Auteurs- en sprekersregister betreffende "Monfils Philippe" (Legislatuur 2007-2010)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Actualiteitendebat : de veiligheidssituatie in Brussel      
  Debat
4-111
p. 11-30 4-111 p. 11-30 (PDF)
Anti-Counterfeiting Trade Agreement - Onderhandelingen - Stand van zaken - Doelstelling - Timing - Leiding van de werkzaamheden - Vertegenwoordiging en standpunt van de Europese Unie (EU) en van België (4-7055)      
  Schriftelijke vraag van de heer Monfils aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7055
Anti-Counterfeiting Trade Agreement - Onderhandelingen - Stand van zaken - Doelstelling - Timing - Leiding van de werkzaamheden - Vertegenwoordiging en standpunt van de Europese Unie (EU) en van België (4-7056)      
  Schriftelijke vraag van de heer Monfils aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-7056
Belgisch leger - Rollend materiaal - Tanks - Kostprijs van het onderhoud (4-6453)      
  Schriftelijke vraag van de heer Monfils aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-6453
Bob-campagne 2009 - Wedstrijd "Welke Bob krijgt de auto?" - Deelnemers - Aantal - Deelnamevoorwaarden - Winnaars (4-6564)      
  Schriftelijke vraag van de heer Monfils aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 4-6564
Centraal wapenregister - Werking - Inwerkingtreding (4-1168)      
  Schriftelijke vraag van de heer Monfils aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-1168
Centrale Dienst voor sociale en culturele actie (CDSCA) van het het ministerie van Landsverdediging - Woningen verhuurd aan militairen - Toewijzingscriteria - Ongerechtvaardigde opzeg (4-1668)      
  Schriftelijke vraag van de heer Monfils aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-1668
Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden -Artikel 32, §1, 2º, van de wet van 26 maart 2003 - Toepassing (4-1190)      
  Schriftelijke vraag van de heer Monfils aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1190
De beslissing om een einde te maken aan de steun van Defensie aan projecten betreffende de gedachtenisplicht (Pelgrimstocht van Belgische overlevenden van Buchenwald - Project dat jongeren met een speciale trein wil brengen naar Buchenwald) (4-147)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Monfils aan de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Jo Vandeurzen, minister van Justitie
4-17
p. 20-23 4-17 p. 20-23 (PDF)
De discriminerende terugbetaling van Fosamax-Fosavance (Osteoporose - Geen terugbetaling van de weektabletten voor mannelijke patiënten) (4-701)      
  Vraag om uitleg van de heer Philippe Monfils aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-62
p. 50-51 4-62 p. 50-51 (PDF)
De foutieve interpretaties van de wet van 16 juli 2008 tot instelling van een forfaitaire belastingregeling inzake auteursrechten en naburige rechten (Misbruiken door het toepassingsgebied uit te breiden tot beroepsinkomsten) (4-641)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Monfils aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
4-64
p. 14-16 4-64 p. 14-16 (PDF)
De gepastheid van de invoering van een nieuwe merknaam "het Station" (Ondanks de vele vertragingen - NMBS) (4-833)      
  Vraag om uitleg van de heer Philippe Monfils aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-71
p. 48-50 4-71 p. 48-50 (PDF)
De hervorming van het centraal wapenregister (Stand van zaken) (4-709)      
  Vraag om uitleg van de heer Philippe Monfils aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-63
p. 71-73 4-63 p. 71-73 (PDF)
De hervorming van het centrale wapenregister (teneinde de traceerbaarheid van vuurwapens te verbeteren) (4-99)      
  Vraag om uitleg van de heer Philippe Monfils aan de heer Patrick Dewael, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
4-16
p. 71-73 4-16 p. 71-73 (PDF)
De hervorming van het systeem van de koninklijke dotaties (Gevolg dat aan aanbeveling van de Senaat doc. 4-1335 wordt verleend) (4-1028)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Monfils aan de heer Yves Leterme, eerste minister, belast met de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid
4-108
p. 24-25 4-108 p. 24-25 (PDF)
De interne nota van de personeelsdienst van de FOD Justitie aangaande het dragen van religieuze tekens (Houding van de minister tegenover het naar buiten brengen, de inhoud en de timing van de nota) (4-831)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Monfils aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-81
p. 18-20 4-81 p. 18-20 (PDF)
De kwaliteit van de diensten die door de administratie aangeboden worden aan gehandicapte personen (Plan "kwaliteitsdienstverlening" versus nieuwe structurele problemen) (4-257)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Monfils aan mevrouw Julie Fernandez-Fernandez, staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizée, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
4-28
p. 29-32 4-28 p. 29-32 (PDF)
De niet-toepassing van de bepalingen inzake de dwanglicentie voor reprografie (Uitblijven van uitvoeringsbesluiten in verband met de heffing op printers en drukwerk - Problemen met het besluit omtrent kopieën voor eigen gebruik) (4-1120)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Monfils aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord gegeven door mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
4-114
p. 30-32 4-114 p. 30-32 (PDF)
De nieuwe uitdagingen voor het bondgenootschap      
  Hoorzitting met de heer Jaap de Hoop Scheffer, secretaris-generaal van de NAVO
4-8 COM
p. 3-19 4-8 COM p. 3-19 (PDF)
De ontoepasbaarheid van het Koninklijk besluit van 14 april 2009 tot bepaling van de veiligheidsvoorwaarden waaraan het opslaan, het in bewaring geven en het verzamelen van vuurwapens of munitie zijn onderworpen (Probleem voor de jagers) (4-1097)      
  Vraag om uitleg van de heer Philippe Monfils aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizée, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-92
p. 51-54 4-92 p. 51-54 (PDF)
De opvang in België van kinderen die slachtoffer zijn van de ramp in Tsjernobyl (Eis van Wit-Rusland om een bilaterale verbintenis aan te gaan) (4-783)      
  Vraag om uitleg van de heer Philippe Monfils aan de heer Karel De Gucht, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-66
p. 52-53 4-66 p. 52-53 (PDF)
De prioriteiten van de politie inzake uitrusting (Keuze voor gadgets in plaats van kogelvrije vesten e.a. - Minicamera's) (4-1161)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Monfils aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
4-116
p. 38-40 4-116 p. 38-40 (PDF)
De reactie van België betreffende het blokkeren van de luchthavens van Bangkok (In Thailand geblokkeerde Belgen - Belgisch crisisbeheer) (4-502)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Monfils aan de heer Karel De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
4-51
p. 40-43 4-51 p. 40-43 (PDF)
De resultaten van een Britse enquête naar de effecten van antidepressiva (Die geneesmiddelen zouden niet doelmatiger zijn dan een placebo) (4-162)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Monfils aan mevrouw Laurette Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Christian Dupont, minister van Pensioenen en Maatschappelijke integratie
4-18
p. 6-8 4-18 p. 6-8 (PDF)
De slechte organisatie van het Opleidingsinstituut van de Federale Overheid (dat als opdracht heeft voortgezette opleidingen te organiseren voor ambtenaren - Slechte werking) (4-955)      
  Vraag om uitleg van de heer Philippe Mahoux aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-80
p. 40-42 4-80 p. 40-42 (PDF)
De slechte toepassing door de plaatselijke overheden van de recente wijzigingen in de wapenwet (Vergunningsaanvraag voor wapens zonder munitie) (4-421)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Monfils aan de heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
4-46
p. 28-30 4-46 p. 28-30 (PDF)
