Auteurs- en sprekersregister betreffende "Bellot François" (Legislatuur 2010-2014)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (BZ 2010)      
  Benoeming van de heer Danny Pieters tot voorzitter van de Senaat
   Stemming en stemverklaring van de heer François Bellot
5-3
p. 6 5-3 p. 6 (PDF)
De Post - Gebouwen - Eigendommen van De Post - Staat van de gebouwen - Aankopen - sale-and-lease-backoperaties (5-196)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bellot aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 5-196
De aanwijzing van de korpschefs bij de nieuwe rechtbanken van eerste aanleg (5-1282)      
  Mondelinge vraag van de heer François Bellot aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-138
p. 26-27 5-138 p. 26-27 (PDF)
De accijnzen zonder papieren (Werking van het nieuw geautomatiseerd systeem voor de bewegingen van communautaire accijnsgoederen EMCS - Douanedocumenten - Mankementen - Zie ook vragen om uitleg 5-307 en 5-811) (5-335)      
  Vraag om uitleg van de heer François Bellot aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor Modernisering van de Federale Overheidsdienst Financiën, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van Financiën
5-34 COM
p. 22-24 5-34 COM p. 22-24 (PDF)
De administratieve fout bij de indexering van de bedragen van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (5-4032)      
  Vraag om uitleg van de heer François Bellot aan de heer Koen Geens, minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken
5-249 COM
p. 10-11 5-249 COM p. 10-11 (PDF)
De administratieve kosten die door dienstenchequebedrijven worden aangerekend (aan hun klanten - Huishoudhulp) (5-4034)      
  Vraag om uitleg van de heer François Bellot aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
5-265 COM
p. 7-8 5-265 COM p. 7-8 (PDF)
De buurtinformatienetwerken (5-1223)      
  Mondelinge vraag van de heer François Bellot aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-131
p. 18-20 5-131 p. 18-20 (PDF)
De chaos bij de NMBS (Grote vertragingen, o.a. wegens beschadigde bovenleidingen - Duizenden reizigers die stranden in stations of oververhitte treinen - Gebrekkige communicatie en crisismanagement - Hervorming van de structuur van de NMBS-Groep) (5-225)      
  Mondelinge vraag van de heer François Bellot aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
5-28
p. 24-33 5-28 p. 24-33 (PDF)
De consumptie van alcohol en ander intern vermaak bij de NMBS-groep (Drugsgebruik - Misbruik van internet en e-mails) (5-1772)      
  Vraag om uitleg van de heer François Bellot aan de heer Paul Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-115 COM
p. 11-13 5-115 COM p. 11-13 (PDF)
De controleacties op het vrachtvervoer (Coördinatie van de door de federale politie en door de FOD Mobiliteit en Vervoer uitgevoerde controles - Evolutie van het aantal overtredingen - Aandeel van de buitenlandse voertuigen in het aantal overtredingen) (5-4225)      
  Vraag om uitleg van de heer François Bellot aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
5-266 COM
p. 19-21 5-266 COM p. 19-21 (PDF)
De evolutie van de rekeningen van de NMBS-groep (5-850)      
  Vraag om uitleg van de heer François Bellot aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
5-81 COM
p. 43-50 5-81 COM p. 43-50 (PDF)
De financiering van de activiteiten van Belgocontrol (Financieel tekort) (5-22)      
  Vraag om uitleg van de heer François Bellot aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretairs voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst Financiën, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van Financiën
5-5
p. 34-35 5-5 p. 34-35 (PDF)
De financiering van de hulpverleningszones (Hervorming van de hulpdiensten - Bijdragen van de gemeenten en van de federale Staat - Statuut van de brandweerlui) (5-1005)      
  Mondelinge vraag van de heer François Bellot aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-104
p. 20-23 5-104 p. 20-23 (PDF)
De financiële problemen van de politiezone Hermeton-et-Heure (en van andere politiezones, wegens het laattijdig meedelen van het bedrag van de federale dotatie bestemd om het aanwervingsbeleid te stimuleren) (5-2897)      
  Vraag om uitleg van de heer François Bellot aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-206 COM
p. 20-21 5-206 COM p. 20-21 (PDF)
De financiële put ten gevolge van de audits bij de NMBS (5-964)      
  Vraag om uitleg van de heer François Bellot aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
5-81 COM
p. 43-50 5-81 COM p. 43-50 (PDF)
De fiscale aftrekbaarheid van hypothecaire leningen (Overdracht naar de gewesten - Onzekerheid) (5-381)      
  Mondelinge vraag van de heer François Bellot aan de heer Servais Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-44
p. 25-26 5-44 p. 25-26 (PDF)
De fiscale hervorming (Gemengde parlementaire commissie belast met de fiscale hervorming : thema's) (5-2272)      
  Bespreking
5-142
p. 4-6 5-142 p. 4-6 (PDF)
  5-142
p. 7-44 5-142 p. 7-44 (PDF)
De fiscale voordelen voor de installatie van beveiligingssystemen tegen diefstal en brand en voor de aankoop van dienstencheques (Wenselijkheid voor een belastingkrediet voor sommige belastingplichtigen- Kost van het belastingkrediet voor het aanschaffen van dienstencheques) (5-546)      
  Vraag om uitleg van de heer François Bellot aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor Modernisering van de Federale Overheidsdienst Financiën, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van Financiën
5-51 COM
p. 6-8 5-51 COM p. 6-8 (PDF)
De follow-up van de kennisgevingen van gebrek aan BA-autoverzekering door het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds (Versnipperde bevoegdheid) (5-717)      
  Vraag om uitleg van de heer François Bellot aan mevrouw Annemie Turtelboom, ministre van Binnenlandse Zaken
5-54 COM
p. 21-22 5-54 COM p. 21-22 (PDF)
De fraude bij internetbankieren (Bank hacking) (5-614)      
  Mondelinge vraag van de heer François Bellot aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-69
p. 29-30 5-69 p. 29-30 (PDF)
De geplande werken aan het station van Bergen (Verantwoording) (5-30)      
  Mondelinge vraag van de heer François Bellot aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
5-12
p. 45-47 5-12 p. 45-47 (PDF)
De geringe toename van het aantal starters (5-146)      
  Mondelinge vraag van de heer François Bellot aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
5-22
p. 14-15 5-22 p. 14-15 (PDF)
De gevolgen van de dioxinecrisis in Duitsland (Besmetting van veevoeder - Europese controles - Belgische voorzorgsmaatregelen) (5-405)      
  Vraag om uitleg van de heer François Bellot aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
5-56 COM
p. 4-6 5-56 COM p. 4-6 (PDF)
De heer François Bellot vraagt een louter technische correctie aan te brengen in commissieverslag 5-609/3 (5-609)      
  5-9
p. 13 5-9 p. 13 (PDF)
De heer Johan Vande Lanotte verzoekt de bespreking van het wetsontwerp 5-869 houdende diverse bepalingen uit te stellen of het advies van de Raad van State te vragen - Uitbreiding van de minnelijke schikking in strafzaken - Reparatiewet (5-869)      
  5-17
p. 37-44 5-17 p. 37-44 (PDF)
De hervorming van de roerende voorheffing (5-6251)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bellot aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Geens, minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken
SV 5-6251
De impact van de nieuwe uurregeling van de NMBS (Gevolgen voor het personeel van de NMBS dat in Libramont werkt) (5-1841)      
  Vraag om uitleg van de heer François Bellot aan de heer Paul Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-124 COM
p. 19-23 5-124 COM p. 19-23 (PDF)
De inkohiering ten laste van de gemeenten van de onroerende voorheffing van de Natura-2000 gebieden (Vrijstelling - Artikel 253 WIB1992) (5-2711)      
  Vraag om uitleg van de heer François Bellot aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Hendrik Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-190 COM
p. 7-9 5-190 COM p. 7-9 (PDF)
De leegloop bij het leger (5-1943)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bellot aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-1943
De minnelijke schikking in strafzaken (Uitsluiten van politieke mandatarissen) (5-906)      
  Mondelinge vraag van de heer François Bellot aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-96
p. 14-16 5-96 p. 14-16 (PDF)
De mogelijke terugbetaling door bpost van de tussen 1992 en 2009 toegekende staatssteun (Onderzoek van de Europese Commissie) (5-1734)      
  Vraag om uitleg van de heer François Bellot aan de heer Paul Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-115 COM
p. 11-13 5-115 COM p. 11-13 (PDF)
De mogelijkheid voor de procureur des Konings om zich te verzetten tegen het besluit van een onderzoeksrechter om een aanhoudingsbevel in te trekken na een eerste handhaving van de voorlopige hechtenis (Beroep door het openbaar ministerie bij de raadkamer - Voorlopige hechtenis) (5-494)      
  Vraag om uitleg van de heer François Bellot aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-46 COM
p. 25-27 5-46 COM p. 25-27 (PDF)
De nauwgezette controleacties op de autosnelwegen (5-6014)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bellot aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-6014
De nieuwe reglementering inzake de inschrijving van landbouwtrekkers (Onderscheid met tractoren die voor andere activiteiten worden gebruikt - Rode diesel - Technische controle - Oldtimers) (5-3714)      
  Vraag om uitleg van de heer François Bellot aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
5-237 COM
p. 11-12 5-237 COM p. 11-12 (PDF)
De omzendbrief met betrekking tot de toepassing van de wapenwet en de voorwaarden die gelden voor de organisatie van wapenbeurzen (5-1502)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bellot aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1502
