Auteurs- en sprekersregister betreffende "Delpérée Francis" (Legislatuur 2007-2010)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Actualiteitendebat : de nieuwe regeringsverklaring (25 november 2009 - Regering Leterme II)      
  Debat
4-99
p. 11-38 4-99 p. 11-38 (PDF)
Actualiteitendebat : de veiligheidssituatie in Brussel      
  Debat
4-111
p. 11-30 4-111 p. 11-30 (PDF)
Amenderingsrecht - Discussie over de (on)ontvankelijkheid van amendementen waarvan de inhoud het voorwerp uitmaakt van een belangenconflict - Artikel 59 Reglement van de Senaat - Artikel 143 Grondwet - Wetsontwerp 4-1252 tot wijziging wet 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement - Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (4-1252)      
  4-70
p. 8-13 4-70 p. 8-13 (PDF)
Belangenconflict tussen het Parlement van de Franse Gemeenschap en de Kamer van volksvertegenwoordigers naar aanleiding van het wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (Stuk K. 52-0037/1) (4-547)      
  Verslag van de heren Hugo Vandenberghe en Francis Delpérée
4-547/1
p. 1-55 4-547/1 p. 1-55 (PDF)
  Bespreking
4-21
p. 5-23 4-21 p. 5-23 (PDF)
Belangenconflict tussen het Parlement van de Franse Gemeenschap en de Kamer van volksvertegenwoordigers naar aanleiding van het wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (Stuk K. 52-0039/1) (4-548)      
  Verslag van de heren Hugo Vandenberghe en Francis Delpérée
4-548/1
p. 1 4-548/1 p. 1 (PDF)
  Bespreking
4-21
p. 5-23 4-21 p. 5-23 (PDF)
Belangenconflict tussen het Parlement van de Franse Gemeenschap en het Vlaams Parlement naar aanleiding van het voorstel van decreet houdende interpretatie van de artikelen 44, 44bis en 62, § 1, 7°, 9° en 10°, van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 (Vlaams Parlement, Stuk 1163 (2006-2007) - Nrs. 1 tot 6) (Scholen in de faciliteitengemeenten) (4-643)      
  Verslag van de heren Francis Delpérée en Patrik Vankrunkelsven
4-643/1
p. 1-32 4-643/1 p. 1-32 (PDF)
  Aanvullend verslag van de heren Francis Delpérée en Patrik Vankrunkelsven
   Voorstel van advies aangenomen door de commissie
4-643/2
p. 1-5 4-643/2 p. 1-5 (PDF)
  Bespreking
4-29
p. 34-43 4-29 p. 34-43 (PDF)
Belangenconflict tussen het Waals Parlement en de Kamer van volksvertegenwoordigers naar aanleiding van het wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (stuk Kamer, nr. 52-0037/1) (4-1286)      
  Verslag van de heren Francis Delpérée en Pol Van Den Driessche
4-1286/1
p. 1-14 4-1286/1 p. 1-14 (PDF)
  Bespreking
4-81
p. 48-50 4-81 p. 48-50 (PDF)
Belangenconflict tussen het Waals Parlement en de Kamer van volksvertegenwoordigers naar aanleiding van het wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (stuk Kamer, nr. 52-0039) (4-1287)      
  Verslag van de heren Francis Delpérée en Pol Van Den Driessche
4-1287/1
p. 1 4-1287/1 p. 1 (PDF)
  Bespreking
4-81
p. 48-50 4-81 p. 48-50 (PDF)
Buitengewone conferentie van voorzitters van de parlementen van de Europese Unie (Stockholm - Zweden, 12 december 2009) (Verdrag van Lissabon : gevolgen voor de nationale parlementen en voor de samenwerking tussen het Europees parlement en de nationale parlementen - Subsidiariteitsprocedure) (4-1595)      
  Verslag van de heren Dirk Van der Maelen (K) en Francis Delpérée (S)
4-1595/1
p. 1-12 4-1595/1 p. 1-12 (PDF)
De deelname van België aan de consultatieprocedure voor het Internationaal Gerechtshof met betrekking tot de onafhankelijkheid van Kosovo (4-594)      
  Mondelinge vraag van de heer Francis Delpérée aan de heer Karel De Gucht, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
4-61
p. 23-24 4-61 p. 23-24 (PDF)
De financieringswijze van de centra voor menselijke erfelijkheid (4-574)      
  Mondelinge vraag van de heer Francis Delpérée aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-59
p. 36-38 4-59 p. 36-38 (PDF)
De financiële en bankcrisis (4-1100)      
  Bespreking
4-73
p. 4-38 4-73 p. 4-38 (PDF)
De omzetting in Belgisch recht van het kaderbesluit van de Raad van de Europese Unie betreffende de bestrijding van bepaalde vormen en uitingen van racisme en vreemdelingenhaat door middel van het strafrecht (Haalbaarheid om ook met de ontkenning van oorlogsmisdaden rekening te houden) (4-642)      
  Mondelinge vraag van de heer Francis Delpérée aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-64
p. 13-14 4-64 p. 13-14 (PDF)
De organisatie en werking van de Moslimexecutieve van België (4-165)      
  Mondelinge vraag van de heer Francis Delpérée aan de heer Jo Vandeurzen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging
4-18
p. 15-17 4-18 p. 15-17 (PDF)
Dotaties aan leden van de Koninklijke Familie (Werkgroep) (4-1335)      
  Verslag van de heren Francis Delpérée, Hugo Vandenberghe en Marc Verwilghen
4-1335/1
p. 1-105 4-1335/1 p. 1-105 (PDF)
  Bespreking
4-83
p. 37-59 4-83 p. 37-59 (PDF)
Dreigende regeringscrisis (Dossier-Fortis) - Al dan niet voortzetten van de agenda van de plenaire vergadering van de Senaat      
  4-53
p. 6-8 4-53 p. 6-8 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 10 juni 2007)      
  de heer Francis Delpérée, senator gekozen door het Franse kiescollege
4-1
p. 16 4-1 p. 16 (PDF)
Herziening van artikel 10, tweede lid, tweede zinsdeel, van de Grondwet (Mogelijkheid voor niet-Belgen om tot openbare ambten benoemd te worden) (4-1075)      
  Voorstel van de heer Francis Delpérée
4-1075/1
p. 1-3 4-1075/1 p. 1-3 (PDF)
Herziening van artikel 150 van de Grondwet (Hof van assisen : jury) (4-106)      
  Bespreking
4-84
p. 7-8 4-84 p. 7-8 (PDF)
Herziening van artikel 150 van de Grondwet (Hof van assisen) (4-1380)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux en Francis Delpérée
4-1380/1
p. 1-6 4-1380/1 p. 1-6 (PDF)
  Bespreking
4-84
p. 7-8 4-84 p. 7-8 (PDF)
Herziening van artikel 180 van de Grondwet, teneinde de controle door het Rekenhof verder te doen reiken dan zijn strikt tot de overheidsrekeningen beperkte bevoegdheid (o.a. de rekeningen van organisaties die beroep doen op de vrijgevigheid van de burgers) (4-868)      
  Verslag van de heren Hugo Vandenberghe en Francis Delpérée
4-868/3
p. 1-30 4-868/3 p. 1-30 (PDF)
  Voorstel tot terugzending naar de commissie
4-115
p. 8 4-115 p. 8 (PDF)
Herziening van artikel 22bis van de Grondwet (Rechten van het kind) (4-800)      
  Verslag van mevrouw Sabine de Bethune en de heer Francis Delpérée
4-800/2
p. 1-5 4-800/2 p. 1-5 (PDF)
  Bespreking
4-50
p. 34-37 4-50 p. 34-37 (PDF)
Herziening van artikel 22bis van de Grondwet, tot invoeging van een lid betreffende de bescherming van bijkomende rechten van het kind (Opname in de Grondwet van de grondbeginselen van het Verdrag van 20 november 1989 inzake de rechten van het kind, goedgekeurd te New York) (4-581)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Martine Taelman, Anne-Marie Lizin, Myriam Vanlerberghe, Isabelle Durant en Marie-Hélène Crombé-Berton en de heren Armand De Decker, Francis Delpérée en Hugo Vandenberghe
4-581/1
p. 1-5 4-581/1 p. 1-5 (PDF)
  Verslag van mevrouw Sabine de Bethune en de heer Francis Delpérée
4-581/2
p. 1 4-581/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
4-50
p. 34-37 4-50 p. 34-37 (PDF)
