Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-7058

van Cindy Franssen (CD&V) d.d. 20 september 2012

aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie

Federale overheidswebsites - Toegankelijkheid - "Anysurfer"-label - Audits

internetsite
elektronische overheid
faciliteiten voor gehandicapten
ministerie
audit

Chronologie

20/9/2012Verzending vraag
29/10/2012Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7043
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7044
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7045
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7046
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7047
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7048
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7049
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7050
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7051
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7052
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7053
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7054
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7055
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7056
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7057
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7059
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7060

Vraag nr. 5-7058 d.d. 20 september 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Staatssecretaris voor Personen met een handicap, de heer Philippe Courard ontving in april als eerste lid in de regering Di Rupo I het AnySurfer-toegankelijkheidslabel voor zijn beleidswebsite. Ook zijn administratie, het directoraat-generaal voor Personen met een handicap, beschikt over dit label.

AnySurfer (www.anysurfer.be) is een Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites. Websites met het label zijn voor iedereen bruikbaar. Daarnaast zijn toegankelijke websites over het algemeen beter geschikt voor kleine beeldschermen, zoals dat van een gsm of zakcomputer, en zijn ze bruikbaar in iedere webbrowser. Ten slotte scoren ze beter in de resultaten van zoekmachines.

De procedure om het label te bekomen omvat twee noodzakelijke etappes: een audit en de validatie. Wanneer de website aan alle 36 ijkpunten van AnySurfer voldoet, wordt het label uitgereikt.

De Federale Overheidsdienst (FOD) Kanselarij stimuleert vandaag al elke federale overheidsdienst om een gratis AnySurfer-audit te realiseren voor hun websites.

Graag had ik vernomen:

1) Beschikt uw beleidswebsite over het AnySurfer-label?

2) Welke en hoeveel websites van de verschillende administraties die onder uw bevoegdheid vallen, beschikken over het AnySurfer-label?

3) Zijn er voor de respectieve websites gratis AnySurfer-audits bij de FOD Kanselarij aangevraagd? Wat is het resultaat van deze audits?

4) Welke andere initiatieven heeft u genomen om uw beleidswebsite en de website van uw administratie toegankelijk te maken?

5) Op welke manier zal u bijdragen tot de doelstelling om de federale overheidssites toegankelijk te maken? Welke initiatieven plant u in het bijzonder met betrekking tot de eigen beleidswebsite en de website van uw administratie?

Antwoord ontvangen op 29 oktober 2012 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op haar vragen.

De website http://www.deblock.belgium.be werd door de diensten van de Federale Overheidsdienst (FOD) Kanselarij ontwikkeld met aandacht voor de richtlijnen van het AnySurfer label. Op enkele aanpassingen na voldoet de website aan de richtlijnen van het AnySurfer label. Deze aanpassingen zullen in de nabije toekomst worden uitgevoerd waardoor niets de toekenning van het label nog in de weg staat.

Hieronder vindt u het antwoord op uw vragen betreffende de verschillende administraties die onder mijn bevoegdheid ressorteren.

Dienst Vreemdelingenzaken.

De website de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) beschikt momenteel nog niet over het Anysurfer label. Een audit werd evenwel aangevraagd bij de FOD Kanselarij. De aanvraag is momenteel lopende. Resultaten kunnen bijgevolg nog niet meegedeeld worden. De DVZ lanceerde op 4 oktober 2011 een volledig hernieuwde website. Doel was om de website en de aangeboden informatie toegankelijk te maken voor haar doelpubliek. De lay-out en de inhoud van de website werden afgesteld op de noden van de verschillende klanten, meer bepaald de vreemdeling, de burger, de partners (Diplomatieke posten en consulaten, Federale Politie, Gemeentelijke administraties, Openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW), …), de advocaten, de niet-gouvernementele organisaties (NGO’s), … Om de toegankelijkheid te vergroten, wordt de website aangeboden in verschillende talen. Voor de burger wordt de website momenteel aangeboden in twee van de landstalen: het Nederlands en het Frans. In de nabije toekomst zal de website ook beschikbaar worden in het Duits. Om een optimale informatiedoorstroom naar de vreemdeling te verzekeren, werd de website ook vertaald naar het Engels. De DVZ zal haar website, rekening houdende met de beschikbare budgettaire middelen, aanpassen in overeenstemming met de aanbevelingen geformuleerd in het AnySurfer auditrapport.

Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen.

De site van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (CGVS), die werd ontworpen door Fedict, is op dit ogenblik beschikbaar in drie talen: Nederlands, Frans en Engels. Een Duitse versie zal eind 2012 beschikbaar zijn. In januari 2010 kreeg de site van het CGVS het kwaliteitslabel AnySurfer toegewezen. Dit label garandeert dat de site toegankelijk is voor alle gebruikers, met inbegrip van slechtzienden.

Het CGVS blijft het nodige doen om het AnySurfer label te behouden en op die manier een website te hebben die toegankelijk is voor alle gebruikers, met inbegrip van slechtzienden.

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

De website van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, www.rvv-cce.be, heeft geen AnySurfer-label. De audit werd op heden niet aangevraagd bij AnySurfer. Echter, de website is wel ontworpen met de principes van AnySurfer.

Fedasil.

Fedasil werkt op dit moment aan een nieuwe website, in samenwerking met de FOD Fedict. De huidige website van Fedasil is al tien jaar oud en beschikt niet over het AnySurfer label. De nieuwe website zal wel beantwoorden aan de vereisten van AnySurfer. Fedict verlangt namelijk van al zijn leveranciers dat de websites die zij bouwen, AnySurfer compliant zijn, wat dus betekent dat de websites aan de technische vereisten met betrekking tot toegankelijkheid moeten voldoen.

Wat de inhoud van de nieuw te ontwikkelen website betreft zal Fedasil de nodige richtlijnen volgen met het oog op het behalen van het AnySurfer label en zal hiervoor ook de vereiste audit aanvragen. Dit wordt opgenomen in de offerte van de leverancier in het kader van het Fedict-raamcontract.

Programmatorische Overheidsdienst (POD) Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie.

De website van de POD Maatschappelijke Integratie, http://www.mi-is.be, werd in 2011 ontwikkeld. Het lastenboek respecteerde alle richtlijnen van het AnySurfer label. Momenteel wordt deze website uitgebreid met interactieve modules waardoor het noodzakelijk is om een bijkomende audit en validatie te voorzien. AnySurfer onderzocht de toegankelijkheid van de website POD Maatschappelijke Integratie op 4 april 2011. In het rapport werden verbeterpunten aangehaald die de administratie aan haar ontwikkelteam doorgaf. Alle punten werden aangepast. De website werd sindsdien uitgebreid met een TRINICOM FAQ-databank die niet AnySurfer compatibel is. Hierdoor kan de administratie het AnySurfer logo niet tonen. Aan de leverancier werd gevraagd om de aanpassingen uit te voeren. De gevraagde werkzaamheden worden voor het jaareinde afgehandeld waarna een bijkomende gratis aanvraag via de FOD Kanselarij wordt ingediend.

De POD Maatschappelijke Integratie neemt in het vierde managementplan de operationele doelstelling op om dit AnySurfer label te bewaken en te behouden.