Auteurs- en sprekersregister betreffende "Istasse Jean-FranÁois" (Legislatuur 1995-1999)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
De aanhouding te Verviers van twee buitenlanders zonder papieren (Regularisering) (1-612)      
  Vraag om uitleg van de heer Istasse aan de heer Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-246
p. 7156-7158 1-246 p. 7156-7158 (PDF)
De honoraria van de gerechtelijke deskundigen in strafzaken (1-1125)      
  Mondelinge vraag van de heer Istasse aan de heer Van Parys, minister van Justitie
1-252
p. 7322-7323 1-252 p. 7322-7323 (PDF)
De invloed die het minimumbedrag van de werkloosheidsuitkeringen en de uitsluiting of de schorsing van het recht op werkloosheidsuitkeringen hebben op het aantal personen die het bestaansminimum of bijstand aanvragen (1-555)      
  Vraag om uitleg van de heer Istasse aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
1-213
p. 6220-6223 1-213 p. 6220-6223 (PDF)
De keuringsrechten en de controlerechten die door het Instituut voor Veterinaire Keuring worden geheven (1-630)      
  Vraag om uitleg van de heer Istasse aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
   Verdaging
1-265
p. 7701 1-265 p. 7701 (PDF)
   Bespreking
1-269
p. 7797-7799 1-269 p. 7797-7799 (PDF)
De onderhandelingen met het oog op de herziening van het dubbelbelastingverdrag tussen BelgiŽ en de Bondsrepubliek Duitsland (GemeentefinanciŽn) (1-533)      
  Vraag om uitleg van de heer Istasse aan de heer Viseur, minister van FinanciŽn
   Verdaging
1-202
p. 5800 1-202 p. 5800 (PDF)
   Bespreking
1-211
p. 6133-6134 1-211 p. 6133-6134 (PDF)
De plannen voor de bouw van Outlet Malls (Fabriekswinkels) (1-527)      
  Vraag om uitleg van de heer Istasse aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
1-194
p. 5601-5602 1-194 p. 5601-5602 (PDF)
Deelname van de federale regering aan een actie tot vrijstelling van de onroerende voorheffing (1-1162)      
  Schriftelijke vraag van de heer Istasse aan de heer Viseur, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-79
p. 4115 1-79 p. 4115 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-83
p. 4387-4388 1-83 p. 4387-4388 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 21 mei 1995)      
  de heer Istasse, senator aangewezen door de Raad van de Franse Gemeenschap
1-178
p. 5239 1-178 p. 5239 (PDF)
Gemeentebelastingen op paraboolantennes - Verenigbaarheid met het beginsel van het vrije verkeer van goederen en diensten binnen de EG (1-1157)      
  Schriftelijke vraag van de heer Istasse aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-79
p. 4105 1-79 p. 4105 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-92
p. 4845-4846 1-92 p. 4845-4846 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet houdende wijziging van de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale Staatsstructuur en tot aanvulling van de kieswetgeving met betrekking tot de Gewesten en de Gemeenschappen (Uitgaven voortvloeiende uit de organisatie van verkiezingen) (1-1124)      
  Verslag van de heer Istasse
1-1124/2
p. 1-2 1-1124/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-225
p. 6573-6574 1-225 p. 6573-6574 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot beperking van de cumulatie van het mandaat van lid van de Vlaamse Raad, van de Franse Gemeenschapsraad, van de Waalse Gewestraad, van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap met andere ambten (Nieuw opschrift : Voorstel van bijzondere wet tot beperking van de cumulatie van het mandaat van lid van de Vlaamse Raad, van de Franse Gemeenschapsraad, van de Waalse Gewestraad en van de Brusselse Hoofdstelijke Raad met andere ambten) (1-984)      
  Amendementen nrs 11 tot 13 van de heer Istasse
1-984/2
p. 6-7 1-984/2 p. 6-7 (PDF)
  Amendement nr 17 van de heer Istasse
1-984/3
p. 2 1-984/3 p. 2 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-210