Herziening van titel II van de Grondwet om nieuwe bepalingen in te voegen die de bescherming moeten verzekeren van de rechten en vrijheden gewaarborgd door het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (4-1205)      
  Voorstel tot herziening van de Grondwet teneinde in titel II van de Grondwet een artikel 22ter in te voegen dat het recht van personen met een handicap op bepaalde maatregelen moet waarborgen
   Voorstel van de heer Francis Delpérée
4-1205/1
p. 1-3 4-1205/1 p. 1-3 (PDF)
  Intrekking
4-101
p. 74 4-101 p. 74 (PDF)
Herziening van titel IV van de Grondwet, teneinde er een nieuw artikel in te voegen betreffende internationale rechtbanken (4-1301)      
  Voorstel tot herziening van de Grondwet teneinde in titel IV een artikel 169bis betreffende het statuut van het Internationaal Strafhof in te voegen
   Voorstel van de heer Francis Delpérée
4-1301/1
p. 1-3 4-1301/1 p. 1-3 (PDF)
Hulde (2009-2010)      
  Hulde aan de heer Berni Collas bij zijn vertrek uit de Senaat
4-109
p. 20 4-109 p. 20 (PDF)
  4-109
p. 62-64 4-109 p. 62-64 (PDF)
Interpretatie van artikel 40.2 van het Reglement van de Senaat : "Het woord mag steeds gevraagd worden om de verdaging van het debat of van de stemming voor te stellen" - Belemmering van de werkzaamheden van de openbare vergadering - Stemming over de vraag tot schorsing      
  4-9
p. 53-59 4-9 p. 53-59 (PDF)
Juridisch probleem betreffende het aantal te coöpteren senatoren per lijst - Interpretatie artikel 211 Kieswetboek - Niet-toekenning van een gecoöpteerd senator aan Lijst Dedecker - Dagvaarding van de griffier van de Senaat      
  4-2
p. 5-17 4-2 p. 5-17 (PDF)
  4-2
p. 17-19 4-2 p. 17-19 (PDF)
Misbruik van de spoedprocedure door de regering (evocatieprocedure)      
  4-90
p. 6-7 4-90 p. 6-7 (PDF)
Onderzoek van de geloofsbrieven (Verkiezingen Parlement van de Franse Gemeenschap van 7 juni 2007)      
  Senatoren door het Parlement van de Franse Gemeenschap
   Verslag van de heer Francis Delpérée
4-82
p. 7-8 4-82 p. 7-8 (PDF)
  Senatoren aangewezen door het Parlement van de Franse Gemeenschap
   Verslag van de heer Francis Delpérée
4-110
p. 7 4-110 p. 7 (PDF)
Onderzoek van de geloofsbrieven (Verkiezingen van 10 juni 2007)      
  Senatoren-opvolgers die in aanmerking komen om het mandaat te voltooien van leden die ontslagnemend zijn
   Verslag van de heer Francis Delpérée
4-81
p. 7 4-81 p. 7 (PDF)
  4-86
p. 7 4-86 p. 7 (PDF)
  Gecoöpteerde senatoren
   Verslag van de heer Francis Delpérée
4-89
p. 8-9 4-89 p. 8-9 (PDF)
Ontwerp van programmawet (4-1050)      
  Algemene bespreking
4-53
p. 10-23 4-53 p. 10-23 (PDF)
   De gewoonte van de regering om een groot aantal artikelen te verpakken in een programmawet of een wet houdende diverse bepalingen, om de evocatieprocedure te gebruiken om de behandeling te versnellen en om teksten in te dienen in de vorm van wetsvoorstellen
4-53
p. 10-12 4-53 p. 10-12 (PDF)
Ontwerp van verklaring tot herziening van de Grondwet (4-1777)      
  Verslag van de heren Hugo Vandenberghe en Francis Delpérée
4-1777/3
p. 1-90 4-1777/3 p. 1-90 (PDF)
  Bespreking
4-122
p. 6-29 4-122 p. 6-29 (PDF)
  Stemmingen en stemverklaringen
4-122
p. 30-80 4-122 p. 30-80 (PDF)
  4-122
p. 82-109 4-122 p. 82-109 (PDF)
Over de inoverwegingneming van het voorstel van resolutie 4-455/1 tot algehele ontbinding van de Belgische Staat met het oog op de verlening van onafhankelijkheid aan het soevereine Vlaamse en Waalse volk      
  4-8
p. 4-9 4-8 p. 4-9 (PDF)
Regeling van werkzaamheden      
  Uitstel van de samenstelling van de commissies tot de vorming van de nieuwe regering
4-3
p. 8-11 4-3 p. 8-11 (PDF)
  Dreigende regeringscrisis (Dossier-Fortis) - Al dan niet voortzetten van de agenda van de plenaire vergadering van de Senaat - Stemming over het ontwerp van programmawet doc. 4-1050
4-54
p. 16-19 4-54 p. 16-19 (PDF)
  4-54
p. 25-26 4-54 p. 25-26 (PDF)
Regeringsverklaring (13 oktober 2009 - Regering Van Rompuy I)      
  Bespreking (vervolg)
4-91
p. 4-47 4-91 p. 4-47 (PDF)
   Brussel-Halle-Vilvoorde - Staatshervorming
4-91
p. 27-29 4-91 p. 27-29 (PDF)
   Buitenlandse beleid : EU - Afghanistan - Centraal Afrika - Ontwikkelingssamenwerking
4-91
p. 21-22 4-91 p. 21-22 (PDF)
   Economie : werkgelegenheid - Concurrentiekracht ondernemingen - Koopkracht - Landbouw - BTW-verlaging voor bouw en horeca
4-91
p. 21-22 4-91 p. 21-22 (PDF)
   Ethische thema's
4-91
p. 15-18 4-91 p. 15-18 (PDF)
   Stabilisering van het financieel stelsel : crisiswet - Hervorming van het toezicht - Bescherming van de consument - Bijdrage bankensector
4-91
p. 20-21 4-91 p. 20-21 (PDF)
Regeringsverklaring (14 oktober 2008 - Regering Leterme I)      
  Bespreking
   Armoedebestrijding
4-44
p. 36 4-44 p. 36 (PDF)
  4-44
p. 37 4-44 p. 37 (PDF)
   Bankcrisis - Financiële crisis - Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen
4-44
p. 35 4-44 p. 35 (PDF)
   Behoud van de koopkracht
4-44
p. 36 4-44 p. 36 (PDF)
   Bekrachtiging van het Verdrag van Lissabon
4-44
p. 34 4-44 p. 34 (PDF)
   Immigratiedossier
4-44
p. 36-37 4-44 p. 36-37 (PDF)
   Institutionele hervorming
4-44
p. 34 4-44 p. 34 (PDF)
   Sociaal beleid
4-44
p. 34-35 4-44 p. 34-35 (PDF)
   Sociaaleconomisch beleid en begrotingsbeleid
4-44
p. 35-36 4-44 p. 35-36 (PDF)
   Institutionele hervorming
4-45
p. 25 4-45 p. 25 (PDF)
  4-45
p. 25 4-45 p. 25 (PDF)
Regeringsverklaring (20 maart 2008 - Regering Leterme I)      
  Bespreking
   Begroting voor de Ontwikkelingssamenwerking
4-23
p. 40 4-23 p. 40 (PDF)
   Bewerkstelligen van de administratieve democratie
4-23
p. 41 4-23 p. 41 (PDF)
   Gezinsbeleid
4-23
p. 39 4-23 p. 39 (PDF)
   Hervorming van de instellingen
4-23
p. 38-39 4-23 p. 38-39 (PDF)
   Nieuwe regering
4-23
p. 37-38 4-23 p. 37-38 (PDF)
  4-23
p. 42 4-23 p. 42 (PDF)
   Solidariteit inzake gezondheidszorg
4-23
p. 39 4-23 p. 39 (PDF)
  4-23
p. 40 4-23 p. 40 (PDF)
   Solidariteit inzake pensioenen
4-23
p. 39 4-23 p. 39 (PDF)
   Solidariteit tussen de lidstaten van de Europese Unie
4-23
p. 40 4-23 p. 40 (PDF)
   Tewerkstellingsbeleid
4-23
p. 40-41 4-23 p. 40-41 (PDF)
   Versterking van de koopkracht
4-23
p. 40 4-23 p. 40 (PDF)
Regeringsverklaring (21 december 2007 - Regering Verhofstadt III) (Politieke crisis - Vorming van een "interim"-regering, beperkt in tijd en in samenstelling en met een programma beperkt tot tien punten - Institutionele hervormingen)      
  Bespreking
   Bestrijding van de achterstand in gerechtszaken
4-11
p. 33 4-11 p. 33 (PDF)
   Financiering van het samenwerkingsakkoord Beliris (Programma ter financiering van grote werken in het Brussels gewest door de federale Staat)
4-11
p. 34 4-11 p. 34 (PDF)
   Herfinanciering van de politiezones
4-11
p. 34 4-11 p. 34 (PDF)
   Hervorming van de Senaat
4-11
p. 35 4-11 p. 35 (PDF)
   Interimregering, beperkt in tijd en samenstelling en met een programma beperkt tot tien punten
4-11
p. 31-33 4-11 p. 31-33 (PDF)
  4-11
p. 34-35 4-11 p. 34-35 (PDF)
   Politieke crisis
4-11
p. 31 4-11 p. 31 (PDF)
   Staatshervorming - Werkgroep Octopus
4-11
p. 35 4-11 p. 35 (PDF)
  4-11
p. 55 4-11 p. 55 (PDF)
Regeringsverklaring (25 november 2009 - Regering Leterme II)      
  Bespreking
4-99
p. 11-38 4-99 p. 11-38 (PDF)
   Aanpak institutionele problemen - Rol van de heer Jean-Luc Dehaene - Dossier Brussel-Halle-Vilvoorde
