Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-7560

van Nele Lijnen (Open Vld) d.d. 13 december 2012

aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister

Grootschalige ICT-projecten - Kostprijs - Beroep op Fedict of extern bedrijf - Samenwerkingsverbanden - Perceptie door personeel

ministerie
toepassing van informatica
elektronische overheid
bedrijfsbeheerssysteem

Chronologie

13/12/2012Verzending vraag
28/5/2013Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7547
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7548
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7549
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7550
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7551
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7552
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7553
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7554
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7555
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7556
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7557
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7558
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7559
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7561
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7562
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7563
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7564
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7565

Vraag nr. 5-7560 d.d. 13 december 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Een tijd geleden was er veel ophef over het zogenaamde eHR-project. Het doel was de volledige informatisering van het personeelsbeheer van de federale overheidsdiensten. Het project werd opgestart in 2007. Vijf jaar later blijkt dat het project allesbehalve is gerealiseerd. Nu moet men vanaf nul herbeginnen. Sinds 2007 werd al ongeveer 22 miljoen euro aan het project besteed en de kosten zullen nu nog verder oplopen.

Ik kan het toenemende gebruik van informaticatoepassingen binnen de overheid alleen maar toejuichen: het maakt de werking van de overheid efficiŽnter, sneller en toegankelijker. Het bevordert de communicatie en stelt de overheid in staat om transparant te werken. Nieuwe toepassingen op het vlak van informatica zijn dan ook nodig. Dit betekent echter niet dat elke kost die in het kader van ICT wordt gemaakt, ook de gewenste verhoogde efficiŽntie en effectiviteit oplevert. Een grondige voorbereiding, een degelijke implementatie en een correcte (tussentijdse) evaluatie blijven zeer belangrijk.

Daarom had ik u graag enkele vragen gesteld omtrent dit thema:

1) Zijn op uw departement de jongste jaren (grootschalige) projecten uitgevoerd in het kader van ICT? Zo ja, wat was de kostprijs van deze projecten? Werd het vooropgestelde doel bereikt, en dit binnen de vooraf bepaalde tijd en kostenraming?

2) Indien er projecten uitgevoerd zijn: werd hiervoor een beroep gedaan op Fedict of op een extern bedrijf? Heeft u een extern bedrijf overwogen? Waarom de keuze voor Fedict of een extern bedrijf?

3) Indien er ICT-projecten zijn uitgevoerd: gebeurde dit in overleg of in samenwerking met andere departementen of Federale Overheidsdiensten?

4) Indien er projecten zijn uitgevoerd in het kader van ICT: wat waren de belangrijkste redenen? Werd het project als wenselijk of noodzakelijk ervaren door het personeel?

Antwoord ontvangen op 28 mei 2013 :

Voor wat de Federale Overheidsdienst (FOD) Mobiliteit betreft:

1) In de schoot van de FOD Mobiliteit en Vervoer zijn reeds een ganse reeks ICT projecten succesvol opgeleverd. Sommige zijn nog steeds in ontwikkeling of zijn partieel opgeleverd.

Deze projecten zijn grootschalig in de zin dat ze een grote impact hebben op de administratieve vereenvoudiging, de bevolking, en dat ze gebruikt worden door enorm veel stakeholders (bijvoorbeeld applicatie rijbewijzen in alle gemeenten, Webdiv bij quasi alle verzekeringsmakelaar, het examensyteem in alle examencentra van de GOCA, de Lijn, de TEC, de VDAB). Echter geen enkel van deze projecten benadert in kosten (euro’s) deze van het project.

De notie “grootschalige” wordt in het huidige antwoord beschouwd als projecten die een hoge kostprijs hebben. Met "hoge", neemt de stafdienst aan dat het projecten met een kostprijs van enkele miljoenen euro’s betreft.

Een eerste deelproject, namelijk de invoering van de Europese nummerplaat, werd operationeel op 16 november 2010. In het kader van de aanpassingen voor de Europese nummerplaat is de complete interface met bpost ontworpen en aangepast aan een onlineverwerking van de aanvragen en de uitreiking van de nummerplaten door bpost. De ontwikkeling in het kader van het project DIVNew werd opgeleverd in mei 2012.

De toepassing werd uitgebreid naar een centraal beheer voor verschillende domeinen:

2) De stafdienst ICT van de FOD Mobiliteit en Vervoer is zeer klein. Voor de meeste projecten werd geopteerd voor co-sourcing, namelijk een bezetting van ‘eigen’ personeel aangevuld met externe consultants.

In één project, namelijk het examensysteem werd echter beslist voor volledige outsourcing.

Voor de andere toepassingen maakt de Stafdienst ICT gebruikt van de diensten van personeelsleden die door Egov of de SMALS ter beschikking zijn gesteld of van de diensten van privé firma's via overheidsopdrachten.

In de meeste projecten worden de diensten van de Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatie Technologie (FEDICT) ( FedMan en de FAS) geïntegreerd in de toepassingen.

3) De stakehouders van de hierboven vermelde projecten zijn zowel privé personen, privé firma's, gemeenten, andere federale overheidsdiensten. Alle toepassingen worden in samenwerking met al deze stakehouders ontwikkeld.

4) De projecten worden ten gevolg van Europese richtlijnen uitgevoerd: ofwel om bestaande toepassingen aan te passen, ofwel om nieuwe toepassingen te ontwikkelen. De interne gebruikers van deze toepassingen worden herschoold of opgeleid en opgevolgd in het kader van een procedure van change management. Het acceptatie proces is in het algemeen zeer goed verlopen.

Voor wat de FOD Volksgezondheid en Leefmilieu betreft:

1) De laatste jaren zijn er zeker grote projecten geweest, bijvoorbeeld Mediflow en E-cad. Deze projecten lopen over meerdere jaren en werden uitgevoerd door een gemengd team van internen en externen (via Smals). Deze projecten zijn volgens de geijkte projectmanagementkanalen opgevolgd (PRINCE2) en werden als dusdanig ook aan de regels onderworpen van projectmanagement.

De geraamde kostprijs van deze beide projecten tot nu toe is:

Mediflow: +/- 4 000 000 euro

E-cad: +/- 4 000 000 euro

(In deze bedragen zijn de loonkosten van het interne personeel en de externen vervat, niet de kostprijs van licenties en hardware, of andere infrastructuur)

2) De FOD VVVL heeft in dit kader beroep gedaan op de bestaande raamcontracten van de Smals. Op die manier kan de FOD VVVL zijn interne equipe uitbreiden met tijdelijke werkkrachten die vrijkomen na afloop van bepaalde (delen van) projecten.

3) De ICT-projecten die we uitvoeren gebeuren steeds in nauw overleg met het betrokken departement. Zonder deze betrokkenheid start de stafdienst ICT het project niet omdat het dan gedoemd is te mislukken. Indien het gaat over generieke, meer technische projecten, dan overleggen we met andere (overheids-)instanties zoals E-health, Smals, FEDICT en andere FOD’s om eventuele synergieën te ontdekken.

4) De voornaamste redenen om projecten door ICT te laten ondersteunen waren administratieve vereenvoudiging en toegenomen werkdruk. In minder mate, maar wel aanwezig, horen er ook wettelijke verplichtingen.

Voor wat de FOD Economie betreft:

Verwijs ik het geachte lid naar het antwoord van mijn collega, de vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee, op de vraag nr. 5-7550.