Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-7549

van Nele Lijnen (Open Vld) d.d. 13 december 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken

Grootschalige ICT-projecten - Kostprijs - Beroep op Fedict of extern bedrijf - Samenwerkingsverbanden - Perceptie door personeel

ministerie
toepassing van informatica
elektronische overheid
bedrijfsbeheerssysteem

Chronologie

13/12/2012Verzending vraag
25/9/2013Rappel
29/10/2013Rappel
3/12/2013Herkwalificatie
2/1/2014Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7547
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7548
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7550
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7551
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7552
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7553
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7554
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7555
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7556
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7557
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7558
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7559
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7560
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7561
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7562
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7563
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7564
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7565
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4354

Vraag nr. 5-7549 d.d. 13 december 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Een tijd geleden was er veel ophef over het zogenaamde eHR-project. Het doel was de volledige informatisering van het personeelsbeheer van de federale overheidsdiensten. Het project werd opgestart in 2007. Vijf jaar later blijkt dat het project allesbehalve is gerealiseerd. Nu moet men vanaf nul herbeginnen. Sinds 2007 werd al ongeveer 22 miljoen euro aan het project besteed en de kosten zullen nu nog verder oplopen.

Ik kan het toenemende gebruik van informaticatoepassingen binnen de overheid alleen maar toejuichen: het maakt de werking van de overheid efficiŽnter, sneller en toegankelijker. Het bevordert de communicatie en stelt de overheid in staat om transparant te werken. Nieuwe toepassingen op het vlak van informatica zijn dan ook nodig. Dit betekent echter niet dat elke kost die in het kader van ICT wordt gemaakt, ook de gewenste verhoogde efficiŽntie en effectiviteit oplevert. Een grondige voorbereiding, een degelijke implementatie en een correcte (tussentijdse) evaluatie blijven zeer belangrijk.

Daarom had ik u graag enkele vragen gesteld omtrent dit thema:

1) Zijn op uw departement de jongste jaren (grootschalige) projecten uitgevoerd in het kader van ICT? Zo ja, wat was de kostprijs van deze projecten? Werd het vooropgestelde doel bereikt, en dit binnen de vooraf bepaalde tijd en kostenraming?

2) Indien er projecten uitgevoerd zijn: werd hiervoor een beroep gedaan op Fedict of op een extern bedrijf? Heeft u een extern bedrijf overwogen? Waarom de keuze voor Fedict of een extern bedrijf?

3) Indien er ICT-projecten zijn uitgevoerd: gebeurde dit in overleg of in samenwerking met andere departementen of Federale Overheidsdiensten?

4) Indien er projecten zijn uitgevoerd in het kader van ICT: wat waren de belangrijkste redenen? Werd het project als wenselijk of noodzakelijk ervaren door het personeel?

Antwoord ontvangen op 2 januari 2014 :

Op mijn departement werden de jongste jaren volgende grootschalige projecten uitgevoerd waarbij de inbreng van ICT een belangrijke component was

a. Visanet : de informatisering van het proces voor de aflevering van visa in de diplomatieke en consulaire posten in het kader van de introductie van biometrische data en de ingebruikname van het Europese Visa Information System.
Kostprijs : 1.362.000 euro (aankoop & installatie hardware + vorming)
De doelstellingen van het project werden binnen de voorziene timing en het voorziene budget bereikt

b. De aflevering van biometrische paspoorten aan landgenoten in het buitenland
Kostprijs aankoop & installatie hardware + vorming: 223.000€
Ontwikkelingskost : zie verder
De doelstellingen van het project werden binnen de voorziene timing en het voorziene budget bereikt

c. De aflevering van elektronische identiteitskaarten in aan landgenoten in het buitenland.
Kostprijs aankoop & installatie hardware + vorming : 177.000 euro
Kostprijs ontwikkeling : zie verder

d. Belpas : de aflevering van biometrische paspoorten aan in Belgie door gemeente- en provinciebesturen
Kostprijs hardware en software : 4.003.860 euro - het betreft de kost voor hardware en software voor de gezamenlijke registratie van de biometrische gegevens voor zowel Binnenlandse Zaken (vreemdelingenkaart) als Buitenlandse Zaken (paspoorten) (zie verder)
De doelstellingen van het project, waarvan de uitrol nu volop bezig is, zullen binnen het voorziene budget bereikt. De uitvoering heeft vertraging opgelopen omdat oorspronkelijk geopteerd werd voor een oplossing die alleen bruikbaar zou geweest zijn voor de paspoorten. Omdat ook in de vreemdelingenkaarten biometrische kenmerken moesten toegevoegd worden, werd verkozen om samen te werken met de Dienst Vreemdelingenzaken van de Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken, zodat kon bespaard worden op de investeringskosten voor dit project : dezelfde hardware en software kan nu gebruikt worden zowel voor de registratie van de biometrische gegevens (vingerafdrukken en foto) voor zowel de vreemdelingenkaarten als voor de paspoorten.

e. Verkiezingen : registratie van de Belgen die wensen deel te nemen aan de verkiezingen : uitsluitend ontwikkelingskosten (zie verder). 

Ontwikkelingskosten deze projecten : voor elk van de bovenstaande projecten werden intern ICT-toepassingen ontwikkeld, hoofzakelijk door externe ressources. Voor de periode 2011-2013 bedragen de gezamenlijke ontwikkelingskosten van de ressources die instonden voor de ontwikkelingen voor deze projecten 7.200.000 euro. Omdat de ontwikkeling van de software voor de verschillende projecten gelijktijdig verliep en uitgevoerd werd door een team waarvan de medewerkers naargelang hun technische competenties prestaties verleenden voor meerdere projecten, is het niet mogelijk om een gedetailleerde opsplitsing te maken tussen de verschillende projecten.
De hierboven geciteerde bedragen houden evenmin rekening met de kosten voor het operationeel houden van de verschillende toepassingen nadat ze in productie genomen werden noch met de kosten van de tijdelijke personeelsversterkingen die nodig waren voor de registratie van de gegevens die nodig zijn voor de organisatie van de verkiezingen in het buitenland.
 

Daar waar mogelijk werd voor de uitvoering van de projecten beroep gedaan op diensten die Fedict ter beschikking stelt. Zo wordt bv. voor het project “Belpas” voor het authenticeren van de gemeenteambtenaren die de toepassing gebruik, de FAS (Federal Authentication Service). Ook met Binnenlandse Zaken wordt nauw samengewerkt : voor het project ‘Visanet’ worden de data van en naar het Europese ‘visa information system’ ontsloten via de systemen die door deze FOD ter beschikking gesteld worden. Voor het project ‘Belpas’ is beslist dat Binnenlandse Zaken (Rijksregister) en Buitenlandse Zaken gebruik zouden maken van dezelfde infrastructuur voor het afnemen van de biometrische gegevens die nodige zijn voor de aflevering van paspoorten door Buitenlandse Zaken en vreemdelingenkaarten door Binnenlandse Zaken. 

De voornaamste redenen voor het uitvoeren van bovenstaande projecten waren voornamelijk de wettelijke en reglementaire verplichtingen die opgelegd worden, hetzij door Europese verordeningen of reglementeringen (Visanet, Belpas, biometrische paspoorten in het buitenland) hetzij door Belgische wetgeving (elektronische identiteitskaarten, verkiezingen).es, participaient à plusieurs projets à la fois, il n’est pas possible de donner ici des détails pour chaque projet.