4-99
p. 11-38 4-99 p. 11-38 (PDF)
   Economische crisis - Begrotingstekort - Klimaattop Kopenhagen
4-99
p. 11-38 4-99 p. 11-38 (PDF)
   Hervorming van de Senaat
4-99
p. 11-38 4-99 p. 11-38 (PDF)
   Rol van de Senaat in de bespreking van de regeringsverklaring - Aanwezigheid van de premier
4-99
p. 11-38 4-99 p. 11-38 (PDF)
Regeringsverklaring (31 december 2008 - Regering Van Rompuy I)      
  Bespreking
   Bankencrisis en financiële crisis : onderzoekscommissie Kamer-Senaat
4-56
p. 26 4-56 p. 26 (PDF)
   Institutionele hervorming
4-56
p. 27-28 4-56 p. 27-28 (PDF)
   Parlementaire onderzoekscommissie betreffende het beheer door de regering van het debacle van de bank Fortis - Scheiding der machten - Regeringscrisis
4-56
p. 26-27 4-56 p. 26-27 (PDF)
   Politieke stabiliteit
4-56
p. 26 4-56 p. 26 (PDF)
  4-56
p. 28 4-56 p. 28 (PDF)
Stemming over de inoverwegingneming van het voorstel van resolutie 4-1592 betreffende de uitsluiting van personen met de dubbele nationaliteit van regeringsfuncties en andere openbare gezagsfunctions (Verwerping)      
  4-108
p. 9 4-108 p. 9 (PDF)
  4-108
p. 56-59 4-108 p. 56-59 (PDF)
  4-108
p. 59-60 4-108 p. 59-60 (PDF)
  4-108
p. 100 4-108 p. 100 (PDF)
Vervanging van quaestoren in de loop van een zitting - Vervanging van een quaestor die geen deel meer uitmaakt van zijn fractie - Artt. 16, 84 en 8 Reglement van de Senaat - Vervanging van mevrouw Anne-Marie Lizin en de heer Geert Lambert      
  4-61
p. 7-11 4-61 p. 7-11 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 77, tweede lid, van de Grondwet op een algemene verwijzing naar de bijzondere wet in te voegen (Bijzondere wetten - Zie ook doc. 4-1464) (4-1463)      
  Voorstel van de heren Francis Delpérée en Johan Vande Lanotte
4-1463/1
p. 1-4 4-1463/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel tot herziening van de Grondwet teneinde in titel II van de Grondwet een artikel 22ter in te voegen dat het recht waarborgt van personen met een handicap op aangepaste maatregelen die hun zelfstandigheid en culturele, maatschappelijke en professionele integratie garanderen (4-1531)      
  Voorstel van de heren Philippe Monfils en Francis Delpérée
4-1531/1
p. 1-3 4-1531/1 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
4-108
p. 43-49 4-108 p. 43-49 (PDF)
Voorstel tot wijziging van de artikelen 13 en 15 van het reglement van de Senaat (De vertegenwoordiging van de Senaat buiten rechte) (4-1364)      
  Verslag van de heer Francis Delpérée
4-1364/2
p. 1-3 4-1364/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
4-94
p. 45-46 4-94 p. 45-46 (PDF)
Voorstel tot wijziging van de terminologie van de Grondwet (Bijzondere wetten - Zie ook doc. 4-1463) (4-1464)      
  Voorstel van de heren Francis Delpérée en Johan Vande Lanotte
4-1464/1
p. 1-5 4-1464/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet houdende institutionele maatregelen (4-602)      
  a. Homogenisering en coherentie van de bevoegdheden, efficiëntere werking van de federatie en aangepaste financiering van de federale entiteiten, de federale Staat en het hoofdstedelijk Gewest - Regionalisering van de regelgeving met betrekking tot het vergunningsbeleid inzake handelsvestigingen en de sociale economie - Bevoegdheidsherschikking met betrekking tot de beleidsdomeinen telecommunicatie, energie en prijsbeleid - Media elektronische communicatie en omroep - Regionaliseren van aspecten van het landbouwbeleid : pacht, veepacht, Belgisch Interventie- en Restitutiebureau, Landbouwrampenfonds - Regionalisering van de bevoegdheid inzake de bijzondere regels betreffende de huur van woningen - Regionalisering en communautarisering van aspecten van de verkeersveiligheid : snelheidsbeperkingen, handhaving, reglementering inzake en toezicht op verkeerstekens en aanvullende reglementen, veiligheidsnormering voor de wegeninfrastructuur, toezicht op de technische voorschriften voor voertuigen, rijscholing, maximaal toegelaten massa's, ladingverzekering, rij- en rusttijden - Verkeer op waterwegen en binnenvaart
4-602/1
p. 1-66 4-602/1 p. 1-66 (PDF)
  b. Gezinsbeleid - Kinderopvang - Opheffing van het Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten : verdeling van de middelen over de gemeenschappen - Bevoegdheid van de gewesten inzake gerechtelijke onteigeningsprocedure en inzake vaststelling van de algemene brandveiligheidsnormen - Verruiming van het subsitutierecht van de federale overheid : geval waarin een gewest in gebreke blijft Europees recht te implementeren en geval waarin een gewest zijn verplichtingen niet nakomt onder het Kaderverdrag inzake klimaatverandering - Vertegenwoordiging met stemrecht namens gemeenschappen, gewesten of federale overheid in instellingen die zij aanwijzen - Instelling van een federale investeringsdesk om buitenlandse kandidaat-investeerders aan te trekken - Nieuwe financieringsregeling voor het mobiliteitsvraagstuk in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Wijziging bijzondere wet 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, bijzondere wet 16 januari 1989 betreffende financiering gemeenschappen en gewesten en bijzondere wet 22 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen (Zie ook doc. 4-604)
   Voorstel van de heren Hugo Vandenberghe, Philippe Monfils, Paul Wille, Philippe Moureaux, Johan Vande Lanotte, Francis Delpérée en Marcel Cheron en mevrouw Freya Piryns
4-602/1
p. 1-66 4-602/1 p. 1-66 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot aanpassing van verschillende bepalingen aan de benaming "Grondwettelijk Hof" (Vervanging van "Arbitragehof" door "Grondwettelijk Hof" : wijziging bijzondere wet 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en bijzondere wet 6 januari 1989 op het Arbitragehof) (4-514)      
  Voorstel van de heer Francis Delpérée
4-514/1
p. 1-9 4-514/1 p. 1-9 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heer Francis Delpérée
4-514/2
p. 1 4-514/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
4-108
p. 42 4-108 p. 42 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 26 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof (Toetsing van wetten, decreten en ordonnanties aan grondrechten - Grondrechten die zowel in een verdragsbepaling als in een bepaling van titel II van de Grontwet gewaarborgd zijn : risico van tegenstrijdige rechtspraak) (4-12)      
  Amendement nr 1 van de heren Francis Delpérée en Hugo Vandenberghe
4-12/2
p. 1 4-12/2 p. 1 (PDF)
  Verslag van de heer Francis Delpérée
4-12/4
p. 1-55 4-12/4 p. 1-55 (PDF)
  4-12/8
p. 1-9 4-12/8 p. 1-9 (PDF)
  Algemene bespreking
4-36
p. 31-40 4-36 p. 31-40 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
4-36
p. 40 4-36 p. 40 (PDF)
  Algemene bespreking
4-81
p. 36-38 4-81 p. 36-38 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen en tot bestrijding van racisme en xenofobie (Gronden van niet-verkiesbaarheid) (4-1066)      
  Voorstel van de heer Francis Delpérée c.s.
4-1066/1
p. 1-4 4-1066/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en tot bestrijding van racisme en xenofobie (Gronden van niet-verkiesbaarheid voor het Vlaams Parlement en voor het Waals Parlement) (4-1065)      
  Voorstel van de heer Francis Delpérée c.s.