De slechte wil bij de lokale overheden inzake de toepassing van de wapenwet (Vergunningsaanvraag voor wapens zonder munitie - Verkeerde interpretatie van de wet van 25 juli 2008 - Beroepsmogelijkheid bij de Federale Wapendienst) (4-819)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Monfils aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
4-80
p. 20-22 4-80 p. 20-22 (PDF)
De strijd tegen de zwarthandel in wapens (4-1073)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Monfils aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie en aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Zie actualiteitendebat : de veiligheidssituatie in Brussel
4-111
p. 11-30 4-111 p. 11-30 (PDF)
De tekortkomingen van het elektronisch toezicht (Enkelband) (4-885)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Monfils aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-92
p. 23-26 4-92 p. 23-26 (PDF)
De toegankelijkheid van federale websites (voor personen met een handicap) (4-1520)      
  Vraag om uitleg van de heer Philippe Monfils aan de heer Jean-Marc Delizée, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-114
p. 58-59 4-114 p. 58-59 (PDF)
De toepassing van de wet van 2 augustus 2002 tot wijziging van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen (Optreden tegen onverzekerde voertuigen - Gemeenschappelijk motorwaarborgfonds - Informatiebestand - Politiecontrole) (4-360)      
  Vraag om uitleg van de heer Philippe Monfils aan de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen en aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-34
p. 37-39 4-34 p. 37-39 (PDF)
De toepassing van de wetten tot bescherming van de maatschappij (Criteria voor psychiatrische internering en voor vrijlating - Internering wegens misdaden of wanbedrijven) (4-710)      
  Vraag om uitleg van de heer Philippe Monfils aan de heer Stefaan De Clercq, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-63
p. 64-66 4-63 p. 64-66 (PDF)
De veiligheidsmaatregelen voor het bezit van wapens door particulieren (4-1273)      
  Vraag om uitleg van de heer Philippe Monfils aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst Financiën, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van Financiën
4-101
p. 55-58 4-101 p. 55-58 (PDF)
De vele onverklaarde treinvertragingen (4-674)      
  Vraag om uitleg van de heer Philippe Monfils aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-60
p. 68-73 4-60 p. 68-73 (PDF)
De verhuizing van de coffeeshops in Maastricht naar de rand en met name de Belgische grens (Verdovende middelen) (4-557)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Monfils aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
4-60
p. 27-29 4-60 p. 27-29 (PDF)
De verklaringen van de nieuwe directeur van de wegenpolitie (in een krant waarin hij persoonlijke ideeën naar buiten brengt en kritiek uit op sommige opdrachten die de minister hem oplegt - Handhavingsbeleid) (4-835)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Monfils aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
4-81
p. 32-35 4-81 p. 32-35 (PDF)
De verlaging van de alcohollimiet van 0,5 naar 0,2 promille voor jonge automobilisten (Aanpassing van de opleiding van jonge automobilisten - Veralgemening van de drugscontroles) (4-251)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Monfils aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-26
p. 18-21 4-26 p. 18-21 (PDF)
De zwakke tewerkstellingscijfers van gehandicapte personen (Toestand in het openbaar ambt en in de privé-sector) (4-252)      
  Vraag om uitleg van de heer Philippe Monfils aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven en aan mevrouw Julie Fernandez-Fernandez, staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Financiën
4-28
p. 38-41 4-28 p. 38-41 (PDF)
Dotaties aan leden van de Koninklijke Familie (Werkgroep) (4-1335)      
  Bespreking
4-83
p. 37-59 4-83 p. 37-59 (PDF)
Dreigende regeringscrisis (Dossier-Fortis) - Al dan niet voortzetten van de agenda van de plenaire vergadering van de Senaat      
  4-53
p. 6-8 4-53 p. 6-8 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 10 juni 2007)      
  de heer Philippe Monfils, senator gekozen door het Franse kiescollege
4-1
p. 16 4-1 p. 16 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Betrekkingen voor personen met een handicap - Quotum van 3% - Naleving - Maatregelen - Naleving van de timing (4-2990)      
  Schriftelijke vraag van de heer Monfils aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-2990
Federale overheidsdiensten - Betrekkingen voor personen met een handicap - Quotum van 3% - Naleving - Maatregelen - Naleving van de timing (4-2991)      
  Schriftelijke vraag van de heer Monfils aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-2991
Federale overheidsdiensten - Betrekkingen voor personen met een handicap - Quotum van 3% - Naleving - Maatregelen - Naleving van de timing (4-2992)      
  Schriftelijke vraag van de heer Monfils aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2992
Federale overheidsdiensten - Betrekkingen voor personen met een handicap - Quotum van 3% - Naleving - Maatregelen - Naleving van de timing (4-2993)      
  Schriftelijke vraag van de heer Monfils aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-2993
Federale overheidsdiensten - Betrekkingen voor personen met een handicap - Quotum van 3% - Naleving - Maatregelen - Naleving van de timing (4-2994)      
  Schriftelijke vraag van de heer Monfils aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 4-2994
Federale overheidsdiensten - Betrekkingen voor personen met een handicap - Quotum van 3% - Naleving - Maatregelen - Naleving van de timing (4-2995)      
  Schriftelijke vraag van de heer Monfils aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2995
Federale overheidsdiensten - Betrekkingen voor personen met een handicap - Quotum van 3% - Naleving - Maatregelen - Naleving van de timing (4-2996)      
  Schriftelijke vraag van de heer Monfils aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-2996
Federale overheidsdiensten - Betrekkingen voor personen met een handicap - Quotum van 3% - Naleving - Maatregelen - Naleving van de timing (4-2997)      
  Schriftelijke vraag van de heer Monfils aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-2997
Federale overheidsdiensten - Betrekkingen voor personen met een handicap - Quotum van 3% - Naleving - Maatregelen - Naleving van de timing (4-2998)      
  Schriftelijke vraag van de heer Monfils aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-2998
Federale overheidsdiensten - Betrekkingen voor personen met een handicap - Quotum van 3% - Naleving - Maatregelen - Naleving van de timing (4-2999)      
  Schriftelijke vraag van de heer Monfils aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-2999
Federale overheidsdiensten - Betrekkingen voor personen met een handicap - Quotum van 3% - Naleving - Maatregelen - Naleving van de timing (4-3000)      
  Schriftelijke vraag van de heer Monfils aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 4-3000
Federale overheidsdiensten - Betrekkingen voor personen met een handicap - Quotum van 3% - Naleving - Maatregelen - Naleving van de timing (4-3001)      
  Schriftelijke vraag van de heer Monfils aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-3001
Federale overheidsdiensten - Betrekkingen voor personen met een handicap - Quotum van 3% - Naleving - Maatregelen - Naleving van de timing (4-3002)      
  Schriftelijke vraag van de heer Monfils aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   Antwoord
SV 4-3002
Federale overheidsdiensten - Betrekkingen voor personen met een handicap - Quotum van 3% - Naleving - Maatregelen - Naleving van de timing (4-3003)      
  Schriftelijke vraag van de heer Monfils aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3003
Federale politie - Cavalerie - Opleiding "Speciale Politie Yoseikan Bajutsu" (4-204)      