De ongevraagde telefonische verkoop (5-6140)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bellot aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-6140
De onlineverkoop via internet (Oplichting) (5-738)      
  Vraag om uitleg van de heer François Bellot aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
5-92 COM
p. 4-5 5-92 COM p. 4-5 (PDF)
De onroerende voorheffing van Belgacom (Vrijstelling - Betaling aan de gemeenten - Arrest van het Hof van Cassatie - Akkoord met Vlaanderen) (5-2895)      
  Vraag om uitleg van de heer François Bellot aan de heer Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-211 COM
p. 15-16 5-211 COM p. 15-16 (PDF)
De opcentiemen op de personenbelasting (Laattijdig doorstorten door de federale Staat aan de gemeenten) (5-820)      
  Mondelinge vraag van de heer François Bellot aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-90
p. 18-20 5-90 p. 18-20 (PDF)
De overschrijving in de Belgische registers van de burgerlijke stand van een buitenlandse geboorteakte (Vertraging) (5-928)      
  Vraag om uitleg van de heer François Bellot aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
5-76 COM
p. 19-20 5-76 COM p. 19-20 (PDF)
De overzending aan vreemde landen van gegevens van houders van spaarrekeningen (5-3677)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bellot aan de heer Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst Financiën, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de Fiscale Fraude, toegevoegd aan de minister van Financiën
   dossier afgesloten
SV 5-3677
De pensioenleeftijd (Optrekken van de wettelijke pensioenleeftijd - Hervorming van de vervroegde pensioenen - Aanbevelingen van de Europese Commissie) (5-219)      
  Mondelinge vraag van de heer François Bellot aan de heer Michel Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
5-27
p. 21-23 5-27 p. 21-23 (PDF)
De prijsverhoging van aardgas en elektriciteit en de verbrekingsvergoedingen (Bevriezen van de indexering) (5-493)      
  Mondelinge vraag van de heer François Bellot aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-56
p. 13-15 5-56 p. 13-15 (PDF)
De rekruteringsacties van de NMBS-groep (Job Days in Wallonië) (5-2064)      
  Vraag om uitleg van de heer François Bellot aan de heer Paul Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-160 COM
p. 7-8 5-160 COM p. 7-8 (PDF)
De rellen in Luik (5-292)      
  Mondelinge vraag van de heer François Bellot aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-35
p. 22-23 5-35 p. 22-23 (PDF)
De rondvaartboten in Dinant (Voorwaarden op het vlak van de minimale bemanning) (5-3617)      
  Vraag om uitleg van de heer François Bellot aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
5-237 COM
p. 9-10 5-237 COM p. 9-10 (PDF)
De sancties die de politierechtbanken opleggen aan wegpiraten (5-1668)      
  Vraag om uitleg van de heer François Bellot aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-129 COM
p. 5-6 5-129 COM p. 5-6 (PDF)
De speekseltests (Opsporing van drugsgebruik achter het stuur) (5-21)      
  Vraag om uitleg van de heer François Bellot aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst Financiën, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van Financiën
5-5
p. 32-34 5-5 p. 32-34 (PDF)
De spontane staking van 8 april 2011 (NMBS - Afkeuring door de directie en vakbonden - Berispingen - Instructies bij overbezetting van een trein) (5-847)      
  Vraag om uitleg van de heer François Bellot aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
5-81 COM
p. 39-40 5-81 COM p. 39-40 (PDF)
De stijging van de premies van de woningverzekering (ondanks de afwezigheid van extreme klimatologische gebeurtenissen) (5-3307)      
  Vraag om uitleg van de heer François Bellot aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord gegeven door de heer John Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
5-240 COM
p. 4-5 5-240 COM p. 4-5 (PDF)
De stijging van het aantal aanvragen van fiscale regularisatie (5-948)      
  Mondelinge vraag van de heer François Bellot aan de heer Koen Geens, minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Hendrik Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken
5-98
p. 31-32 5-98 p. 31-32 (PDF)
De stiptheid van de treinen (Interpretatie van de statistieken) (5-1937)      
  Vraag om uitleg van de heer François Bellot aan de heer Paul Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-160 COM
p. 4-5 5-160 COM p. 4-5 (PDF)
De taalkaders bij de NMBS (5-2183)      
  Vraag om uitleg van de heer François Bellot aan de heer Paul Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-160 COM
p. 10-11 5-160 COM p. 10-11 (PDF)
De toegang tot de algemene voorwaarden bij onlineverkoop (Moeilijkheden - Bescherming van de consument - Wet 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en wet 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij) (5-232)      
  Vraag om uitleg van de heer François Bellot aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie en aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord gegeven door de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
5-30 COM
p. 7-9 5-30 COM p. 7-9 (PDF)
De toekomst van de Thalys Namen-Charleroi-Bergen-Parijs (Dienstverlening op het Waalse traject) (5-1969)      
  Vraag om uitleg van de heer François Bellot aan de heer Paul Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-160 COM
p. 5-7 5-160 COM p. 5-7 (PDF)
De toename van het aantal rode kaarten bij de technische controle van voertuigen (5-1162)      
  Vraag om uitleg van de heer François Bellot aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
5-96 COM
p. 21-22 5-96 COM p. 21-22 (PDF)
De toestand van NMBS Logistics (5-9202)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bellot aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-9202
De tunnel op de hst-lijn op het grondgebied van de gemeente Schoten (Financiering van de tunnel en de zonnepanelen die erop staan - Peerdsbostunnel) (5-1127)      
  Vraag om uitleg van de heer François Bellot aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
5-91 COM
p. 23-24 5-91 COM p. 23-24 (PDF)
De veiligheids- en preventiecontracten die niet worden verlengd en de gevolgen daarvan voor de preventieambtenaren (Criminaliteitsbestrijding op gemeentelijk niveau) (5-24)      
  Mondelinge vraag van de heer François Bellot aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
5-11
p. 30-31 5-11 p. 30-31 (PDF)
De verbandtrommel in wagens (Nood tot bijwerken van de inhoud) (5-333)      
  Vraag om uitleg van de heer François Bellot aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
5-28 COM
p. 23-24 5-28 COM p. 23-24 (PDF)
De verkoop van de Fortis-aandelen (Verkoop door de Belgische Staat van haar aandelen in BNP Paribas Fortis - Vermindering van de overheidsschuld - Eventuele herstructureringen aan Belgische zijde - Belgische verankering) (5-1169)      
  Mondelinge vraag van de heer François Bellot aan de heer Koen Geens, minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
5-123
p. 16-19 5-123 p. 16-19 (PDF)
De vermindering van de Europese steun voor de modernisering van de spoorwegas Brussel-Luxemburg- Straatsburg (5-153)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cécile Thibaut aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
5-12 COM
p. 10-14 5-12 COM p. 10-14 (PDF)
De verplichting om de identiteitskaart te tonen bij de ingang van containerparken (5-967)      
  Vraag om uitleg van de heer François Bellot aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
5-87 COM
p. 17-18 5-87 COM p. 17-18 (PDF)
De verplichting van winterbanden (5-203)      
  Vraag om uitleg van de heer François Bellot aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
5-17 COM
p. 12-15 5-17 COM p. 12-15 (PDF)
De verschillende pensioenregelingen van de personeelsleden van de politiediensten (Vroegere regime van vervroegd pensioen van ex-rijkswachtofficiers) (5-2620)      
  Vraag om uitleg van de heer François Bellot aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-184 COM
p. 18-19 5-184 COM p. 18-19 (PDF)
De verzadiging van het Belgisch wegennet en de vorming van vele structurele files (5-1339)      
  Vraag om uitleg van de heer François Bellot aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
5-98 COM
p. 15-18 5-98 COM p. 15-18 (PDF)
De voorziene sluiting van de loketten (in treinstations - Installatie van automaten voor de verkoop van tickets) (5-32)      
  Vraag om uitleg van de heer François Bellot aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
5-5 COM
p. 5-6 5-5 COM p. 5-6 (PDF)
De zelfmoorden op de spoorlijnen van de NMBS (5-1830)      
  Vraag om uitleg van de heer François Bellot aan de heer Paul Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-124 COM
p. 5-6 5-124 COM p. 5-6 (PDF)
Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2009 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2011 (5-449)      
  Bespreking
5-9
p. 20-30 5-9 p. 20-30 (PDF)
   Doelstelling om 6% minder uit te geven tegen eind 2014 - Oprichting van een interne werkgroep bestaande uit het bestuur van de Senaat en de Quaestuur en een werkgroep Kamer/Senaat
5-9
p. 20-31 5-9 p. 20-31 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 2010)      
  de heer François Bellot, senator gekozen door het Franse kiescollege
5-1
p. 12 5-1 p. 12 (PDF)
Geschillen betreffende intellectuele eigendom (Noodzaak om de geschillen te centraliseren - Oprichting van een gespecialiseerd rechtscollege) (5-469)      
  Vraag om uitleg van de heer François Bellot aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-46 COM
p. 12-14 5-46 COM p. 12-14 (PDF)
Gezien de regering besliste zowel de mondelinge vragen als de vragen om uitleg te laten beantwoorden door een staatssecretaris, beslist het Bureau dat alle fracties afzien van het stellen van mondelinge vragen en dat de ingediende mondelinge vragen kunnen worden omgezet in vragen om uitleg      
