Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-7551

van Nele Lijnen (Open Vld) d.d. 13 december 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Pensioenen

Grootschalige ICT-projecten - Kostprijs - Beroep op Fedict of extern bedrijf - Samenwerkingsverbanden - Perceptie door personeel

ministerie
toepassing van informatica
elektronische overheid
bedrijfsbeheerssysteem

Chronologie

13/12/2012Verzending vraag
7/1/2013Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7547
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7548
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7549
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7550
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7552
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7553
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7554
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7555
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7556
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7557
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7558
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7559
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7560
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7561
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7562
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7563
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7564
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7565

Vraag nr. 5-7551 d.d. 13 december 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Een tijd geleden was er veel ophef over het zogenaamde eHR-project. Het doel was de volledige informatisering van het personeelsbeheer van de federale overheidsdiensten. Het project werd opgestart in 2007. Vijf jaar later blijkt dat het project allesbehalve is gerealiseerd. Nu moet men vanaf nul herbeginnen. Sinds 2007 werd al ongeveer 22 miljoen euro aan het project besteed en de kosten zullen nu nog verder oplopen.

Ik kan het toenemende gebruik van informaticatoepassingen binnen de overheid alleen maar toejuichen: het maakt de werking van de overheid efficiŽnter, sneller en toegankelijker. Het bevordert de communicatie en stelt de overheid in staat om transparant te werken. Nieuwe toepassingen op het vlak van informatica zijn dan ook nodig. Dit betekent echter niet dat elke kost die in het kader van ICT wordt gemaakt, ook de gewenste verhoogde efficiŽntie en effectiviteit oplevert. Een grondige voorbereiding, een degelijke implementatie en een correcte (tussentijdse) evaluatie blijven zeer belangrijk.

Daarom had ik u graag enkele vragen gesteld omtrent dit thema:

1) Zijn op uw departement de jongste jaren (grootschalige) projecten uitgevoerd in het kader van ICT? Zo ja, wat was de kostprijs van deze projecten? Werd het vooropgestelde doel bereikt, en dit binnen de vooraf bepaalde tijd en kostenraming?

2) Indien er projecten uitgevoerd zijn: werd hiervoor een beroep gedaan op Fedict of op een extern bedrijf? Heeft u een extern bedrijf overwogen? Waarom de keuze voor Fedict of een extern bedrijf?

3) Indien er ICT-projecten zijn uitgevoerd: gebeurde dit in overleg of in samenwerking met andere departementen of Federale Overheidsdiensten?

4) Indien er projecten zijn uitgevoerd in het kader van ICT: wat waren de belangrijkste redenen? Werd het project als wenselijk of noodzakelijk ervaren door het personeel?

Antwoord ontvangen op 7 januari 2013 :

1.     Onderstaande tabel geeft een overzicht van de ICT-projecten waarin de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) in de periode 2008-2012 investeerde, gekoppeld aan de beoogde doelstelling. De projecten werden uitgevoerd binnen de beheersenveloppe van de Rijksdienst voor Pensioenen. De doelstellingen liggen vervat in de opvolgende bestuursovereenkomsten tussen de RVP en de Federale Staat. De RVP leefde steeds de verbintenissen vervat in zijn bestuursovereenkomst na.

Looptijd investering

Gedane investering

Beoogde doelstelling

2006 - 2011

Theseos Betalingen V1: ontwikkeling van een unieke databank voor het beheer van de pensioenrechten met rekenregels, aanpassingsregels, cumulatieregels en interne controles voor aflevering van een bruto betaalbaar bedrag en ontwikkeling van een workflow voor eventuele manuele afhandeling.

Realisatie van een uniek elektronisch pensioendossier met bijhorende elektronische workflows voor afhandeling van een dossier.

Automatisering van de dossierafhandeling.

Vervanging oude mainframetoepassing Tele.

