Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1668

van Philippe Monfils (MR) d.d. 1 oktober 2008

aan de minister van Landsverdediging

Centrale Dienst voor sociale en culturele actie (CDSCA) van het het ministerie van Landsverdediging - Woningen verhuurd aan militairen - Toewijzingscriteria - Ongerechtvaardigde opzeg

verhuur van onroerend goed
sociale dienst
militair personeel
huisvesting
huurovereenkomst
ministerie

Chronologie

1/10/2008Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/10/2008)
24/10/2008Antwoord

Vraag nr. 4-1668 d.d. 1 oktober 2008 : (Vraag gesteld in het Frans)

De Centrale Dienst voor sociale en culturele actie (CDSCA) van het ministerie van Landsverdediging heeft de individuele en collectieve begeleiding van de actieve en gepensioneerde militairen tot doel.

De dienst houdt zich in dat opzicht bezig met de verhuur van woningen van Landsverdediging aan militairen.

De CDSCA beschikt in België over ongeveer 3250 woningen, verspreid over 58 sites. De huurprijs is bijzonder interessant omdat hij in het algemeen slechts 80% bedraagt van de huurprijzen in de privésector in het betrokken gebied.

De actieve militairen krijgen voorrang voor een dergelijke woning.

Ik heb vernomen dat er problemen rijzen op het vlak van de huurovereenkomsten. De CDSCA zou de huur opzeggen van militairen die nog altijd in actieve dienst zijn (zij komen eerst in aanmerking voor die woningen) zonder daarvoor een geldige reden op te geven.

Kan de minister hier meer uitleg over geven?

Welke selectiecriteria worden bij de toewijzing van de woningen gehanteerd? Waar wordt in de eerste plaats rekening mee gehouden?

Hoeveel huurovereenkomsten heeft de CDSCA de jongste vijf jaar opgezegd?

Waren die opzeggingen altijd gerechtvaardigd? Zo ja, wat waren de belangrijkste redenen?

Antwoord ontvangen op 24 oktober 2008 :

Het geachte lid gelieve hierna het antwoord te willen vinden op de door hem gestelde vragen.

1. Voorafgaandelijk dient het volgende te worden gepreciseerd :

De Centrale Dienst voor sociale en culturele actie (CDSCA) stelt momenteel 3 283 logementen ter beschikking van zijn rechthebbenden. Het overgrote deel der logementen is gebouwd op eigen gronden van de instelling.

Er zijn ook woningen gebouwd op terreinen die in concessie gegeven zijn door Defensie en woningen van Defensie die in concessie gegeven zijn.

De huurprijs bedraagt momenteel minder dan 80% van deze van toepassing in de privé sector.

De woninghuurwet voorziet dat de eigenaar, wanneer hij meent dat er geen andere oplossing meer mogelijk is om zijn rechten te vrijwaren en deze van de gemeenschap die hij vertegenwoordigt, een wettelijke opzeg kan geven zonder motivering. Om misbruiken te voorkomen voorziet de wet dat deze procedure enkel mogelijk is op het einde van een driejaarlijkse periode van een huurcontract.

2. In bijlage kan U een document vinden dat de selectiecriteria bevat voor de toekenning van een CDSCA-woning(1).

3. Tussen 1 januari 2003 en 30 september 2008 werden door de diensten van de CDSCA volgende opzeggingen zonder legitieme motivering gedaan :

- dienst Geschillen, 19 :

- dienst Logementen, 15.

Tot op vandaag heeft geen enkele rechtbank in het Koninkrijk de CDSCA in het ongelijk gesteld, wanneer zo'n dossier bij haar werd aanhangig gemaakt.

4. De voornaamste motieven zijn onder andere huurschulden, het ernstig niet onderhouden van de woning, het niet respecteren van de contractvoorwaarden (bijvoorbeeld : een beroep uitoefenen in de woning), ernstige bewezen problemen op relationeel gebied met buren.

Elk dossier is anders en moet in detail worden bestudeerd.

(1) De door het geachte lid gevraagde gegevens werden hem rechtstreeks meegedeeld. Gelet op de aard ervan worden zij niet in dit antwoord opgenomen, maar liggen zij ter inzage bij de griffie van de Senaat.