p. 6091-6098 1-210 p. 6091-6098 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de rechten van illegaal in ons land verblijvende buitenlanders (Gedwongen verwijdering van het grondgebied) (1-1099)      
  Voorstel van mevrouw Lizin en de heren Happart en Istasse
1-1099/1
p. 1-3 1-1099/1 p. 1-3 (PDF)
Vzw - Bezoldiging van de bestuurders - Bedrijfsvoorheffing (1-1657)      
  Schriftelijke vraag van de heer Istasse aan de heer Viseur, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-98
p. 5137-5138 1-98 p. 5137-5138 (PDF)
Vzw - Vennootschapsbelasting - Vroegere verliezen - Fiscale aftrekbaarheid (1-1656)      
  Schriftelijke vraag van de heer Istasse aan de heer Viseur, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-98
p. 5136-5137 1-98 p. 5136-5137 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de collectieve schuldenregeling en de mogelijkheid van verkoop uit de hand van de in beslag genomen onroerende goederen (Overmatige schuldenlast van particulieren : Gerechtelijk Wetboek - Burgerlijk Wetboek, Wetboek der Registratierechten, hypotheekwet - Centrale voor kredieten Nationale Bank) (1-929)      
  Algemene beraadslaging
1-194
p. 5578-5586 1-194 p. 5578-5586 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de radiocommunicatie van de hulp- en veiligheidsdiensten (Financiering en exploitatie van het ASTRID-project) (1-975)      
  Verslag van de heer Istasse
1-975/2
p. 1-3 1-975/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-187
p. 5437-5438 1-187 p. 5437-5438 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden (Responsabilisering van de organisatoren - Administratieve sancties - Onrechtmatige verdeling van tickets - Gerechtelijk stadionverbod - Mededeling van politionele gegevens) (1-1060)      
  Amendement nr 2 van de heren Caluwť en Istasse
1-1060/2
p. 2 1-1060/2 p. 2 (PDF)
  Verslag van de heer Istasse
1-1060/3
p. 1-14 1-1060/3 p. 1-14 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-225
p. 6587-6590 1-225 p. 6587-6590 (PDF)
Wetsontwerp houdende budgettaire en diverse bepalingen (1-1315)      
  Verslag van de heer Istasse (Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden)
1-1315/3
p. 1-4 1-1315/3 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp houdende fiscale en andere bepalingen (1-1394)      
  Verslag van de heer Istasse
   Aansluiting van instellingen van sociale zekerheid bij een vereniging wat hun werkzaamheden inzake informatiebeheer betreft (Art. 17bis, wet van 15 januari 1990 houdende oprichting van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid)
1-1394/3
p. 7 1-1394/3 p. 7 (PDF)
   Aanvullende heffing van 2% op de omzet van farmaceutische bedrijven (Art. 191 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994)
1-1394/3
p. 6 1-1394/3 p. 6 (PDF)
  1-1394/3
p. 9-19 1-1394/3 p. 9-19 (PDF)
   Aanvulling art. 42bis van de op 19 december 1939 samengeordende kinderbijslagwetten : een werknemer die binnen 6 maanden opnieuw werkloos wordt, heeft recht op verhoogde kinderbijslag
1-1394/3
p. 7-8 1-1394/3 p. 7-8 (PDF)
   Aftrekbaarheid van onderhoudsuitkeringen
1-1394/3
p. 2 1-1394/3 p. 2 (PDF)
   Berekening van de belasting op toeslagen bij feitelijk of uit de echt gescheiden ouders met gezamenlijk hoederecht (Artt. 104 en 132, WIB 1992)
1-1394/3
p. 2 1-1394/3 p. 2 (PDF)
   Berekening van de belasting voor het jaar waarin het huwelijk wordt ontbonden door overlijden (Art. 133, WIB 1992)
1-1394/3
p. 2-3 1-1394/3 p. 2-3 (PDF)
   Bezuinigingsmaatregelen inzake geneesmiddelen
1-1394/3
p. 14-15 1-1394/3 p. 14-15 (PDF)
   De rechtsgrond voor de verplichting die aan particulieren wordt opgelegd om hun facturen gedurende vijf jaar bij te houden
1-1394/3
p. 4 1-1394/3 p. 4 (PDF)
   FinanciŽle middelen van het Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten - Bijdragen ten laste van de ambtenaren van de federale Staat
1-1394/3
p. 5-6 1-1394/3 p. 5-6 (PDF)
   Invordering ten laste van echtgenoten
1-1394/3
p. 3-4 1-1394/3 p. 3-4 (PDF)
   Kinderbijslag voor grensarbeiders in Frankrijk en Nederland
1-1394/3
p. 8-9 1-1394/3 p. 8-9 (PDF)
