Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6992

van Philippe Monfils (MR) d.d. 12 februari 2010

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

Opleidingsinstituut van de Federale Overheid - Reorganisatie - Prioriteit - Verbetering van de proeven en examens - Te lange termijnen

aanstellingsexamen
overheidsapparaat
voortdurende bijscholing
praktijkopleiding
SELOR

Chronologie

12/2/2010Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/3/2010)
25/3/2010Antwoord

Vraag nr. 4-6992 d.d. 12 februari 2010 : (Vraag gesteld in het Frans)

Ik heb uw voorganger al uitleg gevraagd over de disfuncties in het Opleidingsinstituut van de Federale Overheid (OFO) (vraag om uitleg nr. 4-955, Handelingen nr. 4-80 van 18 juni 2009, blz. 40) : middelmatig succes van de opleidingen, veelvuldig uitstellen of schrappen van de opleidingen, ....

Die slechte organisatie is spijtig omdat het OFO een essentieel instrument moet zijn in de verbetering van de efficiŽntie en de kwaliteit van de federale overheden.

Uw voorganger heeft me toen geantwoord dat dit punt tot zijn prioriteiten behoorde, wat mij verheugde.

Ik moet vandaag echter spijtig genoeg vaststellen dat de situatie niet echt geŽvolueerd is. Een aantal problemen bestaat immers nog altijd.

Een van de problemen is de te lange termijn voor de verbetering van de proeven en examens.

Zo kan de wachttijd voor de resultaten van een test in de vorm van multiplechoicevragen (MCV) door optische lezing oplopen tot zes maanden, terwijl men weet dat een dergelijk systeem een haast onmiddellijke verbetering mogelijk maakt.

Gelet op die hardnekkige disfuncties heb ik volgende vragen :

Is de minister het eens met de prioriteit van haar voorganger inzake de reorganisatie van het OFO? Hoever staat het met het dossier?

Kan ze me uitleggen waarom dergelijke lange correctietermijnen nodig zijn? Faalt het informaticasysteem? Is er te weinig personeel?

Antwoord ontvangen op 25 maart 2010 :

Ik heb de eer het geachte lid de gevraagde gegevens mee te delen:

Het is inderdaad zo dat het Opleidingsinstituut van de Federale Overheid in het verleden met praktische problemen heeft gekampt, waardoor de kennisgeving van de resultaten vertraging opliep. Deze moeilijkheden waren voornamelijk te wijten aan de complexiteit van het proces en aan een doorgedreven kwaliteitscontrole, aan de noodzaak een beroep te doen op externe deskundigen voor de correctie en aan problemen met betrekking tot het personeelsbestand binnen de instelling. Zo was het toenmalige docimologenteam te klein om in te staan voor de verwerking van alle tests binnen redelijke termijnen.

Sindsdien zijn er concrete initiatieven genomen bij het Opleidingsinstituut van de Federale Overheid om de algemene werking van de gecertificeerde opleidingen te verbeteren.

Concreet werd het docimologenteam uitgebreid zodat het meer dossiers kan verwerken en werd het systeem voor de planning van de procedure herzien om het verloop van de verschillende fases te rationaliseren en te versnellen. Daarnaast moet ik ook het rationaliseren van de catalogus vermelden wat het geheel meer beheersbaar maakt voor het Opleidingsinstituut van de Federale Overheid en een duidelijk effect begint te hebben op de snelheid van de organisatie.

Overigens verbindt het Opleidingsinstituut van de Federale Overheid er zich sinds mei 2009 toe de resultaten te bezorgen binnen de drie maanden na het afleggen van de test wanneer het gaat om meerkeuzevragen en binnen de vier maanden voor de andere types van tests (vragen met een open antwoord, gemengde tests, enz.) die meer werk vereisen onder andere wat betreft de correctie.

Deze periode van drie of vier maanden is nodig om over te gaan tot de volgende fases :

Voor de MKV-tests (meerkeuzevragen): een maximumtermijn van 60 werkdagen, vanaf de datum van de test, verdeeld als volgt :

+5 dagen: Uitvoerige verificatie van de testdossiers;

Verzending van de formulieren bestemd voor optische lezing naar de externe partner;

+15 dagen: Verwerking van de formulieren bestemd voor optische lezing;

Verificatie en rectificatie van de problemen met optische lezing;

+15 dagen: Statistische resultatenanalyse;

Opmaak van het docimologisch verslag;

+8 dagen: Feedback, reactie van de opleiders;

+7 dagen: Afwerking van het docimologisch verslag;

+2 dagen: Validatie van het docimologisch verslag en besluitvorming;

+ 8 dagen: Samenstelling van het volledige docimologische dossier;

Samenstelling van de individuele dossiers van de deelnemers;

Importeren van de resultaten

Verzending van de resultaten naar de deelnemers.

Voor de andere types van tests (vragen met een open antwoord, gemengde tests, enz.): een maximumtermijn van 82 werkdagen vanaf de datum van de test, verdeeld als volgt:

+5 dagen: Uitvoerige verificatie van de testdossiers;

Kopiëren van de kopieën van de deelnemers;

+5 dagen: Administratieve verwerking van de dossiers door de docimologische dienst;

Aanmaak van de resultatentabel;

+11 dagen: Parametriseringsfase: een deel van de kopieën wordt verbeterd, er worden analyses uitgevoerd en conclusies getrokken (bijvoorbeeld: al dan niet aanpassing van de verbetersleutel) vóór de correctie van alle kopieën;

+21 dagen: Correctie van de kopieën door de opleiders (vaak zijn hier meerdere opleiders bij betrokken);

+10 dagen: Statistische resultatenanalyse;

Opmaak van het docimologisch verslag;

+7 dagen: Feedback, reacties van de opleiders;

+5 dagen: Afwerking van het docimologisch verslag;

+2 dagen: Validatie van het docimologisch verslag en besluitvorming;

+ 8 dagen: Tweede verbetering door de opleiders voor de deelnemers met een globale score tussen de 55 en de 60%;

+ 8 dagen: Samenstelling van het volledige docimologische dossier;

Samenstelling van de individuele dossiers van de deelnemers ;

Verificatie op basis van een steekproef;

Importeren van de resultaten;

Verzending van de resultaten naar de deelnemers;

Overigens moet eveneens verduidelijkt worden dat de resultaten die het OFO heeft behaald met betrekking tot de verwerking van de gecertificeerde opleidingen opmerkelijk zijn sinds de voormelde aanpassingen. In 2009 werden namelijk niet minder dan 12.000 personen uitgenodigd om deel te nemen aan een gecertificeerde opleiding. In 2009 bedroeg het percentage van tests die binnen de termijnen verwerkt werden 95,77 %.

Vanzelfsprekend zijn er nog zorgen bij de organisatie van de gecertificeerde opleidingen en bij de wijze waarop het systeem momenteel binnen de loopbanen is geïntegreerd. Momenteel buigen technische werkgroepen zich over een mogelijke hervorming van het systeem terwijl het Opleidingsinstituut van de Federale Overheid gericht blijft op het permanent verbeteren van zijn processen.