Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-7550

van Nele Lijnen (Open Vld) d.d. 13 december 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee

Grootschalige ICT-projecten - Kostprijs - Beroep op Fedict of extern bedrijf - Samenwerkingsverbanden - Perceptie door personeel

ministerie
toepassing van informatica
elektronische overheid
bedrijfsbeheerssysteem

Chronologie

13/12/2012Verzending vraag
11/1/2013Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7547
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7548
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7549
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7551
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7552
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7553
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7554
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7555
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7556
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7557
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7558
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7559
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7560
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7561
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7562
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7563
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7564
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7565

Vraag nr. 5-7550 d.d. 13 december 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Een tijd geleden was er veel ophef over het zogenaamde eHR-project. Het doel was de volledige informatisering van het personeelsbeheer van de federale overheidsdiensten. Het project werd opgestart in 2007. Vijf jaar later blijkt dat het project allesbehalve is gerealiseerd. Nu moet men vanaf nul herbeginnen. Sinds 2007 werd al ongeveer 22 miljoen euro aan het project besteed en de kosten zullen nu nog verder oplopen.

Ik kan het toenemende gebruik van informaticatoepassingen binnen de overheid alleen maar toejuichen: het maakt de werking van de overheid efficiŽnter, sneller en toegankelijker. Het bevordert de communicatie en stelt de overheid in staat om transparant te werken. Nieuwe toepassingen op het vlak van informatica zijn dan ook nodig. Dit betekent echter niet dat elke kost die in het kader van ICT wordt gemaakt, ook de gewenste verhoogde efficiŽntie en effectiviteit oplevert. Een grondige voorbereiding, een degelijke implementatie en een correcte (tussentijdse) evaluatie blijven zeer belangrijk.

Daarom had ik u graag enkele vragen gesteld omtrent dit thema:

1) Zijn op uw departement de jongste jaren (grootschalige) projecten uitgevoerd in het kader van ICT? Zo ja, wat was de kostprijs van deze projecten? Werd het vooropgestelde doel bereikt, en dit binnen de vooraf bepaalde tijd en kostenraming?

2) Indien er projecten uitgevoerd zijn: werd hiervoor een beroep gedaan op Fedict of op een extern bedrijf? Heeft u een extern bedrijf overwogen? Waarom de keuze voor Fedict of een extern bedrijf?

3) Indien er ICT-projecten zijn uitgevoerd: gebeurde dit in overleg of in samenwerking met andere departementen of Federale Overheidsdiensten?

4) Indien er projecten zijn uitgevoerd in het kader van ICT: wat waren de belangrijkste redenen? Werd het project als wenselijk of noodzakelijk ervaren door het personeel?

Antwoord ontvangen op 11 januari 2013 :

1. De ICT van de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie voert een beleid om “grootschalige” ICT-projecten op te splitsen in beheersbare en controleerbare “modules en releases”. Op die manier zijn de risicofactoren (budget, kwaliteit, scope en timing) beter onder controle te houden en kan er korter op de bal worden bijgestuurd in geval van problemen. Als voorbeeld nemen we het KBO-MESIA project dat over 3 jaar verspreid een totale budgettaire inspanning betekende van 3 miljoen euro en een 6 000 mandagen. Dit project werd in een viertal grote releases geïmplementeerd en binnen scope, timing en budget opgeleverd. 

2. Voor projecten doet de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie geen beroep op Fedict. Bij elk project wordt een resource-inschatting gemaakt en gebeurt in eerste instantie een allocatie met intern personeel van het ICT-departement van de FOD Economie. Als dit niet (volledig) mogelijk is worden de nodige projectresources aangevuld met externen via tijdelijke contracten. Dit gebeurt aan de hand van raamcontracten die de FOD Economie heeft afgesloten om bepaalde externe profielen te kunnen inhuren. We streven ernaar om bij elk project de interne medewerkers van de FOD een belangrijke rol te geven om de controle te behouden over het project en later het onderhoud ervan te kunnen waarborgen. 

3. Bij elk nieuw project wordt een informele rondvraag gedaan om na te gaan of er al geen “best practices” zijn bij andere overheidsdiensten waar we kunnen op verder bouwen. Er zijn zelden projecten die in samenwerking met andere departementen of Federale Overheidsdiensten worden opgestart. 

4. ICT start nooit een project op zonder overleg , aanvraag of validatie van een eindgebruiker uit de “business”. De ICT-planning en de prioriteiten van de projecten worden opgesteld in nauw overleg met de gebruikersdepartementen. Aan elke projectaanvraag is een motivatie verbonden waarbij het nut, de te bereiken doelstellingen en de kosten/baten ervan worden geargumenteerd.