  Schriftelijke vraag van de heer Monfils aan de heer Dewael, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-204
Federale politie - Cavalerie - Opleiding "Speciale Politie Yoseikan Bajutsu" (4-43)      
  Schriftelijke vraag van de heer Monfils aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-43
Federale politie - Cavalerie - Opleiding "Speciale Politie Yoseikan Bajutsu" (4-587)      
  Schriftelijke vraag van de heer Monfils aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-587
Herziening van Titel II van de Grondwet om nieuwe bepalingen in te voegen die de bescherming moeten verzekeren van de rechten en vrijheden gewaarborgd door het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (4-393)      
  Voorstel tot herziening van de Grondwet teneinde in titel II van de Grondwet een nieuw artikel 22ter in te voegen dat personen met een handicap het genot van rechten en vrijheden moet waarborgen (Erkenning dat een handicap een probleem is van mensenrechten) (4-393)
   Voorstel van de heer Philippe Monfils
4-393/1
p. 1-4 4-393/1 p. 1-4 (PDF)
   Intrekking
4-101
p. 74 4-101 p. 74 (PDF)
Herziening van de artikelen 64, eerste lid, 3°, en 69, 3°, van de Grondwet (Verlaging van de verkiesbaarheidsleeftijd voor de federale parlementsverkiezingen tot 18 jaar) (4-263)      
  Voorstel van de heer Philippe Monfils
4-263/1
p. 1-2 4-263/1 p. 1-2 (PDF)
Het einde van de 'prijs der liefde' (Vermindering van de integratietegemoetkoming van een persoon met een handicap die samenwoont) (4-1522)      
  Vraag om uitleg van de heer Philippe Monfils aan de heer Jean-Marc Delizée, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-114
p. 61-64 4-114 p. 61-64 (PDF)
Het feit dat de nieuwe BMW's X5, aangekocht door de wegpolitie, in de garage geblokkeerd staan (Wegnemen van de veiligheidsstangen bij de bepantsering van de deuren - Aantal ongevallen - Andere gepantserde wagens) (4-603)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Monfils aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
4-62
p. 32-34 4-62 p. 32-34 (PDF)
Het organiseren van een tombola in het kader van de Bob-campagne 2009 (4-965)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Monfils aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-103
p. 34-37 4-103 p. 34-37 (PDF)
Het statuut van de mantelzorger bij de begeleiding van gehandicapte personen (Nood aan faciliteiten op het vlak van werktijden en waarborgen inzake sociale zekerheid) (4-1521)      
  Vraag om uitleg van de heer Philippe Monfils aan de heer Jean-Marc Delizée, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-114
p. 59-61 4-114 p. 59-61 (PDF)
Het vastlopen van de onderhandelingen met de vakbonden over het strategisch plan van Defensie (4-928)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Monfils aan de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging
4-94
p. 35-38 4-94 p. 35-38 (PDF)
Het voorhanden hebben van wapens - Voorwaarden - Ontwerp van koninklijk besluit (4-1894)      
  Schriftelijke vraag van de heer Monfils aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1894
Hulde (2009-2010)      
  Hulde aan de heer Patrik Vankrunkelsven die de Senaat verlaat
4-105
p. 10-11 4-105 p. 10-11 (PDF)
  4-105
p. 12 4-105 p. 12 (PDF)
  4-105
p. 14 4-105 p. 14 (PDF)
Interpretatie van artikel 66 van het Reglement van de Senaat : verzoek, tijdens de openbare vergadering, van het gemotiveerd advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State over amendementen      
  4-9
p. 77-85 4-9 p. 77-85 (PDF)
Juridisch probleem betreffende het aantal te coöpteren senatoren per lijst - Interpretatie artikel 211 Kieswetboek - Niet-toekennen van een gecoöpteerd senator aan Lijst Dedecker      
  4-3
p. 5-6 4-3 p. 5-6 (PDF)
Juridisch probleem betreffende het aantal te coöpteren senatoren per lijst - Interpretatie artikel 211 Kieswetboek - Niet-toekenning van een gecoöpteerd senator aan Lijst Dedecker - Dagvaarding van de griffier van de Senaat      
  4-2
p. 5-17 4-2 p. 5-17 (PDF)
  4-2
p. 17-19 4-2 p. 17-19 (PDF)
Nieuwe Europese nummerplaten - Plannen - Kostprijs - Redenen (4-1814)      
  Schriftelijke vraag van de heer Monfils aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-1814
Ontwerp van verklaring tot herziening van de Grondwet (4-1777)      
  Bespreking
4-122
p. 6-29 4-122 p. 6-29 (PDF)
  Stemmingen en stemverklaringen
4-122
p. 30-80 4-122 p. 30-80 (PDF)
  4-122
p. 82-109 4-122 p. 82-109 (PDF)
Opleidingsinstituut van de Federale Overheid - Reorganisatie - Prioriteit - Verbetering van de proeven en examens - Te lange termijnen (4-6992)      
  Schriftelijke vraag van de heer Monfils aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-6992
Procedé van programmawetten - Kritiek op de werkmethode - Misbruik van de evocatieprocedure - Taakverdeling tussen Kamer en Senaat      
  4-106
p. 5-11 4-106 p. 5-11 (PDF)
Regeling van werkzaamheden      
  Bespreking en plenaire vergadering van een belangenconflict inzake splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde - Verlening of opschorting van de termijnen
4-38
p. 48-51 4-38 p. 48-51 (PDF)
  De heer José Daras vraagt van de agenda van de plenaire vergadering af te voeren het wetsontwerp 4-866 tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens - Protesteert tegen de wijze waarop dit ontwerp werd behandeld in commissie : schending van de rechten van de oppositie - "Filibusteren" - Organiseren van stemmingen wetende dat de oppositie nog wil spreken
4-40
p. 6-13 4-40 p. 6-13 (PDF)
  Dreigende regeringscrisis (Dossier-Fortis) - Al dan niet voortzetten van de agenda van de plenaire vergadering van de Senaat - Stemming over het ontwerp van programmawet doc. 4-1050
4-54
p. 16-19 4-54 p. 16-19 (PDF)
  4-54
p. 25-26 4-54 p. 25-26 (PDF)
Riziv - Gehoorapparaten - Terugbetaling (4-247)      
  Schriftelijke vraag van de heer Monfils aan mevrouw Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-247
Voorstel tot herziening van de Grondwet teneinde in titel II van de Grondwet een artikel 22ter in te voegen dat het recht waarborgt van personen met een handicap op aangepaste maatregelen die hun zelfstandigheid en culturele, maatschappelijke en professionele integratie garanderen (4-1531)      
  Voorstel van de heren Philippe Monfils en Francis Delpérée
4-1531/1
p. 1-3 4-1531/1 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
4-108
p. 43-49 4-108 p. 43-49 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet houdende institutionele maatregelen (4-602)      
  a. Homogenisering en coherentie van de bevoegdheden, efficiëntere werking van de federatie en aangepaste financiering van de federale entiteiten, de federale Staat en het hoofdstedelijk Gewest - Regionalisering van de regelgeving met betrekking tot het vergunningsbeleid inzake handelsvestigingen en de sociale economie - Bevoegdheidsherschikking met betrekking tot de beleidsdomeinen telecommunicatie, energie en prijsbeleid - Media elektronische communicatie en omroep - Regionaliseren van aspecten van het landbouwbeleid : pacht, veepacht, Belgisch Interventie- en Restitutiebureau, Landbouwrampenfonds - Regionalisering van de bevoegdheid inzake de bijzondere regels betreffende de huur van woningen - Regionalisering en communautarisering van aspecten van de verkeersveiligheid : snelheidsbeperkingen, handhaving, reglementering inzake en toezicht op verkeerstekens en aanvullende reglementen, veiligheidsnormering voor de wegeninfrastructuur, toezicht op de technische voorschriften voor voertuigen, rijscholing, maximaal toegelaten massa's, ladingverzekering, rij- en rusttijden - Verkeer op waterwegen en binnenvaart
4-602/1
p. 1-66 4-602/1 p. 1-66 (PDF)
