Auteurs- en sprekersregister betreffende "Masai France" (Legislatuur 2019-2024)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2024-....
Legislatuur 2019-2024
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Attractiepark Legoland - Inplanting in België - Provinciaal domein van Chevetogne - Kandidatuur verworpen - Criteria - Andere projecten voor economische of toeristische ontwikkeling (7-1773)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Masai aan de heer Dermine, staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen, belast met Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Economie en Werk
   Antwoord
SV 7-1773
De impact van de Covid-19-crisis op vrouwen (Ongelijkheid op medisch vlak - Geweld op vrouwen - Inkomensongelijkheid en ongelijkheden op de arbeidsmarkt - De ongelijke verdeling van huishoudelijke taken - De diversiteit op vlak van de gezinsstructuur en woonsituatie - De verbreding van de digitale kloof en de ongelijkheid op school) (7-197)      
  Debat
7-26
p. 35-46 7-26 p. 35-46 (PDF)
De loonkloof tussen mannen en vrouwen (7-200)      
  Verslag namens het Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen van mevrouw France Masai
7-200/1
p. 1-54 7-200/1 p. 1-54 (PDF)
Debat over de loonkloof (art. 18-4bis van het Reglement)      
  Debat
7-18
p. 21-43 7-18 p. 21-43 (PDF)
Eedaflegging (Wetgevende verkiezingen van 26 mei 2019)      
  mevrouw France Masai, gecoöpteerd senator
7-2
p. 6 7-2 p. 6 (PDF)
Jaarverslag 2018 van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (7-128)      
  Verslag van de dames France Masai en Katia Segers
7-128/1
p. 1-14 7-128/1 p. 1-14 (PDF)
Nationaal actieplan in de strijd tegen gendergerelateerd geweld 2021-2025 (7-317)      
  Verslag van de dames Karin Jiroflée (K) en France Masai (S)
7-317/1
p. 1-24 7-317/1 p. 1-24 (PDF)
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Ciney - Nieuw station - Vergunningsaanvraag - Inhoud -Opmerkingen van de gemeente - Inachtneming - Eventuele wijzigingen - Tijdspad van het project (7-674)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Masai aan de heer Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Vraag zonder antwoord
SV 7-674
Nieuwe gevangenis van Sugny - Toegang - Buslijnen - Uitbreiding - Verbintenis van TEC - Zittingzaal in de gevangenis - Mogelijkheid voorzien - Gevangenis van Dinant - Sluiting - Penitentiair beleid in de provincie Namen (7-677)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Masai aan de heer Geens, vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen, en minister van Europese Zaken
   dossier afgesloten
SV 7-677
Nieuwe gevangenis van Sugny - Toegang - Buslijnen - Uitbreiding - Verbintenis van TEC - Zittingzaal in de gevangenis - Mogelijkheid voorzien - Gevangenis van Dinant - Sluiting - Penitentiair beleid in de provincie Namen (7-785)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Masai aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met Noordzee
   Antwoord
SV 7-785
Onderzoek van de geloofsbrieven (Senatoren aangewezen door de Gemeenschaps- en Gewestparlementen en gecoöpteerde senatoren) (Wetgevende verkiezingen van 26 mei 2019)      
  Verslag van mevrouw France Masaï
7-43
p. 5 7-43 p. 5 (PDF)
Ontwerp van verklaring tot herziening van de Grondwet (De grondrechtencatalogus moderniseren door transversale bepalingen op te nemen, grondrechten uit te breiden of nieuwe grondrechten op te nemen - Oplossing voor lang aanslepende regeringsvormingen - Onderzoek van de geloofsbrieven - Procedure voor de herziening van de Grondwet - Toekomst van de Senaat) (7-550)      
  Bespreking
7-47
p. 13-72 7-47 p. 13-72 (PDF)
Programma «Born in Belgium Professionals» - Doelstelling - Project «Born in Brussels» - Evaluatie - Conclusies - Overleg met de deelstaten -Resultaat - Gegevensbescherming - Eventueel probleem - Kwetsbare situatie - Opvolging - Oplossingen (7-1519)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Masai aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1519
Uitgaven van het boekjaar 2022 en begrotingsvoorstellen voor het boekjaar 2024 (7-494)      
