Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-7559

van Nele Lijnen (Open Vld) d.d. 13 december 2012

aan de minister van Werk

Grootschalige ICT-projecten - Kostprijs - Beroep op Fedict of extern bedrijf - Samenwerkingsverbanden - Perceptie door personeel

ministerie
toepassing van informatica
elektronische overheid
bedrijfsbeheerssysteem

Chronologie

13/12/2012Verzending vraag
27/2/2013Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7547
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7548
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7549
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7550
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7551
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7552
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7553
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7554
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7555
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7556
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7557
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7558
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7560
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7561
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7562
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7563
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7564
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7565

Vraag nr. 5-7559 d.d. 13 december 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Een tijd geleden was er veel ophef over het zogenaamde eHR-project. Het doel was de volledige informatisering van het personeelsbeheer van de federale overheidsdiensten. Het project werd opgestart in 2007. Vijf jaar later blijkt dat het project allesbehalve is gerealiseerd. Nu moet men vanaf nul herbeginnen. Sinds 2007 werd al ongeveer 22 miljoen euro aan het project besteed en de kosten zullen nu nog verder oplopen.

Ik kan het toenemende gebruik van informaticatoepassingen binnen de overheid alleen maar toejuichen: het maakt de werking van de overheid efficiŽnter, sneller en toegankelijker. Het bevordert de communicatie en stelt de overheid in staat om transparant te werken. Nieuwe toepassingen op het vlak van informatica zijn dan ook nodig. Dit betekent echter niet dat elke kost die in het kader van ICT wordt gemaakt, ook de gewenste verhoogde efficiŽntie en effectiviteit oplevert. Een grondige voorbereiding, een degelijke implementatie en een correcte (tussentijdse) evaluatie blijven zeer belangrijk.

Daarom had ik u graag enkele vragen gesteld omtrent dit thema:

1) Zijn op uw departement de jongste jaren (grootschalige) projecten uitgevoerd in het kader van ICT? Zo ja, wat was de kostprijs van deze projecten? Werd het vooropgestelde doel bereikt, en dit binnen de vooraf bepaalde tijd en kostenraming?

2) Indien er projecten uitgevoerd zijn: werd hiervoor een beroep gedaan op Fedict of op een extern bedrijf? Heeft u een extern bedrijf overwogen? Waarom de keuze voor Fedict of een extern bedrijf?

3) Indien er ICT-projecten zijn uitgevoerd: gebeurde dit in overleg of in samenwerking met andere departementen of Federale Overheidsdiensten?

4) Indien er projecten zijn uitgevoerd in het kader van ICT: wat waren de belangrijkste redenen? Werd het project als wenselijk of noodzakelijk ervaren door het personeel?

Antwoord ontvangen op 27 februari 2013 :

Hierna vindt u het antwoord op de gesteld vraag.

1. Gerealiseerde of in uitvoering zijnde grootschalige ICT-projecten.

a. Project Agora: toepassing voor het invoeren en beheren van de minimum salarissen in functie van de paritaire comités met het oog op publicatie op de website van de Federale Overheidsdienst (FOD) Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

project opgesplitst in twee fasen

i. Fase 1 : invoeren en beheren van de salaristabellen (in de vorm van cijfertabellen) samen met de bijhorende documentatie.

Stand van het dossier : ontwikkeling beëindigd in afwachting van validatie door de cliënt.

Ontwikkelingsduur: 2011

Kostprijs: 220 mandagen aan 800 euro per dag.

ii. Fase 2 vervangen van de cijfertabellen door een automatische generatie op basis van indexformules gelinkt aan elk paritair comité en automatisch voorstel tot indexatie van zodra de index word overschreden.

Stand van het dossier : technische ontwikkeling beëindigd, integratie van de indexatieformules door de betrokken administratie in uitvoering.

Ontwikkelingsduur: 2011-2012

Kostprijs: 200 mandagen aan 800 euro per dag.

b. Project e-PV : initiële fase van de gecentraliseerde toepassing voor de inspectiediensten van vier administraties voor het gestructureerd opstellen van PV’s.

i. Ontwikkeling door de Smals van de centrale module bestemd voor de inspecteurs en beschikbaar via het portaal van de Sociale Zekerheid.

Ontwikkelingsduur : 2010-2011-2012

Kostprijs : 927 000 euro voor de werken uitgevoerd door de Smals en 73 000 euro voor de werken uitgevoerd door de FOD Werkgelegenheid.

ii. Ontwikkeling van de module voor het uitwisselen van gegevens tussen de verschillende partners van het project.

Ontwikkelingsduur: 2010-2011-2012

Kostprijs: 60 mandagen aan 800 euro per dag.

c. Project Wasoa : opbouwen van een technische en logische architectuur bestemd voor het vergemakkelijken van het uitwisselen van gegevens tussen partners en het beheer er van met een minimum aan ontwikkelingskosten.

Ontwikkelingsduur: 2010-2011-2012

Kostprijs: 60 mandagen aan 800 euro per dag.

d. Project Mercator : initiële fase van de toepassing voor het zoeken in een gevalideerde, dagelijks gesynchroniseerde, gegevensbank met de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). Project bestemd voor de inspectiediensten Toezicht op de Sociale Wetten en Toezicht op het Welzijn op het Werk. De toepassing zal later worden uitgebreid naar de hele FOD voor de publieke gegevens.

Ontwikkelingsduur: 2011-2012

Stand van het dossier: in het eindstadium, in productiestelling voorzien voor het eerste kwartaal van 2013.

Kostprijs: 450 mandagen aan 800 euro per dag.

e. Project Quaestor : geïntegreerde beheerstoepassing voor de inspectiediensten Toezicht op de Sociale Wetten en Toezicht op het Welzijn op het Werk.

Project complementair aan het project e-PV om een betere planning en opvolging toe te laten van de inspectiediensten van de FOD.

Ontwikkelingsduur: 2012-2013

Kostprijs: geschat op 650 mandagen aan 800 euro per dag.

2. Voor deze projecten werd geen beroep gedaan op de Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatie Technologie (FEDICT) (behalve voor de horizontale aangeboden diensten zoals Fedman, certificaten en VPN). Er werd beroep gedaan op interne middelen (drie voltijdse equivalenten), detachering van de Smals (vier voltijdse equivalenten) en consultancy (twee voltijdse equivalenten).

3. De met e-PV gelieerde projecten werden gerealiseerd in samenwerking met andere Federale Openbare Diensten, zowel op het niveau van raadpleging als realisatie.

4. De voornaamste redenen voor deze projecten zijn: