SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2007-2008 Zitting 2007-2008
________________
18 juin 2008 18 juni 2008
________________
Question écrite n° 4-1093 Schriftelijke vraag nr. 4-1093

de Anke Van dermeersch (Vlaams Belang)

van Anke Van dermeersch (Vlaams Belang)

au secrétaire d'État aux Affaires étrangères, chargé de la Préparation de la Présidence européenne, adjoint au ministre des Affaires étrangères

aan de staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de Voorbereiding van het Europese Voorzitterschap, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
________________
Cellules stratégiques - Véhicules de fonction - Amendes routières Beleidscellen - Dienstwagens - Verkeersboetes 
________________
ministère
véhicule
infraction au code de la route
amende
ministerie
voertuig
overtreding van het verkeersreglement
geldboete
________ ________
18/6/2008Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 17/7/2008)
18/7/2008Antwoord
18/6/2008Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 17/7/2008)
18/7/2008Antwoord
________ ________
Aussi posée à : question écrite 4-1075
Aussi posée à : question écrite 4-1076
Aussi posée à : question écrite 4-1077
Aussi posée à : question écrite 4-1078
Aussi posée à : question écrite 4-1079
Aussi posée à : question écrite 4-1080
Aussi posée à : question écrite 4-1081
Aussi posée à : question écrite 4-1082
Aussi posée à : question écrite 4-1083
Aussi posée à : question écrite 4-1084
Aussi posée à : question écrite 4-1085
Aussi posée à : question écrite 4-1086
Aussi posée à : question écrite 4-1087
Aussi posée à : question écrite 4-1088
Aussi posée à : question écrite 4-1089
Aussi posée à : question écrite 4-1090
Aussi posée à : question écrite 4-1091
Aussi posée à : question écrite 4-1092
Aussi posée à : question écrite 4-1094
Aussi posée à : question écrite 4-1095
Aussi posée à : question écrite 4-1096
Aussi posée à : question écrite 4-1075
Aussi posée à : question écrite 4-1076
Aussi posée à : question écrite 4-1077
Aussi posée à : question écrite 4-1078
Aussi posée à : question écrite 4-1079
Aussi posée à : question écrite 4-1080
Aussi posée à : question écrite 4-1081
Aussi posée à : question écrite 4-1082
Aussi posée à : question écrite 4-1083
Aussi posée à : question écrite 4-1084
Aussi posée à : question écrite 4-1085
Aussi posée à : question écrite 4-1086
Aussi posée à : question écrite 4-1087
Aussi posée à : question écrite 4-1088
Aussi posée à : question écrite 4-1089
Aussi posée à : question écrite 4-1090
Aussi posée à : question écrite 4-1091
Aussi posée à : question écrite 4-1092
Aussi posée à : question écrite 4-1094
Aussi posée à : question écrite 4-1095
Aussi posée à : question écrite 4-1096
________ ________
Question n° 4-1093 du 18 juin 2008 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-1093 d.d. 18 juni 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Chaque cellule stratégique dispose généralement d’un ou de plusieurs véhicules de fonction.

1. Combien de véhicules de fonction sont-ils à la disposition de la cellule stratégique relevant de la compétence du ministre ? Je souhaiterais obtenir un aperçu selon l’année de construction, le type et le prix d’ achat.

2. Quels membres de la cellule stratégique les utilisent-ils ?

3. Combien de kilomètres ces véhicules ont-ils parcourus au cours de cette législature, depuis l’entrée en fonction du ministre ?

4. Existe-t-il une réglementation/des directives qui régit/régissent les cas où les intéressés sont verbalisés pour avoir commis des infractions au code de la route ? Est-il prévu qu’ils doivent payer eux-mêmes leurs contraventions ? J’aimerais obtenir, le cas échéant, tous les détails utiles.

5. Je souhaiterais obtenir, le cas échéant, un aperçu du nombre de contraventions enregistré pour les véhicules de fonction depuis la création de votre cellule stratégique. Ces données pourraient-elles éventuellement être ventilées en fonction de la nature des contraventions ? À combien se sont montées les amendes et qui les a payées ? Quelles suites éventuelles a-t-on données à ces contraventions ?

