Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-7548

van Nele Lijnen (Open Vld) d.d. 13 december 2012

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken

Grootschalige ICT-projecten - Kostprijs - Beroep op Fedict of extern bedrijf - Samenwerkingsverbanden - Perceptie door personeel

ministerie
toepassing van informatica
elektronische overheid
bedrijfsbeheerssysteem

Chronologie

13/12/2012Verzending vraag
19/8/2013Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7547
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7549
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7550
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7551
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7552
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7553
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7554
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7555
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7556
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7557
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7558
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7559
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7560
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7561
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7562
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7563
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7564
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7565

Vraag nr. 5-7548 d.d. 13 december 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Een tijd geleden was er veel ophef over het zogenaamde eHR-project. Het doel was de volledige informatisering van het personeelsbeheer van de federale overheidsdiensten. Het project werd opgestart in 2007. Vijf jaar later blijkt dat het project allesbehalve is gerealiseerd. Nu moet men vanaf nul herbeginnen. Sinds 2007 werd al ongeveer 22 miljoen euro aan het project besteed en de kosten zullen nu nog verder oplopen.

Ik kan het toenemende gebruik van informaticatoepassingen binnen de overheid alleen maar toejuichen: het maakt de werking van de overheid efficiŽnter, sneller en toegankelijker. Het bevordert de communicatie en stelt de overheid in staat om transparant te werken. Nieuwe toepassingen op het vlak van informatica zijn dan ook nodig. Dit betekent echter niet dat elke kost die in het kader van ICT wordt gemaakt, ook de gewenste verhoogde efficiŽntie en effectiviteit oplevert. Een grondige voorbereiding, een degelijke implementatie en een correcte (tussentijdse) evaluatie blijven zeer belangrijk.

Daarom had ik u graag enkele vragen gesteld omtrent dit thema:

1) Zijn op uw departement de jongste jaren (grootschalige) projecten uitgevoerd in het kader van ICT? Zo ja, wat was de kostprijs van deze projecten? Werd het vooropgestelde doel bereikt, en dit binnen de vooraf bepaalde tijd en kostenraming?

2) Indien er projecten uitgevoerd zijn: werd hiervoor een beroep gedaan op Fedict of op een extern bedrijf? Heeft u een extern bedrijf overwogen? Waarom de keuze voor Fedict of een extern bedrijf?

3) Indien er ICT-projecten zijn uitgevoerd: gebeurde dit in overleg of in samenwerking met andere departementen of Federale Overheidsdiensten?

4) Indien er projecten zijn uitgevoerd in het kader van ICT: wat waren de belangrijkste redenen? Werd het project als wenselijk of noodzakelijk ervaren door het personeel?

Antwoord ontvangen op 19 augustus 2013 :

1. In het kader van het moderniseringsplan Coperfin werden er tijdens de voorbije jaren talrijke ICT-projecten opgestart. Het aantal projecten is te groot om ze in detail te citeren. De ministerraad heeft ze minstens drie keer per jaar opgevolgd.

2. Er werd samengewerkt met de diensten van de Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatie Technologie (FEDICT) in het kader van het project FedIAM (Federal Identity en Access Management). Hierbij werd de Federal Authentication Service (FAS) verder uitgebouwd en aangepast door Fedict. De Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën stond in voor het ontwikkelen van een federaal systeem voor het beheer van mandaten. Deze diensten worden aangeboden aan alle federale overheidsdiensten. De FOD Financiën gebruikt de FAS voor de authenticatie van de gebruikers via hun elektronische identiteitskaart of hun ‘token’.

De FOD Financiën heeft eveneens samengewerkt met Fedict in het kader van het project “4de weg” dat erop gericht is het bestaan van fiscale of sociale schulden te bepalen voor de ondernemingen of voor het notariaat.

Globaal gesproken wordt er voor het opstarten van een project, prioriteit verleend aan de oplossingen en de bouwstenen en services die aangeboden worden door Fedict. Wanneer de aangeboden diensten de gevraagde functionaliteiten aanbieden en de kwaliteit daarvan gelijk is aan die van externe firma’s, wordt consequent gebruik gemaakt van de diensten van Fedict.

3. Bij het opzetten van ICT-projecten wordt er een beroep gedaan op de federale collega’s om synergiën op te sporen. In dit verband wordt bijvoorbeeld verwezen naar de terbeschikkingstelling aan andere federale overheidsdiensten van de infrastructuur van het Datacenter van het gebouw North Galaxy en van de digitale drukkerij Fedopress.

4. De ICT-projecten worden opgezet op initiatief van het Directiecomité van de FOD Financiën, op basis van de behoeften (en prioriteiten) van de verschillende algemene administraties en stafdiensten. Zij staan in voor het sturen en het opvolgen van die projecten, alsook voor het meten van de gebruikerstevredenheid. Er wordt ook gelet op het verhogen van de productiviteit die eruit voortvloeit om het hoofd te bieden aan de personeelsvermindering.