Informatieverslag

De verbetering van de luchtkwaliteit

13/07/2018

   Lijst informatieverslagen

Lees het verslag (pdf)


Parlementair dossier  

  • Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag 6-391/1 6-391/1 (PDF)
  • Verslag namens de commissie 6-391/2 6-391/2 (PDF)
  • Aanbevelingen aangenomen door de commissie 6-391/3 6-391/3 (PDF)
  • Hoorzittingen 6-391/4 6-391/4 (PDF)
  • Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 6-391/5 6-391/5 (PDF)

Commissie Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden  

Rapporteurs:
de dames Annemie Maes, Véronique Waroux en Christie Morreale en de heren Joris Poschet en Gilles Mouyard

   Lijst informatieverslagen

Ondanks belangrijke successen blijft luchtverontreiniging de voornaamste milieufactor voor vermijdbare ziekten en voortijdige sterfte, vooral bij kwetsbare groepen. Daarnaast zijn er nadelige gevolgen voor de economie (verloren werkdagen, gezondheidszorg) en de landbouw. In de strijd voor een betere luchtkwaliteit nemen velen de handschoen op: de federale overheid, de gewesten, gemeenten en particulieren. In het verzoek tot het opstellen van een informatieverslag wordt er echter op gewezen dat de verschillende overheden hun beleid beter op elkaar kunnen afstemmen. Een goede samenwerking is nodig om in ons land voor propere lucht te zorgen.

Dit informatieverslag (wetgevingsdossier 6-391) beoogt aanbevelingen te formuleren voor alle overheden die betrokken zijn bij de aanpak van luchtverontreiniging. De Senaat is namelijk, aldus de indieners van het verzoek, het ideale forum om de wetenschappelijke gegevens, kennis en aangetoonde problemen in kaart te brengen en om te zetten in beleidsaanbevelingen. De Senaatscommissie Transversale aangelegenheden - Gewestbevoegdheden houdt sinds februari 2018 een reeks hoorzittingen met academici, artsen en belangengroepen (Greenpeace, StRaten-generaal, Ademloos, BRAL, BBL, Bruxsel'AIR, Inter-Environnement, FEBIAC, Agoria).


Hoorzittingen