Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1894

van Philippe Monfils (MR) d.d. 28 oktober 2008

aan de vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen

Het voorhanden hebben van wapens - Voorwaarden - Ontwerp van koninklijk besluit

vuurwapen
persoonlijk wapen
handvuurwapens

Chronologie

28/10/2008Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2008)
25/11/2008Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-477

Vraag nr. 4-1894 d.d. 28 oktober 2008 : (Vraag gesteld in het Frans)

Er wordt in uw administratie gewerkt aan een koninklijk besluit houdende de voorwaarden voor het voorhanden hebben van wapens.

Ik heb via de gespecialiseerde pers kennis genomen van dat ontwerp en vastgesteld dat in de tekst geen onderscheid wordt gemaakt tussen de twee categorieėn van het voorhanden hebben van bestaande wapens, namelijk :

- het voorhanden hebben van wapens waar een wettige reden voor moet worden gegeven krachtens artikel 11, §3, 9°, van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens (vuurwapens);

- het voorhanden hebben van wapens zonder munitie bepaald in artikel 11, §1 van dezelfde wet (niet-vuurwapens).

Het lijkt nochtans evident dat die twee types van voorhanden hebben niet aan dezelfde voorwaarden moeten voldoen. Voor de wapens zonder munitie gelden minder strenge voorwaarden.

Dat ontwerp van koninklijk besluit zou het voorhanden hebben van de eerste categorie van wapens bovendien aan zeer strenge voorwaarden onderwerpen.

Zo zou men verplicht zijn een safe of een gepantserde kamer te installeren om.de wapens in op te bergen.

Het is evident dat dergelijke voorwaarden financiėle investeringen zouden vereisen die voor de meeste wapenbezitters te zwaar zijn zodat ze verplicht zouden zijn hun wapens van de hand te doen.

Dat was niet de bedoeling van de wetgever!

Kan de minister me zeggen wat daarvan aan is?

Voorziet het koninklijk besluit in verschillende voorwaarden voor de twee soorten van voorhanden hebben van wapens?

Zullen gepantserde structuren verplicht zijn? Zo ja, waarom en welke?

Werd de Adviesraad geraadpleegd? Zo ja, hebt u rekening gehouden met zijn opmerkingen?

Zou het, gelet op het belang van het koninklijk besluit dat onrechtstreeks zelfs sommige bepalingen van de wet op losse schroeven zou kunnen zetten, niet nuttig zijn de leden van de commissie voor de Justitie van de Senaat in kennis te stellen van de inhoud ervan?

Kan de minister mij zeggen wanneer dit koninklijk besluit zal verschijnen?

Antwoord ontvangen op 25 november 2008 :

De tekst waarvan u blijkbaar kennis heeft genomen, was slechts een eerste versie die voorgelegd werd aan de Adviesraad voor wapens eind mei van dit jaar. Het betreft dus een sneuveltekst die nog moet worden herzien om rekening te houden met de opmerkingen die werden gemaakt tijdens die vergadering.

Gezien de technische complexiteit van de materie van de veiligheidsmaatregelen te nemen door de houders van vuurwapens en de verscheidenheid van de uitgebrachte adviezen zal deze herziening van de tekst nog enige tijd in beslag nemen. Bijna alles wat werd voorgesteld, werd in vraag gesteld. Men zal een goed evenwicht moeten vinden tussen de gerechtvaardigde en pertinente opmerkingen enerzijds, en de noodwendigheden van de openbare veiligheid anderzijds.

Deze werkzaamheden, die weldra zullen worden aangevat, werden uitgesteld omdat het dringender was te komen tot de publicatie van de uitvoeringsbesluiten die toelaten de nieuwe bepalingen van de wet alsook diegene die in werking werden gesteld, toe te passen.

Het is te vroeg om nu al een tekst rond te delen als we willen vermijden paniek te zaaien voor niets.

In principe zou de tekst begin 2009 moeten gepubliceerd worden.