Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1190

van Philippe Monfils (MR) d.d. 27 juni 2008

aan de vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen

Commissie voor financiėle hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden -Artikel 32, §1, 2ŗ, van de wet van 26 maart 2003 - Toepassing

slachtofferhulp
vergoeding
geweld
lichamelijk geweld

Chronologie

27/6/2008Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 31/7/2008)
31/7/2008Antwoord

Vraag nr. 4-1190 d.d. 27 juni 2008 : (Vraag gesteld in het Frans)

De wet van 26 maart 2003 houdende de voorwaarden waaronder de commissie voor financiėle hulp aan slachtoffers van opzettelijke

gewelddaden een hulp kan toekennen, wijzigde de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en

andere bepalingen, gewijzigd door de wet van 18 februari 1997 en het koninklijk besluit van 20 juli 2000. Met name artikel 36 werd vervangen. Het bepaalt in hoofdzaak dat voor de onkosten die betrekking hebben op artikel 32, §1, 2ŗ (de medische kosten en de ziekenhuiskosten, met inbegrip van de prothesekosten) de dringendheid altijd verondersteld is; dat artikel 33, §1, niet van toepassing is wanneer de commissie zich uitspreekt over het verzoek tot tenlasteneming van deze kosten en dat het reėle bedrag van de kosten door de commissie in aanmerking wordt genomen, zonder toepassing van de beperking van artikel 33, §2.

Dat betekent dat de hulpaanvragen voor de medische kosten en ziekenhuiskosten, met inbegrip van de prothesekosten, altijd beschouwd worden als dringende aanvragen, dat het billijkheidscriterium niet van toepassing is en dat het reėle bedrag van de onkosten in rekening wordt genomen, zonder toepassing van de beperkingen van het tweede lid (beperking van 62.000 euro).

In de praktijk moeten de slachtoffers, gedefinieerd in artikel 31 van de wet van 1 augustus 1985, die voldoen aan de voorwaarden van artikel 31bis van dezelfde wet en een verzoek tot terugbetaling indienen, binnen de 90 dagen na de indiening van het verzoek terugbetaling krijgen van de medische, ziekenhuis- en prothesekosten die ze moeten betalen bovenop de vergoeding van de daders bepaald in artikel 31bis, 5ŗ.

Het blijkt echter dat de Commissie voor financiėle hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden moeilijkheden ondervindt bij de toepassing van die bepaling.

Kan de minister mij zeggen:

- hoeveel van die aanvragen bij de Commissie werden ingediend sedert de inwerkingtreding van de wet;

- welke gevolgen eraan werden gegeven;

- hoeveel de Commissie in het totaal uitgekeerd heeft op grond van artikel 33 van de wet van 1 augustus 1985? Welke zijn de minimum- en maximumbedragen en wat is het gemiddelde bedrag?

Antwoord ontvangen op 31 juli 2008 :

Voorafgaande opmerkingen :

1. Artikel 36 van de wet (waarnaar de parlementaire vraag verwijst) sluit de toepassing van de andere wetsartikelen niet uit, daaronder begrepen artikel 31bis waarin de voorwaarden worden bepaald op grond waarvan financiėle hulp kan worden toegekend.

2. De onderstaande tabellen hebben betrekking op het totaal aantal verzoeken om noodhulp (ingediend sedert de wet van 26 maart 2003), zonder onderscheid tussen noodhulp enkel op grond van de post « medische kosten » of van basis van andere posten. De statistische gegevens van de Commissie bieden niet de mogelijkheid dit onderscheid te maken.

JaarAantal ingediende verzoeken om noodhulp
2003108
2004180
2005130
2006135
2007106

De onderstaande tabellen hebben betrekking op de verschillende soorten beslissingen van de Commissie betreffende de tijdens het ter zake doende jaar ingediende verzoeken om noodhulp (per jaar sedert 2003).

Beslissing van de CommissieAantal beslissingen gewezen voor de in 2003 ingediende verzoeken
Afstand10
Onontvankelijk6
Ongegrond19
Verwijzing naar de bijzondere rol0
Ontvankelijk en gegrond (hulp toegekend)73
Totaal108

Beslissing van de CommissieAantal beslissingen voor de in 2004 ingediende verzoeken
Afstand19
Onontvankelijk20
Ongegrond48
Verwijzing naar de bijzondere rol0
Ontvankelijk en gegrond (hulp toegekend)93
Totaal180

Beslissing van de commissieAantal beslissingen voor de in 2005 ingediende verzoeken
Afstand15
Onontvankelijk14
Ongegrond39
Verwijzing naar de bijzondere rol1
Ontvankelijk en gegrond (hulp toegekend)62
Totaal130

Beslissing van de CommissieAantal beslissingen voor de in 2006 ingediende verzoeken
Afstand15
Onontvankelijk8
Ongegrond17
Verwijzing naar de bijzondere rol0
Ontvankelijk en gegrond (hulp toegekend)95
Totaal135

Beslissing van de CommissieAantal beslissingen voor de in 2007 ingediende verzoeken
Afstand13
Onontvankelijk4
Ongegrond13
Verwijzing naar de bijzondere rol1
Ontvankelijk en gegrond (hulp toegekend)75
Totaal106

De onderstaande tabellen vermelden voor elk jaar sedert 2003 het minimumbedrag toegekend voor noodhulp, het maximumbedrag toegekend voor noodhulp, het gemiddelde bedrag voor noodhulp en het totale bedrag toegekend voor noodhulp per jaar. Deze gegevens hebben betrekking op de verzoeken om noodhulp ingediend in de loop van de periode 2003 tot 2007 (*).

2003Bedragen (in euro)
Toegekend minimum375
Toegekend maximum15 000
Gemiddeld bedrag3 322,06
Totale bedrag toegekend voor noodhulp242 510,61

2004Bedragen (in euro)
Toegekend minimum500
Toegekend maximum17 944
Gemiddeld bedrag3 067,09
Totale bedrag toegekend voor noodhulp (*)285 239,35

2005Bedragen (in euro)
Toegekend minimum500
Toegekend maximum15 000
Gemiddeld bedrag3 426,01
Totale bedrag toegekend voor noodhulp (*)212 412,80

2006Bedragen (in euro)
Toegekend minimum247,89
Toegekend maximum15 000
Gemiddeld bedrag3 424
Totale bedrag toegekend voor noodhulp (*)325 279,61

2007Bedragen (in euro)
Toegekend minimum500
Toegekend maximum15 000
Gemiddeld bedrag3 071,20
Totale bedrag toegekend voor noodhulp (*)230 339,81