S. 5-609 Dossierfiche K. 53-771

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I)
Regering Y. Leterme II  

varkens
Europese norm
postdienst
veiligheid van het luchtverkeer
lokale financiŽn
dierlijk product
rijtijd
loon
gemengd huwelijk
beleggingsmaatschappij
duurzame goederen
Nationale Instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen
mobiele telefoon
sociale bijdrage
steun aan ondernemingen
kansspel
invoervergunning
edel metaal
arbeider
ondernemer
bijkomend voordeel
vestiging van een centrale
geneesmiddel
vervoer over zee
wegvervoer
euro
vervoer over binnenwateren
OCMW
Financial Services and Markets Authority
Rijksdienst voor Pensioenen
simulatie
kind
melkveehouderij
ambtenaar
personeelsbeheer
politie
economische recessie
monetaire crisis
bankcontrole
personeelsstatuut
tabak
rundvee
militair personeel
arbeidstijdverkorting
steun aan de landbouw
melkproductie
eerste hulp
seizoenarbeider
Federaal Dienstencentrum
incidenteel werk
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
Register van vervangende ondernemers
gemeente
nationale boekhouding
veeteelt
elektrische energie
accijns
vervuiler-betaalt-principe
energieprijs
bescherming van de consument
ziekteverzekering
rechtsbijstand
diefstal
ministerie
milieunorm
verplegend personeel
strafrecht
aardgas
lening door de Gemeenschap
zelfstandig beroep
erfenis
technische norm
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
CREG
luchthaven
opstellen van de begroting
overheidsapparaat
rente
collectief ontslag
overheidsopdracht voor werken
illegale migratie
binnenvaart
anticrisisplan
rijksbegroting
metaalafval
duurzame ontwikkeling
gezondheid van dieren
invoer
Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen
palliatieve zorg
roaming
asielzoeker
overheidsboekhouding
veiligheidsinrichting
sociaal recht
internationale lening
landbouwarbeidskrachten
mobiliteit van arbeidskrachten
begrotingsprocedure
beroepskwalificatie
burgerbescherming
budgettaire middelen
personeel in diplomatieke dienst
stillegging van een centrale
verblijfsrecht
Fonds voor medische ongevallen
consumptief krediet
notaris
prijsstop
Protocol van Kyoto
Dienst Vreemdelingenzaken
eurozone
gasdistributie
gemeentepolitie
publiek-private samenwerking
sociale verantwoordelijkheid van ondernemingen
Garantiefonds voor financiŽle diensten
koper
radioactief afval
milieurecht
overheidslening
stichting
gezondheidsbeleid
bestedingen voor gezondheid
strafsanctie
oprichting van een onderneming
pensioenvoorwaarden
strafgevangenis
delegatie van bevoegdheid
werkloosheidsverzekering
sociale begroting
burgerlijk wetboek
vermindering van gasemissie
generiek geneesmiddel
gedetacheerd werknemer
boekhouder
verlof om sociale redenen
arbeidscontract
Griekenland
ontslagpremie
vervoerskosten
verkeerscontrole
pensioenregeling
gasolie
Rijksdienst voor de sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten
onderlinge beroepsovereenkomst
terminologie
gegevensbank
administratieve formaliteit
toegang tot de informatie
elektriciteitsvoorziening
consumentenvoorlichting
milieubescherming
Regie der Gebouwen
loopbaanonderbreking
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
collectieve arbeidsovereenkomst
zoeken naar een baan
bankdeposito
werknemer
faillissement
belasting van natuurlijke personen
farmaceutische industrie
licentie
sectoriŽle overeenkomst
beroepsloopbaan
belastingaangifte
milieudelict
begrotingscontrole
kernenergie
strafrechtelijke aansprakelijkheid
rechten van de ambtenaar
beveiliging en bewaking
fonds voor bestaanszekerheid
programmawet
elektronische overheid
overheidsopdrachten
werkgelegenheidsbevordering
tuinbouw
politiek asiel
tijdelijk werk
dokter
openbare veiligheid
boekhoudsysteem
melk
gedelegeerde wetgeving
champignonteelt
winstdeling voor werknemers
beslag op bezittingen
paritair comitť
Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie
begrotingsfonds
productienorm
aansprakelijkheid voor milieuschade
duurzame mobiliteit
eerste-fasekapitaal
Fonds ter bestrijding van overmatige schuldenlast
door de EU verstrekte lening
pensioenfonds
aangaan van betalingsverplichtingen
beroepsopleiding
nucleaire industrie
metaal
werkloosheidsbestrijding
verzekeringsberoep
vervoer per spoor
kerncentrale
nationale uitvoeringsmaatregel
geldboete
volmacht
beroep in de gezondheidszorg
tandarts
economische activiteit
Rekenhof (BelgiŽ)
onderneming in moeilijkheden
provider
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
biobrandstof
mobiele communicatie
inkomstenbelasting
ontslag

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-771/1 Wetsontwerp 9/12/2010
K. 53-771/2 Amendementen ingediend in de commissie 9/12/2010
K. 53-771/3 Amendementen ingediend in de commissie 9/12/2010
K. 53-771/4 Amendement ingediend in de commissie 9/12/2010
