Auteurs- en sprekersregister betreffende "Crombé-Berton Marie-Hélène" (Legislatuur 2007-2010)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Belastingadministratie - Grensoverschrijdende mede-eigendommen Frankrijk-België - Geschillen met de Belgische fiscus (4-827)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Crombé-Berton aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-827
De financiële en bankcrisis (4-1100)      
  Bespreking
4-73
p. 4-38 4-73 p. 4-38 (PDF)
De foutieve informatie aan reizigers betreffende treinvertragingen (Kinderziekten van de website railtime.be) (4-667)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Marie-Hélène Crombé-Berton aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
4-66
p. 8-10 4-66 p. 8-10 (PDF)
De hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) en de gevolgen daarvan voor onze landbouw (4-156)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Marie-Hélène Crombé-Berton aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
4-17
p. 7-10 4-17 p. 7-10 (PDF)
De machtiging die treinbegeleiders moet worden verleend om een antiagressiespray te dragen (4-377)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Marie-Hélène Crombé-Berton aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
4-36
p. 9-10 4-36 p. 9-10 (PDF)
De politieke situatie in Libanon (4-229)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Marie-Hélène Crombé-Berton aan de heer Karel De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris belast met de Voorbereiding van het Europese Voorzitterschap, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-25
p. 35-37 4-25 p. 35-37 (PDF)
De politieke situatie in Libanon (Politieke impasse in het kader van de verkiezing van een nieuwe president - Vordering van de oprichting van het internationaal gerechtshof) (4-23)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Marie-Hélène Crombé-Berton aan de heer Karel De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Hervé Jamar, minister toegevoegd aan de minister van Financiën, belast met de Modernisering van de Financiën en de Strijd tegen de fiscale fraude
4-3 COM
p. 15-17 4-3 COM p. 15-17 (PDF)
De problematiek rond de feestdag 1 mei (daar Hemelvaartsdag en het feest van de arbeid samenvallen - Recup - Eisen van talrijke handelaars) (4-250)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Marie-Hélène Crombé-Berton aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen
4-26
p. 11-13 4-26 p. 11-13 (PDF)
De resultaten van de Raad Landbouw (Check-up van het gemeenschappelijk landbouwbeleid - Modulatie - Investeringshulp - Braakland - Melkquota) (4-469)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Marie-Hélène Crombé-Berton aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
4-49
p. 7-9 4-49 p. 7-9 (PDF)
De situatie aan de grens van Colombia met Ecuador en de gevolgen hiervan voor het lot van Ingrid Betancourt (4-176)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Marie-Hélène Crombé-Berton aan de heer Karel De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
4-19
p. 70-72 4-19 p. 70-72 (PDF)
De situatie in Libanon en de Belgische aanwezigheid in dit land (VN : UNIFIL - Akkoord van Doha - Ontwapening van de milities - Hezbollah) (4-309)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Marie-Hélène Crombé-Berton aan de heer Karel De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
4-30
p. 16-17 4-30 p. 16-17 (PDF)
De straffen opgelegd aan personen die gewelddaden plegen op de trein (Uitrusting van treinbegeleiders - Treinverbod) (4-437)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Marie-Hélène Crombé-Berton aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
4-47
p. 16-18 4-47 p. 16-18 (PDF)
De verdieping van de relaties tussen de Europese Unie en Israël (4-368)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Marie-Hélène Crombé-Berton aan de heer Karel De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
4-35
p. 19-21 4-35 p. 19-21 (PDF)
De verdoving van dieren bij het kelen (Schrapping van de uitzonderingen voor de rituele slachting) (4-1167)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Marie-Hélène Crombé-Berton aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-117
p. 16-18 4-117 p. 16-18 (PDF)
De verlaging van belastingtarieven in de landbouwsector (Sector van de melkproductie e.a.) (4-979)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Marie-Hélène Crombé-Berton aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
4-101
p. 9-10 4-101 p. 9-10 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 10 juni 2007)      
  mevrouw Marie-Hélène Crombé-Berton, senator gekozen door het Franse kiescollege
4-1
p. 16 4-1 p. 16 (PDF)
Gerechtsdeskundigen - Statuut - Leemte in de wetgeving - Maatregelen (4-4570)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Crombé-Berton aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4570
Gerechtsdeskundigen - Statuut - Leemte in de wetgeving - Maatregelen (4-5688)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Crombé-Berton aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5688
Herziening van artikel 22bis van de Grondwet, tot invoeging van een lid betreffende de bescherming van bijkomende rechten van het kind (Opname in de Grondwet van de grondbeginselen van het Verdrag van 20 november 1989 inzake de rechten van het kind, goedgekeurd te New York) (4-581)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Martine Taelman, Anne-Marie Lizin, Myriam Vanlerberghe, Isabelle Durant en Marie-Hélène Crombé-Berton en de heren Armand De Decker, Francis Delpérée en Hugo Vandenberghe
