Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1795

van Philippe Monfils (MR) d.d. 16 oktober 2008

aan de vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen

Wet van 8ájuniá2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens - Artikelá32 - Toepassing - Geldigheidsduur van erkenningen en vergunningen

vuurwapen
persoonlijk wapen
handvuurwapens

Chronologie

16/10/2008Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/11/2008)
25/11/2008Antwoord

Vraag nr. 4-1795 d.d. 16 oktober 2008 : (Vraag gesteld in het Frans)

De wet van 8ájuniá2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens werd gewijzigd door de wet van 25ájuliá2008.

De belangrijkste wijziging is weliswaar de invoering van de mogelijkheid om wapens zonder munitie voorhanden te hebben, maar de wet brengt nog andere wijzigingen aan.

Zo bepaalt artikelá32 van de wet dat de in de wet bedoelde erkenningen en vergunningen voortaan voor onbepaalde duur worden afgegeven.

In de tweede paragraaf van hetzelfde artikel staat dat de houders van de wapens dus niet meer om de vijf jaar een hernieuwing van hun vergunning moeten aanvragen, maar dat de provinciegouverneur zelf het initiatief zal nemen om te onderzoeken of zij nog steeds voldoen aan de voorwaarden voor het verkrijgen van die vergunning.

Concreet verandert dat niets aan de vroegere situatie omdat het systeem gewoon wordt omgekeerd.

In de praktijk zorgt dat echter voor problemen.

De mensen die een aanvraag tot vergunning voor het voorhanden hebben van een wapen hebben ingediend vˇˇr de datum van inwerkingtreding van de wijzigende wet, namelijk 1áseptemberá2008, hebben een vergunning grekregen die vijf jaar geldig is. Die beperkte geldigheid staat zwart op wit op de vergunning.

Zij die een vergunningsaanvraag voor het voorhanden hebben van een wapen (met of zonder munitie) hebben ingediend na de datum van inwerkingtreding van de nieuwe wet hebben een vergunning voor onbeperkte duur gekregen of zullen die krijgen (hoewel de gouverneur om de vijf jaar een onderzoek moet instellen).

Welk stelsel zal worden toegepast voor de mensen die een vergunningsaanvraag hebben ingediend vˇˇr 1áseptemberá2008, de vervaldatum van hun vergunning?

Zal het oude systeem, dat hen verplicht om elke vijf jaar een hernieuwing van de vergunning aan te vragen, op hen van toepassing blijven?

Of vallen ze onder het nieuwe systeem en zullen ze, in dat geval, een nieuwe vergunning voor onbeperkte duur krijgen?

Antwoord ontvangen op 25 november 2008 :

Het nieuwe artikel 32 van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens bepaalt inderdaad dat alle erkenningen en vergunningen een onbeperkte geldigheid hebben.

Artikel 32 is op 1 september 2008 in werking getreden en is onmiddellijk van toepassing op alle documenten die worden afgeleverd op basis van de wet van juni 2006.

In de praktijk betekent dit dat:

1. de documenten afgeleverd vóór de inwerkingtreding van de wet van 8 juni 2006 geldig blijven tot het einde van een geldigheidsperiode van vijf jaar. Op dat moment moeten ze worden hernieuwd en verwerven ze een onbeperkte geldigheid;

2. indien daarentegen de termijn op 31 oktober 2008 verstreken was – en dit is het geval dat u aanhaalt – moesten deze documenten het voorwerp zijn van een aanvraag tot hernieuwing vóór die datum. Na geverifieerd te hebben of de aanvrager voldoet aan de nieuwe wettelijke voorwaarden zal de gouverneur hem een document met onbeperkte geldigheidsduur afleveren;

3. de documenten die werden afgeleverd sinds de inwerkingtreding van de wapenwet en vóór 1 september 2008 en die een duur hebben van:

- vijf jaar gelden voor onbeperkte duur;

- een jaar zullen worden gecontroleerd bij het verstrijken van hun geldigheidsperiode en vervolgens verlengd worden voor onbeperkte duur.