2007 - 2008

Theseos CRID: ontwikkeling databanken en elektronische workflow voor beheer persoonsgegevens en aanmaak pensioendossier

Realisatie van een uniek elektronisch pensioendossier met bijhorende elektronische workflows voor afhandeling van een dossier

2007 - 2008

Tao Te: ontwikkeling module overlevingspensioen op basis van een ingegaan rustpensioen werknemer

Verdere uitbouw en optimalisatie van de rekenmodule toekenning

2007 - 2008

Tao Te: ontwikkeling module aanpassing en herziening overlevingspensioen

Verdere uitbouw en optimalisatie van de rekenmodule toekenning

2007 - 2009

Hermes V1: elektronische gegevensstromen mbt opstart dossier (“eerste aanvragen”) en andere dossierelementen

Elektronische uitwisseling pensioendossiergegevens tussen RVP, Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen (RSVZ) en De Pensioendienst voor de overheidssector (PDOS)

2008

Argos V1: koppeling automatische controle beroepsactiviteit met elektronische gegevensstroom CADAF (Kadaster Kinderbijslag)

Automatisering van de controle van de cumulatie van pensioen met een beroepsactiviteit of genot sociale uitkeringen

2008

Daedalus: FTP-procedure voor uitwisseling kennisgevingen tussen RSVZ en RVP

Mogelijk maken van een unieke notificatie (RVP-RSVZ)

2008 - 2009

Scanning en triage van alle binnenkomende briefwisseling

Gecentraliseerd en geautomatiseerd beheer van alle bij de RVP binnenkomende post

2008 - 2009

Tao Te : ontwikkeling module rustpensioen als uit de echt gescheiden echtgenoot

Verdere uitbouw en optimalisatie van de rekenmodule toekenning

2009

Vernieuwing Perimeternetwerk

Naleven normen inzake informatieveiligheid

2009 - 2010

MyPension: online voor de burger toegankelijk pensioendossier met toegang tot de pensioenloopbaangegevens gekoppeld aan een raming van het toekomstig pensioenbedrag, briefwisseling tussen burger en administratie, een overzicht van de pensioenbetalingen en een dossierstatus.

Online interactie tussen RVP en burger mogelijk maken

2009 - 2010

Cadnet: elektronische toegang tot kadastrale gegevens Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën

Elektronische gegevenstoegang FOD Financiën in kader van efficiëntere toekenning IGO.

2009 - 2011

Theseos Toekenning: ontwikkeling van een elektronische workflow die het volledige proces van loopbaanbeheer, briefwisseling, berekening en betaalopdracht bevat

Realisatie van een uniek elektronisch pensioendossier met bijhorende elektronische workflows voor afhandeling van een dossier.

2009 - 2012

Theseos Betalingen V2: module voor het volledige bruto-nettoproces, inclusief elektronische workflows voor manuele interventies en dit ter vervanging van de oude mainfraintoepassing Tele

Realisatie van een uniek elektronisch pensioendossier met bijhorende elektronische workflows voor afhandeling van een dossier.

Automatisering van de dossierafhandeling.

Vervanging oude mainframetoepassing Tele.

2010

Argos V2: Proactieve automatische controle van de cumulatie van pensioen met een beroepsactiviteit of genot sociale uitkeringen.

Proactie controle ter voorkoming van onterechte betalingen

2010

Taxi-As: elektronische toegang tot gegevens mbt het belastbare inkomen in gegevensbanken FOD Financiën

Elektronische gegevenstoegang FOD Financiën in kader van efficiëntere toekenning IGO.

2010

EOA Duitsland: elektronische toegang tot het Europees raadplegingssysteem van de Deutsche Rentenversicherung (historiek pensioenverzekering en Duits pensioenbedrag)

Elektronische gegevenstoegang buitenlandse pensioeninstellingen in kader van efficiëntere toekenning.