4-581/1
p. 1-5 4-581/1 p. 1-5 (PDF)
Het meten van de werklast van magistraten (Ontwikkeling van een meetinstrument - Methodologie - Overleg met het Parlement) (4-1142)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Marie-Hélène Crombé-Berton aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-115
p. 20-22 4-115 p. 20-22 (PDF)
Het verbod op het dragen van individuele bewapening buiten de diensturen (door politieambtenaren) (4-489)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Marie-Hélène Crombé-Berton aan de heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
4-50
p. 8-10 4-50 p. 8-10 (PDF)
Identiteitsverduisteringen - Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 26 oktober 2006 - Omzetting in Belgisch recht - Termijn (4-2529)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Crombé-Berton aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2529
Identiteitsverduisteringen - Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 26 oktober 2006 - Omzetting in Belgisch recht - Termijn (4-983)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Crombé-Berton aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-983
Kleine Waalse slachthuizen - Europese erkenning - Voortzetting van de activiteiten na 1 januari 2010 (4-2107)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Crombé-Berton aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-2107
Kleine Waalse slachthuizen - Europese erkenning - Voortzetting van de activiteiten na 1 januari 2010 (4-2585)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Crombé-Berton aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-2585
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 26 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof (Toetsing van wetten, decreten en ordonnanties aan grondrechten - Grondrechten die zowel in een verdragsbepaling als in een bepaling van titel II van de Grontwet gewaarborgd zijn : risico van tegenstrijdige rechtspraak) (4-12)      
  Amendement nr 4 van mevrouw Marie-Hélène Crombé-Berton
4-12/3
p. 3 4-12/3 p. 3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de stand van zaken in de onderhandelingen in de Wereldhandelsorganisatie over de Doha Development Agenda (Handel in landbouwproducten en industrieële producten - Ontwikkelingslanden - Bijzonder beschermingsmechanisme - Rechtvaardig evenwicht tussen het belang van de handel en dat van de voedselzekerheid - Taks- en quotavrije toegang tot de markt voor de minst ontwikkelde landen - Programma voor handelsgerelateerde bijstand en gerichte technische bijstand - Ontwikkelingsaspect - Hervorming van de WHO) (4-997)      
  Voorstel van de dames Marie-Hélène Crombé-Berton en Christine Defraigne
4-997/1
p. 1-4 4-997/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de voorbereiding van het derde Forum op hoog niveau over de doeltreffendheid van de hulp te Accra (4-827)      
  Verslag van de dames Marie-Hélène Crombé-Berton en Els Schelfhout
4-827/4
p. 1-8 4-827/4 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende moedersterfte (Sterfte tengevolge van zwangerschap of bevalling - Derde Wereld - Ontwikkelingssamenwerking) (4-793)      
  Verslag van de dames Margriet Hermans en Marie-Hélène Crombé-Berton
4-793/3
p. 1-4 4-793/3 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie dat ertoe strekt de verkeersveiligheid in de omgeving van de megadancings te vergroten (4-331)      
  Voorstel van mevrouw Marie-Hélène Crombé-Berton
4-331/1
p. 1-3 4-331/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake de tussentijdse stand van zaken van de Milleniumdoelstellingen voor ontwikkeling (4-773)      
  Verslag van de dames Marie-Hélène Crombé-Berton en Els Schelfhout
4-773/3
p. 1-5 4-773/3 p. 1-5 (PDF)
  Bespreking
4-40
p. 60-63 4-40 p. 60-63 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake het opsporen en behandelen van aids (Toenemend aantal HIV-infecties - Oprichting begeleidings- en behandelingscentra) (4-165)      
  Voorstel van de heer Jacques Brotchi en mevrouw Marie-Hélène Crombé-Berton
4-165/1
p. 1-4 4-165/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie om de vreedzame evolutie van de politieke situatie en de inachtneming van de mensenrechten in Birma te steunen (4-323)      
  Amendementen nrs 1 tot 4 van mevrouw Marie-Hélène Crombé-Berton
4-323/2
p. 1-2 4-323/2 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie om een groen nummer in het leven te roepen om daklozen toegang te verschaffen tot de structuren die hun ter beschikking worden gesteld, zodat ze noodhulp krijgen, met name huisvesting voor de nacht (4-324)      
  Voorstel van de dames Christine Defraigne en Marie-Hélène Crombé-Berton
4-324/1
p. 1-3 4-324/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie over de politieke situatie in Iran na de presidentsverkiezingen (4-1416)      
  Voorstel van de heer Alain Destexhe, mevrouw Sabine de Bethune, de heer José Daras, de dames Marie-Hélène Crombé-Berton en Els Schelfhout, de heer Philippe Monfils en mevrouw Elke Tindemans
4-1416/1
p. 1-3 4-1416/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie over de universiteiten en hogescholen als actor en partner in de Belgische ontwikkelingssamenwerking (4-829)      
  Amendementen nrs 10 tot 12 van mevrouw Marie-Hélène Crombé-Berton c.s.
