Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-7563

van Nele Lijnen (Open Vld) d.d. 13 december 2012

aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie

Grootschalige ICT-projecten - Kostprijs - Beroep op Fedict of extern bedrijf - Samenwerkingsverbanden - Perceptie door personeel

ministerie
toepassing van informatica
elektronische overheid
bedrijfsbeheerssysteem

Chronologie

13/12/2012Verzending vraag
12/3/2013Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7547
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7548
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7549
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7550
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7551
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7552
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7553
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7554
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7555
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7556
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7557
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7558
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7559
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7560
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7561
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7562
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7564
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7565

Vraag nr. 5-7563 d.d. 13 december 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Een tijd geleden was er veel ophef over het zogenaamde eHR-project. Het doel was de volledige informatisering van het personeelsbeheer van de federale overheidsdiensten. Het project werd opgestart in 2007. Vijf jaar later blijkt dat het project allesbehalve is gerealiseerd. Nu moet men vanaf nul herbeginnen. Sinds 2007 werd al ongeveer 22 miljoen euro aan het project besteed en de kosten zullen nu nog verder oplopen.

Ik kan het toenemende gebruik van informaticatoepassingen binnen de overheid alleen maar toejuichen: het maakt de werking van de overheid efficiŽnter, sneller en toegankelijker. Het bevordert de communicatie en stelt de overheid in staat om transparant te werken. Nieuwe toepassingen op het vlak van informatica zijn dan ook nodig. Dit betekent echter niet dat elke kost die in het kader van ICT wordt gemaakt, ook de gewenste verhoogde efficiŽntie en effectiviteit oplevert. Een grondige voorbereiding, een degelijke implementatie en een correcte (tussentijdse) evaluatie blijven zeer belangrijk.

Daarom had ik u graag enkele vragen gesteld omtrent dit thema:

1) Zijn op uw departement de jongste jaren (grootschalige) projecten uitgevoerd in het kader van ICT? Zo ja, wat was de kostprijs van deze projecten? Werd het vooropgestelde doel bereikt, en dit binnen de vooraf bepaalde tijd en kostenraming?

2) Indien er projecten uitgevoerd zijn: werd hiervoor een beroep gedaan op Fedict of op een extern bedrijf? Heeft u een extern bedrijf overwogen? Waarom de keuze voor Fedict of een extern bedrijf?

3) Indien er ICT-projecten zijn uitgevoerd: gebeurde dit in overleg of in samenwerking met andere departementen of Federale Overheidsdiensten?

4) Indien er projecten zijn uitgevoerd in het kader van ICT: wat waren de belangrijkste redenen? Werd het project als wenselijk of noodzakelijk ervaren door het personeel?

Antwoord ontvangen op 12 maart 2013 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op haar vragen.

Dienst Vreemdelingenzaken

De afgelopen jaren waren er geen grootschalige ICT projecten bij de Dienst Vreemdelingenzaken.

Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen

Het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) voert geen grootschalige ICT-projecten uit. Het CGVS is wel betrokken partij (als klant) in een project van update van het platform “eCommunities”, beheerd door de FOD P&O in samenwerking met de Smalls.

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

De afgelopen jaren waren er geen grootschalige ICT projecten bij de RVV.

Fedasil

Ik geef u een overzicht van de projecten binnen Fedasil.

• ASW

Budget 2006-2012

ASW 944 985 euro

• Windoc

Budget 2008-2011

Windoc 90 499 euro

• JAP

Budget 2010-2012

Jap 90 435 euro

• Agrat

Budget 2010-2012

Agrato 504 553 euro

• Consolidatie van de telecommunicatie-infrastructuur van Fedasil

Budget 2010-2012

Vervanging van internet lijnen 50 000 euro

Vervanging van de telefooncentrales 75 000 euro

Vervanging van de switches 14 000 euro

Vervanging van internet lijnen 50 000 euro

Vervanging van de telefooncentrales 120 000 euro

Vervanging van de switches 20 000 euro

• Nieuwe Internetwebsite

Budget 2013

Nieuwe Internet website 20 000 euro

• Vervanging van de servers

Budget 2011-2012

Vervanging van 25 serveurs type Rx 300 s6 et S7 149 178 euro

• Vervanging van de software

Budget 2012

Serveurs linux Redhat naar Debian 0 euro

Mail Domin6.5 vers 8.5 (licenties aangekocht voor de komende 4 jaar) 168 000 euro

