Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6829

van Danny Pieters (N-VA) d.d. 30 juli 2012

aan de minister van Justitie

Zittende en staande magistratuur - Gerechtelijke achterstand - Detachering buiten de rechterlijke macht - Stand van zaken

officiŽle statistiek
magistraat
mobiliteit van arbeidskrachten
gerechtelijke achterstand
gedetacheerd werknemer

Chronologie

30/7/2012Verzending vraag
1/10/2012Antwoord

Vraag nr. 5-6829 d.d. 30 juli 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Uit het antwoord op de schriftelijke vraag van Volksvertegenwoordiger Kristien Van Vaerenbergh blijkt dat ongeveer 900 magistraten zetelen in 300 adviesraden of commissies. Opvallend was dat vele magistraten zetelen in commissies die geen directe band hebben met justitie en waarvan bovendien het nut van de aanwezigheid van een magistraat in twijfel kan worden getrokken. Tenslotte is de gerechtelijke achterstand in dit land van die aard dat de inzet van magistraten in niet justitiŽle taken tot een minimum zou moeten beperkt worden.

In opvolging van deze problematiek, had ik van de geachte minister graag volgende informatie bekomen:

1) Hoeveel leden van de zittende en staande magistratuur zijn met uitzondering van bovenvermelde 300 adviesraden of commissies op dit ogenblik gedetacheerd in binnen of buitenland buiten hun normale functie als magistraat?

2) Bij welke instantie zijn ze gedetacheerd?

3) Voor welke duur zijn zij gedetacheerd? Graag per persoon start en einddatum van detachering;

4) Betreft dit een voltijdse of deeltijdse detachering?

5) Kan de geachte minister per detachering aangeven wie instaat voor de bezoldiging van deze magistraat?

6) Hoe evalueert zij de werking van deze detachering?

Antwoord ontvangen op 1 oktober 2012 :

1. tot 5. Gelieve in bijlage een tabel te vinden dat een overzicht geeft van alle in binnen- of buitenland gedetacheerde magistraten. Gezien het louter documentaire karakter ervan wordt het niet in het Bulletin van Vragen en Antwoorden opgenomen maar ligt het ter inzage bij de Griffie van de Senaat (dienst Parlementaire Vragen).

Het betreft steeds een voltijdse detachering.

6. Daar de wet de aanwezigheid van de magistraten in de verschillende organen, raden of internationale instellingen voorschrijft, is er tevens een wet voorzien die toelaat de afwezige magistraten te vervangen in bovental.

De detachering van deze magistraten heeft dus geen negatieve invloed op de normale werking van de betrokken hoven en rechtbanken.

Reeds meermaals is het positief effect van de aanwezigheid van de verbindingsmagistraat in Marokko gebleken inzake de tussenkomst bij het oplossen van ontvoeringen van minderjarige kinderen.

De evaluatie van de magistraten gebeurt door de plaatselijke overheden of verantwoordelijken.