   Moederschapsverzekering bij meerlinggeboorte (Prenataal verlof; art. 37, ß 2, wetten betreffende de schadeloosstelling voor en de voorkoming van beroepsziekten, gecoŲrdineerd op 3 juni 1970)
1-1394/3
p. 6-7 1-1394/3 p. 6-7 (PDF)
  Mondeling verslag van de heer Istasse en algemene beraadslaging
1-270
p. 7810 1-270 p. 7810 (PDF)
Wetsontwerp houdende oprichting van het Paleis voor Schone Kunsten in de vorm van een naamloze vennootschap van publiek recht met sociale doeleinden en tot wijziging van de wet van 30 maart 1995 betreffende de netten voor distributie voor omroepuitzendingen en de uitoefening van televisie-omroepactiviteiten in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad (Juridisch statuut van het PSK, biculturele en federale instelling - Grensoverschrijdende televisie) (1-1420)      
  Verslag van de heer Istasse
1-1420/2
p. 1-5 1-1420/2 p. 1-5 (PDF)
  Mondeling verslag van de heer Istasse en algemene beraadslaging
1-270
p. 7811-7812 1-270 p. 7811-7812 (PDF)
Wetsontwerp tot organisatie van de geautomatiseerde stemopneming door middel van een systeem voor optische lezing en tot wijziging van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming (1-1125)      
  Verslag van de heer Istasse
1-1125/2
p. 1-5 1-1125/2 p. 1-5 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-225
p. 6574-6580 1-225 p. 6574-6580 (PDF)
Wetsontwerp tot regeling van de gelijktijdige of kort opeenvolgende verkiezingen voor de federale Wetgevende Kamers, het Europees Parlement en de Gewest- en Gemeenschapsraden (1-1123)      
  Verslag van de heer Istasse
1-1123/2
p. 1-3 1-1123/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-225
p. 6538-6573 1-225 p. 6538-6573 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 23 van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen (Verdelen van de taken voor het opstellen en de controle van de jaarrekeningen tussen beheerraad en bedrijfsrevisor) (1-1384)      
  Verslag van de heer Istasse
1-1384/2
p. 1-2 1-1384/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-266
p. 7742-7743 1-266 p. 7742-7743 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 628 en 1395 van het Gerechtelijk Wetboek (Overmatige schuldenlast van gezinnen) (1-915)      
  Algemene beraadslaging
1-194
p. 5578-5586 1-194 p. 5578-5586 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 97 en 117 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument (Vordering tot staking, bij de voorzitter van de rechtbank van koophandel, bij niet-naleving van bepalingen vreemd aan de wet betreffende de handelspraktijken [o.a. reclame] - Inbreuken m.b.t. "overeenkomsten op afstand" : opschorting van de levering van de door de overtreder gebruikte communicatietechniek [Omzetting EG-richtlijn - Tussenkomst van een onderzoeksrechter]) (Zie ook doc. Senaat 1-1390) (1-1391)      
  Verslag van de heer Istasse
1-1391/2
p. 1 1-1391/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument (Grondige verbetering van de wet betreffende de handelspraktijken - Omzetting van de EG-richtlijn betreffende de bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten en van een EG-richtlijn inzake misleidende reclame) (FinanciŽle diensten - Definitie "werkdagen" - Invoering van vergelijkende reclame - Loterijbiljetten - Overeenkomsten [verkoop] op afstand en "elektronische handel" - Vordering tot staking - Uitverkoop - Ristornozegels en elektronische registratie - Openbare verkoop - Verbod op kettingverkoop [Piramides] - Betaling van een voorschot - Strafrechtelijke sancties; minnelijke schikking) (Zie ook doc. Senaat 1-1391) (1-1390)      
  Verslag van de heer Istasse
1-1390/2
p. 1-6 1-1390/2 p. 1-6 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-269
p. 7794 1-269 p. 7794 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel en van de wet van 1 september 1980 betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector en aan de in die sector tewerkgestelde werklozen (Uitvoering intersectoriaal akkoord 1995-1996 - Vakbondspremie) (1-1045)      
