Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-7564

van Nele Lijnen (Open Vld) d.d. 13 december 2012

aan de staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken

Grootschalige ICT-projecten - Kostprijs - Beroep op Fedict of extern bedrijf - Samenwerkingsverbanden - Perceptie door personeel

ministerie
toepassing van informatica
elektronische overheid
bedrijfsbeheerssysteem

Chronologie

13/12/2012Verzending vraag
13/2/2013Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7547
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7548
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7549
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7550
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7551
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7552
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7553
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7554
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7555
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7556
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7557
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7558
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7559
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7560
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7561
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7562
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7563
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7565

Vraag nr. 5-7564 d.d. 13 december 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Een tijd geleden was er veel ophef over het zogenaamde eHR-project. Het doel was de volledige informatisering van het personeelsbeheer van de federale overheidsdiensten. Het project werd opgestart in 2007. Vijf jaar later blijkt dat het project allesbehalve is gerealiseerd. Nu moet men vanaf nul herbeginnen. Sinds 2007 werd al ongeveer 22 miljoen euro aan het project besteed en de kosten zullen nu nog verder oplopen.

Ik kan het toenemende gebruik van informaticatoepassingen binnen de overheid alleen maar toejuichen: het maakt de werking van de overheid efficiŽnter, sneller en toegankelijker. Het bevordert de communicatie en stelt de overheid in staat om transparant te werken. Nieuwe toepassingen op het vlak van informatica zijn dan ook nodig. Dit betekent echter niet dat elke kost die in het kader van ICT wordt gemaakt, ook de gewenste verhoogde efficiŽntie en effectiviteit oplevert. Een grondige voorbereiding, een degelijke implementatie en een correcte (tussentijdse) evaluatie blijven zeer belangrijk.

Daarom had ik u graag enkele vragen gesteld omtrent dit thema:

1) Zijn op uw departement de jongste jaren (grootschalige) projecten uitgevoerd in het kader van ICT? Zo ja, wat was de kostprijs van deze projecten? Werd het vooropgestelde doel bereikt, en dit binnen de vooraf bepaalde tijd en kostenraming?

2) Indien er projecten uitgevoerd zijn: werd hiervoor een beroep gedaan op Fedict of op een extern bedrijf? Heeft u een extern bedrijf overwogen? Waarom de keuze voor Fedict of een extern bedrijf?

3) Indien er ICT-projecten zijn uitgevoerd: gebeurde dit in overleg of in samenwerking met andere departementen of Federale Overheidsdiensten?

4) Indien er projecten zijn uitgevoerd in het kader van ICT: wat waren de belangrijkste redenen? Werd het project als wenselijk of noodzakelijk ervaren door het personeel?

Antwoord ontvangen op 13 februari 2013 :

In antwoord op haar vraag heb ik de eer het geachte lid het volgende ter kennis te brengen :  

Voor wat betreft de diensten van de Federale Overheidsdienst (FOD) P&O : 

1.       Hieronder vindt u de lijst van grootschalige projecten (qua budget, boven 500 000 euro) in het kader van ICT die sinds 2007 bij de FOD P&O zijn uitgevoerd. De projecten zijn per entiteit gegroepeerd.

Wat P&O 51 betreft:

Wat Selor betreft:

Hieronder vindt u de kosten van de verschillende projecten : 

Entité du SPF P&O/ entiteit van FOD P&O

Projet IT Project

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Total/

totaal

P&O 51

eProcurement

758 675

793 134

1 101 870

322 056

1 452 015

1 915 520

6 343 271

P&O 51

SEPP

580 243

374 132

1 426 832

 

1 071 395

89 480

3 542 081

Selor

P10 – OptimaR&S

 

 

 

 

 

1 685 409

1 685 409

Selor

P20 – OptimaIT

 

 

 

 

 

507 554

507 554

2.       Voor alle bovenstaande projecten werd zoveel mogelijk een beroep gedaan op de door Fedict beheerde basisapplicaties, bijvoorbeeld eID, Time Stamp Service, FAS (authenticatieproces), DSS (Digital Signing Service), enz. Voor het ontwerpen en ontwikkelen van specifieke applicaties en functionaliteiten voor onze metiers, processen en projecten werd in de meeste gevallen een beroep gedaan op externe firma’s, om de continuïteit, specificiteit en toe-eigening door de doelgroepen van de verschillende projecten te waarborgen. 

3.       De klanten en stakeholders van de verschillende projecten betrekken bij de cruciale fasen in de projecten, zoals de behoefteanalyse, ontwikkeling en test van tools en functionaliteiten, validatie van resultaten, evaluatie, enz., maakt deel uit van de visie en strategische doelstellingen van de FOD P&O. Dat wordt gezien en ervaren als een garantie voor de kwaliteit en een benadering die de toe-eigening door de eindgebruikers bevordert.  

4.         De projecten die sinds 2007 bij de FOD P&O zijn gelanceerd, vinden hun oorsprong op verschillende niveaus. Ze kunnen bijvoorbeeld voortvloeien uit behoeften die bij onze stakeholders of klanten zijn geïdentificeerd, de behoeften die de federale regering en de leidinggevenden van onze klantenorganisaties hebben geformuleerd. Hun doel kan ook de uitvoering van Europese richtlijnen zijn. Dat is met name het geval voor het project eProcurement. Over het algemeen streven die verschillende projecten allemaal doelstellingen inzake meer efficiëntie, transparantie en besparingen en een betere dienstverlening aan onze klanten na. 

Voor wat betreft FEDICT : 

1. Wegens haar missie, ontwikkelt Fedict projecten voor de ganse administratie.  Fedict voert een beperkt aantal ICT-projecten uit voor de federale overheid. Het gaat onder andere om het nieuwe Datacenter, de portaalinfrastructuur belgium.be, fedMAN - het netwerk dat de overheidsdiensten met elkaar en met het internet verbindt - en eBirth. Dit zijn alle transversale projecten, over de verschillende federale overheidsdiensten heen. Wanneer het een verticaal ICT-project betreft, een ICT-project dat zich binnen een bepaalde overheidsdienst situeert, dan wordt het project beheerd door de overheidsdienst in kwestie, niet door Fedict. Fedict biedt dan de basiscomponenten of zogezegde bouwstenen aan zoals het FAS (Federal Authentication Service), FSB (Federal Service Bus), de technologie rond de eID en kids-ID en andere informaticatoepassingen. Fedict biedt ook ondersteuning op juridisch vlak in het domein van ICT en inzake know how van ICT-overheidsaanbestedingen. Recent speelt Fedict ook een rol in de volgende acht projecten in het kader van Optifed :

1.       Gemeenschappelijk mailsysteem

2.       Gemeenschappelijke file service

3.       Gemeenschappelijke telefonie op basis van IP-technologie

4.       Gemeenschappelijke portaalomgeving

5.       Gemeenschappelijk landelijk netwerk

6.       Gemeenschappelijke datacenters

7.       Gemeenschappelijke procurement

8.       E-Invoicing 

Het project eHR vormt een uitzondering op deze gang van zaken. Het betreft hier een verticaal project binnen de FOD P&O dat aan Fedict werd toevertrouwd. 

2. Deze vraag is niet van toepassing op Fedict. 

3. Voor het antwoord op deze vraag, verwijzen wij naar het antwoord op vraag 1. 

4. Deze vraag is niet van toepassing voor Fedict. Wegens haar missie , Fedict voert ICT-projecten uit op vraag van de andere overheidsdiensten.