  Bespreking
   Verhoging van de begroting - Indexering van de lonen - Uittredingsvergoedingen parlementsleden - Opzeggingsvergoedingen politiek personeel - Gebrek aan besparingen - Rol van de Senaat - Bespreking van de amendementen
7-41
p. 59-65 7-41 p. 59-65 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid en de Gemeenschappen inzake de bestrijding van fake news (7-110)      
  Verzoek van de dames Stephanie D'Hose en Els Ampe, de heren Rik Daems en Willem-Frederik Schiltz, de dames Carina Van Cauter, Fatima Ahallouch en Latifa Gahouchi, de heren Georges-Louis Bouchez en Philippe Dodrimont, de dames Véronique Durenne en Sabine Laruelle, de heren Alexander Miesen, Gaëtan Van Goidsenhoven en Jean-Paul Wahl, mevrouw Karin Brouwers, de heren Bert Anciaux en Kurt De Loor, de dames Annick Lambrecht en Katia Segers, de heer André Antoine, mevrouw Anne-Catherine Goffinet, de heren Fourat Ben Chikha, Stijn Bex en Rodrigue Demeuse, de dames Soetkin Hoessen en France Masai, de heer John Pitseys, mevrouw Hélène Ryckmans, de heer Chris Steenwegen en mevrouw Farida Tahar
7-110/1
p. 1-5 7-110/1 p. 1-5 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag met betrekking tot het interfederaal actieplan tegen racisme en discriminatie (7-139)      
  Verzoek van de heren Fourat Ben Chikha, Stijn Bex en Rodrigue Demeuse, de dames Soetkin Hoessen en France Masai, de heer John Pitseys, mevrouw Hélène Ryckmans, de heer Chris Steenwegen, de dames Farida Tahar en Fatima Ahallouch, de heren Philippe Courard en Jean-Frédéric Eerdekens, mevrouw Nadia El Yousfi, de heer André Frédéric, mevrouw Latifa Gahouchi, de heren Julien Uyttendaele, Bert Anciaux en Kurt De Loor, de dames Annick Lambrecht, Katia Segers en Sabine de Bethune, de heer Orry Van de Wauwer, mevrouw Stephanie D'Hose en de heer Willem-Frederik Schiltz
7-139/1
p. 1-3 7-139/1 p. 1-3 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag over de ideologische en filosofische alarmbelprocedure (Verenigbaarheid van de procedure met de autonomie van de deelstaten - Verhouding tussen de ideologische en filosofische alarmbelprocedure en de toetsing door het Grondwettelijk Hof - Verhouding tussen de ideologische en filosofische alarmbelprocedure en de adviesfunctie van de afdeling Wetgeving van de Raad van State - Samenhang van de Federale Staat - De alarmbelprocedure en de bevoegdheidsverdeling - Procedurele vragen) (7-295)      
  Verzoek van de dames Stephanie D'Hose en Els Ampe, de heren Steven Coenegrachts, Rik Daems, Tom Ongena en Gaëtan Van Goidsenhoven, mevrouw Sabine Laruelle, de heren Alexander Miesen en Philippe Dodrimont, mevrouw Véronique Durenne, de heren Jean-Paul Wahl, Bert Anciaux en Kurt De Loor, de dames Annick Lambrecht, Katia Segers en Karin Brouwers, de heer Orry Van de Wauwer, de dames Maud Vanwalleghem en France Masai en de heer Fourat Ben Chikha
7-295/1
p. 1-10 7-295/1 p. 1-10 (PDF)
  Bespreking van het informatieverslag (7-295/2)
7-41
p. 9-27 7-41 p. 9-27 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag over de verbetering van de procedures voor overheidsopdrachten (7-289)      
  Bespreking van het verzoek (7-289/1)
7-23
p. 10-18 7-23 p. 10-18 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag over lichamelijke zelfbeschikking en het tegengaan van obstetrisch geweld (Mishandeling van vrouwen rond de periode van hun bevalling) (7-245)      
  Verzoek van de dames France Masai, Celia Groothedde en Hélène Ryckmans, de heren Fourat Ben Chikha en Rodrigue Demeuse, de dames Zoé Genot en Soetkin Hoessen, de heer Chris Steenwegen, de dames Farida Tahar en Véronique Durenne, de heren Gaëtan Van Goidsenhoven, Georges-Louis Bouchez, Alexander Miesen, Philippe Courard en Julien Uyttendaele, mevrouw Fatima Ahallouch, de heren André Frédéric en Jean-Frédéric Eerdekens en de dames Latifa Gahouchi, Nadia El Yousfi, Katia Segers en Els Ampe
7-245/1
p. 1-17 7-245/1 p. 1-17 (PDF)
  Verslag van de dames Nadia El Yousfi, Véronique Durenne, France Masai en Celia Groothedde
7-245/2
p. 1-20 7-245/2 p. 1-20 (PDF)
  Amendementen nrs 6 tot 38 van mevrouw France Masai c.s.