  Verslag van de heer Istasse
1-1045/3
p. 1-4 1-1045/3 p. 1-4 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-225
p. 6581-6587 1-225 p. 6581-6587 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen (Ondersteuning van het veiligheidsbeleid - Veiligheids- en samenlevingscontracten, strafrechtelijk beleid en stedelijke vernieuwing - Betoelaging van actiemiddelen - Voorwaardelijke invrijheidstelling, invrijheidstelling op grond van een geÔnterneerde en invrijheidstelling in het kader van voorlopige hechtenis : toezicht op de naleving van de voorwaarden - Slachtofferbejegening - Justitieantenne) (1-1383)      
  Verslag van de heer Istasse
1-1383/2
p. 1-4 1-1383/2 p. 1-4 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-266
p. 7742 1-266 p. 7742 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Kieswetboek om het stemrecht toe te kennen aan de Belgen die gevestigd zijn in het buitenland, voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers (1-1122)      
  Verslag van mevrouw Cornet d'Elzius en de heer Istasse
1-1122/2
p. 1-27 1-1122/2 p. 1-27 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de burgerrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van burgemeesters en schepenen (Nieuw opschrift : Wetsontwerp betreffende de burgerrechtelijke aansprakelijkheid en de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van burgemeesters, schepenen en leden van de bestendige deputatie) (1-987)      
  Algemene beraadslaging
1-210
p. 6091-6098 1-210 p. 6091-6098 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de verticale integratie van het openbaar ministerie, het federaal parket en de raad van procureurs des Konings (Hervorming van de gerechtelijke organisatie - Gerechtelijk Wetboek en Wetboek van strafvordering) (1-1066)      
  Amendement nr 71 van de heer Istasse
1-1066/5
p. 6 1-1066/5 p. 6 (PDF)
Wetsvoorstel houdende inkorting van de administratieve hechtenis van buitenlanders die illegaal op het Belgisch grondgebied verblijven (1-911)      
  Amendement nr 1 van mevrouw Lizin en de heer Istasse
1-911/2
p. 1 1-911/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, ter beperking van de cumulatie van het mandaat van lid van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap met andere ambten (1-1098)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heer Istasse c.s.
1-1098/2
p. 1-2 1-1098/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van het Kieswetboek teneinde de in het buitenland verblijvende Belgen in staat te stellen deel te nemen aan de verkiezing van de rechtstreeks gekozen senatoren (1-610)      
  Verslag van mevrouw Cornet d'Elzius en de heer Istasse
1-610/4
p. 1 1-610/4 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om de wet van 18 september 1986 tot instelling van het politiek verlof voor de personeelsleden van de overheidsdiensten aan te passen aan de hervorming der instellingen (Federale, gemeentelijke en provinciale ambtenaren die een mandaat uitoefenen als lid van de Raad of van de Regering van de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest of van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest) (1-397)      
  Algemene beraadslaging
1-210
p. 6091-6098 1-210 p. 6091-6098 (PDF)
Wetsvoorstel tot beperking van de cumulatie van het ambt van bestendig afgevaardigde met andere ambten en tot harmonisering van het financieel en fiscaal statuut van de bestendig afgevaardigde (1-986)      
  Amendementen nrs 1 tot 3 van de heer Istasse
1-986/2
p. 1-2 1-986/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-210
p. 6091-6098 1-210 p. 6091-6098 (PDF)
Wetsvoorstel tot beperking van de cumulatie van het mandaat van burgemeester, schepen en voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn met andere ambten (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot beperking van de cumulatie van het mandaat van burgemeester en schepen met andere ambten) (1-1041)      
  Amendement nr 3 van de heer Istasse c.s.
