Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1168

van Philippe Monfils (MR) d.d. 27 juni 2008

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken

Centraal wapenregister - Werking - Inwerkingtreding

vuurwapen
persoonlijk wapen
gegevensbank
wapenhandel
traceerbaarheid
handvuurwapens

Chronologie

27/6/2008Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 31/7/2008)
28/7/2008Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-364

Vraag nr. 4-1168 d.d. 27 juni 2008 : (Vraag gesteld in het Frans)

“Nog steeds blijkt de onbetrouwbaarheid

van het CWR een jammerlijk feit.”

“Voor de lokale politiezones kan men globaal stellen dat het signaal dat in 2004 door het

Comité P werd gegeven vele politieverantwoordelijken en lokale bestuurlijke overheden bewust gemaakt heeft van de problematiek en dat zij niet nagelaten hebben de nodige inspanningen, niet in het minst financieel, te leveren om tot een verantwoord en veiliger

vuurwapenbeheer te komen.”

“Het is op lokaal vlak schrijnend dat door het wanbeheer in het verleden en een gebrek aan investeringen in de huidige regularisatie van het centraal wapenregister, de politiediensten onbedoeld bijdragen tot de aanwas van het illegale wapenbezit”(Comité P, Jaarverslag 2006).

Ik vraag al jaren wanneer het Centraal wapenregister operationeel zal zijn.

Ik krijg daarop telkens opnieuw het antwoord dat dit bijna een feit is. Dat is echter duidelijk niet het geval!

De betrouwbaarheid van het Centraal wapenregister vormt uiteraard het wezenlijke deel van de controle op het wapenbezit, ongeacht of de wet gewijzigd is of niet.

Ik stel de minister dus opnieuw de vraag die ik zijn voorgangers heb gesteld: wanneer zal dat register operationeel zijn?

Wanneer zal de lokale politie over een klare en duidelijke procedure kunnen beschikken?

Ik zal mijn vraag zo eenvoudig mogelijk formuleren: heeft iemand die vandaag een wapen bezit en die een vergunning heeft verkregen wegens een wettelijke reden, de zekerheid dat zijn wapen onmiddellijk geregistreerd en gecodeerd wordt in het Centraal wapenregister?

Antwoord ontvangen op 28 juli 2008 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vragen.

Het Centraal Wapenregister (CWR) heeft tot doel wapens op te sporen bij particulieren en geautoriseerde verzamelaars. Het Register is een gegevensbank die gevoed wordt door de lokale politiezones en de provincies.

Sinds de inwerkingtreding van de wet van 8 juni 2006 zijn de diensten van de gouverneurs belast met de behandeling van alle dossiers « wapenvergunningen ». Deze diensten zijn overbelast, met een aanzienlijke achterstand tot gevolg, niet enkel in de behandeling van vergunningsaanvragen of hernieuwingsaanvragen, maar eveneens bij het coderen van de wapens bij het Centraal Wapenregister.

Wat het gebrek aan investering van de lokale politie betreft voor de regularisatie van het register, meen ik dat men de zaken niet mag veralgemenen.

Het merendeel van de politiezones voeren hun taken nauwgezet uit in het kader van de wapenwet. Maar klaarblijkelijk bestaan er toch gevallen waar de verantwoordelijke politiemensen niet de vereiste aandacht schenken aan de goede uitvoering van de wet en meer bepaald aan de registratie van de wapens bij het Register.

Daarom heb ik gevraagd om deze problematiek in te schrijven op de agenda van één van de komende vergaderingen van de Vaste Commissie van de lokale politie en nogmaals de aandacht van de politiezones op een goede registratie van de wapens bij het Register te vestigen.

Bovendien wordt er momenteel een voorstel tot omzendbrief, die de documentaire stroom en de rol van de codering van de eenheden (provincies en lokale politie) beschrijft, opgemaakt bij de federale overheidsdienst Justitie.

Ten slotte hangt de betrouwbaarheid van het Register eveneens af van de inwerkingstelling van het nieuwe centrale wapenregister. De ontwikkeling van een nieuwe toepassing bevindt zich momenteel in haar finale fase. De testen zullen weldra beginnen en de nieuwe toepassing zou tegen eind 2008, begin 2009 operationeel kunnen zijn.