7-245/7
p. 1-11 7-245/7 p. 1-11 (PDF)
  Aanvullend verslag na terugzending door de plenaire vergadering van de dames Nadia El Yousfi, Véronique Durenne, France Masai en Celia Groothedde
7-245/8
p. 1-16 7-245/8 p. 1-16 (PDF)
  Bespreking van het verzoek (7-245/1)
7-19
p. 35-42 7-19 p. 35-42 (PDF)
  Verzoek tot terugzending naar de commissie (artikel 39 van het Reglement) - Aangenomen bij zitten en opstaan
7-39
p. 5-9 7-39 p. 5-9 (PDF)
  Bespreking van het informatieverslag (7-245/2 + 7-245/8)
7-43
p. 6-25 7-43 p. 6-25 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag ter bestrijding van de inmenging door buitenlandse mogendheden met het oog op het ondermijnen van de democratische rechtsstaat (7-344)      
  Verzoek van de heer Steven Coenegrachts, mevrouw Els Ampe, de heer Rik Daems, mevrouw Stephanie D'Hose, de heren Tom Ongena, Bert Anciaux en Kurt De Loor, de dames Annick Lambrecht en Katia Segers, de heren Georges-Louis Bouchez en Philippe Dodrimont, de dames Véronique Durenne en Sabine Laruelle, de heren Gaëtan Van Goidsenhoven, Jean-Paul Wahl, Philippe Courard en André Frédéric, mevrouw Latifa Gahouchi, de heer Julien Uyttendaele, mevrouw Karin Brouwers, de heren Peter Van Rompuy en Fourat Ben Chikha en de dames France Masai en Hélène Ryckmans
7-344/1
p. 1-9 7-344/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 23 van de Grondwet met betrekking tot de erkenning van dieren als wezens met gevoel (7-372)      
  Voorstel van de heer Fourat Ben Chikha, mevrouw France Masai, de heren Rodrigue Demeuse en Chris Steenwegen en de dames Hélène Ryckmans, Soetkin Hoessen, Zoé Genot, Celia Groothedde en Farida Tahar
7-372/1
p. 1-6 7-372/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 23 van de Grondwet teneinde het recht op water en sanitatie te waarborgen (7-342)      
  Voorstel van mevrouw France Masai en de heren Bert Anciaux en Chris Steenwegen
7-342/1
p. 1-9 7-342/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel tot herziening van de Grondwet met het oog op het invoegen van een artikel 11ter (Personen met een handicap - Zelfstandigheid - Culturele, professionele en maatschappelijke integratie) (7-13)      
  Bespreking
7-12
p. 7-18 7-12 p. 7-18 (PDF)
Voorstel tot herziening van de Grondwet om in titel II van de Grondwet een artikel 22ter in te voegen dat het recht van personen met een handicap op volledige inclusie in de samenleving waarborgt alsook hun recht op maatregelen die hun zelfstandigheid en culturele, maatschappelijke en professionele integratie garanderen (7-116)      
  Bespreking
7-12
p. 7-18 7-12 p. 7-18 (PDF)
Voorstel tot herziening van de Grondwet teneinde in titel II van de Grondwet een artikel 22ter in te voegen dat het recht van personen met een handicap waarborgt op aangepaste maatregelen die hun zelfstandigheid en culturele, maatschappelijke en professionele inclusie garanderen (7-121)      
  Bespreking
7-12
p. 7-18 7-12 p. 7-18 (PDF)
Voorstel tot herziening van de Grondwet teneinde in titel II van de Grondwet een artikel 22ter in te voegen dat het recht van personen met een handicap op volledige inclusie in de samenleving waarborgt (7-169)      
  Bespreking
7-12
p. 7-18 7-12 p. 7-18 (PDF)
Voorstel tot wijziging van de artikelen 8, 14 en 75 van het Reglement van de Senaat (Verkiezing van de Voorzitter van de Senaat - Kleinere fracties) (7-72)      
  Verslag van de heer Karl Vanlouwe en mevrouw France Masai
7-72/2
p. 1-3 7-72/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
7-13
p. 7-19 7-13 p. 7-19 (PDF)
Voorstel tot wijziging van het Reglement van de Senaat met betrekking tot het organiseren van hoorzittingen voor de voordracht van kandidaten voor een ambt van rechter bij het Grondwettelijk Hof (7-320)      
  Voorstel van mevrouw France Masai, de heren Gaëtan Van Goidsenhoven en Bert Anciaux en mevrouw Celia Groothedde
7-320/1
p. 1-4 7-320/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel tot wijziging van het Reglement van de Senaat teneinde de parlementaire vergoeding van de gecoöpteerde senatoren te koppelen aan hun daadwerkelijke deelname aan de werkzaamheden (7-409)      
