BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2012-2013
________
13 december 2012
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-7547

de Nele Lijnen (Open Vld)

aan de eerste minister
________
Grootschalige ICT-projecten - Kostprijs - Beroep op Fedict of extern bedrijf - Samenwerkingsverbanden - Perceptie door personeel
________
ministerie
toepassing van informatica
elektronische overheid
bedrijfsbeheerssysteem
________
13/12/2012Verzending vraag
18/1/2013Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7548
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7549
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7550
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7551
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7552
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7553
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7554
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7555
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7556
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7557
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7558
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7559
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7560
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7561
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7562
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7563
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7564
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7565
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-7547 d.d. 13 december 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Een tijd geleden was er veel ophef over het zogenaamde eHR-project. Het doel was de volledige informatisering van het personeelsbeheer van de federale overheidsdiensten. Het project werd opgestart in 2007. Vijf jaar later blijkt dat het project allesbehalve is gerealiseerd. Nu moet men vanaf nul herbeginnen. Sinds 2007 werd al ongeveer 22 miljoen euro aan het project besteed en de kosten zullen nu nog verder oplopen.

Ik kan het toenemende gebruik van informaticatoepassingen binnen de overheid alleen maar toejuichen: het maakt de werking van de overheid efficiŽnter, sneller en toegankelijker. Het bevordert de communicatie en stelt de overheid in staat om transparant te werken. Nieuwe toepassingen op het vlak van informatica zijn dan ook nodig. Dit betekent echter niet dat elke kost die in het kader van ICT wordt gemaakt, ook de gewenste verhoogde efficiŽntie en effectiviteit oplevert. Een grondige voorbereiding, een degelijke implementatie en een correcte (tussentijdse) evaluatie blijven zeer belangrijk.

Daarom had ik u graag enkele vragen gesteld omtrent dit thema:

1) Zijn op uw departement de jongste jaren (grootschalige) projecten uitgevoerd in het kader van ICT? Zo ja, wat was de kostprijs van deze projecten? Werd het vooropgestelde doel bereikt, en dit binnen de vooraf bepaalde tijd en kostenraming?

2) Indien er projecten uitgevoerd zijn: werd hiervoor een beroep gedaan op Fedict of op een extern bedrijf? Heeft u een extern bedrijf overwogen? Waarom de keuze voor Fedict of een extern bedrijf?

3) Indien er ICT-projecten zijn uitgevoerd: gebeurde dit in overleg of in samenwerking met andere departementen of Federale Overheidsdiensten?

4) Indien er projecten zijn uitgevoerd in het kader van ICT: wat waren de belangrijkste redenen? Werd het project als wenselijk of noodzakelijk ervaren door het personeel?

Antwoord ontvangen op 18 januari 2013 :

De Federale Overheidsdienst (FOD) Kanselarij van de eerste minister heeft de vijf laatste jaren geen grootschalig ICT-project gegund.

In de loop van 2007-2008 heeft de Kanselarij wel het interdepartementaal IT-project e-Premier gerealiseerd. Het is een gemeenschappelijk dossierbeheersysteem voor alle secretariaten van de Kanselarij, met name deze van de ministerraad, het Overlegcomité, de Onderhandelingscomités, het ministerieel Comité Inlichting en Veiligheid, het College voor Inlichting en Veiligheid en het College van Voorzitters. Het project omvat tevens de informatisering van de workflow en de archivering van alle dossiers bestemd voor de respectieve Vergaderingen. Het werd in augustus 2006 voor 1 069 835 euro gegund aan de firma SIS.

1. Het contractueel omschreven doel werd, met respect van het vastgelegde budget, gerealiseerd. Voor het merendeel van de verschillen-de luiken werd de vooropgezette timing (31 december 2007) gerespecteerd. Enkele onderdelen werden echter pas in september 2008 opgeleverd. De boetes voor laattijdige oplevering werden toegepast.

Het bestek werd opgesteld conform de algemene ICT-aanbevelingen van de FOD Fedict en het werd tevens voorafgaand ter goedkeuring aan de FOD Fedict voorgelegd. Gezien de complexiteit van het project, hebben mijn Diensten beroep gedaan op externe specialisten. Rekening houdend met de waarde van het project, werd de opdracht, na akkoord van de Ministerraad, op Europees niveau gepubliceerd.

2. De gebruikers van deze toepassing zijn de federale beleidscellen en de Secretariaten van de Kanselarij. Al deze gebruikers werden bij de opmaak van de functionele specificaties van het bestek uitgebreid geconsulteerd.

3. De verantwoording van dit project bestond uit de volgende argumenten:

  • de eliminatie van het gigantische wekelijkse papierverbruik dat met het klassieke indieningsproces gepaard ging (elk dossier dat men wilde agenderen werd in 60 exemplaren ingediend);

  • de wens van de beleidscellen om toegang te hebben tot het elektronisch archief van de dossiers van de respectieve Vergaderingen;

  • de vraag van de secretaris van de Kanselarij naar een meer performante en geautomatiseerde beheerstool voor de dossierbehandeling en –archivering;

  • de creatie van een authentieke gegevens-bron.

In de loop van 2011-2012 hebben mijn Diensten ook een bestek opgesteld en gepubliceerd voor de vernieuwing van het exploitatiecontract van Shared Services. Shared Services is de virtuele groepering van de ICT Stafdiensten van de horizontale FOD’s B&B, Fedict, Kanselarij en P&O.

1. De opdracht werd op de ministerraad van 13 december 2012 goedgekeurd en ze wordt in de loop van januari 2013 voor 5 jaar gegund aan de firma ATOS tegen de som van 25.466.234 EUR voor de gehele periode.

2. Gezien de complexiteit van het project, heb-ben mijn Diensten beroep gedaan op externe specialisten. Rekening houdend met de waar-de van het project, werd de opdracht, na ak-koord van de ministerraad, op Europees niveau gepubliceerd.

Het bestek is opgesteld in overleg met de andere horizontale FOD’s die lid zijn van Shared Services.

3. De verantwoording van dit project bestond uit de volgende argumenten:

  • het oude contract is verlopen;

  • de exploitatie van de interdepartementale projecten zoals ondermeer e-Premier, FedCom en het toekomstige e-Invoice wordt door dit contract afgedekt.