4-829/3
p. 3-4 4-829/3 p. 3-4 (PDF)
  Verslag van de dames Marie-Hélène Crombé-Berton en Margriet Hermans
4-829/4
p. 1-9 4-829/4 p. 1-9 (PDF)
Wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens - Artikel 32 - Herziening - Vergunning tot het voorhanden hebben van wapens - Geldigheidsduur Rondzendbrief voor de bevoegde administratieve overheden (4-3548)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Crombé-Berton aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3548
Wetsontwerp betreffende de continuïteit van de ondernemingen (Het doel van het ontwerp bestaat erin de wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord aan te passen om toe te laten dat bedrijven, die soms moeilijkheden kennen, a.h.w. een "tweede leven" krijgen i.p.v. onmiddellijk te worden geconfronteerd met faillissement - Wijziging van de faillissementswet van 8 augustus 1997, van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, van de wet van 16 juli 2004 houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht, van KB nr 4 van 29 december 1969 m.b.t. de teruggaaf inzake BTW en van het WIB 1992 - Opheffing van de wet van 17 juli 1997 op het gerechtelijk akkoord ) (4-995)      
  Amendementen nrs 34 en 39 van mevrouw Marie-Hélène Crombé-Berton
4-995/2
p. 12 4-995/2 p. 12 (PDF)
  4-995/2
p. 16 4-995/2 p. 16 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) (4-483)      
  Verslag van mevrouw Marie-Hélène Crombé-Berton
4-483/5
p. 1-4 4-483/5 p. 1-4 (PDF)
   Bekrachtiging van het KB van 15 januari 2007 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan een verzekeringsovereenkomst rechtsbijstand moet voldoen om te worden vrijgesteld van de jaarlijkse taks op de verzekeringsverrichtingen bedoeld in artikel 173 van het Wetboek van diverse rechten en taksen
4-483/5
p. 2-3 4-483/5 p. 2-3 (PDF)
   Bekrachtiging van het KB van 28 november 2006 houdende tenuitvoerlegging van verordening (EG) nr 1435/2003 betreffende het statuut van de Europese coöperatieve vennootschap
4-483/5
p. 3 4-483/5 p. 3 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (II) (4-484)      
  Verslag van mevrouw Marie-Hélène Crombé-Berton
4-484/2
p. 1-6 4-484/2 p. 1-6 (PDF)
   Wijziging van artikel 109 van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en van artikel 51 van de wet van 17 mei 2006 houdende oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken : uitstel van data van inwerkingtreding
4-484/2
p. 2-4 4-484/2 p. 2-4 (PDF)
  4-484/2
p. 4-5 4-484/2 p. 4-5 (PDF)
  4-484/2
p. 5-6 4-484/2 p. 5-6 (PDF)
   Wijziging van de wet van 29 november 2001 tot vaststelling van een tijdelijke personeelsformatie van raadsheren teneinde de gerechtelijke achterstand bij de hoven van beroep weg te werken : verlenging van de tijdelijke personeelsformatie met één jaar
4-484/2
p. 4 4-484/2 p. 4 (PDF)
  4-484/2
p. 5 4-484/2 p. 5 (PDF)
  4-484/2
p. 6 4-484/2 p. 6 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met en uitvoering van het Avenant, ondertekend te Brussel op 12 december 2008, bij de Overeenkomst tussen België en Frankrijk tot voorkoming van dubbele belasting en tot regeling van wederzijdse administratieve en juridische bijstand inzake inkomstenbelastingen, ondertekend te Brussel op 10 maart 1964 en gewijzigd door de Avenanten van 15 februari 1971 en 8 februari 1999 (Grensarbeidersregeling) (4-1143)      
  Algemene bespreking
4-65
p. 35-38 4-65 p. 35-38 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden over de terbeschikkingstelling van een penitentiaire inrichting in Nederland ten behoeve van de tenuitvoerlegging van bij Belgische veroordelingen opgelegde vrijheidsstraffen, gedaan te Tilburg (Nederland) op 31 oktober 2009 (4-1491)      
  Algemene bespreking
4-99
p. 61-72 4-99 p. 61-72 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met volgende Internationale Akten: 1° Overeenkomst betreffende uitlevering tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika, gedaan te Washington D.C. op 25 juni 2003 ; 2° Instrument, gedaan te Brussel op 16 december 2004, als bedoeld in artikel 3, lid 2, van de Overeenkomst betreffende uitlevering tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika, gedaan op 25 juni 2003, met betrekking tot de toepassing van de Overeenkomst inzake uitlevering tussen het Koninkrijk België en de Verenigde Staten van Amerika, ondertekend op 27 april 1987 (4-1184)      