  5-5
p. 6-10 5-5 p. 6-10 (PDF)
  5-5
p. 54 5-5 p. 54 (PDF)
Het door verzekeringsmaatschappijen toegepaste uurtarief voor autoherstellingen ("Erkende" herstellers en onafhankelijke carrosseriebedrijven - "Geblokkeerd" uurtarief - Concurrentiebelemmering - Onafhankelijkheid van de auto-experts) (5-2658)      
  Vraag om uitleg van de heer François Bellot aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-200 COM
p. 5-6 5-200 COM p. 5-6 (PDF)
Het Justitiepaleis van Dinant (Slechte toestand inzake hygiëne en veiligheid - Aanbesteding van het nieuwe gerechtsgebouw) (5-1351)      
  Mondelinge vraag van de heer François Bellot aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-144
p. 28-29 5-144 p. 28-29 (PDF)
Het aandeel van de goederensector in de schuldenlast van de NMBS en de herziening van de verdeelsleutel voor de investeringen (tussen Vlaanderen en Wallonië) (5-2182)      
  Vraag om uitleg van de heer François Bellot aan de heer Paul Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-160 COM
p. 8-10 5-160 COM p. 8-10 (PDF)
Het arrest van het Grondwettelijk Hof tot vernietiging van artikel 41 van de wet van 15 december 2009 die een meerjarentariefsysteem voor distributienettarieven bekrachtigde (De GREG is als enige bevoegd om de elektriciteitstarieven vast te leggen - Zie ook mondelinge vraag 5-180) (5-187)      
  Mondelinge vraag van de heer François Bellot aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
5-25
p. 31-34 5-25 p. 31-34 (PDF)
Het gebruik door justitie van beëdigde vertalers en tolken in strafrechtelijke onderzoeken (Betere screening in terrorismedossiers - Personeelstekort) (5-441)      
  Vraag om uitleg van de heer François Bellot aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-46 COM
p. 5-8 5-46 COM p. 5-8 (PDF)
Het gevolg dat werd gegeven aan de uiteenzetting van de minister in de Werkgroep van de Mensenrechtenraad in Genève op 2 mei 2011 (Ratificatie door België van de kaderovereenkomst voor de bescherming van minderheden en van het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden - Vlaamse Wooncode) (5-1126)      
  Vraag om uitleg van de heer François Bellot aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
5-89 COM
p. 46-48 5-89 COM p. 46-48 (PDF)
Het incident dat op 16 januari 2011 plaatsvond in de gevangenis van Sint-Gillis tussen een onderzoeksrechter en het gevangenispersoneel (5-1508)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bellot aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1508
Het koninklijk besluit inzake het bezit van vuurwapens (Vergunningsprocedure) (5-770)      
  Mondelinge vraag van de heer François Bellot aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-84
p. 31-33 5-84 p. 31-33 (PDF)
Het koninklijk besluit van 11 juni 2011 tot regeling van het statuut van de wapenhandelaar (Bekwaamheidsexamen bij hernieuwing van de erkenning - Verbod om wapens te verkopen aan personen met slechte voornemens of aan extremisten) (5-252)      
  Mondelinge vraag van de heer François Bellot aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-29
p. 21-23 5-29 p. 21-23 (PDF)
Het niet-financieren door Europa van twee ontwerpen van trans-Europese vervoersnetten betreffende België (IJzeren Rijn - Spoorwegas Brussel-Luxemburg-Straatsburg) (5-101)      
  Vraag om uitleg van de heer François Bellot aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven en aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
5-12 COM
p. 6-10 5-12 COM p. 6-10 (PDF)
Het opvoeren van de strijd tegen de fraude in de bouwsector (Voorstellen van de vakbonden en de werkgevers) (5-1165)      
  Vraag om uitleg van de heer François Bellot aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
5-86 COM
p. 19-21 5-86 COM p. 19-21 (PDF)
Het plaatsen van optischevezelinstallaties door Belgacom (5-2896)      
  Vraag om uitleg van de heer François Bellot aan de heer Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-211 COM
p. 20-21 5-211 COM p. 20-21 (PDF)
Het project van een kantelbaktrein tussen Brussel - Luxemburg - Straatsburg - Zurich (5-1797)      
  Vraag om uitleg van de heer François Bellot aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
5-119 COM
p. 4-6 5-119 COM p. 4-6 (PDF)
Het reorganisatieproject van de gewestelijke beheren Infrabel (Groepering in vijf netwerken - Gevolgen voor de provincies Namen en Luxemburg) (5-2297)      
  Vraag om uitleg van de heer François Bellot aan de heer Paul Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-160 COM
p. 11-12 5-160 COM p. 11-12 (PDF)
Het toegenomen aantal asielaanvragen van niet-begeleide minderjarigen (5-118)      
  Mondelinge vraag van de heer François Bellot aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
5-20
p. 35-37 5-20 p. 35-37 (PDF)
Het versturen van niet-geadresseerde zendingen via bpost (Beperkingen qua gewicht en aantal - Adverteerders en gemeentebesturen) (5-630)      
  Vraag om uitleg van de heer François Bellot aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
5-60 COM
p. 14-17 5-60 COM p. 14-17 (PDF)
Het voorstel van kilometerheffing van de automobielfederatie Febiac (5-1132)      
  Mondelinge vraag van de heer François Bellot aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-121
p. 27-28 5-121 p. 27-28 (PDF)
Kritiek op artikel 84 van het ontwerp van programmawet 5-869 : toevoeging van bepalingen over de minnelijke schikking in strafzaken door het indienen van een amendement in de commissie Financiën van de Kamer - Aanpassing van de programmawet via een inderhaast opgestelde reparatiewet die gelijktijdig behandeld wordt (5-406)      
  5-18
p. 11 5-18 p. 11 (PDF)
  5-18
p. 14 5-18 p. 14 (PDF)
  5-18
p. 15 5-18 p. 15 (PDF)
  5-18
p. 19 5-18 p. 19 (PDF)
  5-18
p. 21 5-18 p. 21 (PDF)
Kritiek op het gebruik van programmawetten      
  5-9
p. 12-15 5-9 p. 12-15 (PDF)
NMBS Logistics en de sterke vermindering van de activiteiten in het station van Monceau (5-10347)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bellot aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-10347
Nutteloze verkeerslichten (5-387)      
  Vraag om uitleg van de heer François Bellot aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
5-35 COM
p. 6-7 5-35 COM p. 6-7 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de belastbare materie bepaald in artikel 3 van de wet van 27 december 1994 tot goedkeuring van het verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, ondertekend te Brussel op 9 februari 1994 door de regeringen van het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, en tot invoering van een Eurovignet overeenkomstig richtlijn 93/89/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 oktober 1993 (Zie ook doc. 5-1709) (5-1710)      
  Verslag van de heren Frank Boogaerts en François Bellot
5-1710/2
p. 1-5 5-1710/2 p. 1-5 (PDF)
Ontwerp van programmawet (I) (5-1098)      
  Algemene bespreking
5-28
p. 52 5-28 p. 52 (PDF)
  5-28
p. 52 5-28 p. 52 (PDF)
   BTW-tarief van 6% voor renovatie en herstel van privéwoningen en een aantal kleine maar arbeidsintensieve diensten
5-28
p. 52-53 5-28 p. 52-53 (PDF)
   Steunmaatregelen voor de bouwsector - Fiscale aftrekbaarheid van de kosten voor isolatie van muren en vloeren en BTW-verlaging voor afbraak en heropbouw van woningen
5-28
p. 53 5-28 p. 53 (PDF)
Ontwerp van programmawet (II) (5-1099)      
  Algemene bespreking
5-28
p. 51-55 5-28 p. 51-55 (PDF)
Ontwikkeling van de lighttrain (5-3905)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bellot aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 5-3905
Over de inoverwegingneming van wetsvoorstel 5-1001/1 tot uitwissing van alle gevolgen voor de toekomst van veroordelingen en sancties wegens tijdens de periode van 10 mei 1940 tot 8 mei 1945 gestelde vermeende daden van incivisme en tot oprichting van een commissie belast met de schadeloosstelling van de door de naoorlogse repressie getroffen personen of hun nabestaanden voor de ten gevolge van deze veroordelingen en sancties geleden financiële schade - Stemming - Het wetsvoorstel wordt in overweging genomen (5-1001)      
  5-22
p. 35-37 5-22 p. 35-37 (PDF)
  5-22
p. 40 5-22 p. 40 (PDF)
Stemming over de kandidaten voor de begeleidingscommissie van het Comité I - Procedure      
  5-4
p. 16-18 5-4 p. 16-18 (PDF)
Verklaring van de regering over haar algemeen beleid (15 oktober 2013 - Regering Di Rupo I)      
  Bespreking
   BTW-verlaging op elektriciteit
5-120
p. 37 5-120 p. 37 (PDF)
   Economisch-herstelbeleid
5-120
p. 35-36 5-120 p. 35-36 (PDF)
   Fiscale hervorming
5-120
p. 36 5-120 p. 36 (PDF)
   Militaire operatie in Afghanistan
5-120
p. 37-38 5-120 p. 37-38 (PDF)
   Verlaging van de kosten voor distributie van elektriciteit
5-120
p. 37 5-120 p. 37 (PDF)
Versoepeling van de taalvereisten bij de indienstneming van ambtenaren (5-2626)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bellot aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 5-2626
Versoepeling van de taalvereisten bij de indienstneming van ambtenaren (5-2627)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bellot aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-2627
Voorstel tot herziening van de Grondwet teneinde artikel 30 van de Universele Verklaring van de rechten van de mens in aangepaste vorm op te nemen in artikel 11 (Zelfverwijzende bepaling waardoor het onmogelijk wordt grondwettelijke principes te gebruiken op een manier die tegen deze principes indruist) (5-1934)      
  Voorstel van de heren Richard Miller, Jacques Brotchi, Gérard Deprez en François Bellot en mevrouw Christine Defraigne
5-1934/1
p. 1-4 5-1934/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel tot herziening van de Grondwet teneinde een artikel 10bis in te voegen tot vaststelling van de neutraliteit van de Staat en de onpartijdigheid van zijn optreden (5-1933)      