  b. Gezinsbeleid - Kinderopvang - Opheffing van het Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten : verdeling van de middelen over de gemeenschappen - Bevoegdheid van de gewesten inzake gerechtelijke onteigeningsprocedure en inzake vaststelling van de algemene brandveiligheidsnormen - Verruiming van het subsitutierecht van de federale overheid : geval waarin een gewest in gebreke blijft Europees recht te implementeren en geval waarin een gewest zijn verplichtingen niet nakomt onder het Kaderverdrag inzake klimaatverandering - Vertegenwoordiging met stemrecht namens gemeenschappen, gewesten of federale overheid in instellingen die zij aanwijzen - Instelling van een federale investeringsdesk om buitenlandse kandidaat-investeerders aan te trekken - Nieuwe financieringsregeling voor het mobiliteitsvraagstuk in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Wijziging bijzondere wet 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, bijzondere wet 16 januari 1989 betreffende financiering gemeenschappen en gewesten en bijzondere wet 22 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen (Zie ook doc. 4-604)
   Voorstel van de heren Hugo Vandenberghe, Philippe Monfils, Paul Wille, Philippe Moureaux, Johan Vande Lanotte, Francis Delpérée en Marcel Cheron en mevrouw Freya Piryns
4-602/1
p. 1-66 4-602/1 p. 1-66 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de begeleiding van minderjarige seksuele delinquenten (4-116)      
  Voorstel van de heer Philippe Monfils
4-116/1
p. 1-5 4-116/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de nanotechnologieën (Onderzoek inzake het oneindig kleine) (4-123)      
  Voorstel van de heer Philippe Monfils
4-123/1
p. 1-10 4-123/1 p. 1-10 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de strijd tegen malaria (4-1578)      
  Amendement nr 1 van de heer Philippe Monfils
4-1578/2
p. 1-2 4-1578/2 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de toegankelijkheid van federale openbare gebouwen (4-265)      
  Voorstel van de heer Philippe Monfils
4-265/1
p. 1-4 4-265/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de top rond het zestigjarige bestaan van de NAVO (3 en 4 april 2009) (4-1233)      
  Voorstel van de heren François Roelants du Vivier en Philippe Monfils
4-1233/1
p. 1-9 4-1233/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende hepatitis (4-368)      
  Voorstel van de heren Philippe Monfils, Philippe Mahoux, Georges Dallemagne, Alain Destexhe en Jacques Brotchi en van de dames Isabelle Durant en Dominique Tilmans
4-368/1
p. 1-7 4-368/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het recht op kopiëren voor eigen gebruik (ten einde het kopiëren voor eigen gebruik, t.b.v. de betrokkene zelf of voor gebruik in familiekring, op te nemen in de uitzonderingscategorieën waarvoor de technische maatregelen kunnen worden opgeheven - Uitvoeringsbesluiten wet 22 mei 2005) (4-146)      
  Voorstel van de heer Philippe Monfils
4-146/1
p. 1-4 4-146/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende palliatieve zorg (4-923)      
  Voorstel van de heren Jean-Jacques De Gucht, Paul Wille en Patrik Vankrunkelsven en mevrouw Martine Taelman
4-923/1
p. 1-3 4-923/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake de tweede Toetsingsconferentie van het Verdrag van Ottawa (29 november - 4 december 2009 in Carthago) (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie inzake het actieplan van Cartagena 2010-2014 tot herziening van het Verdrag van Ottawa op het verbod op antipersoonsmijnen) (Verbod op gebruik, productie, opslag en overdracht van antipersoonsmijnen) (4-1511)      
  Voorstel van de heren Philippe Fontaine, Bart Tommelein en Philippe Monfils
4-1511/1
p. 1-5 4-1511/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie met het oog op het aanleggen van een globaal kadaster van personen met een handicap (Werkgroep) (4-1649)      
  Voorstel van de heer Philippe Monfils
4-1649/1
p. 1-3 4-1649/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie om België ertoe aan te zetten het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap, te ratificeren (4-531)      
  Voorstel van de heer Philippe Monfils
4-531/1
p. 1-3 4-531/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie om de regering te vragen jaarlijks bij het Parlement een verslag in te dienen met betrekking tot de evaluatie van de doelstellingen inzake werkgelegenheid voor gehandicapten in de overheidsdiensten (4-708)      
  Voorstel van de heer Philippe Monfils
4-708/1
p. 1-3 4-708/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie over de politieke situatie in Iran na de presidentsverkiezingen (4-1416)      
  Voorstel van de heer Alain Destexhe, mevrouw Sabine de Bethune, de heer José Daras, de dames Marie-Hélène Crombé-Berton en Els Schelfhout, de heer Philippe Monfils en mevrouw Elke Tindemans
4-1416/1
p. 1-3 4-1416/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie over de universiteiten en hogescholen als actor en partner in de Belgische ontwikkelingssamenwerking (4-829)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Philippe Moureaux, Joris Van Hauthem, Paul Wille, Philippe Mahoux, Francis Delpérée, Hugo Vandenberghe en Philippe Monfils en van mevrouw Sabine de Bethune
4-41
p. 12-16 4-41 p. 12-16 (PDF)
  4-41
p. 25-26 4-41 p. 25-26 (PDF)
Voorstel van resolutie ter bevordering van het goede verloop van de onderhandelingen met het oog op hereniging van Cyprus (4-114)      
  Voorstel van de heer Philippe Monfils
4-114/1
p. 1-6 4-114/1 p. 1-6 (PDF)
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heer Philippe Monfils
4-114/2
p. 1-2 4-114/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 3 van de heer Philippe Monfils
4-114/3
p. 1 4-114/3 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 10 van de heren Philippe Monfils en François Roelants du Vivier
4-114/4
p. 1 4-114/4 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 9 van de heer Philippe Monfils et consorts
4-114/4
p. 1 4-114/4 p. 1 (PDF)
  Bespreking
4-38
p. 39-41 4-38 p. 39-41 (PDF)
  Bespreking van het amendement
4-38
p. 41-43 4-38 p. 41-43 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 1 van de Grondwet, teneinde er het beginsel van de scheiding van Kerk en Staat in op te nemen (4-782)      
  Bespreking
4-122
p. 6-29 4-122 p. 6-29 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 110 van de Grondwet wat betreft het genaderecht (Afschaffing van het recht van de Koning om uitgesproken straffen kwijt te schelden of te verminderen) (4-1368)      
  Bespreking
4-122
p. 6-29 4-122 p. 6-29 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 113 van de Grondwet, voor wat de afschaffing van de adel betreft (4-851)      
  Bespreking
4-122
p. 6-29 4-122 p. 6-29 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 167, § 1, tweede lid, van de Grondwet, om de democratische controle te verhogen op het vaststellen van de staat van oorlog en op het inzetten of het ter beschikking stellen van de krijgsmacht ter handhaving of bevordering van de internationale rechtsorde (4-915)      
  Bespreking
4-122
p. 6-29 4-122 p. 6-29 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 198 van de Grondwet om aan de wijzigingen die dit artikel mogelijk maakt, de opheffing van overgangsbepalingen zonder voorwerp toe te voegen (4-1239)      
  Bespreking
4-122
p. 6-29 4-122 p. 6-29 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 21, tweede lid, van de Grondwet (Burgerlijk en kerkelijk huwelijk) (4-1547)      
  Bespreking
4-122
p. 6-29 4-122 p. 6-29 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 21, tweede lid, van de Grondwet om het aan te vullen met het principe dat de wet altijd boven religieuze akten staat (4-305)      
  Bespreking
4-122
p. 6-29 4-122 p. 6-29 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 30 van de Grondwet, om de bescherming der talen uit te breiden (Uitbreiding tot andere domeinen dan handelingen van het openbaar gezag en gerechtszaken, zoals het culturele en religieuze leven, de commerciële sector e.d.) (4-860)      
  Bespreking
4-122
p. 6-29 4-122 p. 6-29 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet, met als doel in de gebruikte terminologie de geslachtsgelijkheid tot uitdrukking te brengen (4-1363)      
  Bespreking
4-122
p. 6-29 4-122 p. 6-29 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 66, eerste lid, en 71, eerste en tweede lid, van de Grondwet, teneinde de bepalingen betreffende de parlementaire vergoeding te actualiseren (4-726)      
