Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6022

van Danny Pieters (N-VA) d.d. 30 maart 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ) - Schuldvorderingen - Ontheffingen - Verminderingen van burgerlijke sancties - Geografische spreiding

akkoordprocedure
faillissement
geografische spreiding
officiŽle statistiek
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
sociale bijdrage
schuldvordering

Chronologie

30/3/2012Verzending vraag
19/11/2012Antwoord

Vraag nr. 5-6022 d.d. 30 maart 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In antwoord op mijn schriftelijke vragen nummer 5-3932 en nummer 5-3933 hebt u me een aantal cijfers verstrekt omtrent de schuldvorderingen van de Rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ) die in de periode 2006-2010 verloren gingen, evenals omtrent de ontheffingen en verminderingen van burgerlijke sancties in dezelfde periode. Telkens vroeg ik u evenwel ook naar de spreiding van die cijfers over de provincies en gewesten waarin de werkgevers-debiteuren gevestigd zijn. U stelt in uw antwoorden niet te beschikken inzake statistische gegevens over die spreiding. Wellicht berust dat laatste antwoord op een misverstand. Ik specificeer dan ook graag mijn vraag.

Vermits het in de hypothesen van de schriftelijke vragen nummer 5-3932 en nummer 5-3933 telkens gaat om bedragen die verschuldigd zijn door een werkgever en elke werkgever bij de RSZ geregistreerd staat op een adres, lijkt het me geen moeilijke opdracht om de genoemde bedragen naar provincie en gewest van de debiteur-werkgever op te splitsen. Het kan zijn dat die cijfers als dusdanig niet in bestaande statistieken vervat zijn, maar het genereren van die cijfers kan voor uw diensten geen probleem zijn. Indien het zulks wel zou zijn, zou de waarachtigheid van de verstrekte cijfers en hun rubricering door u immers niet verifieerbaar zijn.

Ik vraag bij deze dan ook in kennis gesteld te worden van de naar provincie en gewest van de werkgever-debiteur opgesplitste cijfers van de per jaar toegestane vrijstellingen als bedoeld in schriftelijke vraag nummer 5-3932 evenals van de per jaar op basis van faillissement, "onvermogen" en gerechtelijk akkoord definitief oninbaar verklaarde schuldvorderingen als bedoeld in schriftelijke vraag nummer 5-3933.

Antwoord ontvangen op 19 november 2012 :

In de bijlage 1 vindt u :

Als bijlage 2 vindt u de bedragen van de oninbaar verklaarde vorderingen voor de gevraagde categorieën (faillissement, “onvermogen” en gerechtelijk akkoord) per provincie voor de jaren 2006 tot en met 2010. 

Hierbij moeten we het volgende opmerken: Er zijn, in vergelijking met de cijfers die in februari werden doorgegeven, enkele verschillen qua de totalen. De huidige cijfers baseren zich op een meer uitgebreide, gedetailleerde analyse van de brongegevens, noodzakelijke vereiste om de details per provincie te kunnen geven, en vervangen dus die van februari. 

Bedragen op de eerste lijn waarvoor geen provincie wordt vermeld, betreffen werkgeversrekeningen die niet gekoppeld zijn aan een provincie (in België). Wordt een provincie niet vermeld in de opgave, dan houdt dit in dat er in het vermelde jaar hiervoor geen oninvorderbare bedragen geregistreerd werden.

De door het geachte lid gevraagde gegevens werden haar rechtstreeks meegedeeld. Gelet op de aard ervan worden zij niet gepubliceerd, maar liggen zij ter inzage bij de griffie van de Senaat.