 

Elke beleidscel beschikt in de regel over een of meerdere dienstwagens.

1. Hoeveel dienstvoertuigen zijn er voorhanden in de beleidscel onder de bevoegdheid van de geachte minister? Graag een overzicht met bouwjaar, type en aankoopprijs.

2. Welke leden van de beleidscel maken daarvan gebruik?

3. Hoeveel kilometers werd hiermee afgelegd sinds het aantreden van de geachte minister tijdens deze legislatuur?

4. Bestaat er een regelgeving/richtlijnen in geval de betrokkenen verkeersovertredingen hebben begaan en hiervoor bekeurd worden? Is hierin vervat dat de betrokkenen hun bekeuringen zelf moeten betalen? Graag desgevallend de nodige specificatie.

5. Graag kreeg ik – in voorkomend geval – voor uw beleidscel een overzicht van het aantal bekeuringen dat sinds de oprichting werd opgelopen voor de dienstwagens. Kunnen deze gegevens eventueel worden uitgesplitst volgens de aard van de bekeuringen? Voor welke bedragen werd daarbij bekeurd en wie betaalde deze bekeuringen? Welke verdere gevolgen werden eventueel aan deze bekeuringen gegeven?

 
Réponse reçue le 18 juillet 2008 : Antwoord ontvangen op 18 juli 2008 :

En réponse à la question posée par l'honorable membre, je puis lui communiquer les éléments suivants :

1. Le Cabinet dispose de deux véhicules :

Voiture du secrétaire d'ÉtatBMW 520DAlphabet Belgiumdepuis le 14 juillet 2008
Voiture du directeurAUDI A4D'Ieteren Leasedepuis le 8 novembre 2004

Pour le surplus, le parc automobile est établi en toute conformité à la circulaire du 2 avril 2004 de la Chancellerie du premier ministre relative au parc automobile des secrétariats et des organes stratégiques.

2. Les véhicules repris en 1 sont utilisés par le secrétaire d'État et par le directeur de la cellule stratégique.

3. Les deux véhicules du cabinet sont loués auprès d'un prestataire de services sur une base kilométrique de 40 000 km/an.

4 et 5. Le cabinet a eu connaissance de deux infractions mineures transmises par le prestataire susmentionné.

Au formulaire de réponse joint au procès-verbal, le cabinet a renseigné le nom du conducteur du véhicule.

Conformément aux principes de droit administratif, « l'argent public ne peut servir à éteindre une action publique. », la perception immédiate éventuelle est, par conséquent, exclusivement à charge du contrevenant.

In antwoord op de vraag die door het geachte lid wordt gesteld, kan ik haar het volgende meedelen :

1. Het kabinet beschikt over twee wagens :

Wagen van de staatssecretarisBMW 520DAlphabet Belgiumsinds 14 juli 2008
Wagen van de directeurAUDI A4D'Ieteren Leasesinds 8 november 2004

Voor het overige is het wagenpark samengesteld volledig samengesteld conform de rondzendbrief van 2 april 2004 van de Kanselarij van de eerste minister met betrekking tot het wagenpark van de secretariaten en de beleidscellen.

2. De onder 1 vermelde wagens worden gebruikt door de staatssecretaris en door de directeur van de beleidscel.

3. De twee kabinetswagens worden gehuurd van een dienstverlenend bedrijf op een kilometerbasis van 40 000 km/jaar.

4 en 5. Het kabinet heeft kennis genomen van twee lichte overtredingen die werden doorgestuurd door bovenvermeld bedrijf.

Op het antwoordformulier dat bij het proces-verbaal gevoegd is, heeft het kabinet de naam van de bestuurder van het voertuig medegedeeld.

In overeenstemming met de principes van het administratief recht dat « het gemeenschapsgeld slechts voor gemeenschapsdoeleinden kan gebruikt worden », is de eventuele onmiddellijke inning, bijgevolg, volledig ten laste van de overtreder.