2010 - 2011

Online pensioenaanvraag (RVP-RSVZ)

Online interactie tussen RVP/RSVZ en burger mogelijk maken

2010 - 2011

DRP: ingebruikname van een disaster recovery room in het kader van het business continuity plan

Risicobeheersing : Beschikken over een business continuity plan

2010 - 2011

Tao Te: ontwikkeling module rustpensioen in het kader van de Europese verordeningen en verdragen

Verdere uitbouw en optimalisatie van de rekenmodule toekenning

2010 - 2015

Sirius: iteratieve uitbouw van een datawarehouse en daarmee samenhangende rapportering

Betere beleids- en beheersondersteuning

2011

WF HR: ontwikkeling workflows voor de personeelszaken

Verminderen overheadkost door automatisering van processen binnen de personeelsadministratie

2011 - 2012

Pink: ontwikkeling nieuw intranet als platform voor kennismanagement

Verbeterd kennismanagement binnen de organisatie

2012

Autoprov: verregaande automatisering van de procedure na overlijden van een betrokkene.

Garanderen van een snellere hervatting van de betaling

na het overlijden van de huwelijkspartner.

2012

Theseos Loopbaanbeheer en Ramingen: ontwikkeling  van een elektronische workflow voor de diensten Loopbaanbeheer en Ramingen

Realisatie van een uniek elektronisch pensioendossier met bijhorende elektronische workflows voor afhandeling van een dossier.

2.     De RVP realiseerde de ontwikkeling van zijn nieuwe toepassingen intern. De RVP deed dus geen beroep op outsourcing.

3.     Ja. In concreto ging het om de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ), het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekering der Zelfstandigen (RSVZ), de Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS), de FOD Financiën en de Deutsche Rentenversicherung.

4.     De reden voor het uitvoeren van deze projecten is het realiseren van de doelstellingen vervat in de opeenvolgende bestuursovereenkomsten. Door een goede interne communicatie en veranderingsbeheer kregen de medewerkers van de organisatie een goed beeld van de reden en de noodzaak om verschillende veranderingen door te voeren.  

Voor wat PDOS betreft:

1.      De Pensioendienst voor de overheidssector (PDOS) heeft aan de VZW Sigedis het opzetten van een databank uitbesteed met betrekking tot de loopbanen in de overheidssector. Deze databank werd aangemaakt in het kader van het project Capelo. 

De investeringskosten voor Capelo bij de VZW Sigedis die ten laste van de PDOS vallen, waren voor de voorbije jaren de volgende : 

2009 (gerealiseerd)

790,52 euro

2010 (gerealiseerd)

2 521 494 euro

2011 (gerealiseerd)

2 561 145 euro

2012 (controle)

3 680 316 euro

2013 (raming)

3 662 934 euro

Het doel van het project werd gehaald binnen de voorziene tijdslimiet en voor een lager budget dan initieel als noodzakelijk werd vooropgesteld. Technisch gezien is de databank momenteel volledig operationeel en de data komen bij de PDOS toe in functie van de gegevensinvoer door de betrokken werkgevers. 

2.      Sigedis heeft gebruik gemaakt van eigen resources of van gedetacheerde personeelsleden van Smals. Het gebruik van gedetacheerde personeelsleden van Smals laat toe om op korte termijn gekwalificeerde informatici aan te werven, conform de marktprijs. In sommige gevallen heeft Sigedis ook een beroep gedaan op technische experts van externe firma’s die in de best mogelijke voorwaarden werden aangeworven op basis van kadercontracten van Smals. 

3.      Een groot aantal actoren heeft meegewerkt aan het project Capelo :  

De werkzaamheden werden opgevolgd door een stuurgroep waarin de belangrijkste actoren waren vertegenwoordigd. 

4.      Capelo is een noodzakelijk project dat de PDOS toelaat om zijn wettelijke verplichtingen na te komen en de bepalingen van het Generatiepact te respecteren. Het project laat toe om een elektronisch dossier op te bouwen waarmee de dossiers op een efficiënte manier door de PDOS kunnen worden behandeld. Het bevordert de samenwerking tussen de personeelsleden en biedt hen perspectieven op het vlak van telewerken en thuiswerken. Het personeel van de PDOS is zich uitermate bewust van het belang van dit project.