4-1065/1
p. 1-3 4-1065/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de Iraanse mensenrechtenactiviste Shirin Ebadi (4-1216)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Margriet Hermans, Olga Zrihen, Marleen Temmerman, Isabelle Durant, Christine Defraigne en Nahima Lanjri en de heren Armand De Decker en Francis Delpérée
4-1216/1
p. 1-3 4-1216/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de concrete invulling en uitwerking van de "Global Green New Deal" (Hervormingsprogramma - gebaseerd op een UNEP-rapport - om tegelijk de economische crisis, de klimaatverandering en de energieschaarste aan te pakken) (4-1027)      
  Voorstel van de heren Paul Wille, Wouter Beke, Berni Collas, Philippe Mahoux, Francis Delpérée en Jean-Jacques De Gucht en mevrouw Margriet Hermans
4-1027/1
p. 1-25 4-1027/1 p. 1-25 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de invoering van een verbeterd elektronisch stemsysteem (4-828)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heer Francis Delpérée
4-828/2
p. 1-2 4-828/2 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de uitsluiting van personen met de dubbele nationaliteit van regeringsfuncties en andere openbare gezagsfuncties (4-1592)      
  Stemming over de inoverwegingneming - Verwerping
4-108
p. 9 4-108 p. 9 (PDF)
  4-108
p. 56-59 4-108 p. 56-59 (PDF)
  4-108
p. 59-60 4-108 p. 59-60 (PDF)
  4-108
p. 100 4-108 p. 100 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de uitvoering van een wetenschappelijk onderzoek naar de moord op Julien Lahaut (4-1049)      
  Verslag van de heer Francis Delpérée
4-1049/2
p. 1-12 4-1049/2 p. 1-12 (PDF)
Voorstel van resolutie over de bescherming van de niet-begeleide minderjarige vreemdeling (4-875)      
  Bespreking
4-109
p. 61-64 4-109 p. 61-64 (PDF)
Voorstel van resolutie over de universiteiten en hogescholen als actor en partner in de Belgische ontwikkelingssamenwerking (4-829)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Marleen Temmerman, de heren Hugo Vandenberghe en Patrik Vankrunkelsven, mevrouw Olga Zrihen en de heren Francis Delpérée en Jacques Brotchi
4-829/1
p. 1-10 4-829/1 p. 1-10 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Philippe Moureaux, Joris Van Hauthem, Paul Wille, Philippe Mahoux, Francis Delpérée, Hugo Vandenberghe en Philippe Monfils en van mevrouw Sabine de Bethune
4-41
p. 12-16 4-41 p. 12-16 (PDF)
  4-41
p. 25-26 4-41 p. 25-26 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 1 van de Grondwet, teneinde er het beginsel van de scheiding van Kerk en Staat in op te nemen (4-782)      
  Verslag van de heren Hugo Vandenberghe en Francis Delpérée
4-782/2
p. 1 4-782/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
4-122
p. 6-29 4-122 p. 6-29 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 110 van de Grondwet wat betreft het genaderecht (Afschaffing van het recht van de Koning om uitgesproken straffen kwijt te schelden of te verminderen) (4-1368)      
  Verslag van de heren Hugo Vandenberghe en Francis Delpérée
4-1368/2
p. 1 4-1368/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
4-122
p. 6-29 4-122 p. 6-29 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 113 van de Grondwet, voor wat de afschaffing van de adel betreft (4-851)      
  Verslag van de heren Hugo Vandenberghe en Francis Delpérée
4-851/2
p. 1 4-851/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
4-122
p. 6-29 4-122 p. 6-29 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 167, § 1, tweede lid, van de Grondwet, om de democratische controle te verhogen op het vaststellen van de staat van oorlog en op het inzetten of het ter beschikking stellen van de krijgsmacht ter handhaving of bevordering van de internationale rechtsorde (4-915)      
  Verslag van de heren Hugo Vandenberghe en Francis Delpérée
4-915/2
p. 1 4-915/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
4-122
p. 6-29 4-122 p. 6-29 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 198 van de Grondwet om aan de wijzigingen die dit artikel mogelijk maakt, de opheffing van overgangsbepalingen zonder voorwerp toe te voegen (4-1239)      
  Voorstel van de heer Francis Delpérée
4-1239/1
p. 1-2 4-1239/1 p. 1-2 (PDF)
  Verslag van de heer Hugo Vandenberghe en Francis Delpérée
4-1239/2
p. 1 4-1239/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
4-122
p. 6-29 4-122 p. 6-29 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 21, tweede lid, van de Grondwet (Burgerlijk en kerkelijk huwelijk) (4-1547)      
  Verslag van de heren Hugo Vandenberghe en Francis Delpérée
4-1547/2
p. 1 4-1547/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
4-122
p. 6-29 4-122 p. 6-29 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 21, tweede lid, van de Grondwet om het aan te vullen met het principe dat de wet altijd boven religieuze akten staat (4-305)      
  Verslag van de heren Hugo Vandenberghe en Francis Delpérée
4-305/2
p. 1 4-305/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
4-122
p. 6-29 4-122 p. 6-29 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 30 van de Grondwet, om de bescherming der talen uit te breiden (Uitbreiding tot andere domeinen dan handelingen van het openbaar gezag en gerechtszaken, zoals het culturele en religieuze leven, de commerciële sector e.d.) (4-860)      
  Verslag van de heren Hugo Vandenberghe en Francis Delpérée
4-860/2
p. 1 4-860/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
4-122
p. 6-29 4-122 p. 6-29 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet, met als doel in de gebruikte terminologie de geslachtsgelijkheid tot uitdrukking te brengen (4-1363)      
  Verslag van de heren Hugo Vandenberghe en Francis Delpérée
4-1363/2
p. 1 4-1363/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
4-122
p. 6-29 4-122 p. 6-29 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 66, eerste lid, en 71, eerste en tweede lid, van de Grondwet, teneinde de bepalingen betreffende de parlementaire vergoeding te actualiseren (4-726)      
  Verslag van de heren Hugo Vandenberghe en Francis Delpérée
4-726/2
p. 1 4-726/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
4-122
p. 6-29 4-122 p. 6-29 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van titel Ibis van de Grondwet om een artikel 7ter in te voegen, betreffende de internationale solidariteit (4-797)      
  Verslag van de heren Hugo Vandenberghe en Francis Delpérée
4-797/2
p. 1 4-797/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
4-122
p. 6-29 4-122 p. 6-29 (PDF)
Werkgroep "Ruimtevaart"      
  Samenstelling werkgroep
4-64
p. 44-46 4-64 p. 44-46 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de continuïteit van de ondernemingen (Het doel van het ontwerp bestaat erin de wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord aan te passen om toe te laten dat bedrijven, die soms moeilijkheden kennen, a.h.w. een "tweede leven" krijgen i.p.v. onmiddellijk te worden geconfronteerd met faillissement - Wijziging van de faillissementswet van 8 augustus 1997, van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, van de wet van 16 juli 2004 houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht, van KB nr 4 van 29 december 1969 m.b.t. de teruggaaf inzake BTW en van het WIB 1992 - Opheffing van de wet van 17 juli 1997 op het gerechtelijk akkoord ) (4-995)      
  Amendement nr 3 van de heer Francis Delpérée
4-995/2
p. 2 4-995/2 p. 2 (PDF)
Wetsontwerp betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook (4-1392)      
  Artikelsgewijze bespreking
4-95
p. 33-38 4-95 p. 33-38 (PDF)
Wetsontwerp dat machtigingen verleent aan de Koning in geval van een griepepidemie of -pandemie (Distributie van geneesmiddelen - Aflevering van geneesmiddelen - Regeling van het maximaal aantal bloeddonaties - Opvordering personeel - De federale databank van de beoefenaars van de gezondheidsberoepen) (4-1454)      
  Algemene bespreking
4-90
p. 4-11 4-90 p. 4-11 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (4-1250)      
  Algemene bespreking
4-74
p. 4-6 4-74 p. 4-6 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) (4-1051)      
  Algemene bespreking
4-53
p. 10-23 4-53 p. 10-23 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (II) (4-1052)      
  Algemene bespreking
4-53
p. 10-23 4-53 p. 10-23 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen met betrekking tot het centraal strafregister (Uittreksels uit het strafregister afgeleverd door de gemeentebesturen - Evenwicht tussen het individueel belang en het algemeen belang - Jeugdbescherming - Toegang tot het centraal strafregister voor de strafuitvoeringsrechtbanken) (4-1387)      
