Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2566

van Philippe Monfils (MR) d.d. 12 januari 2009

aan de minister van Justitie

Wet van 25 april 2004 betreffende de erkenning van verenigingen zonder winstoogmerk die slachtoffers van opzettelijke gewelddaden begeleiden- Inwerkingtreding - Federale begroting 2008 - Subsidiėring van de verenigingen

lichamelijk geweld
slachtofferhulp
rechtsbijstand
organisatie zonder winstoogmerk
slachtoffer
geweld

Chronologie

12/1/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009)
25/11/2009Dossier gesloten

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1893
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5608

Vraag nr. 4-2566 d.d. 12 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

De wet van 25 april 2004 betreffende de erkenning van verenigingen zonder winstoogmerk die slachtoffers van opzettelijke gewelddaden begeleiden werd op 7 mei 2004 gepubliceerd.

Die wet is jammer genoeg nog niet in werking getreden.

Hoofdstuk II, artikel 2, 5° van het ontwerp van koninklijk besluit betreffende de in artikel 5 van de wet voorziene susidiėring van instellingen die voorzien in een gespecialiseerde begeleiding voor burgers die betrokken zijn in een gerechtelijke procedure, regelt de uitvoering van de wet.

Dat koninklijk besluit moest op 1 januari 2007 in werking treden. Dat is niet gebeurd.

Het bevindt zich dus nog altijd in de fase van “ontwerp”. Wij bevinden ons bijgevolg in een vrij eigenaardige situatie omdat in de afdeling 52.03 van de federale begroting een bedrag van 285.000 euro is ingeschreven voor de subsidiėring van de vzw's belast met de begeleiding van slachtoffers van opzettelijke gewelddaden.

Ik heb volgende vragen:

Welke problemen verhinderen de inwerkingtreding van die wet? Weet de minister al wanneer de wet in werking zal kunnen treden?

Kan hij mij zeggen wat er zal gebeuren met het geld dat in de begroting 2008 is ingeschreven voor die vzw's?