  Algemene bespreking
4-78
p. 33-37 4-78 p. 33-37 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met volgende Internationale Akten: 1° Overeenkomst betreffende wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika, gedaan te Washington D.C. op 25 juni 2003 ; 2° Instrument, gedaan te Brussel op 16 december 2004, als bedoeld in artikel 3, lid 2, van de Overeenkomst betreffende wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika, gedaan op 25 juni 2003, met betrekking tot de toepassing van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Verenigde Staten van Amerika aangaande de rechtshulp in strafzaken, ondertekend op 28 januari 1988 (4-1183)      
  Algemene bespreking
4-78
p. 33-37 4-78 p. 33-37 (PDF)
Wetsontwerp ter bevordering van een objectieve berekening van de door de ouders te betalen onderhoudsbijdragen voor hun kinderen (4-1357)      
  Amendement nr 11 van de dames Christine Defraigne en Marie-Hélène Crombé-Berton
4-1357/4
p. 1-2 4-1357/4 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, wat de kansspelcommissie betreft (Uitbreiding van het toepassingsgebied van de kansspelwet tot de kansspelen aangeboden via de informatiemaatschappij-instrumenten, de mediaspelen en de weddenschappen - Werking en samenstelling Kansspelcommissie) (4-1410)      
  Amendement nr 2 van mevrouw Marie-Hélène Crombé-Berton
4-1410/3
p. 1 4-1410/3 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
4-96
p. 38-49 4-96 p. 38-49 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, van het Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, van de wet van 26 juni 1963 betreffende de aanmoediging van de lichamelijke opvoeding, de sport en het openluchtleven en het toezicht op de ondernemingen die wedstrijden van weddenschappen op sportuitslagen inrichten en van de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van de wetgeving inzake kansspelen) (Uitbreiding van het toepassingsgebied van de kansspelwet tot de kansspelen aangeboden via de informatiemaatschappij-instrumenten, de mediaspelen en de weddenschappen) (4-1411)      
  Amendementen nrs 7 tot 9, 22 en 24 van mevrouw Marie-Hélène Crombé-Berton en de heer Philippe Monfils
4-1411/4
p. 1-6 4-1411/4 p. 1-6 (PDF)
  4-1411/4
p. 13 4-1411/4 p. 13 (PDF)
  4-1411/4
p. 13-14 4-1411/4 p. 13-14 (PDF)
  Amendement nr 32 van mevrouw Marie-Hélène Crombé-Berton
4-1411/5
p. 3 4-1411/5 p. 3 (PDF)
  Algemene bespreking
4-96
p. 38-49 4-96 p. 38-49 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, wat de aanwijzing van tot de inruststelling toegelaten magistraten als plaatsvervangende magistraten betreft (Verhoging van de leeftijdsgrens) (4-1642)      
  Algemene bespreking
4-114
p. 44 4-114 p. 44 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de harmonisatie van de pensioenen van burgerlijke en militaire oorlogsslachtoffers (4-271)      
  Voorstel van mevrouw Marie-Hélène Crombé-Berton
4-271/1
p. 1-3 4-271/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wijziging van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse, van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur en van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie) (4-1053)      
  Amendement nr 131 van de dames Marie-Hélène Crombé-Berton en Christine Defraigne
4-1053/6
p. 50 4-1053/6 p. 50 (PDF)
  Verslag van de dames Martine Taelman en Marie-Hélène Crombé-Berton
4-1053/7
p. 1-145 4-1053/7 p. 1-145 (PDF)
  Algemene bespreking
4-86
p. 39-64 4-86 p. 39-64 (PDF)
  4-109
p. 32-40 4-109 p. 32-40 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de overbrenging van voor het publiek opengestelde apotheken (Invoering rond de apotheken van een veiligheidszone van 100 meter waarbinnen geen nieuwe apotheek mag worden gevestigd of overgebracht : opheffing artikel 1, §4, alinea 2, KB 25 september 1974) (4-277)      
  Voorstel van mevrouw Marie-Hélène Crombé-Berton
4-277/1
p. 1-2 4-277/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel houdende diverse wijzigingen inzake kansspelen (Meer bescherming voor de speler - Uitbreiding van het begrip kansspel - Weddenschappen om sport - Niet-sportieve weddenschappen - Exploitatie van spelen via de media - Uitsluiting van spelen aangeboden bij occasionele evenementen - Wijziging van de status en de bevoegdheden van de kansspelcommissie) (4-1162)      