  Verslag van de heer Francis Delpérée
4-1387/3
p. 1-16 4-1387/3 p. 1-16 (PDF)
  Algemene bespreking
4-84
p. 9-11 4-84 p. 9-11 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden over de terbeschikkingstelling van een penitentiaire inrichting in Nederland ten behoeve van de tenuitvoerlegging van bij Belgische veroordelingen opgelegde vrijheidsstraffen, gedaan te Tilburg (Nederland) op 31 oktober 2009 (4-1491)      
  Algemene bespreking
4-99
p. 61-72 4-99 p. 61-72 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met de Slotakte, gedaan te Lissabon op 13 december 2007 (4-568)      
  Algemene bespreking
4-19
p. 5-61 4-19 p. 5-61 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met volgende Internationale Akten: 1° Overeenkomst betreffende uitlevering tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika, gedaan te Washington D.C. op 25 juni 2003 ; 2° Instrument, gedaan te Brussel op 16 december 2004, als bedoeld in artikel 3, lid 2, van de Overeenkomst betreffende uitlevering tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika, gedaan op 25 juni 2003, met betrekking tot de toepassing van de Overeenkomst inzake uitlevering tussen het Koninkrijk België en de Verenigde Staten van Amerika, ondertekend op 27 april 1987 (4-1184)      
  Amendement nr 3 van de heer Francis Delpérée
4-1184/2
p. 3 4-1184/2 p. 3 (PDF)
  Amendement nr 4 van de heren Philippe Mahoux en Francis Delpérée
4-1184/2
p. 3-4 4-1184/2 p. 3-4 (PDF)
  Algemene bespreking
4-78
p. 33-37 4-78 p. 33-37 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met volgende Internationale Akten: 1° Overeenkomst betreffende wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika, gedaan te Washington D.C. op 25 juni 2003 ; 2° Instrument, gedaan te Brussel op 16 december 2004, als bedoeld in artikel 3, lid 2, van de Overeenkomst betreffende wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika, gedaan op 25 juni 2003, met betrekking tot de toepassing van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Verenigde Staten van Amerika aangaande de rechtshulp in strafzaken, ondertekend op 28 januari 1988 (4-1183)      
  Algemene bespreking
4-78
p. 33-37 4-78 p. 33-37 (PDF)
Wetsontwerp houdende maatregelen ter bevordering van de financiële stabiliteit en inzonderheid tot instelling van een staatsgarantie voor verstrekte kredieten en andere verrichtingen in het kader van de financiële stabiliteit (Crisis van het financiële stelsel en beurscrash - Verduidelijking van wettelijke bepalingen en versterking van het arsenaal van middelen waarover de autoriteiten beschikken om maatregelen te nemen ter vrijwaring van het vertrouwen in het financiële stelsel - Delegatie van bevoegdheid aan de Koning om maatregelen te nemen ter vrijwaring van het financiële stelsel bij plotse financiële crisis of ernstige dreiging van een systeemrisico - Staatswaarborg aan de Nationale Bank voor kredieten verleend in het kader van haar bijdrage aan de financiële stabiliteit - Verstrekken van noodliquiditeiten door de Nationale Bank - Wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank - Interpretatie van artikel 7 van gezegde wet van 22 februari 1998 en van de artikelen 7 en 15 van de wet van 25 oktober 1919 betreffende het in pand geven van de handelszaak, het disconto en het in pand geven van de factuur) (4-963)      
  Algemene bespreking
4-43
p. 4-31 4-43 p. 4-31 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 96 van de Programmawet van ... december 2009 (Inwerkingtreding van de bepalingen betreffende het sociaal statuut der zelfstandigen) (Zie ook doc. nr 4-1552) (4-1574)      
  Voorstel van de heren Philippe Fontaine, Hugo Vandenberghe, Philippe Mahoux en Francis Delpérée en van de dames Nele Lijnen en Christiane Vienne
4-1574/1
p. 1-2 4-1574/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen in verzekeringsaangelegenheden (Omzetting richtlijn 2004/113/EG van de Raad) (4-477)      
  Artikelsgewijze bespreking
4-9
p. 74-94 4-9 p. 74-94 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 16 november 1993 houdende vaststelling van de Civiele Lijst voor de duur van de regering van Koning Albert II, tot toekenning van een jaarlijkse en levenslange dotatie aan Hare Majesteit Koningin Fabiola en van een jaarlijkse dotatie aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Filip en van de wet van 7 mei 2000 houdende toekenning van een jaarlijkse dotatie aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Filip, een jaarlijkse dotatie aan Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid en een jaarlijkse dotatie aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Laurent (Koppeling van de bedragen van de Civiele Lijst en van de dotaties aan de gezondheidsindex) (4-1054)      
  Algemene bespreking
4-53
p. 24-25 4-53 p. 24-25 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement (De digitale transmissie van de processen-verbaal - Het digitaal doorsturen van de contactgegevens van de kiesbureaus - De nummering van de kandidaten op de stembiljetten en op de schermen van de geautomatiseerde stemming - De inschrijving op de kiezerslijst van hun identificatienummer bij het Rijksregister - De aanpassing van de lijst met de personen die kunnen aangewezen worden in de functie van voorzitter van een stembureau of een stemopnemingsbureau - De door de gemeente te volgen procedure voor het erkennen van de kiezers die kandidaten voordragen - De versoepeling van de voorwaarden om, in geval van een reis naar het buitenland, een volmacht te geven - De organisatie door het kantonhoofdbureau van een opleiding aan de voorzitters van de stembureaus en stemopnemingsbureaus) (4-1252)      
  Artikelsgewijze bespreking
4-70
p. 8-13 4-70 p. 8-13 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, wat de kansspelcommissie betreft (Uitbreiding van het toepassingsgebied van de kansspelwet tot de kansspelen aangeboden via de informatiemaatschappij-instrumenten, de mediaspelen en de weddenschappen - Werking en samenstelling Kansspelcommissie) (4-1410)      
  Algemene bespreking
4-96
p. 38-49 4-96 p. 38-49 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en het beheer ervan transparanter te maken (4-1409)      
  Amendementen nrs 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 en 37 van de heer Francis Delpérée c.s.
4-1409/4
p. 1-25 4-1409/4 p. 1-25 (PDF)
  Amendementen nrs 65 en 66 van de heer Francis Delpérée c.s.
4-1409/6
p. 7-8 4-1409/6 p. 7-8 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de plaats van het huwelijk betreft (Andere openbare plaatsen binnen de gemeente dan het gemeentehuis) (4-1255)      
  Amendement nr 3 van de heer Francis Delpérée
4-1255/2
p. 2-3 4-1255/2 p. 2-3 (PDF)
  Verslag van de heer Francis Delpérée
4-1255/3
p. 1-7 4-1255/3 p. 1-7 (PDF)
  Algemene bespreking
4-78
p. 39-40 4-78 p. 39-40 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, van het Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, van de wet van 26 juni 1963 betreffende de aanmoediging van de lichamelijke opvoeding, de sport en het openluchtleven en het toezicht op de ondernemingen die wedstrijden van weddenschappen op sportuitslagen inrichten en van de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van de wetgeving inzake kansspelen) (Uitbreiding van het toepassingsgebied van de kansspelwet tot de kansspelen aangeboden via de informatiemaatschappij-instrumenten, de mediaspelen en de weddenschappen) (4-1411)      
  Algemene bespreking
4-96
p. 38-49 4-96 p. 38-49 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat betreft de procedure inzake huurgeschillen (Huurovereenkomsten - Gerechtelijke verzoeningsprocedure - Vervanging artikel 1344 septies Gerechtelijk Wetboek - Opheffing artikel 376 van de programmawet (I) van 24 december 2002) (4-693)      
  Verslag van de heer Francis Delpérée
4-693/5
p. 1-28 4-693/5 p. 1-28 (PDF)
  Algemene bespreking
4-33
p. 41-44 4-33 p. 41-44 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wijziging van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse, van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur en van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie) (4-1053)      
  Voorstel van de heren Hugo Vandenberghe, Armand De Decker, Paul Wille, mevrouw Christiane Vienne, de heren Francis Delpérée, Tony Van Parys, mevrouw Christine Defraigne, de heren Patrik Vankrunkelsven en Pol Van Den Driessche
4-1053/1
p. 1-99 4-1053/1 p. 1-99 (PDF)
  Amendement nr 126 van de heer Francis Delpérée c.s.