  Bespreking
4-122
p. 6-29 4-122 p. 6-29 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van titel Ibis van de Grondwet om een artikel 7ter in te voegen, betreffende de internationale solidariteit (4-797)      
  Bespreking
4-122
p. 6-29 4-122 p. 6-29 (PDF)
Wapens - Vergunningsaanvragen voor het bezit van wapens zonder munitie - Cijfers (4-2861)      
  Schriftelijke vraag van de heer Monfils aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2861
Wapens - Vergunningsaanvragen voor het bezit van wapens zonder munitie - Cijfers (4-2862)      
  Schriftelijke vraag van de heer Monfils aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2862
Wegpolitie - Aankoop nieuwe voertuigen type BMW X5 - Verantwoording (4-1667)      
  Schriftelijke vraag van de heer Monfils aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-1667
Werking van de Senaat : protest van de oppositie      
  4-40
p. 6-13 4-40 p. 6-13 (PDF)
Wet van 25 april 2004 betreffende de erkenning van verenigingen zonder winstoogmerk die slachtoffers van opzettelijke gewelddaden begeleiden- Inwerkingtreding - Federale begroting 2008 - Subsidiëring van de verenigingen (4-1893)      
  Schriftelijke vraag van de heer Monfils aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-1893
Wet van 25 april 2004 betreffende de erkenning van verenigingen zonder winstoogmerk die slachtoffers van opzettelijke gewelddaden begeleiden- Inwerkingtreding - Federale begroting 2008 - Subsidiëring van de verenigingen (4-2566)      
  Schriftelijke vraag van de heer Monfils aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-2566
Wet van 25 april 2004 betreffende de erkenning van verenigingen zonder winstoogmerk die slachtoffers van opzettelijke gewelddaden begeleiden- Inwerkingtreding - Federale begroting 2008 - Subsidiëring van de verenigingen (4-5608)      
  Schriftelijke vraag van de heer Monfils aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5608
Wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens - Artikel 32 - Toepassing - Geldigheidsduur van erkenningen en vergunningen (4-1795)      
  Schriftelijke vraag van de heer Monfils aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1795
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (4-1553)      
  Algemene bespreking
4-106
p. 4-12 4-106 p. 4-12 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met de Slotakte, gedaan te Lissabon op 13 december 2007 (4-568)      
  Algemene bespreking
4-19
p. 5-61 4-19 p. 5-61 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met volgende Internationale Akten: - Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, - Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, aangenomen te New York op 13 december 2006 (4-1069)      
  Algemene bespreking
4-60
p. 43-48 4-60 p. 43-48 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met volgende Internationale Akten: 1° Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Albanië, 2° Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Kroatië, ondertekend te Brussel op 9 juli 2008 (4-1109)      
  Algemene bespreking
4-60
p. 48-51 4-60 p. 48-51 (PDF)
Wetsontwerp houdende maatregelen ter bevordering van de financiële stabiliteit en inzonderheid tot instelling van een staatsgarantie voor verstrekte kredieten en andere verrichtingen in het kader van de financiële stabiliteit (Crisis van het financiële stelsel en beurscrash - Verduidelijking van wettelijke bepalingen en versterking van het arsenaal van middelen waarover de autoriteiten beschikken om maatregelen te nemen ter vrijwaring van het vertrouwen in het financiële stelsel - Delegatie van bevoegdheid aan de Koning om maatregelen te nemen ter vrijwaring van het financiële stelsel bij plotse financiële crisis of ernstige dreiging van een systeemrisico - Staatswaarborg aan de Nationale Bank voor kredieten verleend in het kader van haar bijdrage aan de financiële stabiliteit - Verstrekken van noodliquiditeiten door de Nationale Bank - Wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank - Interpretatie van artikel 7 van gezegde wet van 22 februari 1998 en van de artikelen 7 en 15 van de wet van 25 oktober 1919 betreffende het in pand geven van de handelszaak, het disconto en het in pand geven van de factuur) (4-963)      
  Algemene bespreking
4-43
p. 4-31 4-43 p. 4-31 (PDF)
Wetsontwerp tot instelling van de vrijwillige militaire inzet en tot wijziging van verschillende wetten van toepassing op het militair personeel (Mogelijkheid om lagergeschoolde militairen aan te werven voor beperkte duur - Kinderbijslag - Wijziging bepalingen inzake rendementsperiodes - Personeelsenveloppe - Reservekader - Vrijwillige opschorting van de prestaties - Eindeloopbaanmaatregelen) (4-1563)      
  Stemming en stemverklaring van de heer Philippe Monfils
4-105
p. 14-15 4-105 p. 14-15 (PDF)
  4-105
p. 19-20 4-105 p. 19-20 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 19 mei 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van het Europees Parlement (Concordantie herstellen tussen de voornoemde wet en de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen) (4-1186)      
  Verslag van de heer Philippe Monfils
4-1186/2
p. 1-4 4-1186/2 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
4-65
p. 39-40 4-65 p. 39-40 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 19 mei 1994 tot regeling van de verkiezingscampagne en tot beperking en aangifte van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap, alsmede tot vaststelling van de toetsingsnorm inzake officiële mededelingen van de overheid (Concordantie herstellen tussen de voornoemde wet en de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen) (4-1187)      
  Verslag van de heer Philippe Monfils
4-1187/2
p. 1 4-1187/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
4-65
p. 39-40 4-65 p. 39-40 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens teneinde de termijn voor de aangifte van wapenbezit te verlengen (4-310)      
  Algemene bespreking
4-5
p. 11-18 4-5 p. 11-18 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, van het Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, van de wet van 26 juni 1963 betreffende de aanmoediging van de lichamelijke opvoeding, de sport en het openluchtleven en het toezicht op de ondernemingen die wedstrijden van weddenschappen op sportuitslagen inrichten en van de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van de wetgeving inzake kansspelen) (Uitbreiding van het toepassingsgebied van de kansspelwet tot de kansspelen aangeboden via de informatiemaatschappij-instrumenten, de mediaspelen en de weddenschappen) (4-1411)      
  Amendement nr 23 van de heer Philippe Monfils
4-1411/4
p. 13 4-1411/4 p. 13 (PDF)
  Amendementen nrs 7 tot 9, 22 en 24 van mevrouw Marie-Hélène Crombé-Berton en de heer Philippe Monfils
4-1411/4
p. 1-6 4-1411/4 p. 1-6 (PDF)
  4-1411/4
p. 13 4-1411/4 p. 13 (PDF)
  4-1411/4
p. 13-14 4-1411/4 p. 13-14 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de discrete bevalling (4-1138)      
  Voorstel van de heren Philippe Monfils, Guy Swennen en Patrik Vankrunkelsven en mevrouw Nahima Lanjri
4-1138/1
p. 1-8 4-1138/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de toekenning van dotaties aan leden van de koninklijke familie (4-815)      
  Voorstel van de heer Philippe Monfils
4-815/1
p. 1-4 4-815/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende therapeutische experimenten op zwangere en lacterende vrouwen (Invoeging van een artikel 8bis in de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon) (4-111)      
  Voorstel van de heer Philippe Monfils
4-111/1