  Voorstel van de heren Richard Miller, Gérard Deprez, Jacuques Brotchi en François Bellot en mevrouw Christine Defraigne
5-1933/1
p. 1-8 5-1933/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot aanvulling van artikel 26 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (Bij gewestverkiezingen dienen in elke kieskring ten minste 4 parlementsleden te worden verkozen - Dunbevolkte arrondissementen) (5-486)      
  Voorstel van mevrouw Dominique Tilmans en de heren François Bellot en Gérard Deprez
5-486/1
p. 1-4 5-486/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de bepaling van een specifiek beleid ten aanzien van de Belgen in het buitenland (5-343)      
  Voorstel van de heer François Bellot
5-343/1
p. 1-9 5-343/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de bepaling van een specifiek beleid ten aanzien van de Belgen in het buitenland (5-527)      
  Voorstel van de heren François Bellot, Alain Courtois, Gérard Deprez en Richard Miller
5-527/1
p. 1-8 5-527/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de bescherming van de christelijke gemeenschap in Irak en in het Nabije-Oosten en het Midden-Oosten (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende de bescherming van de religieuze en levensbeschouwelijke minderheden in het Nabije en het Midden-Oosten) (Moordaanslagen en andere gewelddaden - Discriminatie en onverdraagzaamheid - Asielzoekers) (5-597)      
  Voorstel van de heren Armand De Decker en François Bellot en mevrouw Dominique Tilmans
5-597/1
p. 1-4 5-597/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de hervorming van de werkloosheidsverzekering (Versterking van de samenwerking tussen de verschillende beleidsniveaus - Dynamische begeleiding van de werkzoekenden) (5-698)      
  Voorstel van mevrouw Dominique Tilmans en de heer François Bellot
5-698/1
p. 1-29 5-698/1 p. 1-29 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de herziening van artikel 8.3 van het Verkeersreglement (Rijgedrag) (5-290)      
  Voorstel van de heer François Bellot
5-290/1
p. 1-4 5-290/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de ministeriële vergadering van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) van 15 tot 17 december 2011 (5-1406)      
  Voorstel van de heren François Bellot, Alain Courtois, Gérard Deprez en Richard Miller en mevrouw Dominique Tilmans
5-1406/1
p. 1-7 5-1406/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de oprichting van een interparlementair begeleidings- en adviesorgaan voor het Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid en het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid (5-775)      
  Bespreking
5-12
p. 32-43 5-12 p. 32-43 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de rijopleiding (Begeleiders) (5-294)      
  Voorstel van de heer François Bellot
5-294/1
p. 1-4 5-294/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de rol van België in Afghanistan (5-1434)      
  Voorstel van de heren François Bellot, Gérard Deprez en Richard Miller en mevrouw Dominique Tilmans
5-1434/1
p. 1-12 5-1434/1 p. 1-12 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de toekomst van de overheidsdiensten (Hervorming van de overheidsbedrijven - Liberalisering) (5-300)      
  Voorstel van de heer François Bellot
5-300/1
p. 1-4 5-300/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende een aangepaste weginrichting, teneinde de veiligheid van de gebruikers van tweewielige motorvoertuigen te verhogen (Wegmarkeringen - Zebrapaden - Vangrails - Riooldeksels) (5-301)      
  Voorstel van de heer François Bellot
5-301/1
p. 1-3 5-301/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het Belgisch standpunt over de zware Franse accijnsverhoging voor bier (5-1836)      
  Bespreking
5-80
p. 56-59 5-80 p. 56-59 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het Belgische standpunt inzake het meerjarig financieel kader 2014-2020 van de Europese Unie (EU-begroting) (5-1414)      
  Voorstel van de heren François Bellot, Alain Courtois, Gérard Deprez en Richard Miller en mevrouw Dominique Tilmans
5-1414/1
p. 1-9 5-1414/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het aanmoedigen van het dragen van een helm door fietsers (5-1241)      
  Voorstel van de heren François Bellot en Guido De Padt
5-1241/1
p. 1-4 5-1241/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het recht op asiel in België voor onderdanen van lidstaten van de Europese Unie (Afschaffing) (5-903)      
  Voorstel van de heren Gérard Deprez en François Bellot
5-903/1
p. 1-7 5-903/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het reflecterend veiligheidsvest, het overlevingsdeken en het noodhamertje (5-291)      
  Voorstel van de heer François Bellot
5-291/1
p. 1-4 5-291/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot de vrijlating van Sergeant Gilad Shalit (Israëlisch soldaat ontvoerd door Hamas) (5-1137)      
  Voorstel van de heren Armand De Decker, Rik Daems, François Bellot en Richard Miller
5-1137/1
p. 1-4 5-1137/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie met het oog op de invoering van een nieuw mechanisme van interparlementaire controle op het Europees buitenlands, veiligheids- en defensiebeleid na de goedkeuring van het Verdrag van Lissabon en de ontbinding van de Assemblee van de West-Europese Unie (Oprichting van een "Interparlementaire Conferentie voor het Europees defensie- en veiligheidsbeleid", samengesteld uit delegaties van de parlementen van de lidstaten en kandidaat-lidstaten van de EU, van het Europees Parlement en van de Europese NAVO-lidstaten die geen lid zijn van de EU) (5-511)      
  Voorstel van de heren Armand De Decker, Francis Delpérée, Bart Tommelein, François Bellot en Jacky Morael en mevrouw Sabine de Bethune
5-511/1
p. 1-9 5-511/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie met het oog op de ratificatie van het Optioneel Protocol bij het VN-verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing (OPCAT) (5-858)      
  Voorstel van de heren Bert Anciaux en François Bellot en de dames Sabine de Bethune, Vanessa Matz en Marleen Temmerman
5-858/1
p. 1-4 5-858/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie om de ingebouwde veroudering van energiegerelateerde producten tegen te gaan (Bevordering van duurzame elektrische en elektronische producten) (5-1251)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heren François Bellot en Richard Miller
5-1251/2
p. 1-2 5-1251/2 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie om een Europese langetermijnstrategie te ontwikkelen voor zeldzame aardes en mineralen (5-1415)      
  Voorstel van de heren François Bellot, Gérard Deprez en Richard Miller en mevrouw Dominique Tilmans
5-1415/1
p. 1-9 5-1415/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie over de uitbreiding ten behoeve van de Belgen in het buitenland van de toepassingsmogelijkheden van de website "my.belgium.be" (5-738)      
  Voorstel van de heren Gérard Deprez, François Bellot, Alain Courtois en Richard Miller
5-738/1
p. 1-7 5-738/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie over het houden van een referendum in januari 2011 in Zuid-Soedan (over het zelfbeschikkingsrecht - Steun bij het aanpakken van de zware problemen die Soedan kent) (5-638)      
  Voorstel van mevrouw Dominique Tilmans en de heer François Bellot
5-638/1
p. 1-12 5-638/1 p. 1-12 (PDF)
Voorstel van resolutie over het strategisch concept van de Atlantische Alliantie (NAVO) (5-445)      
  Voorstel van de heren Armand De Decker en François Bellot en mevrouw Dominique Tilmans
5-445/1
p. 1-11 5-445/1 p. 1-11 (PDF)
Voorstel van resolutie teneinde de herindustrialisering van de Europese Unie te bevorderen (Europees economisch herstelplan - Europese coördinatie van de economische beleidsvormen - Ondersteuning van nationale investeringen - Bestrijding van sociale dumping en milieudumping - Opname van sociale en milieugerelateerde normen in de vrijhandelsakkoorden - Invoering van een sociale en milieugerelateerde bijdrage - Verbetering van de opspoorbaarheid van producten door het opleggen van een etikettering die de bijdrage van elk land bij de fabricage vermeldt - Instellen van een financieel meerjarenkader zodat de begrotingsmiddelen kunnen worden uitgetrokken om de doelstelling te halen dat het aandeel van de industrie in het BBP van de EU in 2020 20% bereikt) (5-1950)      
  Amendementen nrs 33 tot 47 van de heren François Bellot en Richard Miller
5-1950/3
p. 10-18 5-1950/3 p. 10-18 (PDF)
  Amendement nr 74 van de heren François Bellot en Richard Miller en mevrouw Marie Arena
5-1950/4
p. 2 5-1950/4 p. 2 (PDF)
  Amendementen nrs 75 tot 78 van de heren François Bellot en Richard Miller
5-1950/4
p. 2-4 5-1950/4 p. 2-4 (PDF)
  Bespreking
5-145
p. 16-26 5-145 p. 16-26 (PDF)
Voorstel van resolutie ter versterking van de strijd tegen de handel in hormonen bij de veeteelt, de doping voor menselijk gebruik alsook de illegale medicatie (5-575)      
  Voorstel van de heren Bart Tommelein, Louis Ide, François Bellot, Wouter Beke, Bert Anciaux en Francis Delpérée en van de dames Fabienne Winckel en Freya Piryns
5-575/1
p. 1-18 5-575/1 p. 1-18 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de deelneming van de Belgische Staat in de European Financial Stability Facility en het verlenen van de Staatswaarborg aan de door deze vennootschap uitgegeven financiële instrumenten (Financiering onder de vorm van leningen en kredietlijnen aan de lidstaten van de eurozone die in financiële moeilijkheden verkeren) (5-342)      
  Algemene bespreking
5-5
p. 10-18 5-5 p. 10-18 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de hervorming van de Belgische spoorwegen (Hervorming van de NMBS-groep - Tweeledige structuur : spoorwegonderneming en infrastructuurbeheerder) (5-2202)      
  Algemene bespreking
5-113