  Voorstel van mevrouw Marie-Hélène Crombé-Berton
4-1162/1
p. 1-91 4-1162/1 p. 1-91 (PDF)
  Algemene bespreking
4-96
p. 38-49 4-96 p. 38-49 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 348-11 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot landelijke adoptie (teneinde de magistraat te helpen om vast te stellen of de eventuele weigering van de oorspronkelijke ouders al dan niet onverantwoord is gezien de enorme discrepantie tussen het aantal kandidaat-adoptanten en het aantal adopties van Belgische kinderen) (4-313)      
  Voorstel van mevrouw Marie-Hélène Crombé-Berton
4-313/1
p. 1-5 4-313/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 94/8 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, om reclame zonder waarschuwing dat het beeld van het menselijk lichaam dat erin wordt gebruikt, digitaal gemanipuleerd werd, als oneerlijke handelspraktijk te beschouwen (4-1465)      
  Voorstel van mevrouw Marie-Hélène Crombé-Berton
4-1465/1
p. 1-4 4-1465/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de artikelen 189ter en 235ter van het Wetboek van strafvordering (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 189ter, 235ter, 335bis en 416 van het Wetboek van strafvordering) (Wettigheidscontrole op de aanwending van de bijzondere opsporingsmethoden) (4-1091)      
  Algemene bespreking
4-58
p. 4-19 4-58 p. 4-19 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het Gerechtelijk Wetboek met een zevende deel betreffende de buitengerechtelijke bemiddeling (Strijd tegen de gerechtelijke achterstand en tegen de kostprijs en de ingewikkeldheid van de rechtspleging) (4-275)      
  Voorstel van mevrouw Marie-Hélène Crombé-Berton
4-275/1
p. 1-7 4-275/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het Gerechtelijk Wetboek teneinde een summiere laagdrempelige bemiddelingsprocedure in te voeren (4-274)      
  Voorstel van mevrouw Marie-Hélène Crombé-Berton
4-274/1
p. 1-6 4-274/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot gelijkstelling van de graad van master in de rechten, master in het notariaat en master in het sociaal recht met respectievelijk een licentiaat of doctor in de rechten, een licentiaat in het notariaat en een licentiaat in het sociaal recht wat betreft de diplomavereisten voor juridische beroepen in wetten en reglementen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet (4-1377)      
  Verslag van mevrouw Crombé-Berton
4-1377/2
p. 1-4 4-1377/2 p. 1-4 (PDF)
  Aanvullend verslag, na terugzending door de plenaire vergadering, van mevrouw Marie-Hélène Crombé-Berton
4-1377/4
p. 1-3 4-1377/4 p. 1-3 (PDF)
  Verslag van mevr. Marie-Hélène Crombé-Berton
4-1377/8
p. 1-3 4-1377/8 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
4-83
p. 36 4-83 p. 36 (PDF)
  4-96
p. 50-51 4-96 p. 50-51 (PDF)
Wetsvoorstel tot gelijkstelling van de graad van master in de rechten, master in het notariaat en master in het sociaal recht met respectievelijk een licentiaat of doctor in de rechten, een licentiaat in het notariaat en een licentiaat in het sociaal recht wat betreft de diplomavereisten voor juridische beroepen in wetten en reglementen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet (4-1376)      
  Verslag van mevrouw Marie-Hélène Crombé-Berton
4-1376/2
p. 1-2 4-1376/2 p. 1-2 (PDF)
  Aanvullend verslag, na terugzending door de plenaire vergadering, van mevrouw Marie-Hélène Crombé-Berton
4-1376/4
p. 1-3 4-1376/4 p. 1-3 (PDF)
  Verslag van mevrouw Marie-Hélène Crombé-Berton
4-1376/9
p. 1-10 4-1376/9 p. 1-10 (PDF)
  Algemene bespreking
4-83
p. 36 4-83 p. 36 (PDF)
  4-96
p. 50-51 4-96 p. 50-51 (PDF)
Wetsvoorstel tot hervorming van het hof van assisen (Wijziging Strafwetboek, Wetboek van strafvordering, wet 17 april 1878 houdende de Voorafgaande Titel van het Wetboek van strafvordering, Gerechtelijk Wetboek, wet 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden en wet 20 juli 1990 inzake de voorlopige hechtenis) (4-924)      
  Amendement nr 47 van mevrouw Marie-Hélène Crombé-Berton c.s.
