende op consulaten.

Graag had ik van U geweten welke taalcriteria worden opgelegd aan lokaal aangeworven medewerkers en contractuele medewerkers op onze ambassades en consulaten in het buitenland. Zit hier enige standaardisatie in? Kunnen landgenoten steeds verder geholpen worden in hun eigen moedertaal op consulaten of tijdens noodsituaties?

Antwoord ontvangen op 10 oktober 2012 :

Het uitgezonden contractueel personeel kan enkel aangeworven worden op basis van een door Selor georganiseerd wervingsexamen. Voor het merendeel van de functies gaat op dat deze niet rechtreeks met het publiek in contact komen (boekhouders, ICT-specialisten, bouwopzichters). Een uitzondering hierop vormen de contractuele consulaire agenten. In de periode na de aanwerving dienen zij een voor hun functie overeenkomstig door Selor afgeleverd brevet met betrekking tot de kennis van de tweede landstaal te behalen. Voor de visumagenten bestaat deze vereiste niet, maar nagenoeg de helft is in bezit van een Selor-brevet.

Wat het lokaal aangeworven personeel betreft, voor het merendeel niet-Belgen, wordt gezocht naar personen die één der landstalen beheersen. Het ter plaatse vinden van personeel dat beide landstalen beheerst wordt nagenoeg utopisch. En, rekening houdend met de salarissen die we kunnen aanbieden, moeten we ons in een aantal landen tevreden stellen met personen die slechts een elementaire kennis hebben van één der landstalen. Maar, onze ambassades en consulaten beschikken over een vormingsbudget dat ook taalcursussen Nederlands en/of Frans kan dekken.

In elk geval is het werk in onze posten derhalve georganiseerd, dat een landgenoot in zijn of haar moedertaal bediend kan worden. Dit is zeker het geval in algemene of individuele crisissituaties. Wat deze laatste betreft wordt de noodtelefoon vaak gecontacteerd door landgenoten omdat zij geen enkel kennis hebben van de lokale taal of gebruiken. Het uitgezonden statutair personeel alsook het lokaal personeel staan steeds ter beschikking van landgenoten in een crisissituatie.