Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6813

van Danny Pieters (N-VA) d.d. 26 juli 2012

aan de minister van Werk

Arbeidsongeschiktheid tijdens de vakantieperiode - Controle - Organisatie

arbeidsongeschiktheid
administratief toezicht
vakantie

Chronologie

26/7/2012Verzending vraag
11/12/2012Antwoord

Vraag nr. 5-6813 d.d. 26 juli 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Kan de minister mij uitleggen hoe zij van plan is de arbeidsongeschiktheid, opgelopen tijdens de vakantieperiode, te controleren nu deze arbeidsongeschiktheid een schorsing van de vakantieperiode voor gevolg zal hebben?

Hoe denkt zij deze controle in BelgiŽ, respectievelijk in het buitenland te organiseren?

Antwoord ontvangen op 11 december 2012 :

Artikel 31 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten bepaalt dat de werknemer die ziek wordt onmiddellijk zijn werkgever moet op de hoogte brengen, en dat hij, indien de werkgever hierom verzoekt of indien het arbeidsreglement of een collectieve arbeidsovereenkomst dit voorschrijft, een geneeskundig getuigschrift voorlegt als bewijs van zijn arbeidsongeschiktheid. Dit geneeskundig getuigschrift moet in beginsel afgegeven worden binnen twee werkdagen vanaf de aanvang van de ziekte, of binnen elke andere termijn bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst of in het arbeidsreglement. 

Deze regels zullen minstens tot aan een wijziging van de reglementering eveneens van toepassing zijn wanneer de werknemer ziek wordt tijdens zijn vakantie. Immers, om van oordeel te kunnen zijn dat de arbeidsovereenkomst geschorst is omwille van de ziekte van de werknemer, moet de werkgever onvermijdelijk hiervan op de hoogte gebracht worden. 

Bovendien kan de werkgever steeds de ziekte laten controleren, of het nu tijdens een periode van gewaarborgd loon is of niet, en op gelijk welke plaats waar de werknemer zich bevindt. Dus wanneer de zieke werknemer zich niet op zijn woonplaats bevindt, of op het adres dat werd medegedeeld aan de werkgever, moet hij eveneens, gelijktijdig met het bericht van zijn ziekte, het precieze adres melden waar de controle kan uitgevoerd worden, ook wanneer hij zich in het buitenland bevindt. De werkgever kan steeds een controle laten uitvoeren door zich eventueel te richten tot een geneesheer ter plaatse. 

Wanneer de werknemer ziek wordt tijdens zijn vakantie in het buitenland, zou het mogelijk zijn dat het geneeskundig getuigschrift opgesteld wordt in een vreemde taal en dat de medische controle ter plaatse meer ingewikkeld zou kunnen zijn. Bepaalde werkgevers die stoten op dezelfde moeilijkheden wanneer hun werknemer die ziek wordt, verhinderd is om terug te keren uit het buitenland en derhalve het werk niet kan hervatten zoals voorzien, kennen deze situatie evenwel reeds. In dit geval moet de werknemer zijn ongeschiktheid eveneens rechtvaardigen en zich eventueel onderwerpen aan de controle in het buitenland.