4-924/3
p. 84 4-924/3 p. 84 (PDF)
  Amendementen nrs 2, 3, 14 en 67 van mevrouw Marie-Hélène Crombé-Berton
4-924/3
p. 60-61 4-924/3 p. 60-61 (PDF)
  4-924/3
p. 66 4-924/3 p. 66 (PDF)
  4-924/3
p. 92-93 4-924/3 p. 92-93 (PDF)
  Amendementen nrs 6, 7, 30 tot 33, 45, 48 en 66 van mevrouw Marie-Hélène Crombé-Berton en Philippe Monfils
4-924/3
p. 62-63 4-924/3 p. 62-63 (PDF)
  4-924/3
p. 76-78 4-924/3 p. 76-78 (PDF)
  4-924/3
p. 83-84 4-924/3 p. 83-84 (PDF)
  4-924/3
p. 86 4-924/3 p. 86 (PDF)
  4-924/3
p. 92 4-924/3 p. 92 (PDF)
  Algemene bespreking
4-86
p. 29-39 4-86 p. 29-39 (PDF)
Wetsvoorstel tot het instellen van een stage ten dienste van de gemeenschap voor jongeren die de leeftijd van de meerderjarigheid bereikt hebben (4-328)      
  Voorstel van mevrouw Marie-Hélène Crombé-Berton en de heer François Roelants du Vivier
4-328/1
p. 1-4 4-328/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van het gemeentelijk tutoraat voor jongeren tijdens de wachttijd (Gemeenschapsdienst - Plaatselijk werkgelegenheidsagentschap) (4-334)      
  Voorstel van de dames Marie-Hélène Crombé-Berton en Christine Defraigne
4-334/1
p. 1-4 4-334/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 21bis in de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen, om de overheidsfinanciering van de individuele campagnes in te stellen (4-272)      
  Voorstel van mevrouw Marie-Hélène Crombé-Berton
4-272/1
p. 1-2 4-272/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van de mogelijkheid om hoger beroep in te stellen tegen de arresten van het hof van assisen (Herbekijken van de door een assisenjury genomen beslissing door een ander hof van assisen) (4-147)      
  Algemene bespreking
4-86
p. 29-39 4-86 p. 29-39 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van uitstel inzake geldboeten bij overtreding van sommige sociale wetten (Administratieve sanctie) (4-278)      
  Voorstel van mevrouw Marie-Hélène Crombé-Berton
4-278/1
p. 1-4 4-278/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot legalisering van de aanschaf, het bezit, het dragen en het gebruik van pepperspray door particulieren en ambtenaren van een uitbater van een openbaar vervoernetwerk (4-1446)      
  Voorstel van mevrouw Marie-Hélène Crombé-Berton
4-1446/1
p. 1-17 4-1446/1 p. 1-17 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 116 van de wet van 21 april 2007 betreffende de internering van personen met een geestesstoornis (Termijn voor het indienen van cassatieberoep tegen een beslissing van de strafuitvoeringsrechtbank) (4-757)      
  Amendement nr 3 van de dames Christine Defraigne en Marie-Hélène Crombé-Berton
4-757/3
p. 2 4-757/3 p. 2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 15 van het Wetboek van de Belgische nationaliteit teneinde de schorsing van de aanvraag tot toekenning van de nationaliteit mogelijk te maken wanneer het huwelijk van de buitenlandse echtgenoot met een echtgenoot van Belgische nationaliteit het voorwerp vormt van een gerechtelijke procedure inzake ontbinding of nietigverklaring op grond van artikel 146bis van het Burgerlijk Wetboek (Huwelijk uitsluitend gericht op het verkrijgen van een verblijfsrechtelijk voordeel) (4-1664)      
  Voorstel van mevrouw Marie-Hélène Crombé-Berton
4-1664/1
p. 1-7 4-1664/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 2 van de wet van 5 maart 1998 betreffende de voorwaardelijke invrijheidstelling teneinde er in geval van wettelijke herhaling voor te zorgen dat een groter gedeelte van de vrijheidsbenemende straf wordt uitgezeten (4-335)      
  Voorstel van de dames Marie-Hélène Crombé-Berton en Christine Defraigne
4-335/1
p. 1-4 4-335/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 259bis-2 van het Gerechtelijk Wetboek om de advocaten een betere vertegenwoordiging te verzekeren in de Hoge Raad voor de Justitie (4-1447)      
  Voorstel van de dames Marie-Hélène Crombé-Berton en Christine Defraigne
4-1447/1
