Auteurs- en sprekersregister betreffende "Monfils Philippe" (Legislatuur 1995-1999)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
"Provinciaal" senator (Art. 210bis van het Kieswetboek)      
  1-6
p. 95-96 1-6 p. 95-96 (PDF)
Afwezigheid in openbare vergadering van de verantwoordelijke minister tijdens de uiteenzetting van mondelinge vragen      
  1-4
p. 47-48 1-4 p. 47-48 (PDF)
De recente verklaringen van de gouverneur van Vlaams-Brabant over de franstaligen en de institutionele toekomst van het land      
  Mondelinge vraag van de heer Monfils aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-4
p. 52-54 1-4 p. 52-54 (PDF)
   Protest tegen de afwezigheid in openbare vergadering van de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken - Verdaging van de mondelinge vraag
1-4
p. 47-48 1-4 p. 47-48 (PDF)
De weigering van de regering om Brussel voor te dragen als kandidaat voor de organisatie van de Olympische Spelen in 2004      
  Vraag om uitleg van de heer Monfils aan de heer Dehaene, eerste minister
1-6
p. 109-113 1-6 p. 109-113 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 21 mei 1995)      
  de heer Monfils, senator aangewezen door de Raad van de Franse Gemeenschap
1-2
p. 18 1-2 p. 18 (PDF)
Ontslag van senatoren (1995-1996)      
  de heer Monfils (Vervangen door de heer Hazette)
1-7
p. 144 1-7 p. 144 (PDF)
Over de ontvankelijkheid van wetsvoorstellen tot verlenen van amnestie of tot herstel in eer en rechten voor personen die veroordeeld werden wegens incivisme      
  1-6
p. 107-109 1-6 p. 107-109 (PDF)
Regeling van werkzaamheden (1995 BZ)      
  Verzoek van de heer Monfils om de eerste minister uit te nodigen in de Senaat voorlezing te houden van de regeringsverklaring
1-3
p. 30 1-3 p. 30 (PDF)
  1-3
p. 31 1-3 p. 31 (PDF)
Voorstel tot invoeging in het Reglement van de Senaat van een artikel 77bis, houdende oprichting van een Adviescomité voor gelijke kansen bij de uitoefening van de economische en sociale rechten (1-133)      
  Voorstel van de heer Monfils c.s.
1-133/1
p. 1-3 1-133/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het verzoek om levensbeëindiging (Euthanasie) (1-34)      
  Voorstel van de heer Monfils
1-34/1
p. 1-8 1-34/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel houdende instelling van een Hoog Comité voor de Sport (belast met het verstrekken van advies in geschillen waarbij sportbeoefenaars, sportclubs en sportbonden tegenover elkaar komen te staan - Niet-betaalde sportbeoefenaars) (1-119)      
  Voorstel van de heren Monfils en Foret
1-119/1
p. 1-9 1-119/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel houdende maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid voor topsporters (Vrijstelling van werkgeversbijdragen - Omscholing van oud-topsporters) (1-118)      
  Voorstel van de heren Monfils en Foret
1-118/1
p. 1-8 1-118/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van de bepalingen betreffende de opening, de overdracht en de fusie van apotheken (1-35)      
  Voorstel van de heer Monfils
1-35/1
p. 1-9 1-35/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel inzake sommige aspecten van de bio-ethiek (Kunstmatige voortplanting - Burgerlijk Wetboek: adoptie - Medisch onderzoek - Strafbepalingen) (1-37)      
  Voorstel van de heer Monfils
1-37/1
p. 1-27 1-37/1 p. 1-27 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende tot verzwaring van de straffen voor misdrijven tegen jongeren en bejaarden en tot invoering van strengere voorwaarden voor de invrijheidstelling van personen die geďnterneerd zijn krachtens de wet tot bescherming van de maatschappij (1-36)      
  Voorstel van de heer Monfils
1-36/1
p. 1-10 1-36/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot bestraffing van feiten die ertoe strekken de toepassing van de wet betreffende de zwangerschapsafbreking te belemmeren (1-85)      
  Voorstel van de heer Monfils
1-85/1
p. 1-4 1-85/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968 (Strijd tegen snelheid en dronkenschap : strafmaatregelen) (1-33)      
  Voorstel van de heren Monfils en Foret
1-33/1
p. 1-3 1-33/1 p. 1-3 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999