K. 53-771/5 Amendement ingediend in de commissie 11/12/2010
K. 53-771/6 Amendementen ingediend in de commissie 13/12/2010
K. 53-771/7 Amendementen ingediend in de commissie 14/12/2010
K. 53-771/8 Amendementen ingediend in de commissie 14/12/2010
K. 53-771/9 Amendement ingediend in de commissie 14/12/2010
K. 53-771/10 Amendementen ingediend in de commissie 15/12/2010
K. 53-771/11 Amendementen ingediend in de commissie 15/12/2010
K. 53-771/12 Amendementen ingediend in de commissie 15/12/2010
K. 53-771/13 Amendement ingediend in de commissie 15/12/2010
K. 53-771/14 Verslag namens de commissie 17/12/2010
K. 53-771/15 Verslag namens de commissie 17/12/2010
K. 53-771/16 Verslag namens de commissie 17/12/2010
K. 53-771/17 Verslag namens de commissie 17/12/2010
K. 53-771/18 Verslag namens de commissie 17/12/2010
K. 53-771/19 Verslag namens de commissie 17/12/2010
K. 53-771/20 Verslag namens de commissie 17/12/2010
K. 53-771/21 Verslag namens de commissie 17/12/2010
K. 53-771/22 Tekst aangenomen door de commissies 17/12/2010
K. 53-771/23 Amendementen ingediend in de plenaire vergadering 20/12/2010
K. 53-771/24 Amendementen ingediend in de plenaire vergadering 21/12/2010
5-609/1 5-609/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 22/12/2010
5-609/2 5-609/2 (PDF) Amendementen 22/12/2010
5-609/3 5-609/3 (PDF) Verslag namens de commissie 22/12/2010
5-609/4 5-609/4 (PDF) Verslag namens de commissie 22/12/2010
5-609/5 5-609/5 (PDF) Verslag namens de commissie 22/12/2010
5-609/6 5-609/6 (PDF) Verslag namens de commissie 22/12/2010
5-609/7 5-609/7 (PDF) Verslag namens de commissie 22/12/2010
5-609/8 5-609/8 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissies 22/12/2010
K. 53-771/25 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 22/12/2010
5-609/9 5-609/9 (PDF) Artikel verbeterd in plenaire vergadering 23/12/2010
5-609/10 5-609/10 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 23/12/2010
K. 53-771/26 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 23/12/2010
K. 53-771/27 Erratum 23/12/2010
K. 53-771/28 Amendementen ingediend in de commissie 23/12/2010
K. 53-771/30 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 23/12/2010
K. 53-771/29 Verslag namens de commissie 24/12/2010
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
9/12/2010   Indiening Doc. K. 53-771/1
16/12/2010   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Justitie
16/12/2010   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
16/12/2010   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
17/12/2010   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
17/12/2010   Aanneming door de commissies (geamendeerd en verbeterd) Doc. K. 53-771/22
21/12/2010   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Sociale Aangelegenheden
21/12/2010   Bespreking
Integraal verslag nr. 10, p. 1-46 + nr. 11, p. 1-50
22/12/2010   Bespreking
Integraal verslag nr. 12, p. 1-10
22/12/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+74/-25/o34)
Integraal verslag nr. 12, p. 10
Doc. K. 53-771/25
22/12/2010   Aanneming na amendering door commissie
16/12/2010   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 5-82/5 5-82/5 (PDF)
  Commissie: Justitie
16/12/2010   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
16/12/2010   Inschrijving op agenda
16/12/2010   Aanwijzing rapporteur(s): Zakia Khattabi
16/12/2010   Bespreking
16/12/2010   Einde behandeling
16/12/2010   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
16/12/2010   Inschrijving op agenda
16/12/2010   Aanwijzing rapporteur(s): Luc Sevenhans
16/12/2010   Bespreking
16/12/2010   Einde behandeling
16/12/2010   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
16/12/2010   Inschrijving op agenda
16/12/2010   Aanwijzing rapporteur(s): Caroline Dťsir
16/12/2010   Inleidende uiteenzettingen
16/12/2010   Bespreking
16/12/2010   Einde behandeling
17/12/2010   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
17/12/2010   Inschrijving op agenda
17/12/2010   Aanwijzing rapporteur(s): FranÁois Bellot
17/12/2010   Inleidende uiteenzetting door Melchior Jr. Wathelet,
staatssecretaris voor Begroting, Migratie en Asielbeleid, Gezinsbeleid en de Federale Culturele Instellingen
17/12/2010   Inleidende uiteenzetting door Didier Reynders,
vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
17/12/2010   Bespreking
17/12/2010   Inleidende uiteenzetting door Paul Magnette,
minister van Klimaat en Energie
17/12/2010   Bespreking
20/12/2010   Inschrijving op agenda
20/12/2010   Inleidende uiteenzetting door Vincent Van Quickenborne,
minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
20/12/2010   Inleidende uiteenzetting door Inge Vervotte,
minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
20/12/2010   Inleidende uiteenzetting door Etienne Schouppe,