p. 1-6 4-1447/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 31 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 30 en 31 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken en van artikel 47bis van het Wetboek van strafvordering) (Mogelijkheid een beroep te doen op een niet-beëdigd vertaler in het geval een beëdigd vertaler niet beschikbaar is) (4-86)      
  Amendementen nrs 1 tot 3 van de heer Berni Collas en mevrouw Marie-Hélène Crombé-Berton
4-86/2
p. 1-3 4-86/2 p. 1-3 (PDF)
  Amendementen nrs 4 tot 6 van de heer Berni Collas en mevrouw Marie-Hélène Crombé-Berton
4-86/3
p. 1-3 4-86/3 p. 1-3 (PDF)
  Amendementen nrs 7 tot 9 van de heren Berni Colles en Alain Courtois en mevrouw Marie-Hélène Crombé-Berton
4-86/4
p. 1-3 4-86/4 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 353ter van het Gerechtelijk Wetboek, met betrekking tot de uitoefening van politieke mandaten door personeelsleden van griffies en parketsecretariaten (4-605)      
  Verslag van mevrouw Marie-Hélène Crombé-Berton
4-605/6
p. 1-12 4-605/6 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 5bis van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering, betreffende de verklaring van de benadeelde persoon (Vermijden dat het slachtoffer zich naar de rechtbank van eerste aanleg dient te begeven om de verklaring of te leggen) (4-567)      
  Amendementen nrs 1 tot 4 van de dames Christine Defraigne en Marie-Hélène Crombé-Berton
4-567/2
p. 1-3 4-567/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 782bis van het Gerechtelijk Wetboek, teneinde de voorwaarden voor de uitspraak van een rechterlijke beslissing in strafzaken te versoepelen (Afwezigheid van rechters) (4-652)      
  Voorstel van mevrouw Marie-Hélène Crombé-Berton
4-652/1
p. 1-3 4-652/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 82 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, om de verkoper de verplichting op te leggen de consument kennis te geven van de datum waarop de dienstenoverenkomst van bepaalde duur verstrijkt (Beding van stilzwijgende verlenging) (4-1746)      
  Voorstel van de dames Marie-Hélène Crombé-Berton en Dominique Tilmans
4-1746/1
p. 1-4 4-1746/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 91 van de wet van 17 februari 1997 tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot het personeel van de griffies en parketten (Opheffing van de ongelijke behandeling tussen de geslaagden van het examen van kandidaat-griffier/kandidaat-secretaris van 2000 en de geslaagden van het examen van 2006) (4-996)      
  Voorstel van mevrouw Marie-Hélène Crombé-Berton
4-996/1
p. 1-5 4-996/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 922 van het Burgerlijk Wetboek wat de berekening van de fictieve massa betreft (Erfrecht) (4-1289)      
  Voorstel van mevrouw Marie-Hélène Crombé-Berton
4-1289/1
p. 1-3 4-1289/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 94/8 en 102 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, om elke daad van koophandel te verbieden die een minderjarige misleidt aangaande zijn rechten en plichten (4-276)      
  Voorstel van mevrouw Marie-Hélène Crombé-Berton
4-276/1
p. 1-3 4-276/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten (Voorziening in cassatie tegen een beslissing van de strafuitvoeringsrechtbank - Verplichte ondertekening door een advocaat - Verlenging van de termijn) (4-497)      
  Amendement nr 3 van de dames Christine Defraigne en Marie-Hélène Crombé-Berton
4-497/3
p. 2-3 4-497/3 p. 2-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI tot regeling van het notarisambt en tot aanpassing van het statuut van de verenigde benoemingscommissies voor het notariaat (Ombudsman voor het notariaat - Informele samenwerking tussen de verschillende notariële instanties, waaronder de provinciale kamers) (4-796)      
  Amendementen nrs 21 tot 23 van de dames Christine Defraigne en Marie-Hélène Crombé-Berton
4-796/5
p. 10-11 4-796/5 p. 10-11 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 26 januari 1999 houdende nieuwe maatregelen ten voordele van de oorlogsslachtoffers, om het voordeel van financiële vergoedingen te waarborgen (4-270)      
  Voorstel van mevrouw Marie-Hélène Crombé-Berton
