Informatieverslagen

De Senaat kan een informatieverslag opstellen over een vraagstuk dat eveneens gevolgen heeft voor de bevoegdheden van de gemeenschappen of de gewesten (op grond van artikel 56, tweede lid, van de Grondwet). Bij de voorbereiding van het informatieverslag kan de betrokken commissie hoorzittingen organiseren. Nadat de Senaat een informatieverslag heeft aangenomen, wordt het verslag meegedeeld aan de regeringen en de voorzitters van de andere assemblees. Het kan ook steeds worden geraadpleegd op de website van de Senaat.
 

In behandeling

Informatieverslag over de verbetering van de procedures voor overheidsopdrachten

Overheidsopdrachten zijn bij uitstek een transversaal thema. De Federale Overheid is verantwoordelijk voor het vastleggen van algemene regels inzake overheidsopdrachten in overeenstemming met de Europese bepalingen, terwijl de gewesten aanvullende regels kunnen vastleggen. Het onderwerp leent zich dan ook uitstekend tot het opstellen van een informatieverslag door de Senaat.
Lees meer

laatste aanpassing
10/10/2023

Informatieverslag ter bestrijding van de inmenging door buitenlandse mogendheden met het oog op het ondermijnen van de democratische rechtsstaat

De plenaire vergadering van de Senaat besliste op 22 april 2022 een informatieverslag op te stellen inzake de bestrijding van de inmenging door buitenlandse mogendheden met het oog op het ondermijnen van de democratische rechtsstaat.
Lees meer

laatste aanpassing
1/02/2023

Informatieverslag over de algemene evaluatie van de effectieve resultaten van de "drugswet" van 24 februari 1921, wat de doeltreffendheid van het drugsbeleid betreft, meer bepaald inzake cannabis

Biedt de wet uit 1921 nog steeds een beschermend en doeltreffend kader, zowel voor de aanpak bij justitie en door de politie, als voor het individueel en collectief menselijk gedrag rond veelvuldig en gediversifieerd druggebruik?
Lees meer

laatste aanpassing
9/02/2022
 

Aangenomen

Legislatuur 2019 - ....

Informatieverslag over lichamelijke zelfbeschikking en het tegengaan van obstetrisch geweld

Sinds enkele jaren groeit het bewustzijn en de kennis over gynaecologisch en obstetrisch geweld, onder meer door getuigenissen op sociale netwerken.
Lees meer

laatste aanpassing
2/02/2024

Informatieverslag over de ideologische en filosofische alarmbelprocedure

Op 19 november 2021 heeft de plenaire vergadering van de Senaat beslist om een informatieverslag op te stellen over de ideologische en filosofische alarmbelprocedure zoals geregeld in de wet van 3 juli 1971.
Lees meer

laatste aanpassing
24/11/2023

Informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid en de Gemeenschappen inzake de bestrijding van fake news

Fake news vormen een gevaar voor onze démocratie en onze samenleving.
Lees meer

laatste aanpassing
19/11/2021

Informatieverslag over de noodzaak om ons democratisch systeem te moderniseren door de representatieve democratie aan te vullen met meer burgerparticipatie in de besluitvorming op de verschillende bevoegdheidsniveaus alsook in de samenleving

Een centraal en terugkerend thema van "politieke vernieuwing" is burgerparticipatie. Het onderwerp burgerparticipatie werd al verschillende keren besproken op federaal niveau, meer bepaald met betrekking tot de toekomst van de Senaat, maar er werden weinig concrete initiatieven genomen voor een grotere participatie op federaal niveau.
Lees meer

laatste aanpassing
18/06/2021

Legislatuur 2014 - 2019

Recht van antwoord op het internet

De wet over het recht van antwoord geldt enkel voor de gedrukte pers en de audiovisuele media. Ze zonder meer toepassen op de nieuwe media gaat niet door, bij voorbeeld, de vereiste van het periodieke karakter van het medium. Afhankelijk van het medium zijn de Federale staat en de Gemeenschappen bevoegd.
Lees meer

laatste aanpassing
29/03/2019

De impact, de kansen en mogelijkheden en de risico's van de digitale "slimme samenleving"