p. 1-4 4-111/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel houdende institutionele maatregelen (Gewestvorming - Wijziging organieke wet 8 juli 1976 betreffende de OCMW's : terbeschikkingstelling van gerechtigden op maatschappelijke integratie voor een sociale economie-initiatief ; erkenning van de projecten door de gewesten - Regionalisering van het Participatiefonds : Federaal Dienstencentrum - Regionalisering van het bepalen van de snelheidsbeperkingen op de wegen, van de bevoegdheid tot het opleggen en uitvoeren van administratieve sancties voor bepaalde overtredingen van de Wegcode, van de reglementering inzake verkeerstekens en aanvullende reglementen op de wegen, van het toezicht op de technische voorschriften voor voertuigen, van de bevoegdheid inzake maximaal toegelaten massa's, ladingverzekering en rij- en rusttijden, alsook van de organisatie en erkenning van examencentra - Opheffing van het Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten en overheveling van zijn middelen naar de gemeenschappen - Beliris-fonds : investeringen inzake openbaar vervoer in het Brussels Gewest) (Zie ook doc. 4-602) (4-604)      
  Voorstel van de heren Hugo Vandenberghe, Philippe Monfils, Paul Wille, Philippe Moureaux, Johan Vande Lanotte, Francis Delpérée en Marcel Cheron en mevrouw Freya Piryns
4-604/1
p. 1-12 4-604/1 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel houdende verbod op de kinderhandel (Verkoop van ongeboren of pasgeboren kinderen - Invoeging artikel 391 sexies in het Strafwetboek - Wijziging artikel 10 ter, 2, voorafgaande titel Wetboek strafvordering - Wijziging wet 13 april 1995 houdende bepalingen tot bestrijding van mensenhandel en kinderpornografie) (4-122)      
  Voorstel van de heer Philippe Monfils
4-122/1
p. 1-3 4-122/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om tuchtbeslissingen op gerechtelijk gebied eveneens te verzenden naar de Hoge Raad voor de Justitie (Aanvulling artikel 427 Gerechtelijk Wetboek) (4-1443)      
  Voorstel van de heer Philippe Monfils
4-1443/1
p. 1-3 4-1443/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende tot een betere bescherming van culturele creaties op het internet (Illegaal downloaden - Strijd tegen illegale websites - Aanmoedigen van websites met werken die ter beschikking van het publiek worden gesteld met toestemming van de auteurs en houders van naburige rechten - Werken en prestaties die door databankoperatoren ter beschikking van het publiek worden gesteld - Uitwisselen van werken via providers - Graduele reactie bij het niet naleven van de voorwaarden waaronder de houder werken die door het auteursrecht of de naburige rechten worden beschermd, mag uitwisselen en bij het illegaal downloaden van werken - Oprichting van een Raad voor de bescherming van de auteursrechten op het internet) (4-1748)      
  Voorstel van de heer Philippe Monfils
4-1748/1
p. 1-32 4-1748/1 p. 1-32 (PDF)
Wetsvoorstel teneinde jongeren financieringssteun te verstrekken om hun rijopleiding te helpen betalen (Financiële steun van jongeren met weinig inkomsten door hen een renteloze lening aan te bieden) (4-145)      
  Voorstel van de heer Philippe Monfils
4-145/1
p. 1-3 4-145/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel ter bestrijding van de sociale marginalisering van de personen die zich prostitueren (Wijziging artikel 380 en 380ter Strafwetboek - Schrapping van het misdrijf van werving en van het misdrijf van het houden van een huis van prostitutie - Arbeidsovereenkomst of statuut van zelfstandige - Maken van reclame voor seksuele dienstverlening) (4-151)      
  Voorstel van de heer Philippe Monfils
4-151/1
p. 1-7 4-151/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 104 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde de aftrek van giften in natura aan sociale, milieu- en gezondheidsinstellingen mogelijk te maken (4-1236)      
  Voorstel van de heer Philippe Monfils
4-1236/1
p. 1-3 4-1236/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 171 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992 met het oog op de invoering van een afzonderlijke belasting op sommige beroepsinkomsten van kunstenaars (Inkomsten verworven door kunstschilders, beeldende kunstenaars, schrijvers en auteurs van muziekwerken en audiovisuele werken, buiten enige arbeidsovereenkomst - Aanslagvoet van 33 pct.) (4-885)      
  Voorstel van de heer Philippe Monfils en de dames Christiane Vienne en Vanessa Matz
4-885/1
p. 1-4 4-885/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 422bis van het Strafwetboek, teneinde verzwarende omstandigheden die samenhangen met de hoedanigheid van de dader, in te voeren voor wie verzuimt hulp te bieden aan een persoon in gevaar (Kindermishandeling) (4-1650)      
  Voorstel van de heer Philippe Monfils
4-1650/1
p. 1-3 4-1650/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de programmawet (I) van 24 december 2002 teneinde een nieuwe doelgroepvermindering in te voeren voor werkgevers die personen met een handicap in dienst nemen (4-1004)      
  Voorstel van de heer Philippe Monfils
4-1004/1
p. 1-3 4-1004/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot afschaffing van de beperkingen op de leeftijd van het gehandicapte kind inzake ouderschapsverlof (4-264)      
  Voorstel van de heer Philippe Monfils
4-264/1
p. 1-3 4-264/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot bescherming van de uitoefening van de door de Grondwet en het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en van de fundamentele vrijheden gewaarborgde rechten (Invoering in het Strafwetboek van een bepaling die de beslissings- en handelingsvrijheid van eenieder wil beschermen tegen personen of verenigingen [zoals sekten] die er misbruik van maken) (4-150)      
  Voorstel van de heer Philippe Monfils
4-150/1
p. 1-4 4-150/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot bestraffing van het bedrieglijk misbruik van iemands zwakke positie, met de bedoeling hem of haar te dwingen een daad te stellen of te verzuimen een daad te stellen (Voorstel in het verlengde van de conclusies van het verslag van 1997 van de Onderzoekscommissie over de sekten) (4-367)      
  Voorstel van de heer Philippe Monfils
4-367/1
p. 1-3 4-367/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot hervorming van het hof van assisen (Wijziging Strafwetboek, Wetboek van strafvordering, wet 17 april 1878 houdende de Voorafgaande Titel van het Wetboek van strafvordering, Gerechtelijk Wetboek, wet 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden en wet 20 juli 1990 inzake de voorlopige hechtenis) (4-924)      
  Amendementen nrs 15 tot 22 van de heer Philippe Monfils
4-924/3
p. 66-72 4-924/3 p. 66-72 (PDF)
  Amendementen nrs 6, 7, 30 tot 33, 45, 48 en 66 van mevrouw Marie-Hélène Crombé-Berton en Philippe Monfils
4-924/3
p. 62-63 4-924/3 p. 62-63 (PDF)
  4-924/3
p. 76-78 4-924/3 p. 76-78 (PDF)
  4-924/3
p. 83-84 4-924/3 p. 83-84 (PDF)
  4-924/3
p. 86 4-924/3 p. 86 (PDF)
  4-924/3
p. 92 4-924/3 p. 92 (PDF)
  Amendementen nrs 79 tot 82 van de heer Philippe Monfils
4-924/7
p. 3-7 4-924/7 p. 3-7 (PDF)
  Algemene bespreking
4-85
p. 4-33 4-85 p. 4-33 (PDF)
  4-100
p. 10-21 4-100 p. 10-21 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van een filmclassificatiesysteem (Bioscoopbezoek door minderjarigen - Filmkeuringscommissie - Voorlichtingssysteem) (4-148)      
  Voorstel van de heer Philippe Monfils
4-148/1
p. 1-5 4-148/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering in het Strafwetboek van een verzwarende omstandigheid voor daders van bepaalde misdrijven tegen bepaalde personen bekleed met een openbare hoedanigheid (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel met betrekking tot de verzwarende omstandigheid voor daders van bepaalde misdrijven tegen bepaalde personen bekleed met een openbare hoedanigheid) (Politieagenten, ambtenaren van het bosbeheer, personeel van de administratie der Douane en Accijnzen, brandweerlui e.d.m. - Opzettelijk doden of toebrengen van een lichamelijk letsel) (4-495)      
  Amendementen nrs 8 tot 11 van de heer Philippe Monfils
4-495/2
p. 4-6 4-495/2 p. 4-6 (PDF)
  Algemene bespreking
4-53
p. 32-35 4-53 p. 32-35 (PDF)
  Aangehouden stemmingen en stemverklaring van de heer Philippe Mahoux
4-54
p. 32 4-54 p. 32 (PDF)