staatssecretaris voor Mobiliteit
20/12/2010   Bespreking
20/12/2010   Einde behandeling
21/12/2010   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
21/12/2010   Inschrijving op agenda
21/12/2010   Aanwijzing rapporteur(s): Nele Lijnen
21/12/2010   Bespreking
21/12/2010   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
22/12/2010   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
22/12/2010   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-609/1 5-609/1 (PDF)
22/12/2010   Verzending naar commissie: Justitie
22/12/2010   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
22/12/2010   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
22/12/2010   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
22/12/2010   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
22/12/2010   Inschrijving op agenda
23/12/2010   Algemene bespreking Hand. 5-10 Hand. 5-10 (PDF)
23/12/2010   Amendement ingediend na de goedkeuring van het verslag
23/12/2010   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-10 Hand. 5-10 (PDF)
Doc. 5-609/9 5-609/9 (PDF)
23/12/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+35/-8/o15) Hand. 5-10 Hand. 5-10 (PDF)
Doc. 5-609/10 5-609/10 (PDF)
22/12/2010   Verzending naar commissie
22/12/2010   Inschrijving op agenda
22/12/2010   Aanwijzing rapporteur(s): Zakia Khattabi
22/12/2010   Bespreking
22/12/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-2/o1)
22/12/2010   Aanneming zonder amendering
22/12/2010   Vertrouwen rapporteur Doc. 5-609/6 5-609/6 (PDF)
22/12/2010   Verzending naar commissie
22/12/2010   Inschrijving op agenda
22/12/2010   Aanwijzing rapporteur(s): Luc Sevenhans
22/12/2010   Bespreking
22/12/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+7/-0/o2)
22/12/2010   Aanneming zonder amendering
22/12/2010   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 5-609/7 5-609/7 (PDF)
22/12/2010   Verzending naar commissie
22/12/2010   Inschrijving op agenda
22/12/2010   Aanwijzing rapporteur(s): FranÁois Bellot
22/12/2010   Bespreking
22/12/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o1)
22/12/2010   Aanneming zonder amendering
22/12/2010   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 5-609/3 5-609/3 (PDF)
22/12/2010   Verzending naar commissie
22/12/2010   Inschrijving op agenda
22/12/2010   Aanwijzing rapporteur(s): Caroline Dťsir
22/12/2010   Bespreking
22/12/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o6)
22/12/2010   Aanneming zonder amendering
22/12/2010   Vertrouwen rapporteur Doc. 5-609/5 5-609/5 (PDF)
22/12/2010   Verzending naar commissie
22/12/2010   Inschrijving op agenda
22/12/2010   Aanwijzing rapporteur(s): Nele Lijnen
22/12/2010   Bespreking
22/12/2010   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o2)
22/12/2010   Aanneming na amendering
22/12/2010   Vertrouwen rapporteur Doc. 5-609/4 5-609/4 (PDF)
22/12/2010   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 5-609/8 5-609/8 (PDF)
  [K3] Behandeling door Kamer
23/12/2010   Overzending Doc. K. 53-771/26
23/12/2010   Anneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 53-771/29
23/12/2010   Bespreking
Integraal verslag nr. 13, p. 51-62 + p. 68-71
23/12/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+94/-24/o13)
Integraal verslag nr. 13, p. 72-73
Doc. K. 53-771/30
23/12/2010   Aanneming zonder amendering
23/12/2010   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
29/12/2010   Bekrachtiging en afkondiging
31/12/2010   Bekendmaking (83506-83550)
13/1/2011   Erratum (1211)
24/1/2011   Erratum (6852)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 21/12/2010, 22/12/2010
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd 16/12/2010
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 16/12/2010
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Behandeling beŽindigd 16/12/2010
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 17/12/2010, 20/12/2010
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 21/12/2010
[S2] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 23/12/2010
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 22/12/2010
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 22/12/2010
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 22/12/2010
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 22/12/2010
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Geamendeerd 22/12/2010
[K3] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 23/12/2010
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 23/12/2010 5 12/1/2011
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 23/12/2010 20 27/1/2011
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
29/12/2010 31/12/2010, blz 83506-83550
Errata
Op 13/1/2011, blz 1211
Op 24/1/2011, blz 6852