p. 18-25 5-113 p. 18-25 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de prospectie, de exploratie en de exploitatie van de rijkdommen van de zee- en oceaanbodem en de ondergrond ervan voorbij de grenzen van de nationale rechtsmacht (Invoering van een juridisch regime dat het mogelijk moet maken dat Belgische onderdanen of ondernemingen op een met het internationale recht conforme wijze [VN-Verdrag inzake het recht van de zee van 10 december 1982 en de onder die verdragen aangenomen handelingen van de Internationale Zeebodemautoriteitactiviteiten] prospectie, exploratie en exploitatie van rijkdommen van de diepzeebodem kunnen ondernemen onder bescherming van de Belgische Staat, zonder dat deze laatste internationaalrechtelijk aansprakelijk zou kunnen worden gesteld als de contractant zijn verplichtingen onder die internationale normen, of zijn contract met de Internationale Zeebodemautoriteit, niet zou naleven - Rechtsbescherming en strafsancties - Zie ook doc. 5-2193) (5-2192)      
  Verslag van de heer François Bellot en mevrouw Sabine Vermeulen
5-2192/2
p. 1-7 5-2192/2 p. 1-7 (PDF)
  Algemene bespreking
5-114
p. 17-20 5-114 p. 17-20 (PDF)
Wetsontwerp houdende de Spoorcodex (Codificatie van volgende wetten : 1. De wet van 4 december 2006 betreffende het gebruik van de spoorweginfrastructuur - 2. De wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen - 3. De wet van 26 januari 2010 betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Europese Gemeenschap - Rechtzetting in het kader van deze spoorwegwetten van substantiële wijzigingen, als gevolg van vragen en opmerkingen van de Europese Commissie - Zie ook doc. 5-2211) (5-2210)      
  Verslag van de heren Rik Daems en François Bellot
5-2210/2
p. 1-9 5-2210/2 p. 1-9 (PDF)
  Algemene bespreking
5-114
p. 60-61 5-114 p. 60-61 (PDF)
Wetsontwerp houdende de invoeging van Boek XVI, "Buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen" in het Wetboek van economisch recht (Omzetting Richtlijn 2013/11/EU - Systeem van alternatieve beslechting van consumentengeschillen - Oprichting van een autonome openbare dienst met rechtspersoonlijkheid, de "Consumentenombudsdienst" genaamd, die de consumenten en de ondernemingen dient in te lichten over hun wederzijdse rechten en plichten en in het bijzonder over de mogelijkheden van buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen - De Consumentenombudsdienst treedt op als een enig loket via hetwelk aanvragen tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen worden doorgespeeld aan de ter zake bevoegde gekwalificeerde entiteiten, zijnde de diverse door de wetgever opgerichte of nog op te richten ombudsdiensten, die hun bevoegdheden op dat vlak blijven behouden - Opheffing van de artikelen 1 tot 4, 25 tot 28, en 50 tot 53 van de dienstenwet van 26 maart 2010) (5-2766)      
  Verslag van de heer François Bellot
5-2766/3
p. 1-6 5-2766/3 p. 1-6 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (5-869)      
  De heer Johan Vande Lanotte verzoekt de bespreking uit te stellen of het advies van de Raad van State te vragen - Uitbreiding van de minnelijke schikking in strafzaken - Reparatiewet
5-17
p. 37-44 5-17 p. 37-44 (PDF)
  Algemene bespreking
5-18
p. 5-25 5-18 p. 5-25 (PDF)
   Onafhankelijkheid van de veiligheidsinstanties t.a.v. de spoorwegondernemingen
5-18
p. 6 5-18 p. 6 (PDF)
   Uitbreiding van de minnelijke schikking in strafzaken
5-18
p. 6-8 5-18 p. 6-8 (PDF)
   Wijziging van het systeem van de gerechtelijke reorganisatie ingevoerd door de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen
5-18
p. 5 5-18 p. 5 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) (5-609)      
  Verslag van de heer François Bellot
5-609/3
p. 1-49 5-609/3 p. 1-49 (PDF)
  Algemene bespreking
5-9
p. 12-15 5-9 p. 12-15 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (II) (5-608)      
  Algemene bespreking
5-9
p. 12-15 5-9 p. 12-15 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende justitie (Strafuitvoering : voorlopige aanhouding - Aanhoudingsmandaat onder de vorm van thuishechtenis onder elektronisch toezicht - Voorlopige hechtenis : elektronisch dossier voor de inverdenkinggestelde en zijn raadsman, persoonlijke verschijning van de verdachte - Strafwetboek : verzwarende omstandigheden bij geweld tegen personeelsleden van vervoersmaatschappijen en van strafinrichtingen, inzage in het strafdossier, uitbreiding rechten benadeelde persoon - Wetboek van Strafvordering : bevoegdheden procureur inzake gijzelingen of afpersing - Wijzigingen inzake uitstel en probatie - Bijdrage in de kosten van de Kansspelcommissie : bekrachtiging koninklijke besluiten - Aanpassing registratiesysteem voor wapens - Verbetering van de Franse tekst van artikel 50 van de organieke wet van 18 juli 1991 tot regeling van toezicht op de politie- en inlichtingendiensten en op het coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse - Zie ook doc. 5-1863) (5-1864)      
  Algemene bespreking
5-83
p. 38-46 5-83 p. 38-46 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie (Omzetting van de richtlijnen 2009/136/EG en 2009/140/EG - Wijziging van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector, van de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij en van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie en van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming - Versterking van de rol van regulator van het BIPT - Versterking van de consumentenbescherming - Verlenging, opzegging en duurtijd van contracten - Fiche met tarieven - Waarschuwing boven een bepaald verbruiksplafond - Aanmoediging van innovatie en investeringen - Berekening van de sociale tarieven - Modernisering van de universele dienstverlening - Beheer van het radiospectrum - "Bel me niet"-register - Beheer van de schaarse hulpbronnen) (5-1677)      
  Algemene bespreking
5-69
p. 38-40 5-69 p. 38-40 (PDF)
Wetsontwerp houdende goedkeuring van de veertiende algemene herziening van de quota van de lidstaten van het Internationaal Monetair Fonds en de amenderingen van de statuten van het Internationaal Monetair Fonds, zoals voorzien in Resolutie nr. 66-2 van 15 december 2010 van de Raad van Gouverneurs van het Internationaal Monetair Fonds (Waarborgen voor voldoende financiële slagkracht - Aanpassen van de quotaverdeling aan de gewijzigde economische krachtsverhoudingen - Hervormen van de Raad van Beheer) (5-1285)      
  Algemene bespreking
5-35
p. 30-34 5-35 p. 30-34 (PDF)
Wetsontwerp houdende invoeging van boek VI "Marktpraktijken en consumentenbescherming" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek VI, en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek VI, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht (en van bepalingen die verband houden met de vordering tot staken in boek XVII - Invoeging van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming in het Wetboek van economisch recht - Omzetting richtlijn 2011/83/EU betreffende consumentenrechten) (5-2361)      
  Verslag van de heer François Bellot en mevrouw Lieve Maes
5-2361/3
p. 1-5 5-2361/3 p. 1-5 (PDF)
Wetsontwerp houdende invoeging van de bepalingen die aangelegenheden regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, in de wet van (...) betreffende de prospectie, de exploratie en de exploitatie van rijkdommen van de zee- en oceaanbodem en de ondergrond ervan voorbij de grenzen van de nationale rechtsmacht (Invoering van een juridisch regime dat het mogelijk moet maken dat Belgische onderdanen of ondernemingen op een met het internationale recht conforme wijze [VN-Verdrag inzake het recht van de zee van 10 december 1982 en de onder die verdragen aangenomen handelingen van de Internationale Zeebodemautoriteitactiviteiten] prospectie, exploratie en exploitatie van rijkdommen van de diepzeebodem kunnen ondernemen onder bescherming van de Belgische Staat, zonder dat deze laatste internationaalrechtelijk aansprakelijk zou kunnen worden gesteld als de contractant zijn verplichtingen onder die internationale normen, of zijn contract met de Internationale Zeebodemautoriteit, niet zou naleven - Rechtsbescherming en strafsancties - Zie ook doc. 5-2192) (5-2193)      
  Verslag van de heer François Bellot en mevrouw Sabine Vermeulen
5-2193/2
p. 1 5-2193/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-114
p. 17-20 5-114 p. 17-20 (PDF)
Wetsontwerp houdende invoeging van een titel 7/1 in de wet van (...) houdende de Spoorcodex, voor wat betreft de aangelegenheden als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet (Rechterlijke toetsing : beroep tegen beslissingen van het toezichthoudende orgaan en de veiligheidsinstantie - Zie ook doc. 5-2210) (5-2211)      
  Verslag van de heren Rik Daems en François Bellot
5-2211/2
p. 1 5-2211/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-114
p. 60-61 5-114 p. 60-61 (PDF)
Wetsontwerp houdende omzetting van richtlijn 2011/16/EU van de Raad van 15 februari 2011 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen en tot intrekking van richtlijn 77/799/EEG (5-2194)      
  Verslag van mevrouw Cindy Franssen en de heer François Bellot
5-2194/2
p. 1-7 5-2194/2 p. 1-7 (PDF)
Wetsontwerp tot omzetting van diverse richtlijnen betreffende het toezicht op de financiële sector en houdende diverse bepalingen (Omzetting richtlijnen 2009/111/EG, 2010/76/EU en 2006/46/EG - Versterking van het communautair kader inzake crisisbeheer - Coördinatie toezichtactiviteiten - Wijzigingen aan de bankwet, de wet op de beleggingsondernemingen, de wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en de wet collectief beheer van beleggingsportefeuilles - Bedrijfseconomisch toezicht op het beloningsbeleid van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen) (5-1159)      
  Algemene bespreking
5-31
p. 8-13 5-31 p. 8-13 (PDF)