  Voorstel van de heren Rodrigue Demeuse en Fourat Ben Chikha, de dames France Masai, Celia Groothedde, Hélène Ryckmans, Soetkin Hoessen en Farida Tahar, de heer Chris Steenwegen en mevrouw Zoé Genot
7-409/1
p. 1-6 7-409/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 4 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof (Nieuwe termijn voor een vernietigingsberoep bij het Grondwettelijk Hof nadat een Europese norm nietig werd verklaard door het Hof van Justitie) (7-235)      
  Voorstel van de heren Rik Daems, Bert Anciaux en Jean-Frédéric Eerdekens en de dames Celia Groothedde, Sabine Laruelle en France Masai
7-235/1
p. 1-4 7-235/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en tot wijziging van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, wat de beëindiging van het parlementair mandaat door ontslagneming betreft (Arrest van het Europees Hof voor de rechten van de mens - Zaak G.K. tegen België - Schending artikel 3 Protocol No. 1 EVRM - Recht op vrije verkiezingen) (7-386)      
  Algemene bespreking
   Constitutieve autonomie
7-35
p. 6-10 7-35 p. 6-10 (PDF)
Voorstel van herziening van artikel 7bis van de Grondwet teneinde er het dierenwelzijn in op te nemen (Wezens met gevoel) (7-481)      
  Voorstel van de heren Bert Anciaux, Fourat Ben Chikha en Julien Uyttendaele, mevrouw France Masai, de heren Jean-Frédéric Eerdekens, Ludwig Vandenhove, Gaëtan Van Goidsenhoven en Philippe Dodrimont, mevrouw Stephanie D'Hose en de heer Rik Daems
7-481/1
p. 1-3 7-481/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie aangaande de veroordeling van de opheffing van de parlementaire onschendbaarheid van drie Catalaanse Europarlementsleden (... betrokken bij de organisatie van een referendum over de vraag of Catalonië een onafhankelijke natie diende te worden) (7-241)      
  Bespreking - Verzoek tot verzending naar de commissie (artikel 39 van het Reglement) - Aangenomen
7-18
p. 43-46 7-18 p. 43-46 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het opnemen van klimaatgerelateerde informatie in de niet-financiële informatie bij het jaarverslag (7-247)      
  Voorstel van de heer Peter Van Rompuy, de dames Sabine de Bethune, Karin Brouwers en Martine Fournier, de heer Orry Van de Wauwer, mevrouw France Masai, de heer Bert Anciaux, mevrouw Anne-Catherine Goffinet en de heer Chris Steenwegen
7-247/1
p. 1-5 7-247/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie om de billijke toegankelijkheid en nabijheid van geldautomaten in België te verzekeren (7-413)      
  Voorstel van de heer Rodrigue Demeuse, mevrouw Fatima Ahallouch, de heer Kurt De Loor, mevrouw France Masai en de heer Chris Steenwegen
7-413/1
p. 1-13 7-413/1 p. 1-13 (PDF)
Voorstel van resolutie om inzake gezondheid rekening te houden met geslacht en gender (7-421)      
  Bespreking
7-44
p. 28-36 7-44 p. 28-36 (PDF)
Voorstel van resolutie over de bestrijding van seksueel geweld gepleegd met verkrachtingsdrugs en andere weerloos makende stoffen (7-299)      
  Amendementen nrs 13 tot 18 van mevrouw France Masai
7-299/2
p. 20-22 7-299/2 p. 20-22 (PDF)
Voorstel van resolutie over de verstrekking van noodanticonceptie door de instanties die belast zijn met de opvang, voorlichting en begeleiding van personen in het kader van hun affectieve en seksuele relaties (7-81)      
  Advies van het Adviescomité voor Gelijke Kansen voor vrouwen en mannen
   Verslag van mevrouw France Masai
7-81/2
p. 1-55 7-81/2 p. 1-55 (PDF)
  Bespreking
7-30
p. 5-19 7-30 p. 5-19 (PDF)
Voorstel van resolutie teneinde een menopauzebeleid uit te stippelen (7-422)      
  Amendement nr 1 van de heer Fourat Ben Chikha en mevrouw France Masai
7-422/2
p. 1-5 7-422/2 p. 1-5 (PDF)
  Amendementen nrs 34 tot 38 van de heren Philippe Courard en Fourat Ben Chikha en mevrouw France Masai
7-422/2
p. 19-21 7-422/2 p. 19-21 (PDF)