1-1041/2
p. 2 1-1041/2 p. 2 (PDF)
Wetsvoorstel tot beperking van de cumulatie van het mandaat van federaal parlementslid en Europees parlementslid met andere ambten (1-985)      
  Amendementen nrs 7 tot 9 van de heer Istasse
1-985/2
p. 4-5 1-985/2 p. 4-5 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-210
p. 6091-6098 1-210 p. 6091-6098 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 309bis in het Gerechtelijk Wetboek en wijziging van artikel 20 van de wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische mededinging (Leden van de Raad voor de Mededinging - Voltijdse uitoefening van het ambt van voorzitter van de Raad) (Tweede opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 17 en 18 van de wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische mededinging) (Derde opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van sommige artikelen van de wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische mededinging) (1-417)      
  Amendementen nrs 5 tot 8 van de heer Istasse
1-417/4
p. 1-4 1-417/4 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot neutralisering van de lijststem en opheffing van het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers bij de parlementsverkiezingen (1-1150)      
  Algemene beraadslaging
1-246
p. 7146-7148 1-246 p. 7146-7148 (PDF)
Wetsvoorstel tot verbetering van de bezoldigingsregeling en van het sociaal statuut van de lokale verkozenen (Burgemeesters, schepenen en gemeenteraadsleden) (1-989)      
  Algemene beraadslaging
1-210
p. 6091-6098 1-210 p. 6091-6098 (PDF)
Wetsvoorstel tot verbetering van het stelsel van politiek verlof voor gemeenteraadsleden, provincieraadsleden, burgemeesters en schepenen in de openbare en de particuliere sector (Wijziging van de wet van 18 september 1986 tot instelling van het politiek verlof voor personeel van overheidsdiensten en van de wet van 19 juli 1976 tot instelling van verlof voor uitoefening van een politiek mandaat) (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot verbetering van het stelsel van politiek verlof voor provincie- en gemeenteraadsleden, leden van de raad voor maatschappelijk welzijn, burgemeesters, schepenen en voorzitters van de raad voor maatschappelijk welzijn in de openbare en de particuliere sector) (1-988)      
  Algemene beraadslaging
1-210
p. 6091-6098 1-210 p. 6091-6098 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 118 van het Kieswetboek (Onverenigbaarheid meervoudige kandidaturen : Europees Parlement) (1-1043)      
  Amendement nr 1 van de heer Istasse c.s.
1-1043/2
p. 1-2 1-1043/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 ter vervollediging van de federale staatsstructuur, met het oog op de afschaffing van de devolutieve werking van de lijststem en van de lijsten van kandidaat-opvolgers bij de verkiezingen van het Vlaamse en het Waalse Parlement (1-649)      
  Algemene beraadslaging
1-246
p. 7146-7148 1-246 p. 7146-7148 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, met het oog op het neutraliseren van de lijststem en het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers bij de verkiezingen voor het Vlaamse Parlement en de Waalse Gewestraad (1-600)      
  Algemene beraadslaging
1-246
p. 7146-7148 1-246 p. 7146-7148 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop de Brusselse Hoofdstedelijke Raad wordt verkozen, met het oog op de afschaffing van de devolutieve werking van de lijststem en van de lijsten van kandidaat-opvolgers (1-650)      
  Algemene beraadslaging
1-246
p. 7146-7148 1-246 p. 7146-7148 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 18 juli 1991 houdende regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten (Vaste Comitťs van Toezicht P en I) (1-390)      
  Amendement nr 36 van de heren Istasse en Happart
1-390/5
p. 6 1-390/5 p. 6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen en van de gemeentekieswet, gecoŲrdineerd op 4 augustus 1932, met het oog op het neutraliseren van de lijststem (1-601)      
  Algemene beraadslaging
1-246
p. 7146-7148 1-246 p. 7146-7148 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van Staat, alsmede de leden en gewezen leden van de Wetgevende Kamers ten einde een aantal nieuwe onverenigbaarheden en ontzeggingen alsook nieuwe verplichtingen inzake de indiening van een lijst van mandaten, ambten en beroepen vast te stellen (Parlementsleden) (1-864)      
  Algemene beraadslaging
1-210
p. 6091-6098 1-210 p. 6091-6098 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek met het oog op de afschaffing van de devolutieve werking van de lijststem en van de lijsten van kandidaat-opvolgers bij de parlementsverkiezingen (1-639)      
  Algemene beraadslaging
1-246
p. 7146-7148 1-246 p. 7146-7148 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek ten einde Belgen die in het buitenland verblijven in staat te stellen deel te nemen aan parlementsverkiezingen (1-162)      
  Verslag van mevrouw Cornet d'Elzius en de heer Istasse
1-162/3
p. 1 1-162/3 p. 1 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999