Wetsontwerp tot omzetting van richtlijn 2009/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 tot wijziging van richtlijn 98/26/EG betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen en Richtlijn 2002/47/EG betreffende financiëlezekerheidsovereenkomsten wat gekoppelde systemen en kredietvorderingen betreft (Verbetering van de instrumenten ter beheersing van de instabiliteit en de turbulenties op de financiële markten - Verbetering van de Finaliteitsrichtlijn door de uitbreiding van de bescherming tot nachtelijke afwikkeling en tot gekoppelde systemen en van de richtlijn financiële zekerheid door het opnemen van kredietvorderingen in de groep van activa waarvoor financiëlezekerheidsovereenkomsten kunnen worden gesloten) (5-1218)      
  Algemene bespreking
5-32
p. 5-35 5-32 p. 5-35 (PDF)
Wetsontwerp tot regeling van aangelegenheden als bedoeld door artikel 77 van de Grondwet inzake de verzekering van scheepseigenaren tegen maritieme vorderingen (Omzetting richtlijn 2009/20/EG - Zie ook doc. 5-1400) (5-1401)      
  Verslag van de heer François Bellot
5-1401/2
p. 1 5-1401/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp tot regeling van aangelegenheden als bedoeld door artikel 78 van de Grondwet inzake verzekering van scheepseigenaren tegen maritieme vorderingen (Omzetting richtlijn 2009/20/EG - Zie ook doc. 5-1401) (5-1400)      
  Verslag van de heer François Bellot
5-1400/2
p. 1-4 5-1400/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp tot regeling van aangelegenheden als bedoeld ik artikel 78 van de Grondwet inzake de aanspraleijkheid van vervoerders van passagiers over zee bij ongevallen (Uitvoering van het protocol van 2002 bij het Verdrag van Athene - Verordening [EG] nr 392/2009 - Certificaten inzake verzekering - Zie ook doc. 5-1403) (5-1402)      
  Verslag van de heer François Bellot
5-1402/2
p. 1-4 5-1402/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp tot regeling van aangelegenheden als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet inzake de aansprakelijkheid van vervoerders van passagiers over zee bij ongevallen (Uitvoering van het protocol van 2002 bij het Verdrag van Athene - Verordening [EG] nr 392/2009 - Onderzoeksraad voor de scheepvaart - Zie ook doc. 5-1402) (5-1403)      
  Verslag van de heer François Bellot
5-1403/2
p. 1 5-1403/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 17 januari 2003 betreffende de rechtsmiddelen en de geschillenbehandeling naar aanleiding van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector (Omzetting van de richtlijn 2009/140/EG - Elektronische communicatie - Wijziging van de wet van 17 januari 2003 betreffende de rechtsmiddelen en de geschillenbehandeling naar aanleiding van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector - Wijziging van de beroepsprocedure tegen de besluiten van het BIPT) (5-1678)      
  Algemene bespreking
5-69
p. 38-40 5-69 p. 38-40 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten en van de wet van 5 augustus1992 op het politieambt (Voorlopige aanhouding - Aanhoudingsmandaat onder de vorm van thuishechtenis onder elektronisch toezicht - Zie ook doc. 5-1864) (5-1863)      
  Algemene bespreking
5-83
p. 38-46 5-83 p. 38-46 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 2 juli 2010 tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, en houdende diverse bepalingen (Verlenging van de termijn waarbinnen de Koning gemachtigd is de bijzonderemachtenbesluiten uit te vaardigen voor de tenuitvoerlegging van de hervorming van de toezichtsarchitectuur voor de banksector en de financiële sector - Instandhouding van het Comité voor systeemrisico's en systeemrelevante financiële instellingen [CSRSFI] tot de goedkeuring en de inwerkingtreding van de besluiten die moeten worden uitgevaardigd met toepassing van artikel 26 van de wet van 2 juli 2010) (5-553)      
  Algemene bespreking
5-8
p. 6-7 5-8 p. 6-7 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 2 november 2010 betreffende de deelneming van de Belgische Staat in de "European Financial Stability Facility" en het verlenen van de Staatswaarborg aan de door deze vennootschap uitgegeven financiële instrumenten (Verhoging van de steuncapaciteit aan de lidstaten van de eurozone in moeilijkheden tot 440 miljard euro) (5-1219)      
  Algemene bespreking
5-32
p. 5-35 5-32 p. 5-35 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en tot wijziging van de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, teneinde te garanderen dat vrouwen zitting hebben in de raad van bestuur van de autonome overheidsbedrijven, de genoteerde vennootschappen en de Nationale Loterij (5-1097)      
  Amendementen nrs 1 en 7 van de heren François Bellot en Richard Miller
5-1097/2
p. 1-3 5-1097/2 p. 1-3 (PDF)
  5-1097/2
p. 7 5-1097/2 p. 7 (PDF)
  Amendementen nrs 3 tot 6 van de heren François Bellot en Alexander De Croo
5-1097/2
p. 3-6 5-1097/2 p. 3-6 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 24 juli 1921 op de ongewilde buitenbezitstelling van de titels aan toonder, van de wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder en van hoofdstuk V van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen (I), voor wat betreft de slapende safes (Opheffing met ingang van 1 januari 2014 van de mogelijkheid om verzet aan te tekenen bij het Nationaal Kantoor voor roerende waarden tegen de verhandeling ervan - Modernisering van het Belgisch recht inzake effecten door aanpassingen aan te brengen aan de organisatie van de gedwongen verkopen van effecten waarvan de houder ongekend blijft aan het einde van het dematerialisatieproces, enerzijds, en aan de invoering van een mechanisme voor de controle op het voornoemde proces, anderzijds - Lot van de inhoud van de slapende safes en de ermee gelijkgestelde verzegelde omslagen in de mate dat dit lot nog niet door de wet van 24 juli 2008 is geregeld) (5-2404)      
  Verslag van de heren François Bellot en Etienne Schouppe
5-2404/3
p. 1-6 5-2404/3 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende anoniem bevallen (5-502)      
  Voorstel van de heren Jacques Brotchi en François Bellot en de dames Christine Defraigne en Dominique Tilmans
5-502/1
p. 1-10 5-502/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de harmonisatie van de pensioenen van burgerlijke en militaire oorlogsslachtoffers (5-490)      
  Voorstel van mevrouw Dominique Tilmans en de heer François Bellot
5-490/1
p. 1-3 5-490/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op een effectieve invordering van onderhoudsschulden (Verhoging van het plafond aan netto-bestaansmiddelen om recht te hebben op voorschotten van DAVO - Toekenning van een bijzondere plaats aan de onderhoudsschulden ingeval van een collectieve schuldenregeling - Efficiëntere invordering door DAVO van het achterstallig onderhoudsgeld - Oprichting binnen FOD Justitie van een centraal bestand van vonnissen, arresten en akten houdende toekenning van een onderhoudsuitkering - Wijziging hypotheekwet van 16 december 1851 : voorrecht - Wijziging artikel 391bis Strafwetboek : verval van het recht tot besturen van een motorvoertuig) (5-2476)      
  Voorstel van de dames Cindy Franssen, Vanessa Matz en Fauzaya Talhaoui en de heren Ahmed Laaouej, Bert Anciaux, François Bellot, Rik Daems en Etienne Schouppe
5-2476/1
p. 1-37 5-2476/1 p. 1-37 (PDF)
Wetsvoorstel met het oog op het verzekeren van transparantie en het vermijden van belangenconflicten bij het aanwijzen van advocatenkantoren, juristen, fiscale adviseurs en revisoren door ministers, besturen en overheidsbedrijven (Mededeling aan de Wetgevende Kamers door elke administratieve overheid of elk bedrijf belast met een opdracht van openbare dienstverlening van de namen en bezoldigingen van de advocaten, juristen, fiscale adviseurs, revisoren of andere dienstverleners waarop ze een beroep doen) (5-424)      
  Voorstel van de heer François Bellot
5-424/1
p. 1-3 5-424/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende tot een betere bescherming van culturele creaties op het internet (Illegaal downloaden - Strijd tegen illegale websites - Aanmoedigen van websites met werken die ter beschikking van het publiek worden gesteld met toestemming van de auteurs en houders van naburige rechten - Werken en prestaties die door databankoperatoren ter beschikking van het publiek worden gesteld - Uitwisselen van werken via providers - Graduele reactie bij het niet-naleven van de voorwaarden waaronder de houder werken die door het auteursrecht of de naburige rechten worden beschermd, mag uitwisselen en bij het illegaal downloaden van werken - Oprichting van een Raad voor de bescherming van de auteursrechten op het internet) (5-741)      
  Amendement nr 1 van de heren Richard Miller en François Bellot
5-741/2
p. 1 5-741/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel teneinde de strijd tegen seksuele uitbuiting op te voeren, prostitutie te reglementeren en de omstandigheden waarin prostitutie wordt uitgeoefend humaner te maken (o.a. oprichting bij FOD Justitie van een Nationale Raad ter bestrijding van seksuele uitbuiting) (5-1960)      
  Voorstel van de dames Christine Defraigne en Dominique Tilmans en de heren Jacques Brotchi, Armand De Decker, Gérard Deprez, Alain Courtois, Richard Miller en François Bellot
5-1960/1
p. 1-33 5-1960/1 p. 1-33 (PDF)
Wetsvoorstel teneinde jongeren financieringssteun te verstrekken om hun rijopleiding te helpen betalen (Financiële steun van jongeren met weinig inkomsten door hen een renteloze lening aan te bieden) (5-739)      
  Voorstel van de heren François Bellot, Jacques Brotchi en Alain Courtois en mevrouw Dominique Tilmans
5-739/1
p. 1-4 5-739/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 171 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992 met het oog op de invoering van een afzonderlijke belasting op sommige beroepsinkomsten van kunstenaars (Inkomsten verworven door kunstschilders, beeldende kunstenaars, schrijvers en auteurs van muziekwerken en audiovisuele werken, buiten enige arbeidsovereenkomst - Aanslagvoet van 33 pct.) (5-905)      
  Voorstel van de heren François Bellot, Gérard Deprez en Richard Miller
5-905/1