4-1053/6
p. 47 4-1053/6 p. 47 (PDF)
  Amendement nr 127 van de heer Francis Delpérée
4-1053/6
p. 47-48 4-1053/6 p. 47-48 (PDF)
  Algemene bespreking
4-86
p. 39-64 4-86 p. 39-64 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de strafrechtelijke bescherming van kwetsbare personen (Probleem van de mishandeling van ouderen op strafrechtelijk vlak) (4-384)      
  Voorstel van de heren Jean-Paul Procureur, Francis Delpérée, Georges Dallemagne en Marc Elsen
4-384/1
p. 1-30 4-384/1 p. 1-30 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de toepassing van het verlaagd BTW-tarief op diensten van autokeuringcentra ten gunste van sommige invaliden of gehandicapten (4-422)      
  Voorstel van de heren Marc Elsen, Georges Dallemagne en Francis Delpérée
4-422/1
p. 1-3 4-422/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de uitoefening van de vrijheid van gaan en staan op de openbare weg (Fundamentele vrijheid - Beginsel van sociabiliteit - Verhullen van het gelaat) (4-1689)      
  Voorstel van de heren Francis Delpérée en Dimitri Fourny en mevrouw Vanessa Matz
4-1689/1
p. 1-4 4-1689/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel houdende diverse wijzigingen inzake kansspelen (Meer bescherming voor de speler - Uitbreiding van het begrip kansspel - Weddenschappen om sport - Niet-sportieve weddenschappen - Exploitatie van spelen via de media - Uitsluiting van spelen aangeboden bij occasionele evenementen - Wijziging van de status en de bevoegdheden van de kansspelcommissie) (4-1162)      
  Algemene bespreking
4-96
p. 38-49 4-96 p. 38-49 (PDF)
Wetsvoorstel houdende institutionele maatregelen (Gewestvorming - Wijziging organieke wet 8 juli 1976 betreffende de OCMW's : terbeschikkingstelling van gerechtigden op maatschappelijke integratie voor een sociale economie-initiatief ; erkenning van de projecten door de gewesten - Regionalisering van het Participatiefonds : Federaal Dienstencentrum - Regionalisering van het bepalen van de snelheidsbeperkingen op de wegen, van de bevoegdheid tot het opleggen en uitvoeren van administratieve sancties voor bepaalde overtredingen van de Wegcode, van de reglementering inzake verkeerstekens en aanvullende reglementen op de wegen, van het toezicht op de technische voorschriften voor voertuigen, van de bevoegdheid inzake maximaal toegelaten massa's, ladingverzekering en rij- en rusttijden, alsook van de organisatie en erkenning van examencentra - Opheffing van het Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten en overheveling van zijn middelen naar de gemeenschappen - Beliris-fonds : investeringen inzake openbaar vervoer in het Brussels Gewest) (Zie ook doc. 4-602) (4-604)      
  Voorstel van de heren Hugo Vandenberghe, Philippe Monfils, Paul Wille, Philippe Moureaux, Johan Vande Lanotte, Francis Delpérée en Marcel Cheron en mevrouw Freya Piryns
4-604/1
p. 1-12 4-604/1 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's (Mobiele bewakingscamera's geplaatst door de politiediensten - Advies van de korpschef betreffende de plaatsing van camera's in niet-besloten plaatsen) (4-1149)      
  Amendement nr 17 van de heer Francis Delpérée c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
4-1149/5
p. 1-2 4-1149/5 p. 1-2 (PDF)
  Terugzending naar commissie
4-81
p. 10 4-81 p. 10 (PDF)
Wetsvoorstel met betrekking tot de rechtspleging voor het Hof van Cassatie in strafzaken (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, van de wet van 29 april 1806 waarbij maatregelen worden voorgeschreven m.b.t. de procedure in criminele en correctionele zaken, van de wet van 6 april 1847 tot bestraffing van de beledigingen aan de Koning en van de wet van 25 juli 1893 betreffende de aantekening van beroep of van voorziening in cassatie van gevangenzittende of geïnterneerde personen - Zie ook doc. 5-1832) (4-1488)      
  Amendement nr 1 van de heer Francis Delpérée
4-1488/2
p. 1-2 4-1488/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel teneinde het zorgouderschap in het Burgerlijk Wetboek op te nemen (Ouderlijk gezag) (4-382)      
  Voorstel van de heren Jean-Paul Procureur, Georges Dallemagne en Francis Delpérée
4-382/1
p. 1-14 4-382/1 p. 1-14 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanpassing van verschillende wetten die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, aan de benaming "Grondwettelijk Hof" (Vervanging van "Arbitragehof" door "Constitutioneel Hof" : wijziging wet 3 mei 1880 op het parlementair onderzoek, wet 6 augustus 1931 houdende vaststelling van onverenigbaarheden, wet 5 april 1955 inzake de wedden van de ambtsdragers bij de Raad van State en de magistraten en leden van de griffie van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Gerechtelijk Wetboek, gecoördineerde wetten op de Raad van State, wet 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, gewone wet 6 januari 1989 betreffende de wedden en pensioenen van de rechters, referendarissen en griffiers van het Arbitragehof, wet 23 januari 1989 op het Arbitragehof, wet 3 mei 2003 tot wijziging van sommige bepalingen van deel II van het Gerechtelijk Wetboek en wet 25 april 2007 tot oprichting van een Parlementair Comité belast met de wetsevaluatie) (4-513)      
  Voorstel van de heer Francis Delpérée
4-513/1
p. 1-7 4-513/1 p. 1-7 (PDF)
  Algemene bespreking
4-108
p. 42 4-108 p. 42 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanpassing van verschillende wetten die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet, aan de benaming "Grondwettelijk Hof" (i.p.v. "Arbitragehof" - Wijziging Wetboek van Strafvordering, Strafwetboek, wet 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, herstelwel 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, wet 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, WIB 1992, wet 20 juli 2004 tot oprichting van een Commissie belast met de hernieuwing van de organen van de islamitische eredienst en basiswet 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden) (4-515)      
  Voorstel van de heer Francis Delpérée
4-515/1
p. 1-4 4-515/1 p. 1-4 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heer Francis Delpérée
4-515/2
p. 1 4-515/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
4-108
p. 42 4-108 p. 42 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 17 van het Gerechtelijk Wetboek en artikel 3 van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering met het oog op de instelling ten voordele van de verenigingen van een rechtsvordering ter verdediging van collectieve belangen (4-385)      
  Voorstel van de heren Francis Delpérée, Marc Elsen en Jean-Paul Procureur
4-385/1
p. 1-10 4-385/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de Woninghuurwet met betrekking tot de aanrekening van bemiddelingskosten van een vastgoedmakelaar aan de huurder (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot aanvulling van de Woninghuurwet met betrekking tot de aanrekening van bemiddelingskosten van een derde aan de huurder) (Wijziging Burgerlijk Wetboek) (4-1047)      
  Amendementen nrs 2 en 4 van de heer Francis Delpérée c.s.
4-1047/2
p. 2 4-1047/2 p. 2 (PDF)
  4-1047/2
p. 3 4-1047/2 p. 3 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de artikelen 189ter en 235ter van het Wetboek van strafvordering (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 189ter, 235ter, 335bis en 416 van het Wetboek van strafvordering) (Wettigheidscontrole op de aanwending van de bijzondere opsporingsmethoden) (4-1091)      
  Voorstel van de heer Hugo Vandenberghe, mevrouw Christine Defraigne, de heren Patrik Vankrunkelsven, Francis Delpérée en Tony Van Parys, mevrouw Sabine de Bethune en de heer Pol Van Den Driessche
4-1091/1
p. 1-3 4-1091/1 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
4-58
p. 4-19 4-58 p. 4-19 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het Strafwetboek teneinde de ongeoorloofde beïnvloeding door particulieren van personen die een openbaar ambt uitoefenen strafbaar te stellen (4-507)      
  Voorstel van de heer Francis Delpérée
4-507/1
p. 1-5 4-507/1 p. 1-5 (PDF)
  Amendement nr 4 van de heer Francis Delpérée c.s.
4-507/2
p. 4-5 4-507/2 p. 4-5 (PDF)
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heer Francis Delpérée
4-507/2
p. 1-2 4-507/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot gelijkstelling van de graad van master in de rechten, master in het notariaat en master in het sociaal recht met respectievelijk een licentiaat of doctor in de rechten, een licentiaat in het notariaat en een licentiaat in het sociaal recht wat betreft de diplomavereisten voor juridische beroepen in wetten en reglementen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet (4-1377)      
  Voorstel van de heren Hugo Vandenberghe, Francis Delpérée, Tony Van Parys, Patrik Vankrunkelsven, Philippe Mahoux en Pol Van Den Driessche en de dames Christine Defraigne en Martine Taelman
4-1377/1
p. 1-5 4-1377/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot gelijkstelling van de graad van master in de rechten, master in het notariaat en master in het sociaal recht met respectievelijk een licentiaat of doctor in de rechten, een licentiaat in het notariaat en een licentiaat in het sociaal recht wat betreft de diplomavereisten voor juridische beroepen in wetten en reglementen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet (4-1376)      
  Voorstel van de heren Hugo Vandenberghe, Francis Delpérée, Tony Van Parys, Patrik Vankrunkelsven, Philippe Mahoux en Pol Van Den Driessche en de dames Christine Defraigne en Martine Taelman
4-1376/1
p. 1-5 4-1376/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot hervorming van het hof van assisen (Wijziging Strafwetboek, Wetboek van strafvordering, wet 17 april 1878 houdende de Voorafgaande Titel van het Wetboek van strafvordering, Gerechtelijk Wetboek, wet 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden en wet 20 juli 1990 inzake de voorlopige hechtenis) (4-924)      
  Amendement nr 38 van de heren Francis Delpérée en Patrik Vankrunkelsven
4-924/3
p. 80-81 4-924/3 p. 80-81 (PDF)
  Amendement nr 65 van de heren Francis Delpérée en Philippe Mahoux
4-924/3
p. 91-92 4-924/3 p. 91-92 (PDF)
  Amendementen nrs 24 en 46 van de heer Francis Delpérée
4-924/3
p. 73 4-924/3 p. 73 (PDF)
  4-924/3
p. 84 4-924/3 p. 84 (PDF)
  Amendementen nrs 5, 40 en 44 van de heer Francis Delpérée c.s.