4-270/1
p. 1-3 4-270/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt teneinde enerzijds de bestuurlijke aanhouding van drugsgebruikers in sommige omstandigheden mogelijk te maken, en anderzijds een samenwerkingsverband in te stellen tussen de politieambtenaren en de OCMW's met het oog op een beteugeling van de bedelarij en de landloperij op de openbare weg dankzij een betere toegang tot maatschappelijke hulpverlening (4-325)      
  Voorstel van de dames Christine Defraigne en Marie-Hélène Crombé-Berton
4-325/1
p. 1-8 4-325/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende medische hulpverlening, om in elk oproepteam een beherende huisarts en spoedarts op te nemen (4-1530)      
  Voorstel van de dames Dominique Tilmans, Marie-Hélène Crombé-Berton en Caroline Persoons en de heren Berni Collas, Alain Destexhe en Philippe Fontaine
4-1530/1
p. 1-4 4-1530/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens (Uitzondering voor laders gewijzigd overeenkomstig het reglement van erkende schietsportdisciplines, zoals dat van de IPSG, en uitsluitend gebruikt voor het beoefenen van die disciplines) (4-480)      
  Voorstel van mevrouw Marie-Hélène Crombé-Berton
4-480/1
p. 1-2 4-480/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlik Wetboek met betrekking tot het onbetamelijk gedrag van een begunstigde en teneinde plaatsvervulling van de verwerpende erfgenaam toe te laten (Actualisering van de gronden tot erfrechtelijke onwaardigheid) (4-1569)      
  Voorstel van de dames Martine Taelman, Marie-Hélène Crombé-Berton en Céline Fremault en de heren Guy Swennen en Yoeri Vastersavendts
4-1569/1
p. 1-27 4-1569/1 p. 1-27 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek teneinde ondersteunende rechters en substituten evenals mobiele ondersteunende rechters aan te stellen (Wijziging artikelen 80, 86bis, 98, 99, 295ter, 312, 326 en 357 Gerechtelijk Wetboek) (4-336)      
  Voorstel van de dames Christine Defraigne en Marie-Hélène Crombé-Berton en de heer François Roelants du Vivier
4-336/1
p. 1-14 4-336/1 p. 1-14 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek en van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten, wat de herhaling betreft (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van het Strafwetboek, teneinde de herhaling van misdaad na wanbedrijf in te voeren, en tot wijziging van de bepalingen betreffende de voorwaardelijke invrijheidstelling, de voorlopige invrijheidstelling met het oog op de verwijdering van het grondgebied of met het oog op overlevering, en de terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank) (Harmonisering) (4-330)      
  Voorstel van mevrouw Marie-Hélène Crombé-Berton en de heer François Roelants du Vivier
4-330/1
p. 1-3 4-330/1 p. 1-3 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 4 van mevrouw Marie-Hélène Crombé-Berton
4-330/2
p. 1-3 4-330/2 p. 1-3 (PDF)
  Amendement nr 5 van mevrouw Marie-Hélène Crombé-Berton
4-330/3
p. 1-3 4-330/3 p. 1-3 (PDF)
  Amendementen nrs 6 tot 9 van mevrouw Crombé-Berton
4-330/4
p. 1-3 4-330/4 p. 1-3 (PDF)
  Amendementen nrs 10 tot 13 van mevrouw Marie-Hélène Crombé-Berton
4-330/5
p. 1-4 4-330/5 p. 1-4 (PDF)
  Amendementen nrs 14 tot 17 van mevrouw Marie-Hélène Crombé-Berton
4-330/6
p. 1-3 4-330/6 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
4-30
p. 57-60 4-30 p. 57-60 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met betrekking tot het fiscale statuut van de parlementsleden (Verplichte bronheffing door de assemblees - Presentiegeld - Wijziging WIB 1992) (4-273)      
  Voorstel van mevrouw Marie-Hélène Crombé-Berton
4-273/1
p. 1-3 4-273/1 p. 1-3 (PDF)
Zittende magistratuur - Korpschefs - Mandaten - Vernieuwing - Arrest van het Grondwettelijk Hof van 1 september 2008 - Gevolgen - Vacantverklaring -Publicatie in het Belgisch Staatsblad - Tekort (4-2860)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Crombé-Berton aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2860
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999