p. 1-4 5-905/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 19, 4, van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens wat betreft het uitstallen van wapens (Verbod om vergunningsplichtige wapens uit te stallen in een uitstalraam) (5-1108)      
  Verslag van de heer François Bellot
5-1108/3
p. 1-10 5-1108/3 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 2 van de drugswet van 24 februari 1921 met het oog op de invoering van verzwarende omstandigheden in het kader van de handel van hormonale substanties voor menselijk gebruik (5-1274)      
  Voorstel van de heren Bart Tommelein, Philippe Mahoux, Louis Ide, Jacques Brotchi, Wouter Beke, Francis Delpérée, Bert Anciaux en François Bellot en de dames Martine Taelman en Fabienne Winckel
5-1274/1
p. 1-10 5-1274/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot efficiëntere bestrijding van schijnhuwelijken en ter bestrijding van schijnwettelijke samenwoning (Wijziging artikelen 63, 64, 167 Burgerlijk Wetboek en invoeging artikel 1467/1 - Wijziging Wetboek internationaal privaatrecht, wet 31 december 1851 m.b.t. de consulaten, wet 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister voor natuurlijke personen, wet 15 december 1980 betreffende toegang, verblijf, vestiging en verwijdering van vreemdelingen en artikel 569 Gerechtelijk Wetboek) (5-701)      
  Voorstel van de heren François Bellot, Gérard Deprez, Alain Courtois, Armand De Decker en Jacques Brotchi en mevrouw Dominique Tilmans
5-701/1
p. 1-10 5-701/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van de dualiteit van de strafrechtelijke en de burgerlijke fout in het kader van onopzettelijke slagen en verwondingen en onopzettelijke doodslag (Wijziging Strafwetboek en Wetboek van strafvordering) (5-292)      
  Voorstel van de heer François Bellot
5-292/1
p. 1-4 5-292/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering in het Strafwetboek van een beveiligingsperiode bij veroordelingen voor bijzonder zware misdrijven (5-1140)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne en de heren François Bellot, Alain Courtois en Richard Miller
5-1140/1
p. 1-7 5-1140/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van bindende normen inzake radon (Concentratie in woon- en verblijfplaatsen - Radioactieve straling - Verhoging kans op kanker) (5-491)      
  Voorstel van de heer François Bellot en mevrouw Dominique Tilmans
5-491/1
p. 1-9 5-491/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een Orde van kinesitherapeuten (5-282)      
  Voorstel van de heren Jacques Brotchi, François Bellot en Gérard Deprez en de dames Christine Defraigne en Dominique Tilmans
5-282/1
p. 1-20 5-282/1 p. 1-20 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een Orde van verpleegkundigen (5-283)      
  Voorstel van de heren Jacques Brotchi, François Bellot et Gérard Deprez et de Mmes Christine Defraigne et Dominique Tilmans
5-283/1
p. 1-23 5-283/1 p. 1-23 (PDF)
Wetsvoorstel tot uitwissing van alle gevolgen voor de toekomst van veroordelingen en sancties wegens tijdens de periode van 10 mei 1940 tot 8 mei 1945 gestelde vermeende daden van incivisme en tot oprichting van een commissie belast met de schadeloosstelling van de door de naoorlogse repressie getroffen personen of hun nabestaanden voor de ten gevolge van deze veroordelingen en sancties geleden financiële schade (5-1001)      
  Over de inoverwegingneming - Stemming - Het wetsvoorstel wordt in overweging genomen
5-22
p. 35-37 5-22 p. 35-37 (PDF)
  5-22
p. 40 5-22 p. 40 (PDF)
Wetsvoorstel tot versoepeling van de verblijfsvoorwaarden voor hooggekwalificeerde vorsers (Wijziging wet 15 december 1980 betreffende toegang tot het grondgebied, verblijf, vestiging en verwijdering van vreemdelingen : verblijfsvergunning - Wijziging wet 30 april 1999 betreffende tewerkstelling van buitenlandse werknemers : arbeidsvergunning) (5-448)      
  Voorstel van de heren Jacques Brotchi, François Bellot en Gérard Deprez
5-448/1
p. 1-6 5-448/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot waarborging van de continuïteit van de dienstverlening in het raam van opdrachten van openbare dienst en taken van algemeen belang (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot beëindiging van ongepaste en niet aangezegde werkonderbrekingen en tot waarborging van de continuïteit van de dienstverlening in het raam van opdrachten van openbare dienst en taken van algemeen belang) (5-422)      
  Voorstel van de heer François Bellot
5-422/1
p. 1-3 5-422/1 p. 1-3 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 3 van de heer François Bellot c.s.
5-422/2
p. 1-3 5-422/2 p. 1-3 (PDF)
  Amendement nr 4 van de heer François Bellot c.s.
5-422/3
p. 1 5-422/3 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking - Overzending naar de Raad van State
5-150
p. 7-21 5-150 p. 7-21 (PDF)
  Raadpleging van de Raad van State
5-150
p. 7 5-150 p. 7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 12 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde teneinde giften van goederen uit overtollige voorraden die in primaire levensbehoeften voorzien aan erkende liefdadigheids-, humanitaire of filantropische organisaties fiscaal aan te moedigen (Vrijstelling van BTW) (5-2088)      
  Voorstel van de heren Ahmed Laaouej, Rik Daems, Bert Anciaux, Louis Siquet en François Bellot en de dames Fabienne Winckel, Fatiha Saïdi, Nele Lijnen en Fauzaya Talhaoui
5-2088/1
p. 1-6 5-2088/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1649septies van het Burgerlijk Wetboek inzake de documenten betreffende de verkoop van consumptiegoederen (Verplichte vermelding die de consument waarschuwt voor het risico op onleesbaarheid wanneer de garantie schriftelijk wordt verstrekt op "warmtegevoelig of elektrogevoelig papier") (5-2410)      
  Voorstel van de dames Dominique Tilmans en Christine Defraigne en de heren François Bellot, Gérard Deprez en Armand De Decker
5-2410/1
p. 1-4 5-2410/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 180 van het Kieswetboek, teneinde de in het buitenland verblijvende Belgen in staat te stellen via internet te stemmen (5-374)      
  Voorstel van de heren François Bellot, Alain Courtois, Armand De Decker, Gérard Deprez en Richard Miller
5-374/1
p. 1-8 5-374/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 180bis van het Kieswetboek betreffende de stemming door de Belgen die in het buitenland verblijven, ten einde de regels voor de samenstelling van de kieslijsten gelijk te maken voor alle Belgen, ongeacht of ze in het land of in het buitenland verblijven (5-767)      
  Voorstel van de heren François Bellot, Alain Courtois, Gérard Deprez, Armand De Decker en Richard Miller en mevrouw Christine Defraigne
5-767/1
p. 1-6 5-767/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 216bis van het Wetboek van strafvordering, alsook van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, teneinde het openbaar ministerie de mogelijkheid te bieden inzake verkeersovertredingen een alternatieve maatregel voor te stellen, in plaats van de gebruikelijke gerechtelijke vervolging (5-296)      
  Voorstel van de heer François Bellot
5-296/1
p. 1-7 5-296/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 25.1, enig lid, 1°, van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, om het verbod om te parkeren op minder dan een meter van een ander stilstaand of geparkeerd voertuig op te heffen (5-1036)      
  Voorstel van de heer François Bellot
5-1036/1
p. 1-2 5-1036/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 329bis en 332quinquies van het Burgerlijk Wetboek, om de rechtbank de mogelijkheid te geven rekening te houden met de belangen van het kind, ongeacht zijn leeftijd, om de erkenning te weigeren wanneer ze kennelijk strijdig is met die belangen (Erkenning van een kind buiten het huwelijk - Wegwerken van het onderscheid tussen kinderen die ouder en jonger zijn dan één jaar) (5-1419)      
  Voorstel van de dames Christine Defraigne, Sabine de Bethune en Zakia Khattabi en de heren Guy Swennen, François Bellot en Alain Courtois
5-1419/1
p. 1-8 5-1419/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 353-2, § 2, van het Burgerlijk Wetboek, om het kind of het adoptief kind van de echtgenoot of persoon met wie iemand samenwoont, in staat te stellen zijn naam te behouden, voorafgegaan of gevolgd door de naam van de adoptant, indien deze laatste de andere echtgenoot of samenwonende persoon is van hetzelfde geslacht (5-562)      
  Voorstel van de heren François Bellot en Alain Courtois en mevrouw Christine Defraigne
5-562/1
p. 1-4 5-562/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 37.4 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, betreffende prioritaire voertuigen die een rood licht voorbijrijden (Vervanging van de woorden "na te hebben gestopt" door "met lagere en aangepaste snelheid") (5-1035)      
  Voorstel van de heren François Bellot en Gérard Deprez
5-1035/1
p. 1-2 5-1035/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 4 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van strafvordering (Burgerlijke schadevergoeding zonder strafrechtelijke veroordeling) (5-295)      
  Voorstel van de heer François Bellot
5-295/1
p. 1-4 5-295/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 458bis van het Strafwetboek, om de bestaande uitzondering op de verplichte inachtneming van het beroepsgeheim uit te breiden tot vertrouwelijke mededelingen van een meerderjarige over feiten waarvan bij het slachtoffer was toen hij minderjarig was, met name om te voorkomen dat seksueel misbruik wordt gepleegd op andere minderjarigen (5-564)      
  Voorstel van de heren François Bellot en Alain Courtois en mevrouw Christine Defraigne
5-564/1
p. 1-6 5-564/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 524 van het Gerechtelijk Wetboek, wat de plaatsvervanging van de gerechtsdeurwaarders betreft (5-297)      
  Voorstel van de heer François Bellot
5-297/1