4-924/3
p. 62 4-924/3 p. 62 (PDF)
  4-924/3
p. 81-82 4-924/3 p. 81-82 (PDF)
  4-924/3
p. 83 4-924/3 p. 83 (PDF)
  Verslag van de heren Francis Delpérée en Tony Van Parys
4-924/4
p. 1-280 4-924/4 p. 1-280 (PDF)
  4-924/8
p. 1-37 4-924/8 p. 1-37 (PDF)
  Algemene bespreking
4-85
p. 4-33 4-85 p. 4-33 (PDF)
Wetsvoorstel tot interpretatie van artikel 38, § 4, 4°, van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt (Benoemingscommissie voor het notariaat - Kandidaten die "docenten" of "professoren" zijn) (4-1290)      
  Voorstel van de heren Armand De Decker, Paul Wille, Philippe Mahoux en Francis Delpérée
4-1290/1
p. 1-3 4-1290/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 1067bis in het Gerechtelijk Wetboek (Voorziening in cassatie zonder bijstand van een advocaat bij het Hof van Cassatie - Kennisgeving - Niet-ontvankelijkheid) (4-20)      
  Amendement nr 1 van de heren Philippe Mahoux en Francis Delpérée
4-20/2
p. 1 4-20/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering in het Strafwetboek van een verzwarende omstandigheid voor daders van bepaalde misdrijven tegen bepaalde personen bekleed met een openbare hoedanigheid (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel met betrekking tot de verzwarende omstandigheid voor daders van bepaalde misdrijven tegen bepaalde personen bekleed met een openbare hoedanigheid) (Politieagenten, ambtenaren van het bosbeheer, personeel van de administratie der Douane en Accijnzen, brandweerlui e.d.m. - Opzettelijk doden of toebrengen van een lichamelijk letsel) (4-495)      
  Verslag van de heer Francis Delpérée
4-495/3
p. 1-29 4-495/3 p. 1-29 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van de mogelijkheid om hoger beroep in te stellen tegen de arresten van het hof van assisen (Herbekijken van de door een assisenjury genomen beslissing door een ander hof van assisen) (4-147)      
  Verslag van de heren Francis Delpérée en Tony Van Parys
4-147/2
p. 1 4-147/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
4-85
p. 4-33 4-85 p. 4-33 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van een betalingsbevel in het Gerechtelijk Wetboek (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 587, 589 en 628 van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de invoering van een betalingsbevel in het Gerechtelijk Wetboek) (Vordering strekkende tot betaling van een zekere schuld die een geldsom tot voorwerp heeft) (Zie doc. 4-823) (4-139)      
  Amendement nr 42 van de heer Francis Delpérée
4-139/4
p. 3 4-139/4 p. 3 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van de wet van 11 april 1936 waarbij de regering gemachtigd wordt het binnenbrengen in België van sommige vreemde publicaties te verbieden (4-594)      
  Algemene bespreking
4-64
p. 41-42 4-64 p. 41-42 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een "Federaal huurwaarborgfonds" en tot wijziging van de regels van het Burgerlijk Wetboek in verband met de waarborgen die worden geboden door wie een huurovereenkomst met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de huurders sluit (Oprichting van een openbare instelling, die tot taak heeft de verbintenissen van de huurders m.b.t. de hoofdverblijfplaats te waarborgen - Instelling van een specifieke huurwaarborg die een voorrecht op het geldbedrag op de geïndividualiseerde rekening combineert met een waarborg van het Fonds - Nietigheid van elke andere vorm van waarborg) (4-369)      
  Voorstel van de heren Marc Elsen, Georges Dallemagne en Francis Delpérée
4-369/1
p. 1-11 4-369/1 p. 1-11 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van het Nationaal Gedenkteken van het Fort van Hoei (wegens het gebruik ervan als gevangenenkamp door de Duitsers in WO II) (4-76)      
  Voorstel van mevrouw Anne-Marie Lizin en de heren Philippe Monfils en Francis Delpérée
4-76/1
p. 1-6 4-76/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 10 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen om de afwijking in te voeren die is toegestaan in artikel 5 van de richtlijn 2004/113/EG van de Raad (teneinde op het gebied van de verzekeringen de mannen en de vrouwen niet volstrekt gelijk te behandelen) (4-352)      
  Artikelsgewijze bespreking
4-9
p. 74-94 4-9 p. 74-94 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1597 van het Burgerlijk Wetboek (Verbod voor magistraten processen, betwiste rechten en rechtsvorderingen over te nemen : referendarissen en parketjuristen) (4-11)      
  Verslag van de heer Francis Delpérée
4-11/3
p. 1-4 4-11/3 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 20 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken (Mogelijkheid voor een Nederlandstalige beschuldigde die wordt vervolgd voor het Hof van assisen van Luik de doorverwijzing naar een ander hof van assisen te vragen - Mogelijkheid voor een Franstalige beschuldigde die voor een Nederlandstalig hof van assisen wordt gebracht om de doorverwijzing te vragen naar een Franstalig hof van assisen) (4-692)      
  Verslag van de heer Francis Delpérée
4-692/3
p. 1-5 4-692/3 p. 1-5 (PDF)
  Aanvullend verslag van de heer Francis Delpérée, na terugzending door de plenaire vergadering
4-692/5
p. 1-2 4-692/5 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
4-52
p. 37-38 4-52 p. 37-38 (PDF)
  4-52
p. 38-42 4-52 p. 38-42 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 207bis van het Gerechtelijk Wetboek, houdende de regeling van de toegang tot de functie van plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep (4-1337)      
  Voorstel van de heer Francis Delpérée
4-1337/1
p. 1-2 4-1337/1 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heer Francis Delpérée
4-1337/2
p. 1 4-1337/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 259bis-9 van het Gerechtelijk Wetboek teneinde het opnieuw mogelijk te maken om het examen inzake beroepsbekwaamheid en het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage in het Duits af te leggen (Werklast magistraten) (4-84)      
  Verslag van de heer Francis Delpérée
4-84/3
p. 1 4-84/3 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 27 van de faillissementswet van 8 augustus 1997 (Aanstelling van curatoren) (4-18)      
  Verslag van de heer Francis Delpérée
4-18/3
p. 1-5 4-18/3 p. 1-5 (PDF)
  Algemene bespreking
4-37
p. 38 4-37 p. 38 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 31 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 30 en 31 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken en van artikel 47bis van het Wetboek van strafvordering) (Mogelijkheid een beroep te doen op een niet-beëdigd vertaler in het geval een beëdigd vertaler niet beschikbaar is) (4-86)      
  Verslag van de heer Francis Delpérée
4-86/5
p. 1-22 4-86/5 p. 1-22 (PDF)
  Algemene bespreking
4-52
p. 37-38 4-52 p. 37-38 (PDF)
  4-52
p. 38-42 4-52 p. 38-42 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 11 en 12 van de wet van 10 juli 2006 betreffende de analyse van de dreiging, ter verbetering van de embargoprocedure bij terreuralarm (4-1541)      
  Voorstel van de heren Paul Wille, Philippe Monfils, Francis Delpérée en Patrik Vankrunkelsven en de dames Christiane Vienne en Martine Taelman
4-1541/1
p. 1-8 4-1541/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 187bis, 191bis en 194bis van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot het statuut van de referendarissen bij het Hof van Cassatie (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 187bis, 191bis en 194bis van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot het statuut van de referendarissen bij het Hof van Cassatie en van de referendarissen bij het Grondwettelijk Hof) (Openstellen van de derde toegangsweg tot de magistratuur voor de referendarissen (4-606)      
  Amendementen nrs 1 tot 3 van de heer Francis Delpérée c.s.
4-606/3
p. 1-3 4-606/3 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de in het Wetboek van strafvordering vervatte bepalingen betreffende de kennisgeving van strafrechtelijke beslissingen (4-610)      
  Voorstel van de heren Francis Delpérée en Jean-Paul Procureur
4-610/1
p. 1-3 4-610/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, teneinde de persoonlijke levenssfeer beter te beschermen in het kader van de op locatiegegevens gebaseerde diensten of de locatiediensten via mobiele telefoon (Minimumvoorwaarden waaraan dergelijke dienstverlening moet voldoen - Lokalisatie van minderjarigen) (4-342)      
  Voorstel van de heren Francis Delpérée en Georges Dallemagne
4-342/1
p. 1-10 4-342/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument en van de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, teneinde de bepalingen ter bescherming van de jonge consument te verbeteren (Reclame waarin wordt verwezen naar kinderfeesten - Minimumcriteria waaraan reclameboodschappen moeten voldoen om minderjarigen geen moreel of fysiek nadeel te berokkenen - Oprichting van een adviescommissie binnen de Raad voor het Verbruik - Verstrenging van de verplichtingen tot voorlichting van de minderjarige consument - Verbod op e-mailreclame voor minderjarigen die geen 12 jaar oud zijn) (4-383)      
  Voorstel van de heren Georges Dallemagne, Jean-Paul Procureur, Francis Délpérée en Marc Elsen en mevrouw Anne Delvaux
4-383/1
p. 1-8 4-383/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement en tot bestrijding van racisme en xenofobie (Gronden van niet-verkiesbaarheid) (4-1068)      
  Voorstel van de heer Francis Delpérée c.s.