  Verslag van de heer Fourat Ben Chikha en mevrouw France Masai
7-422/3
p. 1-20 7-422/3 p. 1-20 (PDF)
  Bespreking
7-44
p. 36-49 7-44 p. 36-49 (PDF)
Voorstel van resolutie ter ondersteuning van het optreden van België met het oog op een echtvaardige en duurzame vredesregeling in het Nabije Oosten (7-258)      
  Voorstel van mevrouw Hélène Ryckmans, de heer Fourat Ben Chikha, de dames France Masai, Celia Groothedde en Farida Tahar, de heer Rodrigue Demeuse, de dames Zoé Genot en Soetkin Hoessen en de heer Chris Steenwegen
7-258/1
p. 1-10 7-258/1 p. 1-10 (PDF)
Voorstel van resolutie tot oprichting van een burgerpanel in de Senaat in het kader van de Conferentie over de toekomst van Europa (7-266)      
  Voorstel van de heer Rodrigue Demeuse, mevrouw Hélène Ryckmans, de heer Fourat Ben Chikha, de dames France Masai, Celia Groothedde en Zoé Genot, de heer Chris Steenwegen en de dames Farida Tahar en Soetkin Hoessen
7-266/1
p. 1-6 7-266/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie tot versterking van de strijd tegen economisch partnergeweld (7-444)      
  Verslag van mevrouw France Masai
7-444/3
p. 1-19 7-444/3 p. 1-19 (PDF)
  Bespreking
7-46
p. 53-59 7-46 p. 53-59 (PDF)
Voorstel van resolutie voor een betere signalering van krimpflatie bij daartoe getroffen producten (7-514)      
  Voorstel van de heren Rik Daems en Gaëtan Van Goidsenhoven, mevrouw France Masai en de heren Jean-Frédéric Eerdekens en Ludwig Vandenhove
7-514/1
p. 1-6 7-514/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie voor een ethische en duurzame textiel- en modenijverheid, die de mensenrechten en het milieu eerbiedigt (7-359)      
  Voorstel van mevrouw France Masai, de heer Jean-Frédéric Eerdekens en mevrouw Soetkin Hoessen
7-359/1
p. 1-20 7-359/1 p. 1-20 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 36, van titel III, hoofdstuk I en hoofdstuk II, en van de artikelen 100, 119, 143, 151, 174 en 195 van de Grondwet, met het oog op de afschaffing van de Senaat teneinde een bij loting samengestelde burgerassemblee op te richten (7-170)      
  Voorstel van de heer Rodrigue Demeuse, de dames Farida Tahar en Hélène Ryckmans, de heer John Pitseys en mevrouw France Masai
7-170/1
p. 1-14 7-170/1 p. 1-14 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen (Verlaging van de dotaties aan de politieke partijen) (7-313)      
  Algemene bespreking
7-26
p. 5-17 7-26 p. 5-17 (PDF)
Wetsvoorstel tot bepaling van de beginselen voor de loting van natuurlijke personen voor de gemengde commissies en de burgerpanels op initiatief van de Senaat (7-456)      
  Voorstel van de heer Bert Anciaux, de dames Stephanie D'Hose, France Masai, Latifa Gahouchi, Sabine Laruelle en Karin Brouwers en de heer Fourat Ben Chikha
7-456/1
p. 1-13 7-456/1 p. 1-13 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 234 van het Kieswetboek, wat de beëindiging van het parlementair mandaat door ontslagneming betreft (Arrest van het Europees Hof voor de rechten van de mens - Zaak G.K. tegen België - Schending artikel 3 Protocol No. 1 EVRM - Recht op vrije verkiezingen) (7-388)      
  Algemene bespreking
   Constitutieve autonomie
7-35
p. 6-10 7-35 p. 6-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gewone wet van 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen, om in het buitenland verblijvende Belgen stemrecht toe te kennen voor de verkiezing van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap (7-174)      
  Algemene bespreking
7-19
p. 6-14 7-19 p. 6-14 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, wat de beëindiging van het parlementair mandaat door ontslagneming betreft (Arrest van het Europees Hof voor de rechten van de mens - Zaak G.K. tegen België - Schending artikel 3 Protocol No. 1 EVRM - Recht op vrije verkiezingen) (7-387)      
  Algemene bespreking
   Constitutieve autonomie
7-35
p. 6-10 7-35 p. 6-10 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2024-....
Legislatuur 2019-2024
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999