p. 1-5 5-297/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7 van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap teneinde de vermindering van de tegemoetkomingen op basis van de inkomsten van de echtgenoot of samenwonende, af te schaffen (5-708)      
  Voorstel van de heer François Bellot
5-708/1
p. 1-3 5-708/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7, § 2, van het decreet van 28 juni 1957 houdende statuut van de Koloniale verzekeringskas, inzake de overlevingspensioenen van de uit de echt gescheiden weduwen van oud-kolonialen (Opheffing van elke inperking bij de toekenning van het overlevingspensioen) (5-501)      
  Voorstel van mevrouw Dominique Tilmans en de heer François Bellot
5-501/1
p. 1-3 5-501/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 91 en 124 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, om elke daad van koophandel te verbieden die een minderjarige misleidt aangaande zijn rechten en plichten (5-423)      
  Voorstel van de heer François Bellot
5-423/1
p. 1-3 5-423/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de op 16 maart 1968 gecoördineerde wet betreffende de politie over het wegverkeer, met het oog op het ondervangen van de gebrekkige werking van de diensten die autobestuurders die veroordeeld zijn tot het verval van het recht op sturen aan onderzoeken moeten onderwerpen (5-704)      
  Voorstel van de heer François Bellot
5-704/1
p. 1-2 5-704/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wat het sluiten en overdragen van diensten en inrichtingen betreft (5-386)      
  Voorstel van de heren Guido De Padt, François Bellot en Huub Broers
5-386/1
p. 1-13 5-386/1 p. 1-13 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving betreffende de studentenarbeid (Verhoging van het toegelaten aantal dagen studentenarbeid en vereenvoudiging van de hiermee gepaard gaande administratieve formaliteiten) (5-492)      
  Voorstel van de heren François Bellot en Gérard Deprez en mevrouw Dominique Tilmans
5-492/1
p. 1-5 5-492/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, inzake de onmiddellijke intrekking van het rijbewijs en de immobilisering van een voertuig als beveiligingsmaatregel (Bevoegdheid van de officier van gerechtelijke politie) (5-2473)      
  Voorstel van de heren Etienne Schouppe, François Bellot en Bertin Mampaka Mankamba en mevrouw Fauzaya Talhaoui
5-2473/1
p. 1-13 5-2473/1 p. 1-13 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 augustus 1990 houdende oprichting van een commissie voor de evaluatie van de wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking, tot wijziging van de artikelen 348, 350, 351 en 352 van het Strafwetboek en tot opheffing van artikel 353 van hetzelfde Wetboek (Verslagen van de commissie) (5-717)      
  Voorstel van de dames Nele Lijnen, Christine Defraigne en Martine Taelman en de heren François Bellot, Jacques Brotchi en Guido De Padt
5-717/1
p. 1-6 5-717/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, teneinde de bezorging van telefoongidsen op de huidige behoeften af te stemmen (Opheffing van het automatisch bezorgen van de papieren gids teneinde papierverspilling te beperking) (5-372)      
  Voorstel van de heer François Bellot
5-372/1
p. 1-3 5-372/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, om te voorzien in een procedure die het dossier van asielzoekers afkomstig uit veilige landen van herkomst prioritair behandelt (5-902)      
  Voorstel van de heren Gérard Deprez, François Bellot en Alain Courtois
5-902/1
p. 1-7 5-902/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, teneinde de voorwaarden inzake gezinshereniging te wijzigen voor de onderdanen van landen die geen lid zijn van de Europese Unie (5-700)      
  Voorstel van de heren François Bellot, Gérard Deprez, Alain Courtois, Armand De Decker en Jacques Brotchi en mevrouw Dominique Tilmans
5-700/1
p. 1-11 5-700/1 p. 1-11 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 tot erkenning en bescherming van het beroep van auto-expert en tot oprichting van een Instituut van de auto-experts (Oplossen van onzekerheden en tegenstrijdigheden en actualisering van de wet van 2007) (5-827)      
  Voorstel van de heren François Bellot, Alexander De Croo, Richard Miller en Bart Tommelein
5-827/1
p. 1-30 5-827/1 p. 1-30 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, met het oog op de invoering van de verplichting om op duidelijk zichtbare wijze een vignet aan te brengen op de verzekerde voertuigen (Opsporing van niet-verzekerde voertuigen) (5-298)      
  Voorstel van de heer François Bellot
5-298/1
p. 1-3 5-298/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 26 januari 1999 houdende nieuwe maatregelen ten voordele van de oorlogsslachtoffers, om het voordeel van financiële vergoedingen te waarborgen (5-425)      
  Voorstel van de heer François Bellot
5-425/1
p. 1-3 5-425/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie (Vrijwilligerswerk) (5-654)      
  Voorstel van de heren Guido De Padt en François Bellot
5-654/1
p. 1-8 5-654/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, met het oog op de erkenning van de representatieve vakbondsorganisaties van het kaderpersoneel (5-710)      
  Voorstel van de heren François Bellot en Jacques Brotchi en mevrouw Dominique Tilmans
5-710/1
p. 1-5 5-710/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens en tot invoering van een door de procureur des Konings opgelegd bevel tot betaling aan de jagers of sportschutters die hebben verzuimd hun wapen(s) vóór 31 oktober 2008 aan te geven (5-289)      
  Voorstel van de heer François Bellot
5-289/1
p. 1-6 5-289/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de vergoedingsregeling voor de meest kwetsbare weggebruikers (Bromfietsers en motorrijders beschouwen als zwakke weggebruikers ten opzichte van de auto's) (5-373)      
  Voorstel van de heer François Bellot
5-373/1
p. 1-7 5-373/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek en de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten (Harmonisering van de verschillende wetten met betrekking tot herhaling) (5-1048)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne en de heren François Bellot en Alain Courtois
5-1048/1
p. 1-4 5-1048/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit (Migratieneutraal - Integratiewil - Geen Belgische nationaliteit voor wie vrij ernstige strafbare feiten heeft gepleegd - Recht van verblijf en hoofdverblijf - Naturalisatie - Procedurele wijzigingen) (5-736)      
  Voorstel van de heren Alain Courtois en François Bellot en mevrouw Christine Defraigne
5-736/1
p. 1-18 5-736/1 p. 1-18 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit inzake de bereidheid tot integratie (5-293)      
  Voorstel van de heer François Bellot
5-293/1
p. 1-5 5-293/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde diverse fiscale maatregelen ten gunste van artistieke activiteiten in te voeren (Tax shelter voor de filmindustrie, beeldende kunsten en podiumkunsten - Bedrijfsmecenaat - Belastingkrediet ten gunste van de muziekindustrie - Belastingkrediet voor particulieren voor de uitgaven voor kunst en cultuur) (5-988)      
  Voorstel van de heren François Bellot, Gérard Deprez en Richard Miller
5-988/1
p. 1-22 5-988/1 p. 1-22 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, betreffende uitgaven voor werken aan woningen en beroepslokalen ter preventie van waterschade (Overstromingen) (5-890)      
  Voorstel van de heren Guido De Padt, François Bellot en Alexander De Croo
5-890/1
p. 1-3 5-890/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, ter uitbreiding van de vrijstelling van roerende voorheffing op Staatsbons (Verminderen van de afhankelijkheid ten opzichte van buitenlandse speculanten) (5-876)      
  Voorstel van de heren Bert Anciaux en François Bellot
5-876/1
p. 1-3 5-876/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, het koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen en de wet van 5 april 1994 houdende regeling van de cumulatie van pensioenen van de openbare sector met inkomsten voortvloeiend uit de uitoefening van een beroepsactiviteit of met een vervangingsinkomen, teneinde de beperkingen inzake toegestane arbeid voor de gepensioneerden af te schaffen (5-1134)      
  Voorstel van de heren François Bellot en Richard Miller en mevrouw Dominique Tilmans
5-1134/1
p. 1-5 5-1134/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen, teneinde de bromfietsen en vierwielers met motor verplicht in te schrijven (5-299)      
  Voorstel van de heer François Bellot
5-299/1
p. 1-3 5-299/1 p. 1-3 (PDF)
Zorgkundige - Registratie - Vroedvrouw - In aanmerking nemen van de opleiding - Voorwaarden - Advies van de Federale Raad voor de vroedvrouwen (5-7288)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bellot aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-7288
de installatie van windturbines in Waalse gemeenten die naast een vliegbasis van Defensie liggen (5-10941)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bellot aan de heer De Crem, vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-10941
de toekomst van de Thalys tussen Brussel en Oostende en de Thalys tussen Parijs en Luik via Namen (5-10340)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bellot aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-10340
een technisch incident op een werf van Infrabel (5-10337)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bellot aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-10337
het Thalys-akkoord inzake het uitbaten van treinen tussen Brussel en Amsterdam (5-10343)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bellot aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-10343
het verbod op de vrije verkoop van vuurwapens (5-9621)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bellot aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9621
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999