4-1068/1
p. 1-4 4-1068/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 23 maart 1995 tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide die tijdens de tweede wereldoorlog door het Duitse nationaal-socialistische regime is gepleegd, met hetoog op het verbieden van elk gebruik van nazisymbolen (4-1164)      
  Voorstel van de dames Anne Delvaux en Vanessa Matz en van de heren Francis Delpérée, Jean-Paul Procureur en Marc Elsen
4-1164/1
p. 1-4 4-1164/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI tot regeling van het notarisambt (Geassocieerd notaris na eervol ontslag - Opschorting van de stage in een notariskantoor - Benoeming op een andere standplaats zonder examens - Plaatsvervanging, wanneer een notaris tijdelijk verhinderd is) (4-1317)      
  Voorstel van de heer Francis Delpérée
4-1317/1
p. 1-4 4-1317/1 p. 1-4 (PDF)
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heer Francis Delpérée
4-1317/2
p. 1-2 4-1317/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI tot regeling van het notarisambt en tot aanpassing van het statuut van de verenigde benoemingscommissies voor het notariaat (Ombudsman voor het notariaat - Informele samenwerking tussen de verschillende notariële instanties, waaronder de provinciale kamers) (4-796)      
  Amendementen nrs 6 tot 16 van de heer Francis Delpérée
4-796/5
p. 1-5 4-796/5 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI tot regeling van het notarisambt en tot aanpassing van het statuut van de verenigde benoemingscommissies voor het notariaat (Wegwerken van een aantal juridische onvolkomenheden m.b.t. de regels over de samenstelling van de verschillende benoemingscommissies voor het notariaat) (4-735)      
  Amendementen nrs 10, 11 en 17 van de heer Francis Delpérée
4-735/3
p. 1-2 4-735/3 p. 1-2 (PDF)
  4-735/3
p. 5-6 4-735/3 p. 5-6 (PDF)
  Amendementen nrs 18 tot 20 van de heer Francis Delpérée
4-735/4
p. 1-2 4-735/4 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 26 tot 36 van de heer Francis Delpérée
4-735/5
p. 1-5 4-735/5 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI tot regeling van het notarisambt om het jaarlijks aantal kandidaat-notarissen op te trekken (4-1322)      
  Voorstel van de heer Francis Delpérée
4-1322/1
p. 1-2 4-1322/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten en tot aanvulling van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument teneinde de toegang tot de beschermde werken te verruimen (Technische correcties - Vergemakkelijken van de toegang tot beschermde werken in het kader van het kopiëren voor eigen gebruik in familiekring en in het kader van de uitzonderingen t.b.v. de ziekenhuizen, onderwijsinstellingen, strafinrichtingen, instellingen voor jeugdzorg of instellingen voor gehandicaptenzorg - Misdrijf van het ongeoorloofd omzeilen van een "technische voorziening") (4-380)      
  Voorstel van de heren Francis Delpérée, Georges Dallemagne en Jean-Paul Procureur
4-380/1
p. 1-10 4-380/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap (Overdracht van bijkomende financiële middelen naar de Duitstalige Gemeenschap) (4-603)      
  Voorstel van de heren Hugo Vandenberghe, Philippe Monfils, Paul Wille, Philippe Moureaux, Johan Vande Lanotte, Francis Delpérée en Marcel Cheron en mevrouw Freya Piryns
4-603/1
p. 1-3 4-603/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap betreffende de onverenigbaarheden voor de leden van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap (Gelijkschakeling met de andere gemeenschaps- en gewestparlementen) (4-1225)      
  Amendement nr 1 van de heer Delpérée c.s.
4-1225/3
p. 1 4-1225/3 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding (4-764)      
  Amendement nr 1 van de heer Francis Delpérée
4-764/2
p. 1 4-764/2 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 5 van de heer Francis Delpérée, ingediend na de goedkeuring van het verslag
4-764/5
p. 2 4-764/5 p. 2 (PDF)
  Algemene bespreking
4-33
p. 46-57 4-33 p. 46-57 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen en tot bestrijding van racisme en xenofobie (Verkiesbaarheid) (4-1067)      
  Voorstel van de heren Francis Delpérée, Armand De Decker, Philippe Moureaux en José Daras
4-1067/1
p. 1-3 4-1067/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 (Ter advies voorleggen aan de afdeling wetgeving van de Raad van State van bevoegdheidsvragen ingevolge de toekenning door het Verdrag van Lissabon van nieuwe bevoegdheden aan de nationale parlementen - Bevoegdheidsbetwistingen tussen de Wetgevende Kamers en de Gemeenschaps- en Gewestparlementen) (4-830)      
  Voorstel van de heren Armand De Decker, Hugo Vandenberghe, Paul Wille, Philippe Mahoux en Francis Delpérée en mevrouw Myriam Vanlerberghe
4-830/1
p. 1-8 4-830/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, met het oog op de bekendmaking van de adviezen van de afdeling wetgeving (Via een informatienetwerk dat toegankelijk is voor het publiek) (4-247)      
  Amendement nr 2 van de heer Francis Delpérée en mevrouw Isabelle Durant
4-247/3
p. 1-2 4-247/3 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 4 van de heer Francis Delpérée
4-247/3
p. 2-3 4-247/3 p. 2-3 (PDF)
  Algemene bespreking
4-50
p. 37-40 4-50 p. 37-40 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit inzake de verjaring (Instellen van een administratieve procedure voor de Raad van State stuit de verjaring van de burgerlijke schadevergoeding) (4-140)      
  Verslag van de heer Francis Delpérée
4-140/2
p. 1-4 4-140/2 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
4-16
p. 35-38 4-16 p. 35-38 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek teneinde de procedures in familiezaken menselijker te doen verlopen (Behandeling met gesloten deuren van de debatten in familiezaken : jeugdrechtbank ; kortgeding - Beperking van de kostprijs en vereenvoudiging van de procedure door vervanging van dagvaarding bij deurwaardersexploot door een verzoekschrift en vervanging van de betekening van het exploot door de deurwaarder door kennisgeving door de griffier - Vereenvoudiging van de procedure voor echtscheiding met onderlinge toestemming) (4-381)      
  Voorstel van de heren Jean-Paul Procureur, Georges Dallemagne et Francis Delpérée
4-381/1
p. 1-7 4-381/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met het oog op de invoering van het schorsend karakter van een verzoekschrift tot vernietiging bij de Raad van State voor wat de burgerrechtelijke vordering tot schadevergoeding betreft (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met het oog op het schorsen van de verjaring van de burgerrechtelijke vordering tot schadevergoeding ten gevolge van een beroep tot vernietiging bij de Raad van State) (4-10)      
  Amendementen nrs 2 en 3 van de heer Francis Delpérée
4-10/2
p. 2 4-10/2 p. 2 (PDF)
  Verslag van de heer Francis Delpérée
4-10/3
p. 1-18 4-10/3 p. 1-18 (PDF)
  4-10/7
p. 1-3 4-10/7 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
4-16
p. 35-38 4-16 p. 35-38 (PDF)
  4-40
p. 25-26 4-40 p. 25-26 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de samenstelling van de adviescommissie voor de benoemingen van de advocaten bij het Hof van Cassatie (Artikel 478bis - Taalaanhorigheid - Plaatsvervangende leden van de Commissie) (4-1477)      
  Voorstel van de heer Francis Delpérée
4-1477/1
p. 1-2 4-1477/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en van de wet van 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding, om de voorbereiding en de verbetering van het schriftelijk gedeelte van het examen inzake beroepsbekwaamheid en van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage op te dragen aan externe deskundigen (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek om de Hoge Raad voor de Justitie de mogelijkheid te geven om de voorbereiding en de verbetering van het schriftelijk gedeelte van het examen inzake beroepsbekwaamheid en van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage op te dragen aan externe deskundigen) (4-677)      
  Verslag van de heer Francis Delpérée
4-677/4
p. 1-8 4-677/4 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de afschaffing van het automatisch ten laste leggen van de eisende partij van alle kosten in geval van eenzijdige aanvraag tot echtscheiding (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek inzake de kostenverdeling onder partijen bij een echtscheidingsprocedure) (4-1115)      
  Verslag van de heer Francis Delpérée
4-1115/3
p. 1-6 4-1115/3 p. 1-6 (PDF)
  Algemene bespreking
4-62
p. 37-38 4-62 p. 37-38 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek en tot bestrijding van racisme en xenofobie (4-1064)      
  Voorstel van de heer Francis Delpérée c.s.
4-1064/1
p. 1-4 4-1064/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek wat de stemplicht betreft (Afschaffing van de sancties op de niet-naleving van de opkomstplicht : opheffing van Titel VI, artikelen 207 tot 210) (4-886)      
  Algemene bespreking
4-118
p. 15-21 4-118 p. 15-21 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek en van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten, wat de herhaling betreft (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van het Strafwetboek, teneinde de herhaling van misdaad na wanbedrijf in te voeren, en tot wijziging van de bepalingen betreffende de voorwaardelijke invrijheidstelling, de voorlopige invrijheidstelling met het oog op de verwijdering van het grondgebied of met het oog op overlevering, en de terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank) (Harmonisering) (4-330)      
  Algemene bespreking
4-30
p. 57-60 4-30 p. 57-60 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 om te zorgen voor fiscale neutraliteit ten voordele van de werknemers, met name het onderwijzend personeel, van wie het salaris van december in het verleden in januari werd uitbetaald (Aanvulling artikel 171 WIB 1992) (4-1040)      
  Algemene bespreking
4-53
p. 10-23 4-53 p. 10-23 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde de kosten voor het zoeken naar een baan fiscaal aftrekbaar te maken (4-419)      
  Voorstel van de heren Georges Dallemagne en Francis Delpérée
4-419/1
p. 1-3 4-419/1 p. 1-3 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999