Het gebruik van slimme apparaten, artificiŽle intelligentie en technologieŽn dringt door in elk aspect van ons dagelijkse leven.
Lees meer

laatste aanpassing
29/03/2019

Luchtkwaliteit

Ondanks belangrijke successen blijft luchtverontreiniging de voornaamste milieufactor voor vermijdbare ziekten en voortijdige sterfte, vooral bij kwetsbare groepen.
Lees meer

laatste aanpassing
13/07/2018

Kunstroof

Illegale kunsthandel is het ideale middel is om geld wit te wassen of illegale opbrengsten te genereren. Het is het noodzakelijk om deze handel krachtdadig aan te pakken. Bovendien zijn plundering en diefstal onaanvaardbaar omdat zij het culturele erfgoed bedreigen. [© Foto: seniorennet.be]
Lees meer

laatste aanpassing
15/06/2018

Hormoonverstorende stoffen

Hormoonverstorende stoffen zijn chemicaliŽn die de natuurlijke hormonen in ons lichaam nabootsen of ingrijpen op hun werking. Steeds meer gegevens wijzen erop dat deze hormoonontregelaars aan de basis liggen van heel wat ziekten en stoornissen.
Lees meer

laatste aanpassing
23/03/2018

mHealth

De medische technologie wordt alsmaar geavanceerder. E-Health en IT stofferen en ontsluiten de elektronische patiŽntendossiers. Telegeneeskunde en mobiele gezondheidsapplicaties zijn in opmars.
Lees meer

laatste aanpassing
12/05/2017

Beleidsmaatregelen ten gunste van de zelfstandige ondernemers en de kmo's

Het informatieverslag wil de bekendmaking en de kennis van de maatregelen van de federale overheid en de Gewesten ten gunste van zelfstandige ondernemers en kmo's verbeteren, door te bekijken welke punten door de betrokken overheden in onderling overleg kunnen worden onderzocht.
Lees meer

laatste aanpassing
28/04/2017

Klimaatdoelstellingen

De klimaatdoelstellingen van de Europese Unie verplichten BelgiŽ de uitstoot van broeikasgassen met 15% te verminderen en ervoor te zorgen dat 13% van het energiegebruik afkomstig is van hernieuwbare bronnen. Vermits de gewesten en de federale overheid hierin een rol spelen, moeten de doelstellingen worden verdeeld tussen verschillende overheden (burden-sharing).
Lees meer

laatste aanpassing
6/02/2017

Openbaar vervoer

Dit verslag geeft 25 aanbevelingen 'betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid en de Gewesten om tot een sterker geÔntegreerd openbaar vervoersplan en -aanbod te komen'.
Lees meer

laatste aanpassing
20/05/2016

Kinderarmoede in BelgiŽ

Steeds meer kinderen dreigen vandaag in een arm gezin geboren te worden. Vanuit onze gezamenlijke verantwoordelijkheid ten aanzien van alle kinderen, moeten alle beleidsniveaus in ons land zich maximaal engageren om een einde te maken aan armoede bij kinderen.
Lees meer

laatste aanpassing
26/02/2016

Wettelijke regeling van meeouderschap

Hoewel de Belgische wetgever sedert kort bij medisch-begeleide voortplanting dezelfde rechten toekent aan lesbische co-ouders als aan een heterokoppel, geldt dit nog niet voor een homokoppel. [© Foto: Kurt LŲwenstein Educational Center - International Team Wikimedia]
Lees meer

laatste aanpassing
11/12/2015

De omzetting van EU-recht in Belgisch recht

De impact van het recht van de Europese Unie op het Belgische recht neemt alsmaar toe. Dat geldt zowel voor de federale Staat als voor de gewesten en de gemeenschappen. Het is echter niet altijd eenvoudig om die Europese verordeningen, richtlijnen, kaderbesluiten en arresten in het Belgische recht in te passen.
Lees meer

laatste aanpassing
29/05/2015

De Vierde VN-Wereldvrouwen-conferentie van Peking

Gelijkheid van mannen en vrouwen is een transversaal fundamenteel mensenrecht. Doorheen de jaren zijn er op internationaal, Europees, Belgisch en deelstatelijk vlak heel wat initiatieven tot stand gekomen. Een belangrijke stap is de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie in Peking op 15 september 1995 waarbij een Verklaring en een Actieprogramma door alle aanwezigen werd goedgekeurd.
Lees meer

laatste aanpassing
6/03/2015
 

Alle verzoeken tot het opstellen van een informatieverslag

Klik hier voor het volledig overzicht