  4-54
p. 38 4-54 p. 38 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van de mogelijkheid om hoger beroep in te stellen tegen de arresten van het hof van assisen (Herbekijken van de door een assisenjury genomen beslissing door een ander hof van assisen) (4-147)      
  Voorstel van de heer Philippe Monfils
4-147/1
p. 1-9 4-147/1 p. 1-9 (PDF)
  Algemene bespreking
4-85
p. 4-33 4-85 p. 4-33 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 77 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (4-32)      
  Algemene bespreking
4-118
p. 13-15 4-118 p. 13-15 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van de Federale Boedel (Beheer van het Federale patrimonium - Inventaris van alle objecten, meubilair en kunstwerken) (4-1269)      
  Voorstel van de heren François Roelants du Vivier en Philippe Monfils
4-1269/1
p. 1-6 4-1269/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van het Nationaal Gedenkteken van het Fort van Hoei (wegens het gebruik ervan als gevangenenkamp door de Duitsers in WO II) (4-76)      
  Voorstel van mevrouw Anne-Marie Lizin en de heren Philippe Monfils en Francis Delpérée
4-76/1
p. 1-6 4-76/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van de voorlichting bij een openbare oproep tot sociale solidariteit (Verzoek aan het publiek om een of meerdere personen financieel ter hulp te komen, ter delging van de kosten voor behandeling van de handicap of ziekte van de betrokkene[n], dan wel van de daaraan inherente aanpassingen aan diens of dier [on]roerende goederen) (4-112)      
  Voorstel van de heer Philippe Monfils
4-112/1
p. 1-5 4-112/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van een veilige opslag van gevaarlijke bewijsstukken in de justitiepaleizen (o.a. wapens, munitie, explosieven, chemische producten, drugs, geneesmiddelen - Veiligheids- en controlemaatregelen - Jaarlijkse inventaris) (4-1645)      
  Voorstel van de heer Philippe Monfils
4-1645/1
p. 1-4 4-1645/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot reglementering van het beroep van sportmakelaar (4-120)      
  Voorstel van de heer Philippe Monfils
4-120/1
p. 1-6 4-120/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot uitbreiding van de elementen opgenomen in de gegevensbank bedoeld in artikel 427, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, tot de adviezen van de Nationale Tuchtraad over de voorgestelde straffen (4-1444)      
  Voorstel van de heer Philippe Monfils
4-1444/1
p. 1-4 4-1444/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 12, § 1, van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, teneinde de inhouding op de integratietegemoetkoming van een persoon met een handicap die in een instelling wordt opgenomen, op te heffen (4-498)      
  Voorstel van de heer Philippe Monfils
4-498/1
p. 1-2 4-498/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 25.1, enig lid, 1°, van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, om het verbod om te parkeren op minder dan een meter van een ander stilstaand of geparkeerd voertuig op te heffen (4-501)      
  Voorstel van de heer Philippe Monfils
4-501/1
p. 1-2 4-501/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 259ter van het Gerechtelijk Wetboek, betreffende de benoeming van de magistraten (Verzekeren dat de Benoemings- en aanwijzingscommissies van de Hoge Raad voor de Justitie worden ingelicht over de strafrechtelijke of tuchtrechtelijke veroordelingen en lopende procedures - Voegen bij het benoemingsdossier van de door de Advies- en onderzoekscommissies van de HRJ gegrond verklaarde klachten - Onderzoeksbevoegdheid van de Benoemings- en aanwijzingscommissies) (4-1470)      
  Voorstel van de heer Philippe Monfils
4-1470/1
p. 1-8 4-1470/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 342 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (Vast bedrag voor beroepskosten van de zelfstandige onthaalmoeders, de kinderdagverblijven en de minicrèches) (4-117)      
  Voorstel van de heer Philippe Monfils
4-117/1
p. 1-3 4-117/1 p. 1-3 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heer Philippe Monfils
4-117/2
p. 1 4-117/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 37.4 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, betreffende prioritaire voertuigen die een rood licht voorbijrijden (Vervanging van de woorden "na te hebben gestopt" door "met lagere en aangepaste snelheid") (4-500)      
  Voorstel van de heer Philippe Monfils
4-500/1
p. 1-2 4-500/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 383bis van het Strafwetboek, teneinde de strafbaarstelling van pornografie uit te breiden tot de geluidsdragers (Wijziging artikel 383bis Strafwetboek) (4-142)      
  Voorstel van de heer Philippe Monfils
4-142/1
p. 1-3 4-142/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 383bis van het Strafwetboek, teneinde het bewust bekijken van pedopornografische dragers via een telecommunicatienetwerk te bestraffen (4-717)      
  Voorstel van de heer Philippe Monfils
4-717/1
p. 1-2 4-717/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 418, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, teneinde de termijn voor het instellen van een tuchtprocedure tegen een magistraat te verkorten van zes tot drie maanden (4-1442)      
  Voorstel van de heer Philippe Monfils
4-1442/1
p. 1-3 4-1442/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 61 van het Wetboek van vennootschappen, met het oog op het invoeren van een overmachtbepaling voor de vennootschapsorganen (4-1217)      
  Voorstel van de heren Hugo Vandenberghe, Philippe Monfils, Roland Duchatelet, Wouter Beke, Pol Van Den Driessche en Tony Van Parys
4-1217/1
p. 1-7 4-1217/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7 van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap teneinde de vermindering van de tegemoetkomingen op basis van de inkomsten van de echtgenoot of samenwonende, af te schaffen (4-321)      
  Voorstel van de heer Philippe Monfils
4-321/1
p. 1-3 4-321/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7 van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, teneinde alle beperkingen op de cumulatie tussen tegemoetkomingen en beroepsinkomsten weg te werken (4-499)      
  Voorstel van de heer Philippe Monfils
4-499/1
p. 1-3 4-499/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7, § 2, van het decreet van 28 juni 1957 houdende statuut van de Koloniale verzekeringskas, inzake de overlevingspensioenen van de uit de echt gescheiden weduwen van oud-kolonialen (Opheffing van elke inperking bij de toekenning van het overlevingspensioen) (4-415)      
  Voorstel van de heer Philippe Monfils en mevrouw Dominique Tilmans
4-415/1
p. 1-3 4-415/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 8 van de wet van 11 mei 2003 betreffende het onderzoek op embryo's in vitro (Inlichten van de donoren van gameten en overtollige embryo's in een toegankelijk taalgebruik over het doel van lopende onderzoeksprojecten) (4-972)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux en Philippe Monfils
4-972/1
p. 1-5 4-972/1 p. 1-5 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heren Philippe Mahoux en Philippe Monfils
4-972/2
p. 1-2 4-972/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 11 en 12 van de wet van 10 juli 2006 betreffende de analyse van de dreiging, ter verbetering van de embargoprocedure bij terreuralarm (4-1541)      
  Voorstel van de heren Paul Wille, Philippe Monfils, Francis Delpérée en Patrik Vankrunkelsven en de dames Christiane Vienne en Martine Taelman
4-1541/1
p. 1-8 4-1541/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de op 16 maart 1968 gecoördineerde wet betreffende de politie over het wegverkeer, met het oog op het ondervangen van de gebrekkige werking van de diensten die autobestuurders die veroordeeld zijn tot het verval van het recht op sturen aan onderzoeken moeten onderwerpen (4-121)      
  Voorstel van de heer Philippe Monfils
4-121/1