Budget 2013

Migratie besturingsystemen (Windows XP naar versie 7) 63 000 euro

Programmatorische Overheidsdienst (POD) Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie

1. In de laatste vijf jaar heeft de POD MI de volgende grote projecten gerealiseerd, voor de begrotingsbedragen en met de resultaten die in het onderstaande overzicht zijn vermeld :

Project

Voorzien

Uitgevoerd

Voorzien bedrag

Werkelijk bedrag

Opmerking

Migratie van de informatica-infrastructuur van het netwerk van de FOD Sociale Zekerheid naar het netwerk van de Shared services van de Kanselarij

1e kwartaal 2008

Maart 2008

25 k€

25 k€

De vermelde kosten zijn kosten inzake roll-out en LAN-connectie; het hele project werd financieel ten laste genomen door FEDICT.

Uniek verslag

Februari 2009

1 februari 2009

340 k€

350 k€

Ontwikkeling SMALS, webtoepassing die de OCMW's invoerformulieren aanbiedt voor reglementaire subsidies.

Migratie van het Infocenter van de POD MI naar een nieuw platform bij SMALS

Maart 2009

Mei 2012

120 k€

120 k€

Projet toevertrouwd aan SMALS; wijziging van de scope in de loop van het project.

Ontwikkeling van een GIS

Juni 2009

September 2010

82 k€

96 k€

Ontwikkeling en vervolgens hosting van de site, toevertrouwd aan de onderaannemer GEO SOLUTIONS.

Intern uniek verslag

Maart 1010

Juni 2010

195 k€

195 k€

Vervolg van Uniek verslag, voor het intern beheer.

Herwerking van de website

1e kwartaal 2011

April 2011

66 k€

74 k€

Uitgevoerd door de firma DotProjects, gekozen via een overheidsopdracht.

ProjectBeheer: budgettair beheer van het ESF

Juni 2011

Juni 2011

80 k€

82 k€

Uitgevoerd door SMALS.

Migratie van PRIMA naar NOVA PRIMA

Oktober 2012

10/11/12

2000 k €

2060 k€

Uitgevoerd door SMALS binnen de volledige scope van het oorspronkelijke project

Hervorming van de medische hulp

1e kwartaal 2013

Bezig

750 k€

800 k€

Ontwikkeling door SMALS, voor een bedrag van 743 k€ gefinancierd door het ASA

2. De migratie van de informatica-infrastructuur van de POD MI naar de Shared Services van de Kanselarij werd uitgevoerd door FEDICT, die het platform van de Shared Services beheert.

De meeste andere projecten werden uitgevoerd door SMALS, omdat FEDICT niet over voldoende ontwikkelingscapaciteiten beschikt voor dergelijke ontwikkelingen, of door een firma die werd gekozen op basis van een rechtsgeldige overheidsopdrachtenprocedure.

3. De hierboven opgesomde projecten zijn specifiek voor de POD MI en konden dan ook moeilijk worden uitgevoerd in samenwerking met andere administraties, met uitzondering van het project voor de hervorming van de medische hulp, dat dan ook werd uitgevoerd in samenwerking met verschillende betrokken partijen en dat ruim werd gesubsidieerd door het ASA, als project inzake administratieve vereenvoudiging op federaal niveau.

4. De informaticaprojecten van de POD MI worden gepland en gebudgetteerd bij de opmaak van het managementplan. Ze zijn dan ook het voorwerp van breed overleg, waarbij niet enkel het Kabinet en het Directiecomité van de POD MI worden betrokken, maar ook de personeelsleden van de hele organisatie en de klanten die mee de behoeften en de scope van de projecten bepalen en die in gebruikersgroepen ook kunnen ingrijpen tijdens de uitvoering ervan, in het kader van een co-design-aanpak.

Over de ICT-projecten van de POD MI wordt dus breed overleg gepleegd, zowel intern als met de externe partners, alvorens ze worden uitgevoerd.