p. 1-2 4-121/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, om de regeling inzake verhoogde kinderbijslagen voor kinderen met een handicap uit te breiden tot kinderen geboren voor 1 januari 1993 (4-737)      
  Voorstel van de heer Philippe Monfils
4-737/1
p. 1-5 4-737/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 10 april 2003 tot toekenning van eretitel van veteraan aan sommige personeelsleden van het departement van Landsverdediging betreffende de toekenning van materiële bijstand (Terugbetaling van geneeskundige verzorging - Hospitalisatieverzekering) (4-332)      
  Voorstel van de heer Philippe Monfils
4-332/1
p. 1-3 4-332/1 p. 1-3 (PDF)
  Intrekking
4-47
p. 106-107 4-47 p. 106-107 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen gewaarborgd wordt (Evenredigheidsbeginsel - Geval waarbij een strekking binnen het orgaan of de instelling een meerderheid van de vertegenwoordigers heeft zonder tegelijk een meerderheid te bezitten in de vertegenwoordigde vergadering - Samenstellen van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie) (4-312)      
  Voorstel van de heer Philippe Monfils
4-312/1
p. 1-9 4-312/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten betreffende het elektronisch toezicht (Toekenning van een strafonderbreking - Enkelband) (4-1506)      
  Voorstel van de heer Philippe Monfils
4-1506/1
p. 1-4 4-1506/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap (Overdracht van bijkomende financiële middelen naar de Duitstalige Gemeenschap) (4-603)      
  Voorstel van de heren Hugo Vandenberghe, Philippe Monfils, Paul Wille, Philippe Moureaux, Johan Vande Lanotte, Francis Delpérée en Marcel Cheron en mevrouw Freya Piryns
4-603/1
p. 1-3 4-603/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap betreffende de onverenigbaarheden voor de leden van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap (Gelijkschakeling met de andere gemeenschaps- en gewestparlementen) (4-1225)      
  Voorstel van de heren Berni Collas, Philippe Monfils, Paul Wille, Philippe Mahoux, José Daras en Philippe Moureaux en de dames Sabine de Bethune, Myriam Vanlerberghe en Isabelle Durant
4-1225/1
p. 1-2 4-1225/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding (4-764)      
  Verslag van de heer Philippe Monfils
4-764/3
p. 1-11 4-764/3 p. 1-11 (PDF)
  Algemene bespreking
4-33
p. 46-57 4-33 p. 46-57 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het hersel van de door dit feit veroorzaakte schade, teneinde te voorzien in de verplichte onttrekking van de zaak aan de jeugdrechtbank in geval van herhaling van zware misdrijven door een minderjarige van meer dan 16 jaar (4-143)      
  Voorstel van de heer Philippe Monfils
4-143/1
p. 1-3 4-143/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens (Afschaffing van de bijdragen voor vergunningen en hernieuwingen inzake wapenbezit - Uitbreiding van de wettige gronden voor erfgenamen - Toestemming voor jagers en sportschutters om hun wapens te behouden na verstrijken van hun licentie - Uitbreiding van de wettige gronden voor wie in het bezit is van wettelijk voor de inwerkingtreding van de wet verkregen wapens - Tijdelijk gebruiksonklaar maken van wapens - Musea en wetenschappelijke instellingen) (4-9)      
  Voorstel van de heer Philippe Monfils
4-9/1
p. 1-14 4-9/1 p. 1-14 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens teneinde de termijn voor de aangifte van wapenbezit te verlengen met zes maanden, namelijk tot 31 december 2007 (4-8)      
  Voorstel van de heer Philippe Monfils
4-8/1
p. 1-3 4-8/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de op 14 juli 1994 gecoördineerde wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, alsook de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, teneinde de mogelijkheid in te voeren om naamloos te bevallen (4-152)      
  Voorstel van de heer Philippe Monfils
4-152/1
p. 1-10 4-152/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek wat de stemplicht betreft (Afschaffing van de sancties op de niet-naleving van de opkomstplicht : opheffing van Titel VI, artikelen 207 tot 210) (4-886)      
  Algemene bespreking
4-118
p. 15-21 4-118 p. 15-21 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot instelling van een forfaitaire belastingregeling inzake auteursrechten en naburige rechten (Fiscaal statuut van de inkomsten uit artistieke activiteiten) (4-119)      
  Voorstel van de heer Philippe Monfils
4-119/1
p. 1-13 4-119/1 p. 1-13 (PDF)
  Amendementen nrs 7 tot 18 van de heer Philippe Monfils
4-119/3
p. 1-9 4-119/3 p. 1-9 (PDF)
  Amendement nr 19 van de heer Philippe Monfils
4-119/4
p. 1-2 4-119/4 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 20 tot 24 van de heer Philippe Monfils c.s.
4-119/4
p. 2-4 4-119/4 p. 2-4 (PDF)
  Algemene bespreking
4-30
p. 51-57 4-30 p. 51-57 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde diverse fiscale maatregelen ten gunste van artistieke activiteiten in te voeren (Tax shelter voor de filmindustrie, beeldende kunsten en podiumkunsten - Bedrijfsmecenaat - Belastingkrediet ten gunste van de muziekindustrie - Belastingkrediet voor particulieren voor de uitgaven voor kunst en cultuur) (4-1264)      
  Voorstel van de heren Philippe Monfils en François Roelants du Vivier
4-1264/1
p. 1-22 4-1264/1 p. 1-22 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde een belastingvermindering in te stellen voor de begunstigden van de diensten voor gezinszorg en bejaardenhulp (4-118)      
  Voorstel van de heer Philippe Monfils
4-118/1
p. 1-3 4-118/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde voor de auteursrechten en de naburige rechten een aparte belastingregeling in te voeren (teneinde ze te lichten uit de beroepsinkomsten waarop het beginsel van de progressiviteit van de belasting van toepassing is en in deze aangelegenheid voor enige rechtszekerheid te zorgen) (4-417)      
  Algemene bespreking
4-30
p. 51-57 4-30 p. 51-57 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het bestraffingsmechanisme van de overschrijding van de toegestane cumul van het rustpensioen met een beroepsinkomen (4-1594)      
  Stemming en stemverklaringen van de dames Lieve Van Ermen, Sabine de Bethune, Freya Piryns en Christiane Vienne en de heren Patrik Vankrunkelsven, Hugo Coveliers, Louis Ide, Bart Tommelein, Philippe Moureaux, Benoit Hellings, Philippe Mahoux, Johan Vande Lanotte, Dirk Claes, Philippe Monfils, Jean-Paul Procureur en Jurgen Ceder
4-105
p. 9-14 4-105 p. 9-14 (PDF)
  4-105
p. 19 4-105 p. 19 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, teneinde aan de geconventionneerde kinderonthaalsters het voordeel van de werkloosheidsverzekering te bieden (4-113)      
  Voorstel van de heer Philippe Monfils
4-113/1
p. 1-2 4-113/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, om het niet toegestaan gebruik van parkeerplaatsen voor personen met een handicap tot een overtreding van de 3e graad te maken (4-709)      
  Voorstel van de heer Philippe Monfils
4-709/1
p. 1-3 4-709/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging, wat de kunstenaars betreft, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering (Correcties, inzonderheid wat de werkloosheidsuitkeringen betreft, van een aantal ongelijkheden ten nadele van kunstenaars die hun activiteiten uitoefenen als loontrekkende) (4-149)      
  Voorstel van de heer Philippe Monfils
4-149/1
p. 1-4 4-149/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wjiziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten (Periode van deeltijdse werkhervatting na ziekte - 60-plussers) (4-115)      
  Voorstel van de heer Philippe Monfils
4-115/1
p. 1-3 4-115/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoostel teneinde bij de berechting van zware feiten gepleegd door een minderjairge ouder dan 16 jaar, de publicatie en verspreiding toe te staan van het verslag van de debatten voor de rechtbank (4-144)      
  Voorstel van de heer Philippe Monfils
4-144/1
p. 1-2 4-144/1 p. 1-2 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999